De alarmbel van de laatste dagen

Momenteel degenereert de publieke moraal elke dag die voorbijgaat verder. Het menselijk ras wordt steeds boosaardiger en verdorvener. Overal ter wereld vinden regelmatig rampen plaats. Er verschijnen ook zeldzaam waargenomen astronomische fenomenen. De Bijbelse profetieën met betrekking tot de wederkomst van de Heer zijn in beginsel reeds vervuld. De dag van de wederkomst van de Heer is reeds aangebroken. Vele vrome christenen hebben het voorgevoel dat de Heer reeds is wedergekeerd …

De alarmbel van de laatste dagen

De Bijbelse profetie

Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort” (Matteüs 24:21-22).

En zoals het eraantoe ging in de dagen van ​Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de ​Mensenzoon: ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop ​Noach​ de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. Of zoals het eraantoe ging in de dagen van ​Lot: ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze plantten, ze bouwden; maar op de dag waarop ​Lot​ wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de ​Mensenzoon​ wordt geopenbaard” (Lucas 17:26-30).

Vier opeenvolgende bloedmanen

Vier opeenvolgende bloedmanen

Blood Moons, the disaster, Bible prophecies, the Lord

Van april 2014 tot september 2015 verschenen er in de hemel vier opeenvolgende bloedmanen, een fenomeen dat zelden wordt waargenomen. Het verschijnen van deze bloedmanen vervult twee profetieën. Een van deze profetieën kan gevonden worden in Openbaring 6:12: “Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood.” In het boek Joël, 2:29-31, wordt het volgende voorspeld: “En ook op de dienaren en op de dienaressen zal ik mijn Geest in die dagen uitstorten. En ik zal wonderen laten zien aan de hemel en op aarde: bloed, vuur en rookzuilen. De zon zal in duisternis veranderen en de maan in bloed, voordat de grote en verschrikkelijke dag van Jehova komt.” Het verschijnen van deze vier opeenvolgende bloedmanen is een teken dat de grote en verschrikkelijk dag van Jehova spoedig zal aanbreken. Volgens de profetieën in het boek van de profeet Joël en het boek Openbaring zal de Geest van God voorafgaande aan de komst van de grote ramp spreken. Zijn woorden zullen Zijn dienaren en dienaressen bewateren. Met andere woorden, God zal voor de grote ramp een groep van overwinnaars vormen. Hoe zou de volgende profetie anders worden vervuld: “En ook op de dienaren en op de dienaressen zal ik mijn Geest in die dagen uitstorten”?

De troosteloze toestand van de religieuze wereld

De troosteloze toestand van de religieuze wereld

Tweeduizend jaar geleden, toen de Heer Jezus kwam om Zijn werk te verrichten, werd de heilige tempel, waar ooit de glorie van Jehova God scheen, getroffen door hongersnood en tot een dievenhol gemaakt. Vandaag de dag heeft de religieuze wereld het werk van de Heilige Geest verloren, is in een troosteloze toestand terecht gekomen en is het toneel van meer en meer slechtheid. De religieuze leiders houden zich niet aan de geboden van de Heer en zijn volkomen afgedwaald van de weg van de Heer. Toont dit niet aan dat de Heer is wedergekeerd en een nieuw werk verricht?

Ik was het die jullie de regens onthield, drie maanden voor de oogst. Op de ene stad liet ik het regenen, op de andere liet ik het niet regenen; op het ene veld regende het, en het veld waarop het niet regende verdorde. Twee, drie steden wankelden naar een andere stad om water te drinken, en hun dorst werd niet gelest: maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd” (Amos 4:7-8).

De wederkomst van de Heer Jezus

Profetie van de openbare nederdaling van de Heer

Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, ​amen” (Openbaring 1:7).

Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de ​Mensenzoon​ aankondigt, en alle ​stammen​ op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de ​Mensenzoon​ zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister” (Matteüs 24:29-30).

Ik zie de ​Heer​ komen met zijn ​heilige​ tienduizendtallen” (Judas 1:14).

“Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? ​Jezus, die uit jullie midden in de hemel is ​opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan’” (Handelingen 1:11).

Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de ​Mensenzoon​ zien komen, bekleed met macht en grote luister” (Lucas 21:25-27).

Profetie van de geheime nederdaling van de Heer

En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6).

Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een ​dief, op een tijdstip dat u niet kent” (Openbaring 3:3).

Ik kom onverwacht als een ​dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft en zijn ​kleren​ aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen” (Openbaring 16:15).

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20).

Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25).

Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen” (Matteüs 24:27).

Hoe zal de Heer nu precies komen in de laatste dagen?

Als de mensen volhouden dat de Heer op de wolken zal terugkeren en dus de blik
de hele tijd omhoog naar de hemel richten en niet zoeken naar de geheime voetafdruk van Gods komst,

zullen ze dan ooit in staat zijn de komst van de Heer te verwelkomen?

Relevante filmclips

II. Vragen en antwoorden over de manier waarop de Heer komt (geheim en openbaar)

Judgment, the last days, Incarnation, kingdom of heaven

De belofte van de Heer luidt dat hij zal wederkeren om ons mee te nemen naar het hemelse koninkrijk, maar toch zeggen jullie dat de Heer al is geïncarneerd om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen. De Bijbel voorspelt duidelijk dat de Heer op wolken zal neerdalen met kracht en grote glorie. Dat is iets heel anders dan wat jullie hebben verklaard, namelijk dat de Heer al is geïncarneerd en heimelijk onder de mensen is neergedaald.

Wijze maagden

De Bijbel vertelt het volgende verhaal: Midden in de nacht riep iemand: “de bruidegom komt.” De wijze maagden hoorden de stem van God en gingen uit om de bruidegom te begroeten en met Hem het bruiloftsfeest bij te wonen, terwijl de dwaze maagden voor de poorten werden buitengesloten. In welk soort mensen zal de profetie van de wijze en dwaze maagden worden vervuld?

Hoe Gods stem te herkennen

Wat is wijs aan de wijze maagden?

De Heer Jezus zei: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6).“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). Dit is de ware betekenis van de opname bij de komst van de Heer. Als u de wederkomst van de Heer wilt begroeten, is het vooral belangrijk dat u in staat bent Zijn stem te horen. Wanneer God werkt en Zijn woorden uitdrukt, zullen de wijze maagden in staat zijn Zijn stem te herkennen en dus naar het bruiloftsfeest van de het Lam gaan en worden opgenomen voor de troon.

Boeken over evangelie

Gods schapen horen de stem van God

(Hoofdzaken voor nieuwe gelovigen)

Dit boek is samengesteld uit de visionaire waarheden van de drie fasen van Gods werk, Zijn namen, het mysterie van Zijn incarnatie en hoe onderscheid kan worden gemaakt tussen de ware weg en valse wegen. Het zal worden verstrekt aan en gelezen door degenen die pas onlangs Gods werk in de laatste dagen hebben geaccepteerd, zodat ze zo snel mogelijk de fundamenten over de visionaire waarheden van Gods werk kunnen leggen.

Meer lezen

Verwelkom de wederkomst van de Heer

Het Woord verschijnt in het vlees Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties) Gods schapen horen de stem van God (Hoofdzaken voor nieuwe gelovigen) De door het Lam geopende Boekrol Klassieke woorden van Almachtige God over het evangelie van het Koninkrijk (selecties) Volg het Lam en zing een nieuw lied Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Het Woord verschijnt in het vlees

Dit was de eerste keer sinds de schepping dat God de gehele mensheid toesprak. Deze uitspraken waren Gods eerste woorden voor de mensen. Hiermee ontmaskerde Hij de mensen , gaf hun richting, oordeelde over hen en sprak openhartig tegen hen. Daarom waren het ook de eerste uitspraken waarmee God de mensen bekendmaakte met Zijn pad, Zijn verblijfplaats, Zijn gezindheid, wat Hij heeft en wie Hij is, Zijn gedachten en Zijn zorgen over de mensheid. Het kan worden gezegd dat dit Gods eerste uitspraken waren voor de mensheid vanuit de derde hemel sinds de schepping en de eerste keer dat God Zijn eigen identiteit gebruikte om aan de mens te verschijnen en hem met woorden bekend te maken met de stem van Zijn hart.

