De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer

05 maart 2020

Door Anyuan, Filippijnen

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer

Tweeduizend jaar geleden vroegen de volgelingen van de Heer aan Jezus: “Aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?” (Matteüs 24:3). De Heer Jezus antwoordde: “Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën(Matteüs 24:6-8). Nu doen zich over de hele aarde meer en meer rampen voor. Aardbevingen, epidemieën, hongersnood, oorlog en overstromingen volgen elkaar op. Eind 2019 kwam er een nieuw type coronavirus op in Wuhan in China. De snelheid waarmee dat overslaat is alarmerend; binnen een tijdbestek van een paar maanden deden zich in het hele land gevallen voor, en China stortte onmiddellijk in een chaos. De ene na de andere provincie, gemeente en dorp gaat in quarantaine en het aantal doden blijft stijgen. Het virus is overgeslagen naar ruim twintig andere landen wereldwijd. Verder werden bij bosbranden tussen september 2019 en januari 2020 in Australië ruim 5900 gebouwen verwoest en kwamen ruim een miljard dieren om. In januari 2020 werd datzelfde continent getroffen door stortregens die zich maar eens per eeuw voordoen, met overstromingen tot gevolg waarbij vele zoetwaterdieren omkwamen. In diezelfde maand raakten tienduizenden mensen in Indonesië hun huis kwijt als gevolg van overstromingen. In de Filippijnen barstte daarnaast een vulkaan uit, was er in Afrika de ergste sprinkhanenplaag sinds 25 jaar en werd Xinjiang getroffen door een aardbeving van 6,4 op de schaal van Richter. … En er komt geen eind aan de lijst. Bijbelse profetieën over de komst van de Heer zijn in vervulling gegaan. Daarom spreekt het voor zich dat de Heer is teruggekeerd – dus waarom hebben wij Zijn komst nog niet kunnen verwelkomen? Als dit zo doorgaat, zullen wij dan niet in grote beproevingen worden gestort? En wat moeten we eigenlijk precies doen om de komst van de Heer te verwelkomen?

1. Hoe zal de Heer komen?

Veel mensen hebben deze woorden in de Bijbel gelezen: “Hij komt te midden van de wolken(Openbaring 1:7). “Ze zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie(Matteüs 24:30). Zij weten zeker dat de Heer met wolken zal komen. Maar waarom hebben we zo’n soort aanblik dan nog niet aanschouwd? Is dit de enige manier waarop de Heer zal komen? Eigenlijk is er iets belangrijks wat wij over het hoofd hebben gezien wat de komst van de Heer betreft. In de Schrift staan ook profetieën over dat God in het geheim komt, zoals: “Ik kom onverwacht als een dief!(Openbaring 16:15). “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). “Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht(Matteüs 24:44). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden(Lucas 17:24-25).

De verwijzingen in de Schrift naar “als een dief” en “rond middernacht werd er geroepen” geven aan dat wanneer de Heer terugkeert tijdens de laatste dagen, Hij dat stil, in het geheim zal doen. En waar verwijst ‘Mensenzoon’ naar? Een ‘Mensenzoon’ is beslist uit een persoon geboren, met een moeder en een vader, en van vlees en bloed. Neem bijvoorbeeld de Heer Jezus, Hij werd vlees naar het beeld van een normaal persoon die onder mensen leeft. Zo kunnen wij zien dat ‘Mensenzoon’ naar de vleesgeworden God verwijst; de Geest kan niet een Mensenzoon worden genoemd. Daarnaast staat ook in de Schrift: “Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden.” In deze passage van de Schrift wordt duidelijk gesteld dat als de Heer terugkomt, Hij veel lijden zal doorstaan en door deze generatie zal worden afgewezen. We weten allemaal dat Hij alleen kan worden afgewezen wanneer Hij vleesgeworden is als de Mensenzoon, want God in het vlees is te gewoon en mensen kennen Hem niet; zij behandelen Hem als een gewoon persoon, en het resultaat is dat Hij erg lijdt. Als de Heer echter als de Geest aan de mens zou verschijnen, dan zouden mensen, of ze nu goed of slecht zijn, gelovig of ongelovig, en zelfs diegenen die tegen God zijn, allemaal in aanbidding voor God neervallen – want wie zou God dan afwijzen? En hoe zou Hij dan kunnen lijden? Dit toont aan dat de Heer van de laatste dagen als de vleesgeworden Mensenzoon aan de mensheid zal verschijnen.

