01

De profetieën van de terugkeer van de Heer zijn feitelijk vervuld, en laten het alarm van de laatste dagen weerklinken

De verdorvenheid en slechtheid van de mensheid hebben nu een kritiek punt bereikt, en de profetieën van de Bijbel over de terugkomst van de Heer zijn feitelijk vervuld. Rampen nemen wereldwijd steeds ernstiger vormen aan: aardbevingen, plagen, hongersnood en oorlogen zijn aan de orde van de dag, en aan de hemel zijn bijzondere verschijnselen waargenomen. De dagen van de terugkeer van de Heer zijn aangebroken, en tal van vrome christenen hebben het gevoel dat Hij al terug is …

Bijbelverzen ter referentie

Relevante woorden van God

Alles wat God doet, wordt precies gepland. Wanneer hij een zaak of situatie waarneemt, beoordeelt Hij deze aan de hand van een bepaalde norm, en het hangt van deze norm af of Hij begint met de opstelling van een plan om deze aan te pakken of om vast te stellen hoe hij met deze zaak en situatie om moet gaan. Hij is niet onverschillig en Hem laat niet alles koud. Het is eigenlijk compleet het tegenovergestelde. God zegt hier in een vers tegen Noach: “Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij.” Zei God, ditmaal in Zijn eigen woorden, dat Hij alleen de mensen zou vernietigen? Nee! God zei dat Hij alle vleselijke levende schepsels zou vernietigen. Waarom was God uit op vernietiging? We hebben hier te maken met een andere openbaring van Gods gezindheid: in Gods ogen is er een grens aan Zijn geduld met de verdorvenheid van de mens, met de smerigheid, het geweld en de ongehoorzaamheid van alle vlees. Wat is Zijn grens? Zoals God zei: “Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde.” Wat betekent de frase “dat iedereen een verderfelijk leven leidde”? Het betekent het volgende: toen alle levende wezens, ook degenen die God volgden, die de naam van God aanriepen, die God ooit brandoffers hadden gebracht, die met woorden God erkenden en zelfs loofden, compleet verdorven gedrag vertoonden en God dat opmerkte, moest Hij ze vernietigen. Dat was Gods grens. In hoeverre bleef God dan geduld hebben met de mens en met de verdorvenheid van alle vlees?

Vragen en antwoorden over het evangelie

Je getuigt dat de Heer Jezus al is teruggekeerd als de vleesgeworden Almachtige God, dat Hij alle waarheden verkondigt om de mensheid te zuiveren en te redden en het oordeelswerk doet, te beginnen bij Gods huis, dus hoe moeten wij de stem van God herkennen en hoe moeten wij echt weten dat Almachtige God werkelijk de teruggekeerde Heer Jezus is?

Video’s ter referentie

02

De twee manieren waarop de Heer Jezus terugkeert

Profetieën in de Bijbel over de terugkeer van de Heer spreken niet alleen van Zijn openlijke terugkeer op de wolken, maar ook van Zijn heimelijke terugkeer, als dief in de nacht. Hoe kunnen beide profetieën dan worden vervuld? Als we slechts wachten op de terugkeer van de Heer op de wolken, maar geen acht slaan op de profetie van Zijn terugkeer als dief in de nacht, zullen wij dan de komst van de Heer kunnen verwelkomen?

Profetie van de geheime nederdaling van de Heer

“Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12:40).“Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent” (Openbaring 3:3).“‘Ik kom onverwacht als een dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen” (Openbaring 16:15).“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20).“En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’”(Matteüs 25:6).“Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24−25).

Profetie van de openbare nederdaling van de Heer

“Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen” (Openbaring 1:7).“En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie” (Matteüs 24:30).

