Matteüs 25 1-13 uitleg: De weg vinden om de wederkomst van de Heer te verwelkomen uit de gelijkenis van de tien maagden

14 april 2020

Matteüs 25 1-13 uitleg

De Heer Jezus heeft gezegd: “Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën(Matteüs 24:6-8). Er gebeuren wereldwijd steeds meer rampen: het corona-virus in Wuhan, sprinkhanen in Afrika, de bosbranden in Australië en andere rampen zijn de een na de ander opgedoken. De vier bloedmanen zijn ook verschenen. De profetieën van de komst van de Heer zijn in feite uitgekomen; de Heer moet al zijn teruggekeerd. Veel mensen die in de Heer geloven worden in beslag genomen door de vraag: hoe kunnen wij wijze maagden worden bij het ontvangen van de terugkomst van de Heer? De Heer Jezus heeft eens gezegd: “Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich(Matteüs 25:1-4). In de Schrift zien we dat de wijze maagden lampolie meenamen en eerbiedig de komst van de Heer afwachtten. Uiteindelijk waren zij in staat Hem te verwelkomen en deel te nemen aan het feestmaal in het hemelse koninkrijk. Dus geloven veel broeders en zusters dat als zij maar consequent de Schrift lezen, bijeenkomsten bezoeken, ijverig het werk van de Heer ondernemen en eerbiedig wachten, dat betekent dat zij de olie hebben meegenomen en wijze maagden zijn, en dat ze, wanneer de Heer komt, zullen worden opgenomen in het hemelse koninkrijk. Maar dit doen we al vele jaren en nu voltrekken zich allerlei rampen, maar we moeten nog steeds de Heer ontvangen. Daarom hebben we geen andere keus dan na te denken en ons af te vragen: ben je echt een wijze maagd als je op deze manier ijverig het werk van de Heer uitvoert? Zullen wij in staat zijn de Heer te ontvangen en voorafgaand aan de verdrukking te worden opgenomen?

Het lezen van de Schrift, bidden en ijverig het werk van de Heer uitvoeren: word je daardoor een wijze maagd?

Laten we eens terugdenken aan de schriftgeleerden, de hogepriesters en de farizeeën. Allemaal mensen die wat de Schrift aangaat zeer belezen waren, en hun families hadden God al generaties lang gediend. Ze gehoorzaamden de wet strikt, hielden zich aan de geboden, werkten ijverig en reisden zelfs over de hele wereld om het evangelie van God te verbreiden. Je kunt rustig zeggen dat ze behoorlijk wat werk deden, heel wat lijden doorstonden en vol eerbied de komst van de Messias afwachtten. Volgens onze opvattingen en voorstellingen hadden zij degenen moeten zijn die de wijze maagden waren die olie hadden meegenomen; zij hadden meer dan wie ook geschikt moeten zijn om de Heer te ontvangen en Zijn redding en genade te verwerven. Maar wat zijn de feiten? Toen de Heer Jezus vlees werd en kwam om te werken, slaagden deze mensen er niet alleen niet in om de Heer Jezus te herkennen, maar op grond van hun opvattingen en voorstellingen geloofden ze ook dat “wie geen ‘Messias’ wordt genoemd, niet God is”. Zij konden duidelijk horen dat de woorden van de Heer gezag en kracht hadden, en toch veroordeelden ze op grond van hun opvattingen en voorstellingen het werk en de woorden van de Heer Jezus omdat die zouden afwijken van de Schrift. Dat gebruikten ze als rechtvaardiging om te ontkennen dat de Heer God Zelf was, en ze grepen dit ook aan om de Heer Jezus te oordelen en te belasteren. Ze hadden geen zweem eerbied voor God in hun hart: ze begrepen het niet en evenmin streefden ze het na of onderzochten ze het. Ze werkten zelfs samen met de Romeinse overheid om de Heer Jezus aan het kruis te nagelen, en uiteindelijk werden ze gestraft door God. Kan dan worden gezegd dat de farizeeën wijze maagden waren? Ze hielden zich alleen maar bezig met ploeteren en werk uitvoeren en met het steunen van de wetten uit het Oude Testament, maar ze hadden niet de geringste kennis van God; ze waren niet in staat de stem van God te horen. Ze konden heel goed de dwaaste maagden worden genoemd. Maar wat maakt iemand dan werkelijk een wijze maagd? Lees verder om meer te weten te komen

Wat is een wijze maagd?

