Bijbelse voorspellingen 2020: het mysterie van “Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken” opgelost

12 mei 2020

Door Xinjie

 De vier bloedmanen zijn verschenen en rampen zoals aardbevingen, hongersnoden en epidemieën komen steeds vaker voor. De profetieën over de wederkomst van de Heer zijn in feite vervuld en sommige mensen hebben openlijk online getuigt dat Hij reeds is gekomen. Sommige broeders en zusters zijn in de war, want er staat duidelijk in de Bijbel geschreven: “Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het” (Matteüs 24:36). Hoe kunnen ze dan weten dat de Heer is teruggekeerd? Is Hij werkelijk teruggekeerd? Wat zouden we moeten doen om Hem te kunnen verwelkomen? Laten we samen over deze vraag mediteren.

“Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken” – Wat betekent dit?

Sommige broeders en zusters geloven op basis van dit Bijbelvers: “Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken”, dat, wanneer de Heer wederkeert, niemand dat zal weten. Dit is de reden dat niemand van hen enig geloof hecht of aandacht schenkt aan de beweringen van mensen die het nieuws van de wederkomst van de Heer verspreiden. Begrijpen ze dit correct of niet? Komt het overeen met de wil van de Heer? De Heer Jezus profeteerde ooit: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). We kunnen uit deze regels van de Schrift opmaken dat, nadat de Heer wederkeert in de laatste dagen, Hij op deuren zal kloppen met Zijn woorden en ons naar buiten laat komen en Hem begroeten met de menselijke uitroep: “de bruidegom komt.” Het feit dat er mensen zijn die ons het nieuws van de wederkomst van de Heer toeroepen, toont aan dat wanneer Hij komt, Hij dit de mensen zeker zal laten weten. Het is duidelijk dat de interpretatie van “Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken” in Matteüs 24:36 als: niemand neemt kennis van de wederkomst van de Heer wanneer deze plaatsvindt, volledig foutief is.

Hoe zouden we deze passage uit de Schrift dan moeten interpreteren? We kunnen deze verzen met elkaar verbinden: “Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het” (Matteüs 24:32-36). “Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Matteüs 24:44). En Openbaring 3:3 zegt: “Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent.” Deze passages gebruiken voortekenen van de wederkomst van de Heer om het ons te vertellen. Ze hebben het over “de Mensenzoon komt” en “als een dief”. De “Mensenzoon” verwijst inderdaad naar de geïncarneerde God; het geestelijk lichaam kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Alleen iemand zoals de Heer Jezus – Gods Geest bekleed met vlees, die onder de mensen is gekomen om heel praktisch werk te doen, die normale menselijkheid bezit – kan de Mensenzoon worden genoemd. “Als een dief” betekent dat Hij steels komt en in het geheim. Hieruit blijkt duidelijk dat de wederkomst van de Heer het in het geheim in het vlees neerdalen als de Mensenzoon met zich meebrengt. Gegeven het feit dat Hij in het geheim neerdaalt zullen we Hem niet eenvoudig opmerken – de dag en het uur dat God in geïncarneerde vorm verschijnt is immers niemand bekend. Dat wil zeggen dat “Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken”, betekent dat niemand de exacte tijd van de wederkomst van de Heer weet. Er zullen echter nadat Hij is gekomen om te spreken en werk te verrichten zeker een aantal mensen zijn die ervan op de hoogte zijn, en dit is het moment dat we zouden moeten ontwaken. Wanneer we mensen het evangelie van de wederkomst van de Heer horen verspreiden, zouden we het moeten zoeken en onderzoeken; pas dan kunnen we de wederkomst van de Heer verwelkomen en maaltijd met Hem houden. Op dit moment zijn we echter noch wakker, noch zoeken of gaan we op onderzoek uit wanneer we anderen het nieuws van de wederkomst van de Heer horen verspreiden. Hebben we als zodanig de wil van de Heer niet verkeerd begrepen? Laten we nog een paar passages uit Gods woorden lezen zodat we deze passages uit de Schrift beter leren begrijpen.

