01Wat betekent het precies om gered te worden? En wat betekent het om volledige redding te bereiken?

Veel mensen geloven dat door in de Heer te geloven hun zonden zijn vergeven, dat, wanneer ze één keer zijn gered, ze voor altijd zijn gered en dat, wanneer de Heer wederkomt, ze onmiddellijk kunnen worden opgenomen in het hemelse koninkrijk. De mens is echter, hoewel zijn zonden hem zijn vergeven, nog steeds gebonden door zijn zondige natuur, en leeft in een cyclus van zondigen en biechten, zonder de mogelijkheid zichzelf te bevrijden. De zondige natuur van de mens is niet gezuiverd. De Bijbel zegt: “Want zonder heiliging zal niemand de Heer zien” (Hebreeën 12:14). Zijn dus degenen die nog niet zijn gezuiverd van hun zondige natuur degenen die volledige redding hebben bereikt? Kunnen ze regelrecht worden opgenomen in het hemelse koninkrijk? Wat betekent het precies om gered te worden? En wat betekent het om volledige redding te bereiken?

Bijbelverzen ter referentie

“God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden” (Johannes 3:17).

“Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld” (Marcus 16:16).

“Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden” (Matteüs 26:28).

“want zonder heiliging zal niemand de Heer zien” (Hebreeën 12:14).

“Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Matteüs 7:21).

“Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken” (Openbaring 14:4-5).

02Alleen het oordeelswerk van God in de laatste dagen kan mensen in staat stellen hun zondige natuur af te werpen, te worden gezuiverd en volledige redding te bereiken

Sommige mensen denken dat wanneer je in de Heer gelooft, verandering betekent dat je in overeenstemming met de woorden van de Heer dingen beoefent zoals nederigheid en geduld, het dragen van je kruis, het liefhebben van je vijanden en het onderwerpen van je lichaam, alsook dat je wereldse dingen verzaakt en voor de Heer werkt en predikt. Ze vragen zich af waarom ze, als ze alleen maar deze weg hoeven te volgen om Gods redding te bereiken, het oordeelswerk van God in de laatste dagen zouden moeten aanvaarden.

Bijbelverzen ter referentie

“Jezus antwoordde: Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig” (Johannes 8:34–35).

“Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid” (Johannes 16:12–13).

“En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:47-48).

“Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde” (Hebreeën 9:28).

03Gods belofte en zegeningen voor degenen die zijn gezuiverd en volledige redding bereiken

Bijbelverzen ter referentie

“Ziet, het tabernakel van God is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn. God Zelf zal bij hen zijn, en Hij zal hun God zijn. God zal alle tranen uit hun ogen vegen, er zal geen dood, of verdriet of pijn zijn, er zal niet meer gehuild worden, want alle dingen van vroeger zijn voorbij” (Openbaring 21:3-4).

“Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat” (Openbaring 2:7).

“Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden” (Openbaring 2:11).

“Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan” (Openbaring 22:14).

“Deze zijn het die uit grote beproevingen kwamen, en hun kleren gewassen hebben, en ze wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen” (Openbaring 7:14-17).

Artikelen ter referentie

Meer geweldige rubrieken

Gered worden versus het bereiken van volledige redding

Officiële website