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties)

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, geeft woorden om over mensen te oordelen en hen te reinigen, en het nieuwe tijdperk binnen te leiden: het Tijdperk van het Koninkrijk. Allen die aan Christus' heerschappij gehoorzaam zijn, zullen de hogere waarheid kunnen ondervinden, grotere zegeningen kunnen ontvangen, werkelijk in het licht kunnen leven, en ook de waarheid, de weg en het leven kunnen ontvangen.

Gods schapen horen de stem van God (Hoofdzaken voor nieuwe gelovigen)

Dit boek is samengesteld uit de visionaire waarheden van de drie fasen van Gods werk, Zijn namen, het mysterie van Zijn incarnatie en hoe onderscheid kan worden gemaakt tussen de ware weg en valse wegen. Het zal worden verstrekt aan en gelezen door degenen die pas onlangs Gods werk in de laatste dagen hebben geaccepteerd, zodat ze zo snel mogelijk de fundamenten over de visionaire waarheden van Gods werk kunnen leggen.

De door het Lam geopende Boekrol

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft woorden uitgedrukt om mensen te oordelen, te reinigen en te redden en Hij heeft het werk van het oordeel voltrokken, beginnende bij het huis van God. Almachtige God is in het Oosten van de wereld verschenen met rechtvaardigheid, statigheid, toorn en tuchtiging, en Hij heeft zichzelf geopenbaard aan een menigte mensen! Dit is de vervulling van de woorden in 1 Petrus 4:17, “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.”

Klassieke woorden van Almachtige God over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)

Selecties uit de klassieke woorden van Almachtige God zijn in dit boek opgenomen en leggen getuigenis af aan allen die sinds lange tijd hopen op en bidden voor de verschijning van God, de wederkomst van de Redder uit vroege tijden op witte wolken. Zij getuigen ook van de verschijning en het werk van Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk. Dit leidt ertoe dat de mensheid gaat erkennen dat Almachtige God en de Here Jezus dezelfde God zijn. Hij is het Lam over wie in het boek Openbaring geprofeteerd wordt dat Hij de boekrol heeft geopend en de zeven zegels heeft verbroken.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Wanneer we nieuwe liederen zingen ter ere van God, dan ervaren we dat wij de mensen zijn die het Lam volgen en nieuwe liederen zingen over wie in het boek Openbaring geprofeteerd wordt. We ervaren echt dat we zo gezegend zijn dat we naar Gods troon toegetrokken zijn en bij het bruiloftsfeest van het Lam mochten zijn.

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft een verscheidenheid aan waarheden uitgedrukt, elke waarheid en elke mysterie in de Bijbel onthuld en de mensheid onder meer het diepere verhaal van de drie fasen van Gods werk, het mysterie van de vleeswording van God en Gods oordeelswerk van de laatste dagen geopenbaard. Dit bewijst dat Almachtige God de wederkomst van de Heer Jezus is en dat Hij de verschijning van God in de laatste dagen is.

Uitspraken van Almachtige God,

“De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht”

Almachtige God zegt: “De verschijning van God verwijst naar Zijn persoonlijke aankomst op aarde om Zijn werk te doen. Met Zijn eigen identiteit en gezindheid, en gebruik makend van Zijn inherente methodiek daalt Hij neer te midden van de mensen om het werk te verrichten van het initiëren van een tijdperk en het beëindigen van een tijdperk. Deze vorm van verschijning is niet een soort ceremonie. Het is geen teken, een plaatje, een wonder of een groots visioen, en nog minder is het een soort religieus proces. Het is een echt en werkelijk feit dat door iedereen kan worden aangeraakt en aanschouwd. Deze vorm van verschijnen is niet omwille van het volgen van een proces, of omwille van een korte termijnproject; het is omwille van een werkfase in Zijn managementplan. >Meer lezen

