De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
I、Uitspraken van Christus van de laatste dagen
Woorden van Almachtige God, werk van God, stem van God Het Woord verschijnt in het vlees

Dit was de eerste keer sinds de schepping dat God de gehele mensheid toesprak. Deze uitspraken waren Gods eerste woorden voor de mensen. Hiermee ontmaskerde Hij de mensen , gaf hun richting, oordeelde over hen en sprak openhartig tegen hen. Daarom waren het ook de eerste uitspraken waarmee God de mensen bekendmaakte met Zijn pad, Zijn verblijfplaats, Zijn gezindheid, wat Hij heeft en wie Hij is, Zijn gedachten en Zijn zorgen over de mensheid. Het kan worden gezegd dat dit Gods eerste uitspraken waren voor de mensheid vanuit de derde hemel sinds de schepping en de eerste keer dat God Zijn eigen identiteit gebruikte om aan de mens te verschijnen en hem met woorden bekend te maken met de stem van Zijn hart.

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties) Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties)

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, geeft woorden om over mensen te oordelen en hen te reinigen, en het nieuwe tijdperk binnen te leiden: het Tijdperk van het Koninkrijk. Allen die aan Christus' heerschappij gehoorzaam zijn, zullen de hogere waarheid kunnen ondervinden, grotere zegeningen kunnen ontvangen, werkelijk in het licht kunnen leven, en ook de waarheid, de weg en het leven kunnen ontvangen.

Gods schapen horen de stem van God (Essentiële punten voor nieuwe gelovigen) Gods schapen horen de stem van God (Essentiële punten voor nieuwe gelovigen)

Dit boek is samengesteld uit de visionaire waarheden van de drie fasen van Gods werk, Zijn namen, het mysterie van Zijn incarnatie en hoe onderscheid kan worden gemaakt tussen de ware weg en valse wegen. Het zal worden verstrekt aan en gelezen door degenen die pas onlangs Gods werk in de laatste dagen hebben geaccepteerd, zodat ze zo snel mogelijk de fundamenten over de visionaire waarheden van Gods werk kunnen leggen.

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft een verscheidenheid aan waarheden uitgedrukt, elke waarheid en elke mysterie in de Bijbel onthuld en de mensheid onder meer het diepere verhaal van de drie fasen van Gods werk, het mysterie van de vleeswording van God en Gods oordeelswerk van de laatste dagen geopenbaard. Dit bewijst dat Almachtige God de wederkomst van de Heer Jezus is en dat Hij de verschijning van God in de laatste dagen is.

Klassieke woorden van Almachtige God over het evangelie van het Koninkrijk (selecties) Klassieke woorden van Almachtige God over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)

Selecties uit de klassieke woorden van Almachtige God zijn in dit boek opgenomen en leggen getuigenis af aan allen die sinds lange tijd hopen op en bidden voor de verschijning van God, de wederkomst van de Redder uit vroege tijden op witte wolken. Zij getuigen ook van de verschijning en het werk van Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk. Dit leidt ertoe dat de mensheid gaat erkennen dat Almachtige God en de Here Jezus dezelfde God zijn. Hij is het Lam over wie in het boek Openbaring geprofeteerd wordt dat Hij de boekrol heeft geopend en de zeven zegels heeft verbroken.

Volg het Lam en zing een nieuw lied Volg het Lam en zing een nieuw lied

Wanneer we nieuwe liederen zingen ter ere van God, dan ervaren we dat wij de mensen zijn die het Lam volgen en nieuwe liederen zingen over wie in het boek Openbaring geprofeteerd wordt. We ervaren echt dat we zo gezegend zijn dat we naar Gods troon toegetrokken zijn en bij het bruiloftsfeest van het Lam mochten zijn. Gezangen Gods woorden | Kerkgezangen

De door het Lam geopende Boekrol De door het Lam geopende Boekrol

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft woorden uitgedrukt om mensen te oordelen, te reinigen en te redden en Hij heeft het werk van het oordeel voltrokken, beginnende bij het huis van God. Almachtige God is in het Oosten van de wereld verschenen met rechtvaardigheid, statigheid, toorn en tuchtiging, en Hij heeft zichzelf geopenbaard aan een menigte mensen! Dit is de vervulling van de woorden in 1 Petrus 4:17, “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.”