Wettelijke kennisgeving en gebruiksvoorwaarden

1. Eigenaar van de website

De huidige website is eigendom van The Church of Almighty God, 147-54 Ash Avenue, Flushing, New York 11355, VS, EIN: 37-1820870.

Zie onze Lijst van Lokale Gemeenten voor informatie en contactgegevens over en van uw lokale gemeente van De Kerk van Almachtige God.

2. Doelstelling, reikwijdte en duur

De huidige wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van de website, de toegang, navigatie en, in het algemeen, de relatie van de eigenaar van de website met elk persoon die deze website bezoekt (hierna afzonderlijk aangeduid als de ‘gebruiker’ of gezamenlijk als de ‘gebruikers’).
De website biedt gebruikers algemene informatie over De Kerk van Almachtige God, haar activiteiten en evenementen (hierna de ‘inhoud’), allemaal in overeenstemming met deze wettelijke kennisgeving.
De Kerk van Almachtige God behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie, configuratie en inhoud van de website of de voorwaarden voor het bezoeken en/of gebruiken van de website te wijzigen en de toegang tot de inhoud van de website te onderbreken, op te schorten of te beëindigen, zonder dat de gebruiker het recht heeft hiervoor enige schadevergoeding te eisen.
De tijdelijke geldigheid van deze wettelijke kennisgeving valt dus samen met de tijd van haar blootstelling, totdat deze volledig of gedeeltelijk wordt gewijzigd. Op dat moment zal de nieuwe wettelijke kennisgeving, die aan gebruikers op deze website beschikbaar wordt gesteld, van kracht worden.
Het bezoeken, browsen en gebruik van de website door een gebruiker impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke acceptatie van alle voorwaarden van deze wettelijke kennisgeving en eventuele bijzondere voorwaarden, en heeft dezelfde geldigheid en effectiviteit als elk getekend, schriftelijk contract.

3. Toegang

Het bezoeken van de website is gratis, met uitzondering van de kosten voor de verbinding via het corresponderende telecommunicatienetwerk waar de gebruiker toegang toe heeft.
De Kerk van Almachtige God is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die door de gebruiker wordt geleden als gevolg van storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die leiden tot opschorting, annulering of onderbreking van toegang tot de website.