Uitspraken van Almachtige God,

“Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord”

Almachtige God zegt: “In het Tijdperk van het Koninkrijk gebruikt God het woord om een nieuw tijdperk in te luiden, om Zijn werkmethode te veranderen en om het werk voor het gehele tijdperk uit te voeren. Dit is het beginsel op grond waarvan God werkt in het Tijdperk van het Woord. Hij werd vlees om vanuit verschillende perspectieven te spreken en stelde de mens in staat God werkelijk te zien, God die het Woord is dat verschijnt in het vlees, en Zijn wijsheid en wonderbaarlijkheid te aanschouwen. Zulk werk wordt uitgevoerd om de doelen het overwinnen van de mens, het vervolmaken van de mens en de eliminatie van de mens beter te verwezenlijken. Dit is de werkelijke betekenis van het gebruik van het woord voor het werk in het Tijdperk van het Woord. … God schiep de wereld met het woord, leidt mensen uit het gehele universum met Zijn woord, en overwint en redt hen opnieuw met het woord. Tenslotte zal Hij het woord gebruiken om een einde te maken aan de gehele oude wereld. Alleen dan is het managementplan geheel voltooid. >Meer lezen

Het mysterie van de vleeswording

Uitspraken van Almachtige God,

“De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie”

Almachtige God zegt: “Jezus en ik komen voort uit dezelfde Geest. Al zijn wij door het vlees niet met elkaar verbonden, onze Geest is één. Al is de inhoud van wat we doen en het werk dat we ondernemen niet hetzelfde, in essentie zijn we hetzelfde. Ons vlees neemt verschillende vormen aan, maar dit komt doordat er verandering is gekomen in het tijdperk en de eisen die aan ons werk gesteld worden. Onze bedieningen zijn niet dezelfde, daarom is het werk dat wij voortbrengen en de gezindheid die wij onthullen aan de mens ook anders. Daarom is wat de mens ziet en begrijpt nu anders dan in het verleden, dit komt door de verandering van tijdperk. Hun Geest is één, ook al zijn Zij van een ander geslacht en is de vorm van Hun vlees anders, en zijn Zij niet in dezelfde familie geboren, laat staan in hetzelfde tijdsgewricht. Het kan niet worden ontkend dat Zij de incarnatie van God in twee verschillende tijdsperiodes zijn, ook al deelt Hun vlees niet hetzelfde bloed of fysieke verwantschap van enig soort. >Meer lezen

De weg naar het kennen van God

Uitspraken van Almachtige God,

“Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God”

Almachtige God zegt: “De drie werkfases vormen het hart van Gods algehele management en daarin wordt de gezindheid van God uitgedrukt en wat Hij is. Zij die de drie fases van Gods werk niet kennen, zijn niet in staat om zich te realiseren hoe God Zijn gezindheid uitdrukt, noch kennen zij de wijsheid van Gods werk en zij blijven onwetend over de vele manieren waarop Hij de mensheid redt en zij zullen Zijn wil voor de gehele mensheid niet kennen. De drie werkfases zijn de volledige uitdrukking van het werk van de redding van de mensheid. Zij die de drie werkfases niet kennen, zullen de diverse methoden en principes van het werk van de Heilige Geest niet kennen. Zij die rigide alleen vasthouden aan doctrine die is overgebleven uit één werkfase zijn mensen die God beperken tot doctrine en van wie het geloof in God vaag en onzeker is. Zulke mensen zullen Gods redding nooit ontvangen. >Meer lezen

Gospelfilms

Kingdom of Heaven, Awakening, the rapture, the mystery
the rapture, Salvation meaning, rapture in the bible
The Mystery, love God, house church, the last days,
Musical Drama, dance drama, True Friends, Great Love, true story

Meer speciale onderwerpen

De Heer is teruggekeerd! Hoe kunnen wij de Heer verwelkomen?