We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
I. Uitspraken van Christus van de laatste dagen
Woorden van Almachtige God, werk van God, stem van God Het Woord verschijnt in het vlees

Dit was de eerste keer sinds de schepping dat God de gehele mensheid toesprak. Deze uitspraken waren Gods eerste woorden voor de mensen. Hiermee ontmaskerde Hij de mensen , gaf hun richting, oordeelde over hen en sprak openhartig tegen hen. Daarom waren het ook de eerste uitspraken waarmee God de mensen bekendmaakte met Zijn pad, Zijn verblijfplaats, Zijn gezindheid, wat Hij heeft en wie Hij is, Zijn gedachten en Zijn zorgen over de mensheid. Het kan worden gezegd dat dit Gods eerste uitspraken waren voor de mensheid vanuit de derde hemel sinds de schepping en de eerste keer dat God Zijn inherente identiteit gebruikte om aan de mens te verschijnen en hem met woorden bekend te maken met de stem van Zijn hart.

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties) Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, geeft woorden om over mensen te oordelen en hen te reinigen, en het nieuwe tijdperk binnen te leiden: het Tijdperk van het Koninkrijk. Allen die zich onderwerpen aan de heerschappij van Christus zullen de hogere waarheid ondervinden en grotere zegeningen ontvangen. Zijn zullen werkelijk in het licht leven, en zij zullen de waarheid, de weg en het leven ontvangen.

De door het Lam geopende Boekrol De door het Lam geopende Boekrol

Christus van de laatste dagen, Almachtige God, heeft woorden uitgedrukt waarmee Hij getuigt dat de Verlosser lang geleden op een ‘witte wolk’ is teruggekeerd en het oordeelswerk heeft verricht, beginnende met het huis van God, om de mensen te oordelen, te reinigen en te redden. Almachtige God is het Lam over wie in het boek Openbaring is geprofeteerd, die de rol opent en de zeven zegelen verbreekt.

Oordeel begint met het huis van God Oordeel begint met het huis van God

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft woorden uitgedrukt om mensen te oordelen, te reinigen en te redden en Hij heeft het oordeelswerk verricht, beginnende met het huis van God. Almachtige God is in het oosten van de wereld verschijnen in rechtvaardigheid, majesteit, toorn en tuchtiging, en Hij heeft Zich aan de talrijke mensenscharen geopenbaard! Hiermee komen de woorden in vervulling in 1 Petrus 4:17 “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.”

Klassieke woorden van Almachtige God, Christus van de laatste dagen Klassieke woorden van Almachtige God, Christus van de laatste dagen

In dit boek zijn klassieke selecties bijeengebracht uit woorden die door Almachtige God, Christus van de laatste dagen zijn geuit. Deze woorden vormen een leidraad voor hen die naar het verschijnen van God verlangen om Zijn voetafdrukken te zoeken. Deze kunnen je leiden zodat je de ingang van het koninkrijk van de hemel kunt vinden.

Klassieke woorden van Almachtige God over het evangelie van het Koninkrijk (selecties) Klassieke woorden van Almachtige God over het evangelie van het Koninkrijk (Selecties)

Selecties uit de woorden van Almachtige God over Zijn werk zijn in dit boek opgenomen en leggen getuigenis af aan allen die sinds lange tijd hopen op en bidden voor de verschijning van God, de wederkomst van de Redder uit vroege tijden op witte wolken. Zij getuigen ook van de verschijning en het werk van Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk. Dit leidt ertoe dat de mensheid gaat erkennen dat Almachtige God en de Heer Jezus dezelfde God zijn. Hij is het Lam over wie in het boek Openbaring geprofeteerd wordt dat Hij de boekrol heeft geopend en de zeven zegels heeft verbroken.

Luisteren naar de stem van God  Christus kennen
Wat is de opname vóór de rampspoed? Wat is een overwinnaar die wordt gevormd vóór de rampspoed? Het staat duidelijk in de Bijbel dat de Heer Jezus Christus is, de Zoon van God, en dat allen die in de Heer geloven ook geloven dat de Heer Jezus Christus is, de Zoon van God. Toch getuigen jullie dat de vleesgeworden Christus de manifestatie van God is, dat Hij God Zelf is. Is de vleesgeworden Christus dus werkelijk de Zoon van God, of is Hij God Zelf? Is Bliksem uit het oosten de manifestatie en het werk van de Heer? Dat is onmogelijk! “Direct na de beproeving in die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar licht niet meer geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen aan het wankelen gebracht worden: En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie” (Mat. 24:29-30). Als de Heer echt was wedergekeerd, zou Hij wel in volle glorie zijn afgedaald op een wolk. Dan zouden de hemel en de aarde hebben geschud en de zon en maan niet langer hebben geschenen. We hebben die dingen niet gezien, dus hoe kunnen ze dan zeggen dat de Heer al is wedergekeerd? Hoe zit dat nou precies? Ik geloof al meer dan mijn halve leven in de Heer. Ik heb onvermoeibaar voor de Heer gewerkt en heb voortdurend uitgekeken naar Zijn tweede komst. Als de Heer is gekomen, waarom heb ik dan Zijn openbaring niet ontvangen? Heeft Hij mij afgewezen? Ik ben hier erg door in de war geraakt. Hoe verklaren jullie dit? Vraag 14: In de Bijbel staat: “Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Rom. 10:10). Wij geloven dat de Heer Jezus onze zonden heeft vergeven en ons rechtvaardig heeft gemaakt door geloof. Bovendien geloven wij dat als iemand eenmaal gered is, hij voor altijd gered is; en wanneer de Heer terugkeert, zullen wij onmiddellijk worden opgenomen en het koninkrijk van de hemel binnengaan. Waarom getuig je dan dat we Gods oordeelswerk in de laatste dagen moeten aanvaarden voordat we gered en in het koninkrijk van de hemel gebracht kunnen worden? Wij geloven dat de terugkeer van de Heer betekent dat gelovigen direct zullen worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel, want in de Bijbel staat: “En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn” (1 Thes. 4:17). Je getuigt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, waarom zijn we dan nu op aarde en nog niet opgenomen?