Wat het betekent om gered te worden en volledige redding te bereiken

02 april 2019

Bijbelverzen ter referentie:

“Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld” (Marc. 16:16).

“Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden” (Mat. 26:28).

“Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Mat. 7:21).

Relevante woorden van God:

Jezus’ werk was in die tijd het werk om heel de mensheid te verlossen. De zonden van allen die in Hem geloofden, werden vergeven; Hij zou je verlossen zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar meer, dan zou je van je zonden worden verlost. Dit was de betekenis van gered zijn en dat je door geloof gerechtvaardigd was. Toch bleef er in de gelovigen datgene achter wat opstandig was en zich tegen God verzette en nog steeds beetje bij beetje weggenomen moest worden. Redding betekende niet dat de mens volledig door Jezus was gewonnen, maar dat de mens niet langer van de zonde was, dat zijn zonden hem vergeven waren. Op voorwaarde dat je geloofde, zou je nooit meer van de zonde zijn.

Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De visie van Gods werk (2)

Zodra de tweede fase van Gods werk was voltooid − na de kruisiging − was Gods werk volbracht om de mens van zonde terug te winnen (dat wil zeggen: de mens uit de handen van Satan terug te winnen). Vanaf dat moment hoefde de mens alleen maar de Heer Jezus als de Heiland aan te nemen voor de vergeving van zijn zonden. De zonden van de mens waren zogezegd geen belemmering meer om het heil te verkrijgen en tot God te komen. Satan kon ze ook niet meer ter beschuldiging tegen de mens inbrengen. God had namelijk Zelf het echte werk gedaan. Hij was in de gedaante van het zondige vlees gekomen en God was Zelf het zondoffer. Op die manier kwam de mens van het kruis af, verlost en gered dankzij het vlees van God, de gelijkenis van dit zondige vlees.

Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 3: De mens kan alleen gered worden onder Gods management

De betekenis van geloof in God is te worden gered, dus wat betekent het om gered te worden? “Gered worden”, “loskomen van de duistere invloed van Satan” – mensen spreken vaak over deze onderwerpen, ze weten echter niet wat gered worden betekent. Wat betekent het om te worden gered? Dit heeft te maken met Gods wil. In alledaagse taal gezegd betekent gered worden dat je door kunt gaan met leven en dat je weer tot leven wordt gewekt. Ben je daarvóór dan dood? Je kunt spreken en je kunt ademen, hoe kan er dan gezegd worden dat je dood bent? (De geest is dood.) Waarom wordt gezegd dat mensen dood zijn wanneer hun geest dood is? Waar is deze uitspraak op gebaseerd? Waar bevinden mensen zich voordat ze worden gered? (Onder het domein van Satan.) Mensen leven onder Satans invloed. Waar baseren ze zich op om te kunnen leven? (Op Satans filosofieën en giftige ideeën.) Om te kunnen leven baseren ze zich op hun satanische natuur en hun verdorven natuur. Wanneer iemand volgens deze dingen leeft, is dan zijn gehele wezen – zijn vlees en alle andere aspecten zoals zijn ziel en zijn gedachten – nog in leven of is het dood? Vanuit Gods perspectief zijn ze dood. Aan de oppervlakte lijkt het of je ademhaalt en nadenkt, maar het enige waar je constant over nadenkt is slecht. Je denkt na over dingen die God uitdagen en zich verzetten tegen God, dingen die God veracht, haat en veroordeelt. In Gods ogen behoren deze dingen niet alleen tot het vlees, maar behoren ze ook volledig tot Satan en tot de duivels. Wat zijn mensen dus in Gods ogen? Zijn ze mensen? Nee, dat zijn ze niet. God ziet ze als duivels, als beesten en als levende satans! Mensen leven naar de essentie van Satan en in Gods ogen zijn ze levende satans bekleed met menselijk vlees. God definieert zulke mensen als levende lijken, als dode mensen. God voert Zijn huidige reddingswerk uit om zulke mensen te nemen – deze levende lijken die leven naar hun verdorven satanische gezindheid en hun verdorven satanische essentie – Hij neemt deze zogenaamde dode mensen en maakt er levende mensen van. Dit is de betekenis van gered worden.

