De geheimen in het gebed van de Heer “laat uw koninkrijk komen”

24 april 2020

Door Junwei, China

Veel broeders en zusters zijn heel vertrouwd met het gebed van de Heer, en wij zeggen het telkens op wanneer we bidden: “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel” (Matteüs 6:9-10). Maar ook al spreken we het gebed van de Heer vaak uit, toch denken we zelden na over de ware betekenis van het gebed van de Heer. Over welke aspecten van de waarheid spreekt de Heer Jezus tegen ons middels het gebed van de Heer, wat is de wil van de Heer en welke geheimen zitten er verborgen in het gebed van de Heer? Laten we die punten vandaag bespreken.

Een belangrijke ontdekking: de plek die de Heer voor ons heeft bereid is niet in de hemel

Aangezien we in God geloven, hebben we altijd gedacht dat de plaats die de Heer voor ons had bereid in de hemel was. We hebben gewacht in de overtuiging dat we zouden worden verheven bij de terugkeer van de Heer, om de door God geschonken vruchten te eten en het water des levens te drinken, en eeuwig te genieten van de zegeningen van de Heer in Zijn nabijheid. Maar is datgene wat we denken wel in overeenstemming met de wil van de Heer? Bevindt de plaats die de Heer ons heeft bereid zich daadwerkelijk in de hemel? Laten wij eens kijken naar wat er staat geschreven in het gebed van de Heer. In Matteüs 6:10 staat: “Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” De Heer Jezus vertelt ons duidelijk dat het koninkrijk van God zich op aarde bevindt, niet in de hemel, en dat de wil van God op aarde zal worden vervuld, gelijk in de hemel. Openbaring voorspelt tevens op diverse plaatsen dat het hemelse koninkrijk zich op aarde bevindt, niet in de hemel. Zo staat er in Openbaring 11:15: “De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken van onze Heer geworden en van Zijn Christus; en Hij zal voor eeuwig en altijd heersen.” En in Openbaring 21:2-3 staat ook: “Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.” Deze profetieën zeggen: “De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken van onze Heer geworden en van Zijn Christus”, “de heilige stad, het nieuwe ​Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan” en dat “Gods woonplaats is onder de mensen.” Al deze zaken duiden erop dat het hemelse koninkrijk zal worden vervuld op aarde, en dat de koninkrijken van deze wereld de koninkrijken van Christus zullen worden. Dat wil zeggen dat, wanneer de Heer Jezus terugkeert, Hij Zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Op dat moment zal God de mensen nog altijd leiding geven bij het leven op aarde en het aanbidden van God, zullen alle mensen volgens Gods woord leven, zullen de woorden van God de instructies vormen die bepalen hoe dingen gedaan worden en die de grondslag van het bestaan zullen vormen, zal iedereen op aarde de enige ware God in de hemel aanbidden en Hem respecteren als Degene die boven alles staat en groter dan allen is, en zo zal het koninkrijk Gods op aarde worden gevestigd. Als wij geloven dat het koninkrijk Gods zich in de hemel bevindt, overeenkomstig onze overtuigingen, en dat we door God naar de hemel zullen worden opgeheven, zijn deze profetieën dan niet slechts loze woorden?

Gods wil zal op aarde worden vervuld, en de lotsbestemming van de mens is op aarde