De Heer Jezus heeft eens gezegd: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij(Johannes 10:27). “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). Uit de Schrift kunnen we afleiden dat wijze maagden in beginsel in staat zijn de bruidegom te ontvangen omdat ze groot belang hechten aan het luisteren naar de stem van God. Wanneer ze iemand horen roepen dat de bruidegom er aankomt, nemen de wijze maagden het initiatief om naar buiten te gaan om hem te ontvangen, en ze streven na en onderzoeken. Uiteindelijk horen ze de stem van God in Gods woorden, en dus ontvangen ze de Heer. Het is net als toen de vrouw uit Samaria, zoals is vastgelegd in de Schrift, de Heer Jezus hoorde zeggen: “U hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar(Johannes 4:18). Toen besefte ze dat alleen God de dingen in haar hart kon kennen en erover kon spreken. Verbijsterd riep ze tegen de mensen die erbij waren: “Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?” (Johannes 4:29). Door Zijn woorden wist ze dat de Heer Jezus de Messias was Wiens komst voorspeld was. En toen was er nog Petrus – in de loop van de tijd die hij met de Heer doorbracht, zag hij dat de door de Heer gesproken woorden en het werk dat Hij verrichtte geen zaken waren die een normaal mens in staat was te zeggen en te doen. Door de woorden en het werk van de Heer zag hij in dat de Heer Jezus Christus was, de Zoon van God. En verder waren er nog Nathanaël, Johannes, Andreas en anderen die allemaal de stem van God hoorden in de woorden van de Heer Jezus. Zij zagen met zekerheid in dat de Heer Jezus God Zelf was, en lieten alles achter om Hem te volgen. Alleen die mensen zijn de wijze maagden.

De hierboven beschreven feiten maken duidelijk dat niet alle mensen die de Schrift lezen, bijeenkomsten bezoeken, ijverig het werk van de Heer ondernemen en eerbiedig wachten, wijze maagden zijn. Wijze maagden zijn bovenal degenen die naar de stem van God luisteren, en wanneer ze anderen het evangelie van God horen verbreiden, zijn ze in staat hun eigen opvattingen en voorstellingen los te laten en met een nederig, onderzoekend hart Gods werk te onderzoeken. Uiteindelijk verwerven zij de verlichting van God, herkennen Gods stem en ontvangen de Heer. Wat degenen betreft die zich niet inzetten om naar Gods stem te luisteren, die niet nastreven zelfs al hebben ze de waarheid horen uitdrukken, die onderscheidingsvermogen missen, die zich alleen vastklampen aan de letterlijke woorden van de Schrift en die geloven dat je in staat zult zijn om de verschijning van God te begroeten door hard te werken, je uit te putten en offers te brengen – dat zijn allemaal dwaze maagden en uiteindelijk zullen zij de redding en de genade van God verliezen.

Om te voorkomen dat we dwaze maagden worden en te midden van rampen door God in de steek worden gelaten en geëlimineerd, moeten wij op dit cruciale moment waarop de komst van de Heer zal worden ontvangen, wijze maagden worden en ons erop concentreren om ernaar te streven de stem van God te horen. In Openbaring staat geschreven: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt(Openbaring 2:7). “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij(Openbaring 3:20). Deze profetieën laten zien dat de Heer, wanneer Hij in de eindtijden terugkeert, woorden zal uiten. Dus hoe kunnen wij de stem van God onderscheiden? Laten we nu over nog een paar principes communiceren.

1) De door God uitgesproken uitingen bezitten gezag en kracht, en ze zijn een uitdrukking van Gods gezindheid

Zoals we allemaal weten, gebruikte God in het begin woorden om de wereld te scheppen. Gods uitingen bezitten gezag en kracht; zodra een uiting van God is uitgesproken, wordt die werkelijkheid. Het is zoals God in Genesis zei: “‘Er moet licht komen,’ en er was licht” (Genesis 1:3). “‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het” (Genesis 1:9). Jehova sprak tot Mozes: “Spreek tot de hele gemeenschap van de kinderen van Israël, en zeg tegen hen: jullie moeten heilig zijn, want ik, Jehova, jullie God, ben heilig(Leviticus 19:2). En dan zijn er ook de woorden van de Heer Jezus die de farizeeën ontmaskeren: “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe(Matteüs 23:13).

Zodra we Gods woorden hebben gehoord, beseffen we dat gewone mensen die niet kunnen uitspreken. De woorden van God kunnen alle dingen gebieden; zij worden door Zijn woorden gevormd en volledig gemaakt. Iedereen die zich tegen God verzet en Hem ongehoorzaam is, kan ook door Zijn woorden worden vervloekt. Als je die aanhoort, is dat iets ontzagwekkends voor ons en we kunnen voelen dat Gods gezindheid geen belediging duldt van een mens, dat Gods woorden volledig Zijn status en gezag vertegenwoordigen, en dat we in de laatste dagen moeten herkennen of datgene wat we horen wel of niet de stem van de teruggekeerde Heer is. Zo kunnen wij onderscheidingsvermogen verwerven.