4. Gebruiksvoorwaarden

De belangrijkste doelstelling van deze gebruiksvoorwaarden is het regelen van toegang tot de website. Degenen die de website vrijwillig bezoeken zijn verplicht zich aan deze gebruiksvoorwaarden te houden. Bezoeken en browsen van de website impliceert het uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden. Bovendien moet een ieder die de website bezoekt zich ook houden aan toepasselijke wetgeving en ethische codes.
Excessief of onrechtmatig gebruik van de website kan er toe leiden dat u de toegang tot de website wordt ontzegd. Het volgende gebruik wordt als excessief en/of onrechtmatig gebruik beschouwd: gebruik dat indruist tegen de algemene beginselen van goede trouw, goede zeden en openbare orde, elk gebruik dat de website en/of derden en hun respectievelijke belangen schade toebrengt of kan toebrengen, waaronder het schenden van auteursrechten, en gedrag gericht op het buiten werking stellen of verslechteren van het functioneren en de bruikbaarheid van de website, alsmede gedragingen die ingaan tegen een specifieke instructie en/of waarschuwing die mogelijk door De Kerk van Almachtige God of personeel dat door haar voor dit doel is aangewezen, is gecommuniceerd. Het volgende gedrag, maar niet uitsluitend dit gedrag, is in het bijzonder niet toegestaan:
a. Het schaden van het imago van De Kerk van Almachtige God.
b. Het gebruiken van computervirussen of welke code, welk bestand of welk programma dan ook die zijn ontworpen of zijn bedoeld om het functioneren van software, hardware of telecommunicatie te onderbreken, beschadigen of te beperken, of gegevens of andere informatie op de website of van welke derde partij dan ook te beschadigen of er zich ongeoorloofde toegang toe te verschaffen.
c. Het verwijderen van technische beveiligingen van computerprogramma’s of pogingen tot het testen van de kwetsbaarheid van enig systeem of netwerk op de website, of het schenden van beveiligings- en verificatiemaatregelen.
d. Het bij het gebruik van de website aannemen van valse identiteiten of zich voordoen als iemand anders, inclusief het gebruik, waar van toepassing, van wachtwoorden van derde partijen.
e. Het gebruiken van de inhoud van de website voor commerciële doeleinden wanneer dit niet uitdrukkelijk is toegestaan.
f. Het koppelen van de inhoud van de website met informatie van pornografische aard, informatie die betrekking heeft op uitbuiting van racistische of xenofobische aard, of informatie die betrekking heeft op terrorisme of wapenhandel.
g. Het transformeren, naar buiten brengen, distribueren, toewijzen, reproduceren of wijzigen van de inhoud van de website, tenzij een van de uitzonderingen geldig bij wet of uitdrukkelijk toegestaan door De Kerk van Almachtige God, kan worden toegepast.
h. Het niet-naleven van de technische vereisten of specificaties die zijn vastgesteld voor toegang tot de website.
i. Het bevorderen, uitvoeren, ondersteunen of aanmoedigen van acties die in strijd zijn met de vrije mededinging of oneerlijke concurrentie vormen.
Het functioneren van de website wordt ondersteund door servers van dienstverleners, verbonden door openbare en particuliere communicatienetwerken.
Toegang tot de website kan worden opgeschort vanwege technische redenen of redenen van overmacht, zoals de onderstaande:
a) Een telefoon- of stroomstoring.
b) Virusaanvallen op de servers die de website ondersteunen.
c) Fouten van de gebruikers bij hun bezoek aan de website.
d) Branden, overstromingen, aardbevingen of andere natuurverschijnselen.
e) Stakingen of arbeidsconflicten.
f) Oorlogen, gewapende conflicten of andere overmachtsituaties.
Deze oorzaken, die bij wijze van illustratie maar niet bij wijze van beperking tot uitdrukking zijn gebracht, zijn van onvoorzienbare aard of zijn, voorzien of te voorzien, onvermijdelijk.
De Kerk van Almachtige God is ontheven van elk type verantwoordelijkheid wanneer er sprake is van een van deze oorzaken.
Het niet naleven van de regels die zijn opgenomen in deze wettelijke kennisgeving of de wetgeving die ze beschermen, kan een onwettige handeling, een administratieve sanctie, een strafbaar feit of een misdrijf betekenen en geeft De Kerk van Almachtige God het recht om een civiele, administratieve, arbeidsrechtelijke of strafrechtelijke vordering in te dienen, waar dit van toepassing is.
De Kerk van Almachtige God verklaart dat ze de nodige maatregelen heeft getroffen, binnen de mogelijkheden en de stand van de techniek, om het functioneren van de website te garanderen en om de aanwezigheid van virussen en andere componenten die schadelijk zijn voor gebruikers op te sporen. Niettemin dient de gebruiker zich ervan bewust te zijn dat de beveiligingsmaatregelen voor computersystemen op het internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat De Kerk van Almachtige God daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in de computersystemen van de gebruiker (software en hardware) of in hun elektronische documenten en bestanden op uw computersystemen. De gebruiker aanvaardt hierbij elk risico of schade die kan optreden en garandeert bijgevolg de vrijwaring van De Kerk van Almachtige God in dit verband. In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker te beschikken over de juiste hulpmiddelen voor het opsporen en deactiveren van schadelijke computerprogramma’s.