Relevante woorden van God

Het Woord verschijnt in het vlees

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een witte wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden. En de mens hoopt dat Hij het verlossingswerk dat Hij onder de Joden heeft gedaan opnieuw zal verrichten, medelevend en liefdevol zal zijn tegenover de mens, de zonden van de mens zal vergeven, de zonden van de mens op Zich zal nemen, zelfs al de overtredingen van de mens op Zich zal nemen en de mens zal bevrijden van de zonde. De mens verlangt ernaar dat Jezus de Redder hetzelfde is als vroeger: een Redder die beminnelijk, aimabel en eerbiedwaardig is, die nooit vertoornd is tegenover de mens en de mens nooit iets verwijt. De Redder vergeeft alle zonden van de mens, neemt alle zonden van de mens op Zich en sterft zelfs nog een keer aan het kruis voor de mens. Sinds het afscheid van Jezus hebben Zijn volgelingen en al de heiligen die zijn gered in Zijn naam, wanhopig naar Hem verlangd en uitgekeken. Al degenen die zijn gered door de genade van Jezus Christus in het Tijdperk van Genade hebben verlangd naar die vreugdevolle dag in de laatste dagen wanneer Jezus de Redder op een witte wolk afdaalt en onder de mensen verschijnt. Dit is natuurlijk ook de collectieve wens van al degenen die de naam van Jezus de Redder vandaag de dag aanvaarden. Iedereen in het heelal die weet van de verlossing door Jezus de Redder heeft wanhopig verlangd naar de plotselinge komst van Jezus Christus, zodat deze woorden van Jezus, wanneer Hij op aarde is, in vervulling kunnen gaan: “Ik zal op dezelfde manier komen als ik ben gegaan.” De mens gelooft dat Jezus na de kruisiging en opstanding naar de hemel terugkeerde op een witte wolk en zijn plaats innam aan de rechterhand van de Allerhoogste. De mens stelt zich dat op eenzelfde manier voor: Jezus zal weer op een witte wolk (deze wolk verwijst naar de wolk waarop Jezus reed toen Hij naar de hemel terugkeerde) afdalen onder degenen die duizenden jaren wanhopig naar Hem hebben verlangd en dat Hij de gestalte zal hebben en de kleding zal dragen van de Joden. Nadat Hij onder de mensen is verschenen zal Hij hun voedsel geven en levend water voor hen laten stromen en Hij zal onder de mensen leven, vol genade en liefde, levend en echt. Enzovoorts. Toch is dit niet wat Jezus de Redder heeft gedaan; Hij heeft het tegenovergestelde gedaan van wat de mens zich heeft voorgesteld.

Vragen en antwoorden over het evangelie

Gospel Q&A

Is Bliksem uit het oosten de manifestatie en het werk van de Heer? Dat is onmogelijk! “Direct na de beproeving in die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar licht niet meer geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen aan het wankelen gebracht worden: En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie” (Mat. 24:29-30). Als de Heer echt was wedergekeerd, zou Hij wel in volle glorie zijn afgedaald op een wolk. Dan zouden de hemel en de aarde hebben geschud en de zon en maan niet langer hebben geschenen. We hebben die dingen niet gezien, dus hoe kunnen ze dan zeggen dat de Heer al is wedergekeerd? Hoe zit dat nou precies?

Video’s ter referentie

03

De Verlosser is reeds heimelijk gearriveerd om de waarheid te verkondigen en het oordeelswerk uit te voeren beginnend met het huis van God

Tweeduizend jaar geleden voorspelde de Heer Jezus Zijn terugkeer, en nu zijn de profetieën van de terugkeer van de Heer feitelijk vervuld. De Heer Jezus, onze lang verwachte Verlosser, is heimelijk gekomen en Hij is Christus van de laatste dagen, Almachtige God. Almachtige God heeft het oordeelswerk verricht beginnend met het huis Gods. Hij onthulde de geheimen van het 6000 jaar durende managementplan van God, en heeft alle waarheden uitgedrukt om de mensheid te zuiveren en te redden; Hij heeft aan ons, de mensheid, de heilige en rechtvaardige essentie van God geopenbaard, evenals Zijn majesteitelijke en vertoornde gezindheid die geen belediging duldt. Hij heeft dit gedaan om de mensheid volledig te redden van hun verdorven gezindheid, om hen te helpen zich te ontworstelen aan de invloed van Satan, om een groep overwinnaars te creëren voordat de catastrofe plaatsvindt, en om de mensheid uiteindelijk naar haar prachtige bestemming te leiden.

Bijbelverzen ter referentie

Relevante woorden van God

Het Woord verschijnt in het vlees

Toen Jezus in de wereld kwam, bracht Hij het Tijdperk van Genade en maakte Hij een einde aan het Tijdperk van de Wet. In de laatste dagen werd God nogmaals vlees. Toen Hij dit keer vlees werd, maakte Hij een einde aan het Tijdperk van Genade en bracht Hij het Tijdperk van het Koninkrijk. Allen die de tweede vleeswording van God aanvaarden, worden in het Tijdperk van het Koninkrijk ingeleid en kunnen de leiding van God persoonlijk aanvaarden. Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen.

Vragen en antwoorden over het evangelie

Video’s ter referentie

Hoe kunnen we zeker weten dat de Heer Jezus al is teruggekeerd?