Misschien begrijpen sommige broeders en zusters het nog niet, en zeggen ze dat de Heer Jezus ons vertelt: “In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben” (Johannes 14:2-3). Aangezien de Heer Jezus na Zijn wederopstanding ten hemel is gevaren, bevindt Hij Zich in de hemel waar Hij een plaats voorbereidt. Hoe dan kan onze uiteindelijke lotsbestemming op aarde zijn? Broeders en zusters, het is waar dat de Heer Jezus zei dat Hij een plaats voor ons zou bereiden, maar zei de Heer ook dat die plaats zich in de hemel zou bevinden? Zei de Heer Jezus dat Hij ons in de hemel zou ontvangen? Berust dit niet op onze eigen ideeën en fantasieën? Laten we eerst eens kijken naar wat de Heer Jezus zei. De Heer zei: “Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?” (Johannes 3:13). De Heer Jezus zei dus duidelijk dat niemand behalve Hij Zelf ten hemel is gevaren, en in Psalm 115:16 staat bovendien: “De hemel, ja, de hemelen, zijn van Jehova, maar de aarde heeft Hij gegeven aan de mensenkinderen.” We zien dat de hemel de verblijfplaats van de Heer is, en dat de aarde de plek is die God aan de mens heeft toegewezen om te leven, maar wij als sterfelijke vleesgeworden wezens willen altijd in de hemel wonen. Is dat niet de zoveelste buitenissige wens van de mensheid?

Feitelijk weten we allemaal dat toen God de wereld schiep Hij de mensheid ook op aarde heeft geschapen, en dat Gods wil altijd op aarde is vervuld. In Genesis 2:7-8 staat: “En Jehova God vormde de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens een levende ziel. Jehova God plantte ook een hof in het oosten in Eden en Hij plaatste daar de mens die Hij gevormd had.” Uit de Bijbel weten we dat toen God de mens schiep, dit op aarde geschiedde, en dat de Hof van Eden zich op aarde bevond. Toen God Adam en Eva als eerste mensen schiep, gaf Hij hun geen vleugels en voerde Hij hen evenmin omhoog om in de hemel te wonen. In plaats daarvan zette Hij Adam en Eva op aarde, om daar over de gehele schepping te waken.

Later werden Adam en Eva door de slang verleid om de verboden vruchten te eten. Ze pleegden zo verraad aan God en werden door God vervloekt en uit de Hof van Eden verdreven. Voortaan zou de mensheid onder de heerschappij van Satan leven. Ze raakten verdorven en beschadigd door Satan, en ontaardden steeds meer. Ze verafgoodden beelden, deden allerlei dingen die tegen de wil van God indruisten en aanbaden de ware God in het geheel niet. God wenste de mensheid niet zo bezoedeld en verdorven te zien, en liet de wereld overstromen om hem te vernietigen. Alleen de acht leden tellende familie van Noach werd door God gezegend en mocht overleven en zich op aarde voortplanten. Vervolgens maakte God een begin met Zijn managementplan om de mensheid te redden. In het Tijdperk van de Wet gebruikte God Mozes om de wetten en Zijn geboden te verkondigen, die als leidraad zouden dienen voor de Israëlieten op aarde. Daardoor zouden de mensen weten hoe ze God moesten aanbidden, hoe ze met elkaar moesten omgaan, wat God in verrukking brengt of met walging vervult, enzovoort. De Israëlieten hielden zich aan de wet, aanbaden God en leefden zo tweeduizend jaar op aarde. Toen het Tijdperk van de Wet ten einde liep, werden mensen steeds verdorvener, hielden ze zich niet meer aan de wetten en geboden, en liepen ze het risico om door de wet ter dood te worden veroordeeld. God Zelf werd vlees om de mensheid op aarde te leiden, en verkondigde de leer van berouw om mensen opnieuw richting te geven. Hij leerde mensen om verdraagzaam en geduldig te zijn en hun vijanden lief te hebben, enzovoort, zodat wanneer ze een zonde begingen ze slechts tot God hoefden te bidden en berouw te tonen om hun zonden te laten vergeven. Uiteindelijk werd de Heer Jezus gekruisigd als zondoffer om zo de mensheid van zonde te verlossen, waardoor de mensheid tot op de dag van vandaag op aarde kon blijven leven. De Heer Jezus voorspelde dat Hij in de laatste dagen zou wederkeren, Zijn koninkrijk op aarde zou vestigen en van het wereldlijk koninkrijk voorgoed het koninkrijk van Christus zou maken. Hieruit kunnen we afleiden dat, vanaf het moment dat God de mensheid schiep tot het einde van de zondvloed, en via het werk van het Tijdperk van de Wet, het werk van het Tijdperk van Genade en het werk dat door de teruggekeerde Heer in de laatste dagen verricht moest worden, alles op aarde was gedaan, en dat Gods wil altijd op aarde is geschied.