5. Ingebedde inhoud of gekoppelde websites

Het op websites van derde partijen opnemen van links naar de website
Als een gebruiker, entiteit of website een link van welk type dan ook van zijn/haar webpagina naar de website wil plaatsen, mag een dergelijke link alleen naar de homepage van de website leiden, behalve wanneer er uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door De Kerk van Almachtige God. Bovendien moet de link absoluut en volledig zijn zodat deze de gebruiker naar de URL van de website leidt en de lengte van het scherm van de homepage van de website volledig beslaat.
Het is in alle gevallen verboden om frames van welke aard dan ook te gebruiken om de website weer te geven of toe te staan dat de inhoud wordt bekeken via andere URL’s dan de website-URL en, in alle gevallen, waar de inhoud samen met materialen buiten de website kan worden bekeken, op een manier die: (i) fouten of verwarring veroorzaakt, of deze kan veroorzaken, of die gebruikers misleidt of kan misleiden, met betrekking tot de werkelijke oorsprong van de dienst of inhoud, (ii) een handeling van oneerlijke vergelijking of imitatie vormt, (iii) dient om te profiteren van de reputatie van het merk en prestige van De Kerk van Almachtige God; of (iv) anderszins verboden is door de geldende wetgeving.
Het tot stand brengen van een link impliceert niet dat er wettelijke relaties bestaan tussen De Kerk van Almachtige God en de eigenaar van de website van de derde partij, noch de acceptatie, goedkeuring, sponsoring, verificatie of supervisie door De Kerk van Almachtige God van de inhoud of services van deze website.
De Kerk van Almachtige God geeft geen toestemming voor het plaatsen van links naar de website op websites van derden die ongeoorloofde, ongepaste of illegale materialen, informatie of inhoud bevatten die in strijd is met de goede zeden, de openbare orde of algemeen aanvaarde sociale normen. De Kerk van Almachtige God beschikt echter niet over de personele en technische middelen om alle informatie, inhoud, producten of diensten te kennen en te controleren die worden aangeboden door websites van derden die mogelijk links naar de website tot stand hebben gebracht. De Kerk van Almachtige God neemt daarom geen enkele vorm van verantwoordelijkheid voor enig aspect dat betrekking heeft op genoemde websites van derden.
De Kerk van Almachtige God behoudt zich het recht voor om op elk moment en onmiddellijk elke link naar de website te verbieden of uit te schakelen, in het bijzonder in die gevallen waarbij sprake is van onwettigheid van de activiteit of inhoud van de website van derden waarop de link is opgenomen. Wanneer gebruikers te weten komen dat de activiteiten die worden uitgevoerd via deze websites van derden onwettig zijn, worden zij vriendelijk verzocht De Kerk van Almachtige God hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen zodat de toegangslink kan worden uitgeschakeld.
Het op de website opnemen van links naar websites van derde partijen
Elke vermelding van websites van derde partijen die eventueel op de website wordt gemaakt, is louter informatief van aard. De Kerk van Almachtige God ontwikkelt of beheert genoemde pagina’s niet en is ook niet de eigenaar van de bovengenoemde URL’s, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Daarom is De Kerk van Almachtige God niet verantwoordelijk voor de inhoud die erin is opgenomen, noch voor de schade die door het bezoek aan deze websites wordt veroorzaakt, noch voor de schade die door de geleverde diensten wordt veroorzaakt.
Wanneer gebruikers kennis hebben van onwettige activiteiten die worden uitgevoerd via deze gekoppelde websites, worden zij vriendelijk verzocht De Kerk van Almachtige God hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen zodat zij de toegangslink naar deze websites kan uitschakelen.

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De Kerk van Almachtige God is de eigenaar van de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de website, inclusief alle inhoud en elementen daarvan (inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, audio en video’s) die beschikbaar zijn op de website, evenals alle inhoud en elementen die ze op de sites van derde partijen heeft gehost, hetzij omdat ze haar eigendom zijn, hetzij omdat ze de passende rechten voor het gebruik hiervan hebben verkregen. Evenzo heeft De Kerk van Almachtige God de juiste machtigingen verkregen met betrekking tot de beeldrechten van degenen die op haar website verschijnen.
De handelsmerken die zijn opgenomen op de website zijn eigendom van De Kerk van Almachtige God of derde partijen die De Kerk van Almachtige God gemachtigd hebben hun handelsmerken op de website te gebruiken. Degenen die door de website browsen is het verboden gebruik te maken van zulke handelsmerken, logo’s en onderscheidende tekens zonder de toestemming van de eigenaar of het verwerven van een licentie om deze te gebruiken.
Alle inhoud die door De Kerk van Almachtige God op deze website is geproduceerd mag gratis worden doorgebladerd en gedownload voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij vragen u eerst contact met ons op te nemen voor toestemming alvorens de inhoud van de website in het openbaar uit te zenden, over te brengen of anderszins te reproduceren. Bij gebruik van de inhoud van de website dient elke gebruiker daarnaast altijd te voldoen aan de volgende vereisten:
1) Er dient een kennisgeving te worden opgenomen die vermeldt dat de inhoud “afkomstig is van De Kerk van Almachtige God”, tezamen met het website-adres van De Kerk van Almachtige God: https://nl.kingdomsalvation.org/
2) De inhoud moet worden gebruikt zoals oorspronkelijk bedoeld, er mag dus niet met de inhoud worden geknoeid, de inhoud mag niet worden verdraaid, er mogen geen delen worden samengevat en gewijzigd, en er mogen geen afgeleide werken van worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kerk van Almachtige God;
3) Er mag geen enkele inhoud van de website direct of indirect worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Bovendien mag de inhoud op deze website niet worden gebruikt om De Kerk van Almachtige God te belasteren, noch op een wijze die indruist tegen het doel van deze website: het getuigenis geven en het prediken van het evangelie van Almachtige God.
4) De inhoud van deze website kan materiaal bevatten waarop auteursrecht van derde partijen rust. Dit materiaal kan niet worden gebruikt zonder toestemming van de oorspronkelijke auteur(s) of houders van het auteursrecht. De gebruiker die de inhoud reproduceert, is als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van deze clausules en eventuele daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectueel eigendom (inclusief inbreuk op het auteursrecht).