Hoe kunnen we zeker weten dat de Heer Jezus al is teruggekeerd?

Gods oordeel van de laatste dagen is de redding van de mens

Gods oordeel van de laatste dagen is de redding van de mens

God gebruikt het woord voor het werk van het oordeel van de laatste dagen

God gebruikt het woord voor het werk van het oordeel van de laatste dagen

Aanbiddingsdans ‘God heeft Zijn glorie naar het oosten gebracht’ (Officiële muziek video)

Aanbiddingsdans ‘God heeft Zijn glorie naar het oosten gebracht’ (Officiële muziek video)

04

De Heer klopt op de deur − wees een wijze maagd en verwelkom Zijn terugkeer

Het Boek Openbaring voorspelt: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). De Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27). Het is duidelijk dat God in de laatste dagen op de deur van de mensheid klopt en Zijn schapen zoekt door het uitspreken van woorden. Die wijze maagden die waarlijk in God geloven en hunkeren naar de waarheid zijn in staat om naar de verschijning en het werk van God van de laatste dagen te zoeken en zich er met een open geest in te verdiepen, niet gehinderd door welke macht dan ook. Aldus hebben ze de stem van God gehoord en de Heer verwelkomd. Zij zijn als enigen gerechtigd om voor Gods troon te worden verheven en aan het grote feest met de Heer deel te nemen.

Bijbelverzen ter referentie

Relevante woorden van God

Omdat we de voetafdrukken van God zoeken, behoren we op zoek te gaan naar Gods wil, naar Gods woorden, naar Zijn uitspraken – want overal waar er nieuwe woorden door God worden gesproken, daar is de stem van God, en overal waar de voetafdrukken van God zijn, daar zijn Gods daden. Overal waar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaat de waarheid, de weg en het leven. In jullie zoektocht naar Gods voetafdrukken, hebben jullie de woorden “God is de waarheid, de weg en het leven” genegeerd. En zo, ook al ontvangen zij de waarheid, geloven veel mensen niet dat zij Gods voetafdrukken hebben gevonden, en erkennen zij al helemaal het verschijnen van God niet. Wat een grove vergissing! De verschijning van God kan niet verzoend worden met de opvattingen van de mens, en nog minder kan God verschijnen op bevel van de mens. God maakt Zijn eigen keuzes en heeft Zijn eigen plannen wanneer Hij Zijn werk doet; bovendien heeft Hij Zijn eigen doelen en Zijn eigen methoden. Het is niet nodig voor Hem om het werk dat Hij doet met de mens te bespreken of om het advies van de mens te vragen, laat staan om elke persoon van Zijn werk op de hoogte te stellen. Dit is de gezindheid van God en moet bovendien door iedereen worden erkend. Als jullie ernaar verlangen om getuige te zijn van de verschijning van God, als jullie de voetafdrukken van God willen volgen, dan moeten jullie eerst boven jullie eigen opvattingen uitstijgen. Jullie moeten niet van God verlangen om dit of dat te doen, en nog veel minder moet je Hem tot je eigen beperkingen begrenzen en Hem tot je eigen opvattingen limiteren. In plaats daarvan zouden jullie je moeten afvragen hoe jullie de voetafdrukken van God moeten zoeken, hoe jullie de verschijning van God moeten accepteren en hoe jullie je moeten onderwerpen aan het nieuwe werk van God; dat is wat de mens zou moeten doen. Omdat de mens de waarheid niet is en de waarheid niet in bezit heeft, moet de mens zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.

Vragen en antwoorden over het evangelie

Gospel Q&A

Je zegt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, waarom hebben we Hem dan niet gezien? Eerst zien, dan geloven en geruchten alleen zijn onbetrouwbaar. Als we Hem niet hebben gezien, moet dat wel betekenen dat Hij nog niet is teruggekeerd; ik geloof het pas wanneer ik Hem zie. Je zegt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, waar is Hij nu dan? Wat voor werk is Hij aan het doen? Welke woorden heeft de Heer gesproken? Ik zal het geloven nadat je deze dingen met een getuigenis kunt verduidelijken.

Video’s ter referentie

Artikelen ter referentie

{{alt}}

Tekenen der tijden − Vijf bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer Jezus zijn vervuld

{{alt}}

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer

{{alt}}

Drie kernprincipes om de wederkomst van Jezus Christus te verwelkomen

{{alt}}

De gelijkenis van de tien maagden (Mattheüs 25) - hoe moeten wij wijze maagden zijn bij het ontvangen van de Heer

Meer geweldige rubrieken

Meer onderwerpen