2) Gods woorden onthullen mysteries en leggen de verdorvenheden en geheimen van de mensheid bloot

Zoals we allemaal weten onthulde de vleesgeworden Heer Jezus vele mysteries in de tijd dat Hij werk kwam verrichten. Zo was er: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!(Matteüs 4:17) en ook “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is(Matteüs 7:21). Alleen doordat de Heer de mysteries rond het binnengaan van het hemelse koninkrijk heeft geopenbaard, weten we dat alleen diegenen die werkelijk berouw hebben en mensen worden die de wil van de hemelse Vader doen, in staat zijn het hemelse koninkrijk binnen te gaan. Dit hadden we nooit geweten als de Heer Jezus dit mysterie niet aan ons had geopenbaard.

Bovendien is God een God die de diepten van mensenharten nauwkeurig onderzoekt. God heeft diepgaand inzicht in ons; alleen God kan onze verdorvenheid en wat er in ons hart zetelt onthullen. Zo sprak de Heer Jezus bijvoorbeeld over Nathanaël onder de vijgenboom, dat Hij toestond dat Nathanaël de Heer Jezus herkende als de Messias wiens komst was voorspeld. En dan was er nog Matteüs de tollenaar, die zag dat de Heer Jezus God was, omdat Jezus het over de inhoud van zijn gebeden had. Hier kunnen we zien dat de woorden van God niet alleen mysteries onthullen, maar ook de verdorvenheid en de geheimen van de mensheid blootleggen; dit is ook een manier waarop we kunnen onderscheiden of iets Gods stem is.

3) Gods uitingen kunnen ondersteuning voor het leven geven en mensen een pad bieden

De Heer Jezus heeft gezegd: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij(Johannes 14:6). God Zelf is de waarheid; God is te allen tijde en op elke plek in staat de waarheid uit te drukken ter ondersteuning van de mensheid in overeenstemming met hun behoeften. In het Tijdperk van de Wet wist de mensheid niet hoe ze moest leven of hoe ze God moest aanbidden, dus kondigde God via Mozes de wet af om mensen in hun leven te leiden. Zoals in de Tien Geboden wordt gezegd: “‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden(Deuteronomium 5:6-7). “Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. […] Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander […](Deuteronomium 5:17-21). Toen de mensen uit die tijd de woorden van God hadden gehoord, wisten ze hoe ze moesten leven en hoe ze God moesten aanbidden. En toen de Heer Jezus kwam werken en het evangelie van het hemelse koninkrijk verbreiden, begon Hij mensen te onderwijzen dat zij hun zonden moesten opbiechten en berouw moesten hebben, dat ze verdraagzaam en geduldig moesten zijn, dat zij anderen moesten liefhebben als zichzelf, dat ze het zout en het licht van de aarde moesten zijn, enzovoort. Zoals toen Petrus deze vraag aan de Heer Jezus stelde: “Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?” (Matteüs 18:21), en Jezus onomwonden tegen Petrus zei: “Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven(Matteüs 18:22). Nadat Petrus deze woorden van de Heer had gehoord, begreep hij dat vergevensgezindheid iets is waaraan we moeten vasthouden; dit is niet iets voorwaardelijks of iets wat gebonden is aan een bepaald aantal keren. Daarna had Petrus een weg om te praktiseren.

Dus als iemand ons nu het goede nieuws vertelt dat de Heer is teruggekomen en voor ons getuigenis geeft dat de Heilige Geest tot de kerken spreekt, kunnen we luisteren en bepalen of deze weg ons kan voorzien van de ondersteuning voor onze huidige behoeften. We leven nu allemaal in een toestand waarin we zonden begaan en die vervolgens belijden, waaruit we onszelf niet kunnen bevrijden. Als de woorden die ze met ons delen op een pad kunnen wijzen om onszelf van de zonde te bevrijden en zuiverheid te verwerven, betekent dit dat de Heer Jezus is teruggekeerd. Op basis van dit ene beginsel kunnen we de stem van God onderscheiden.

Biedt deze communicatie je een pad om een wijze maagd te worden en de Heer te ontvangen? Ik hoop dat je, als dit nuttig voor jou is geweest, dit met anderen zult delen. Mijn wens is dat we allemaal wijze maagden worden, die ons hart leggen in het nastreven van en aandachtig luisteren naar de stem van de Heer. Mogen we binnenkort de terugkeer van de Heer begroeten en met Hem het feestmaal bijwonen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Verenigd met de Heer

Door Jianding, Verenigde Staten Ik ben geboren in een katholieke familie en vanaf jonge leeftijd leerde mijn moeder me de Bijbel te lezen....

Neem contact op via Messenger