01Gods wederkomen in het vlees in de laatste dagen vervult volledig de profetieën van de Heer.

Veel gelovigen wachten erop dat de Heer neerdaalt op een wolk en aan de mensheid verschijnt. De profetieën betreffende Zijn wederkomst zijn echter reeds grotendeels vervuld. Hoe kan het dan dat we Hem niet op een wolk hebben zien neerdalen? In feite zijn de profetieën betreffende de wederkomst van de Heer niet beperkt tot Zijn neerdalen op een wolk, er zijn immers ook profetieën dat Hij in het geheim komt, zoals: “Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12:40), “Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt” (Matteüs 24:37), en nog meer. De Heer is reeds in het vlees wedergekeerd als de Mensenzoon, stilletjes onder ons wandelend en daarmee de profetieën van ‘de komst van de Mensenzoon’ vervullend.

Bijbelverzen ter referentie

“Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12:40).

“Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt” (Matteüs 24:37).

“Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25).

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20).

02Waarom zou God in de laatste dagen opnieuw vlees worden om te verschijnen en te werken?

Bijbelverzen ter referentie

“Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde” (Hebreeën 12:48).

“Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17).

“Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen” (Handelingen 17:31).

“De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd” (Johannes 5:22).

“En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen” (Johannes 5:27).

03Wat zijn de gevolgen van het niet aanvaarden van het feit dat God wederkeert in het vlees?

God is wedergekeerd in het vlees als de Mensenzoon om te verschijnen en om Zijn werk in de laatste dagen te verrichten. Hij doet dit geheel en al omwille van het voor eens en voor altijd redden van de verdorven mensheid van de zonde, zodat mensen kunnen worden gezuiverd en Gods volledige redding kunnen verkrijgen. Nadat het reddingswerk van de geïncarneerde God tot een einde is gekomen, zal Hij de enorme rampen laten neerdalen en zal Hij beginnen de goeden te belonen en de slechten te straffen. Daarna zal Hij neerdalen op een wolk en Zichzelf openlijk openbaren aan alle volken. God zal dan allen die zijn gezuiverd en volledig zijn gered Zijn koninkrijk binnenleiden, terwijl degenen die Gods tweede incarnatie hebben verworpen en zich ertegen hebben verzet zullen worden getroffen door grote rampen en zullen wenen en hun tanden zullen knarsen.

Bijbelverzen ter referentie

“En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten.’ Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: ‘Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.’ De wijze meisjes antwoordden: ‘Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.’ Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: ‘Heer, heer, laat ons binnen!’ Maar hij antwoordde: ‘Ik ken jullie werkelijk niet’” (Matteüs 25:6-12).

“Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen” (Openbaring 1:7).

“Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood” (Openbaring 21:8).

De Heer is lang geleden wedergekeerd in het vlees om te verschijnen en te werken

Officiële website