01De profetieën van de terugkeer van de Heer zijn feitelijk vervuld, en laten het alarm van de laatste dagen weerklinken

De verdorvenheid en slechtheid van de mensheid hebben nu een kritiek punt bereikt, en de profetieën van de Bijbel over de terugkomst van de Heer zijn feitelijk vervuld. Rampen nemen wereldwijd steeds ernstiger vormen aan: aardbevingen, plagen, hongersnood en oorlogen zijn aan de orde van de dag, en aan de hemel zijn bijzondere verschijnselen waargenomen. De dagen van de terugkeer van de Heer zijn aangebroken, en tal van vrome christenen hebben het gevoel dat Hij al terug is …

Bijbelverzen ter referentie

“En zoals het eraantoe ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. Of zoals het eraantoe ging in de dagen van Lot: ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze plantten, ze bouwden; maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de Mensenzoon wordt geopenbaard” (Lucas 17:26-30).

“Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën” (Matteüs 24:7-8).

“En ik zal wonderen laten zien aan de hemel en op aarde: bloed, vuur en rookzuilen. De zon zal in duisternis veranderen en de maan in bloed, voordat de grote en verschrikkelijke dag van Jehova komt” (Joël 2:30-31).

“Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt” (Openbaring 6:12-13).

02De twee manieren waarop de Heer Jezus terugkeert

Profetieën in de Bijbel over de terugkeer van de Heer spreken niet alleen van Zijn openlijke terugkeer op de wolken, maar ook van Zijn heimelijke terugkeer, als dief in de nacht. Hoe kunnen beide profetieën dan worden vervuld? Als we slechts wachten op de terugkeer van de Heer op de wolken, maar geen acht slaan op de profetie van Zijn terugkeer als dief in de nacht, zullen wij dan de komst van de Heer kunnen verwelkomen?

Bijbelverzen ter referentie

“Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12:40).

“‘Ik kom onverwacht als een dief!’” (Openbaring 16:15).

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20).

“En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6).

“Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25).

“Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen” (Openbaring 1:7).

“En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie” (Matteüs 24:30).

03De Verlosser is reeds heimelijk gearriveerd om de waarheid te verkondigen en het oordeelswerk uit te voeren beginnend met het huis van God

Tweeduizend jaar geleden voorspelde de Heer Jezus Zijn terugkeer, en nu zijn de profetieën van de terugkeer van de Heer feitelijk vervuld. De Heer Jezus, onze lang verwachte Verlosser, is heimelijk gekomen en Hij is Christus van de laatste dagen, Almachtige God. Almachtige God heeft het oordeelswerk verricht beginnend met het huis Gods. Hij onthulde de geheimen van het 6000 jaar durende managementplan van God, en heeft alle waarheden uitgedrukt om de mensheid te zuiveren en te redden; Hij heeft aan ons, de mensheid, de heilige en rechtvaardige essentie van God geopenbaard, evenals Zijn majesteitelijke en vertoornde gezindheid die geen belediging duldt. Hij heeft dit gedaan om de mensheid volledig te redden van hun verdorven gezindheid, om hen te helpen zich te ontworstelen aan de invloed van Satan, om een groep overwinnaars te creëren voordat de catastrofe plaatsvindt, en om de mensheid uiteindelijk naar haar prachtige bestemming te leiden.

Bijbelverzen ter referentie

“Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13).

“Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openbaring 2:29).

“En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:47-48).

“Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17).

“Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft’” (Openbaring 14:6-7).

04De Heer klopt op de deur − wees een wijze maagd en verwelkom Zijn terugkeer

Het Boek Openbaring voorspelt: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). De Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27). Het is duidelijk dat God in de laatste dagen op de deur van de mensheid klopt en Zijn schapen zoekt door het uitspreken van woorden. Die wijze maagden die waarlijk in God geloven en hunkeren naar de waarheid zijn in staat om naar de verschijning en het werk van God van de laatste dagen te zoeken en zich er met een open geest in te verdiepen, niet gehinderd door welke macht dan ook. Aldus hebben ze de stem van God gehoord en de Heer verwelkomd. Zij zijn als enigen gerechtigd om voor Gods troon te worden verheven en aan het grote feest met de Heer deel te nemen.

Bijbelverzen ter referentie

“Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.’ Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: ‘Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.’ De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd” (Matthew 25:1-10).

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20).

“Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openbaring 2:29).

“Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27).

“Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan” (Matteüs 7:7-8).

Artikelen ter referentie

Tekenen der tijden − Vijf bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer Jezus zijn vervuld

Tekenen der tijden − Vijf bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer Jezus zijn vervuld

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer

Meer geweldige rubrieken

Meer onderwerpen

De Heer is lang geleden wedergekeerd in het vlees om te verschijnen en te werken
De Heer is lang geleden wedergekeerd in het vlees om te verschijnen en te werken
Hoe je voorafgaand aan de verdrukking kunt worden opgenomen
Hoe je voorafgaand aan de verdrukking kunt worden opgenomen
Luister alleen naar Gods stem tijdens het onderzoeken van de ware weg – je moet niet naar de geruchten en leugens van Satan luisteren
Luister alleen naar Gods stem tijdens het onderzoeken van de ware weg – je moet niet naar de geruchten en leugens van Satan luisteren
Gered worden versus het bereiken van volledige redding
Gered worden versus het bereiken van volledige redding