2. Welk werk zal de Heer doen wanneer Hij terugkomt?

Op dit punt zijn sommige broeders en zusters in verwarring: als de Heer tijdens de laatste dagen in het geheim onder de mensen komt werken, hoe gaat de profetie van Zijn komst in een wolk dan in vervulling? Er zijn stappen en een plan in Gods werk. Eerst wordt God vlees en komt Hij in het geheim om Zijn werk uit te voeren om de mensheid te redden, en dan verschijnt Hij openlijk in een wolk aan de mens. Om deze kwestie beter te begrijpen, moeten we meer te weten komen over wat voor werk de Heer doet wanneer Hij tijdens de laatste dagen terugkomt. De Heer Jezus heeft gezegd: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12-13). “Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Johannes 12:48). “De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd(Johannes 5:22). In de Bijbel staat ook: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God(1 Petrus 4:17). In deze passages in de Schrift staat dat God van de laatste dagen voornamelijk komt om woorden te uiten, en om het werk van oordeel uit te voeren, te beginnen met het huis van God. Het resultaat is dat diegenen die Gods werk van oordeel van de laatste dagen aanvaarden, de aankomst van de Heer verwelkomen en tot voor God zullen worden verheven! Vandaag heeft de vleesgeworden Almachtige God miljoenen woorden geuit die allemaal zijn vastgelegd in het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. In dit boek onthullen de woorden van Almachtige God veel mysteries die voordien onbegrijpelijk voor ons waren, zoals de geschiedenis van de ontwikkeling van de mensheid, hoe Satan de mensheid verderft, hoe God de mens redt, wat voor soorten mensen door God worden liefgehad, welke mensen door Hem worden veracht, de uitkomsten en bestemmingen van allerlei soorten mensen, en ga zo maar door. En niet alleen dit, maar God heeft ook woorden van oordeel en tuchtiging geuit waarin Hij onze verdorven gezindheid laat zien. Bij iedereen die Gods woorden van oordeel en tuchtiging aanvaardt, zal de verdorven gezindheid worden gezuiverd en getransformeerd; zij zullen tot overwinnaars worden gemaakt voordat de grote verdrukking komt, en zullen uiteindelijk het koninkrijk van God binnengaan om eeuwige gelukzaligheid te genieten. Diegenen die geen poging doen om de stem van God te horen tijdens de periode dat God in het vlees is en in het geheim werkt, diegenen die Gods werk van oordeel van de laatste dagen niet aanvaarden, die de vleesgeworden God veroordelen en belasteren in overeenstemming met hun eigen opvattingen en voorstellingen, zullen door God worden onthuld en geëlimineerd. En dus zullen het koren en het kaf, de schapen en de geiten, de wijze maagden en de dwaze maagden, de goede dienaren en de slechte dienaren, zij die de waarheid liefhebben en zij die de waarheid verachten – worden onthuld en ieder naar zijn soort worden ingedeeld. Daarna zal God met wolken komen en openlijk verschijnen aan alle landen en volkeren van de aarde, en zal Hij beginnen het goede te belonen en het kwade te straffen, waarmee Hij de Bijbelse profetieën in vervulling doet gaan: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen(Openbaring 1:7). “En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie(Matteüs 24:30). Dan zal iedereen die zich tegen God verzet, Hem afwijst en veroordeelt op zijn borst slaan en vervuld zijn van wroeging vanwege zijn slechte daden. Gods werk laat ons zien hoe rechtvaardig, almachtig en wijs God is!

3. Hoe verwelkomen wij de terugkeer van de Heer

Vandaag heeft de vleesgeworden Almachtige God al een groep mensen overwonnen en gered. Aldus zijn ook de overwinnaars compleet gemaakt. Gods werk in het geheim zal binnenkort ten einde komen, waarna de aarde onmiddellijk allerlei soorten grote verdrukkingen ten deel zullen vallen. Wij hebben een dringende taak te verrichten: hoe moeten wij de terugkeer van de Heer Jezus verwelkomen en Gods werk van de laatste dagen omarmen? De Heer Jezus heeft gezegd: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij(Johannes 10:27). Deze profetieën komen ook in de Bijbel voor: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt(Openbaring 2:7). “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij(Openbaring 3:20). En Almachtige God zegt: “Het werk van God is als machtige, aanzwellende golven. Niemand kan Hem tegenhouden en niemand kan Zijn voetstappen stoppen. Alleen zij die zorgvuldig naar Zijn woorden luisteren, en die naar Hem zoeken en dorsten, kunnen Zijn voetstappen volgen en Zijn belofte ontvangen. Zij die dat niet doen zullen worden onderworpen aan overweldigende rampspoed en welverdiende straf” (‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Wens jij de voetstappen van het Lam te volgen? Wens jij de Heer te verwelkomen? Wens jij te worden opgenomen voorafgaand aan de grote verdrukking? De woorden van God vertellen ons dat het, als wij de Heer willen verwelkomen, van groot belang is dat wij leren de stem van God te horen door te bekijken of de woorden die door Almachtige God zijn geuit de waarheid zijn, of zij de woorden van de Heilige Geest aan de kerken zijn. Ik geloof dat God ons binnenkort zal voorgaan in het verwelkomen van de Heer als wij een nederig hart bezitten in het najagen van en verlangen naar de waarheid!

Noot van de uitgever: God zij dank! Hebt u het pad gevonden om de wederkomst van de Heer te verwelkomen na het lezen van dit artikel? In deze tijd van veelvuldige rampen kijken veel mensen ernaar uit om de wederkomst van de Heer te kunnen verwelkomen en Zijn zorg en bescherming te aanvaarden. We hopen dat u dit artikel met meer vrienden en familieleden kunt delen zodat ze de Heer spoedig kunnen verwelkomen. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Neem contact op via Messenger