Het doel van geloven in God is redding te verwerven. Gered worden betekent dat je van een dood mens verandert in een levend mens. Zoiets houdt in dat je adem wordt gereanimeerd en dat je weer levend bent; je kunt God kennen en je bent in staat je neer te buigen om Hem te aanbidden. In je hart heb je geen verzet meer tegen God, je trotseert Hem niet langer, valt Hem niet langer aan en rebelleert niet meer tegen Hem. Alleen zulke mensen zijn in Gods ogen werkelijk levend. Als iemand alleen maar zegt dat hij God erkent en in zijn hart gelooft dat er een God is, hoort hij dan tot één van de levenden of niet? (Nee daartoe behoort hij niet.) Wat voor soort mensen zijn de levenden dan wel? Wat voor soort realiteit bezitten de levenden? De levenden kunnen in ieder geval een menselijke taal spreken. Wat betekent dat? Dat betekent dat de woorden die ze uitspreken hun gedachten, ideeën en inzicht inhouden. Aan wat voor dingen denken de levenden vaak en wat doen ze dan? Ze kunnen zich bezighouden met menselijke activiteiten en het vervullen van hun plichten. Wat is de aard van wat ze doen en zeggen? Het is zo, dat alles wat zij onthullen, alles wat ze denken, en alles wat ze doen gedaan wordt vanuit godvrezendheid en het mijden van het slechte. Om het treffender te zeggen, geen enkele van je handelingen en gedachten wordt door God veroordeeld, verafschuwd of verworpen, maar in tegendeel door God goedgekeurd en geprezen. Dit is wat de levenden doen en dit is ook wat de levenden zouden moeten doen.

uit ‘Alleen echt gehoorzaam zijn is echt geloof’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Als mensen levende wezens willen worden en getuigenis willen geven van God en door God willen worden goedgekeurd, zullen zij Gods redding moeten aanvaarden, ze zullen zich graag moeten onderwerpen aan Zijn oordeel en tuchtiging en verheugd het snoeien en behandelen van God moeten accepteren. Alleen dan kunnen zij alle waarheden die door God geëist worden in praktijk brengen en alleen dan zullen zij Gods redding ontvangen en daadwerkelijk levende wezens worden. De levenden worden gered door God, zij zijn geoordeeld en getuchtigd door God, zij zijn bereid om zichzelf aan God te wijden en hun leven aan God te geven en zij willen graag hun hele leven aan God opdragen. Alleen wanneer de levenden getuigenis geven van God kan Satan te schande worden gemaakt, alleen de levenden kunnen het evangelische werk van God verspreiden, alleen de levenden zullen mensen naar Gods hart zijn en alleen de levenden zijn echte mensen. Oorspronkelijk was de mens die door God werd gemaakt levend, maar door Satans verdorvenheid leeft de mens met de dood en leeft de mens onder de invloed van Satan. Daarom zijn deze mensen doden geworden die leven zonder ziel, zijn zij vijanden geworden die zich verzetten tegen God, zijn zij middelen van Satan geworden en zijn zij de gevangen van Satan geworden. Alle levende mensen die door God geschapen zijn, zijn dood geworden en dus heeft God Zijn getuigenis verloren en Hij heeft de mensheid verloren, die door Hem geschapen is en het enige is dat Zijn adem bevat. Als God Zijn getuigenis terugneemt en hen terugneemt die door Zijn hand geschapen zijn maar gevangen zijn genomen door Satan, dan moet Hij hen laten herrijzen zodat ze levende wezens kunnen worden en Hij moet hen terugnemen zodat zij in Zijn licht leven. De doden zijn zij die geen ziel hebben, zij die extreem verdoofd zijn en zich verzetten tegen God. Bovendien kennen zij God niet. Deze mensen hebben geen enkel intentie om God te gehoorzamen, zij rebelleren alleen maar tegen Hem en verzetten zich tegen Hem en zijn niet in het minst loyaal. De levenden zijn zij met een herboren ziel, zij die weten hoe ze God moeten gehoorzamen en die loyaal zijn aan God. Zij zijn bezeten van de waarheid en van getuigenis en alleen deze mensen behagen God in Zijn huis.

Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Ben je iemand die tot leven is gekomen?

Het vlees van de mens is van Satan, het zit vol opstandige gezindheden, het is betreurenswaardig vuil en het is iets onreins. Mensen begeren te veel de genieting van het vlees en er zijn te veel manifestaties van het vlees; dit is waarom God het vlees van de mens tot op zekere hoogte veracht. Wanneer mensen de vuile, verdorven dingen van Satan afwerpen, winnen ze Gods redding. Maar als ze zich nog altijd niet ontdoen van vuil en verdorvenheid, leven ze nog steeds onder het domein van Satan. Het samenzweren, de bedrieglijkheid en de valsheid van mensen zijn allemaal dingen van Satan. Gods redding van jou is om je los te maken uit deze dingen van Satan. Gods werk kan niet verkeerd zijn; het wordt allemaal gedaan om mensen van de duisternis te redden. Wanneer je tot een bepaald punt hebt geloofd, jezelf kunt ontdoen van de verdorvenheid van het vlees en niet langer geketend bent door deze verdorvenheid, zul je dan niet gered zijn? Wanneer je onder Satans domein leeft, ben je niet in staat om God te manifesteren, ben je iets vuils en kun je Gods nalatenschap niet ontvangen. Wanneer je eenmaal gereinigd en vervolmaakt bent, zul je heilig zijn, zul je een normaal persoon zijn, zul je door God gezegend worden en God genoegen schenken.

Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Praktijk (2)

Degenen die geen kennis van zaken in de geest nastreven, die geen heiligheid nastreven en die niet streven om de waarheid na te leven, die tevreden zijn met slechts overwonnen worden op negatief vlak en die niet naar Gods woord kunnen leven en geen heilige mensen kunnen worden – dit zijn mensen die niet gered zijn. Want als hij zonder de waarheid is, kan de mens niet standhouden tijdens Gods beproevingen; alleen zij die standhouden tijdens Gods beproevingen zijn degenen die gered zijn. Wat ik wil, zijn mensen zoals Petrus, mensen die streven naar volmaaktheid. De waarheid van vandaag de dag wordt gegeven aan diegenen die ernaar verlangen en ernaar streven. Deze redding wordt verleend aan hen die ernaar verlangen gered te worden door God en het is niet alleen de bedoeling dat deze redding door jullie wordt gewonnen, maar het is ook zo dat jullie door God kunnen worden gewonnen. Jullie winnen God zodat God jullie kan winnen. Vandaag heb ik deze woorden tegen jullie gesproken en jullie hebben ze gehoord en jullie moeten deze woorden praktiseren. Uiteindelijk zal het zo zijn dat, wanneer jullie deze woorden in de praktijk brengen, ik jullie door deze woorden heb gewonnen. Tegelijkertijd zullen jullie ook deze woorden hebben gewonnen, dat wil zeggen, jullie zullen deze allerhoogste redding hebben gewonnen. Als jullie eenmaal zijn gezuiverd, zullen jullie een echt mens worden. Als je niet in staat bent om naar de waarheid te leven, of om naar de gelijkenis te leven van iemand die volmaakt is gemaakt, dan kan worden gezegd dat je geen mens bent, dat je een lopend lijk bent, een beest, omdat je zonder de waarheid bent, dat wil zeggen dat je zonder de adem van Jehova bent en dus ben je een persoon die dood is, die geen geest heeft! Hoewel het mogelijk is om een getuigenis af te leggen na te zijn overwonnen, is wat je wint slechts een kleine redding en ben je geen levend wezen geworden dat vervuld is met een geest. Hoewel je tuchtiging en oordeel hebt ervaren, wordt je gezindheid als resultaat niet vernieuwd of veranderd; je bent nog steeds je oude zelf, je bent nog steeds van Satan en je bent niet iemand die gereinigd is. Alleen degenen die volmaakt zijn gemaakt zijn van waarde en alleen mensen zoals deze hebben een waar leven gekregen.

Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie

Neem contact op via Messenger