De uiteindelijke bestemming van de mensheid is eveneens op aarde, niet in de hemel. Gods woorden luiden: “God zal terugkeren naar Zijn oorspronkelijke positie en elke persoon zal terugkeren naar zijn of haar respectievelijke plaats. Dit zijn de bestemmingen waar God en de mens respectievelijk zullen verblijven na het volbrengen van Gods volledige management. God heeft Gods bestemming en de mens heeft de bestemming van de mens. Terwijl Hij rust, zal God de hele mensheid tijdens hun leven op aarde blijven leiden. In het licht van God zal de mens de ene ware God in de hemel aanbidden. […] Wanneer de mensheid de rust ingaat, betekent dit dat de mens een ware schepping is geworden; de mensheid zal God vanaf de aarde aanbidden en een normaal menselijk leven leiden. Mensen zullen niet langer ongehoorzaam zijn aan God of zich tegen God verzetten; zij zullen terugkeren naar het oorspronkelijke leven van Adam en Eva. Dit zijn de respectievelijke levens en bestemmingen van God en de mensheid nadat zij de rust zijn ingegaan. […] De rustplaats van de mens is op aarde en Gods rustplaats is in de hemel. Terwijl de mens rust, zal hij God aanbidden en ook op aarde leven en terwijl God rust, zal Hij het overgebleven deel van de mensen leiden; Hij zal hen vanuit de hemel leiden, niet vanaf de aarde. God zal nog steeds de Geest zijn, terwijl de mens nog steeds vlees zal zijn. God en de mens hebben beide hun verschillende manieren van rust” (‘God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan’). Gods woorden zeggen heel duidelijk dat, wanneer Gods reddingswerk voor de mensheid is volbracht, God en de mensheid ieder hun eigen wijze van rusten zullen hebben. God zal leiding blijven geven aan het leven van de mensheid op aarde en de mensen zullen God op aarde aanbidden. Dit is de volmaakte bestemming die door God voor de mensheid is bereid. Op dat moment zal de mensheid niet meer tegen God in opstand komen of weerstand bieden aan God, en zullen de mensen net als Adam en Eva zich aan het begin bevinden, en zullen ze naar de woorden van God kunnen luisteren en gehoor kunnen geven aan Zijn eisen en opdrachten. Maar de mensheid zal dan ook over de waarheid als leven beschikken, zodat de mensen niet langer zullen worden verdorven door Satan, en ze gelukkig op aarde zullen leven, geleid en bestuurd door God. Uit bovenstaande communicaties kunnen we duidelijk afleiden dat Gods wil altijd op aarde zal worden vervuld, dat de toekomstige bestemming van de mensheid op aarde is, dat de mensheid eeuwig op aarde zal leven en dat dit al lang geleden door God was beschikt.

Terugkeer naar de realiteit komt overeen met Gods wil

Als we nogmaals naar het gebed van de Heer kijken, bevestigen de woorden “laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel” zelfs nog meer dat God Zijn koninkrijk op aarde zal vestigen, niet in de hemel, en dat Gods wil op aarde zal worden vervuld. De Heer Jezus zei: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). Het is ook menig keer voorspeld in Openbaring 2-3: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” Deze profetieën tonen ons dat de teruggekeerde Heer in de laatste dagen tot de kerken zal spreken om ons Zijn waarheid en geheimen in hun geheel te onthullen. We moeten dus wijze maagden zijn, aandachtig naar de stem van God luisteren, en omzichtig handelen en ijverig onderzoek doen wanneer iemand getuigt dat de Heer is teruggekeerd. Want alleen dan zijn we in staat om de verschijning van de Heer te verwelkomen en te worden gered in de laatste dagen, en alleen dan hebben we de kans om de mensen van Gods koninkrijk te worden en Gods wil op aarde te verrichten.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Neem contact op via Messenger