Vermeld ten slotte dat het gebruik van de contactgegevens van De Kerk van Almachtige God (postadres, telefoonnummer, e-mailadres) voor de levering van elk type commerciële communicatie verboden is, tenzij vooraf de vereiste toestemmingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn verkregen.

7. Gebruik en update

Deze wettelijke kennisgeving (inclusief de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid) is beschikbaar voor al degenen die als gebruiker de website bezoeken of geïnteresseerd zijn in de activiteiten van De Kerk van Almachtige God. Degenen die de wettelijke kennisgeving openen kunnen deze raadplegen en afdrukken zonder dat ze zich daarvoor hoeven te registreren.
De inhoud van de standaarden zoals opgenomen in de wettelijke kennisgeving zal worden aangepast in overeenstemming met de wijzigingen die worden aangebracht in de toepasselijke wetgeving, de structuur van De Kerk van Almachtige God, de diensten, het ontwerp en de technische specificaties van de website en de technologische infrastructuur. Deze aanpassingen zullen regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd.
Wat dit betreft raden we u aan deze wettelijke kennisgeving regelmatig te controleren om de veranderingen die ze in de loop van de tijd ondergaat te verifiëren.

8. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze wettelijke kennisgeving, die ook de gebruiksvoorwaarden van de website, het privacybeleid en het cookiebeleid omvat, wordt beheerst door de wetgeving van de staat New York in de VS. Vanwege het supranationale karakter van de elektronische-communicatie-infrastructuur, dienen degenen die de website vanuit andere landen of vanuit andere staten dan de staat New York in de VS bezoeken ook de toepasselijke wetgeving in acht te nemen die door elke staat is afgekondigd, voor zover deze een dwingend karakter heeft.

Voor het oplossen van enige controverse en/of discrepantie die kan ontstaan met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de toepassing, de uitvoering, de niet-naleving of de nietigheid van deze wettelijke kennisgeving, zijn de dwingende regels inzake toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie van toepassing.

9. Kennisgeving over schendingen van copyright en ander intellectueel eigendom

De Kerk van Almachtige God respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als er een vermoeden bestaat dat enige inhoud op de website zulke rechten schendt, stelt u ons dan onmiddellijk op de hoogte en voorziet u ons van geldig, schriftelijk bewijs. Wij zullen uw eis beoordelen en op de juiste wijze en tijdig afhandelen. Zend alstublieft de volgende informatie aan info@almightygod.church: contact.nl@kingdomsalvation.org
1) Bewijs van uw identiteit: uw volledige naam of op zijn minst een bewijs van uw identiteit, zowel als contactinformatie (telefoonnummer of e-mailadres).
2) Bewijs van uw intellectueel-eigendomsrechten: informatie die bevestigt dat u de rechten bezit op het intellectueel eigendom dat op de website is opgenomen of dat u gemachtigd bent de eigenaar van genoemd intellectueel eigendom te vertegenwoordigen.
3) Een schriftelijke verklaring ter bevestiging van de schending en het proces waarin die schending plaatsvond: bevestiging dat de inhoud op de website een schending vormt van de intellectueel eigendomsrechten of andere rechten van een ander, en een schriftelijke verklaring van specifieke redenen daarvoor.
4) Een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van de betreffende intellectueel-eigendomsrechten of van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van de betreffende intellectueel eigendomsrechten.

10. Overig

Deze website is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.
De Nederland versie van de wettelijke kennisgeving is vertaald uit het Spaans. Als er tegenstrijdigheden voorkomen tussen de vertaling en de Spaanse versie, prevaleert de Spaanse versie.

Voor het laatst bijgewerkt: 21-08-2020

Neem contact op via Messenger