Almachtige God heeft gezegd: “In de morgenstond kwam God zonder medeweten van wie dan ook naar de aarde en begon Hij Zijn leven in het vlees. Mensen waren zich niet bewust van dit moment. Misschien waren ze allemaal in diepe slaap, misschien waren er velen klaarwakker aan het wachten en misschien waren er velen in stilte tot God in de hemel aan het bidden. Toch wist niemand onder al deze vele mensen dat God al op aarde was aangekomen” (‘Werk en intrede (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “In het begin, voordat Jezus officieel begon met zijn bediening, ging Hij, net als de leerlingen die Hem volgden, soms naar bijeenkomsten en zong liederen, prees de Heer en las het Oude Testament in de tempel. Toen Hij was gedoopt daalde de Geest officieel op Hem neer en begon te werken, waarbij Hij Zijn identiteit en de bediening die Hij op zich moest nemen, onthulde. Hiervóór kende niemand Zijn identiteit en afgezien van Maria, wist zelfs Johannes het niet. Jezus was 29 toen Hij werd gedoopt. Na zijn doop ging de hemel open en sprak een stem: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.’ Toen Jezus eenmaal was gedoopt, begon de Heilige Geest op deze manier van Hem te getuigen. Voordat Hij werd gedoopt op 29-jarige leeftijd, leefde Hij zoals een normaal mens, Hij at als Hij moest eten, Hij sliep en kleedde zich normaal en Hij was in niets anders dan andere mensen. Dit was natuurlijk alleen zo in de vleselijke ogen van mensen. […] Er staat niets in de Bijbel over wat Hij heeft gedaan vóór Zijn doop omdat Hij dit werk niet heeft gedaan vóór Zijn doop. Hij was gewoon een normale man en representeerde een normale man. Voordat Jezus Zijn bediening begon te vervullen was Hij niet anders dan normale mensen en anderen konden niets anders in Hem zien. Pas toen Hij 29 werd, wist Jezus dat Hij was gekomen om een stadium van Gods werk af te maken. Daarvóór wist Hij dat Zelf niet eens omdat het werk dat door God werd gedaan niet bovennatuurlijk was” (‘Over titels en identiteit’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

We kunnen uit de woorden van Almachtige God opmaken dat niemand weet wanneer God in geïncarneerde vorm neerdaalt op de aarde, zelfs de Mensenzoon weet dat niet. Alleen de Geest in de hemel weet dit. Echter, zodra God Zijn werk begint te doen, zal de Heilige Geest van het werk van de geïncarneerde God getuigen en zal Hij vervolgens Gods volgelingen gebruiken om het evangelie te verspreiden − dan zullen de mensen er gaandeweg kennis van nemen. Het is net als in het begin toen Jehova God een profeet gebruikte om de komst van Messias te voorspellen, maar alleen Jehova God wist wanneer en waar de Messias zou komen. Toen de Heer Jezus in het vlees terugkeerde om te werken, wist Hij Zelf niet eens dat Hij de Messias was, dat Hij was gekomen om het werk van verlossing uit te voeren. Hij leefde een normaal leven als een gewoon mens. Andere mensen wisten ook niet dat de Heer Jezus de Christus was, de geïncarneerde God Zelf. Nadat de Heer Jezus was gedoopt, begon de Heilige Geest van Hem te getuigen en begon de Heer Jezus uitspraken te doen over de weg, over de manier waarop mensen berouw zouden moesten tonen, en begon Hij Gods tekenen en wonderen tentoon te spreiden, de zieken te genezen en de demonen uit te drijven. Sommige mensen begonnen gaandeweg te erkennen dat de Heer Jezus de Messias was. Degenen die als eersten het verlossingswerk van de Heer Jezus aanvaardden, zoals Petrus en Johannes, begonnen rond te reizen en het evangelie van de Heer te verspreiden. Zo werd de redding van de Heer bekend bij meer en meer mensen en werd door de eeuwen, tot de dag van vandaag, doorgegeven. Op dit moment zijn er overal ter wereld gelovigen.

De Heer Jezus deed ook deze voorspellingen voor de laatste dagen: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). “Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:48). En in de Bijbel staat: “Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17). “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17). Wanneer de Heer wederkeert, drukt Hij meer en hogere waarheden uit dan die van het Tijdperk van Genade, in overeenstemming met onze gestalte. Hij oordeelt en reinigt ons met Zijn woorden zodat we ons kunnen bevrijden van de boeien van de zonde en zo zullen worden gereinigd en getransformeerd. Wanneer de Heer dus in de laatste dagen wederkomt om te verschijnen en te werken, zijn er zeker enkelen die Gods stem horen en Zijn werk aanvaarden, en vervolgens naar de vier hoeken van de aarde reizen om het goede nieuws van de wederkomst van de Heer te verspreiden. Zo ging het ook toen wij voor het eerst in de Heer gingen geloven. We aanvaardden het pas nadat we hadden gehoord hoe anderen het evangelie van de Heer Jezus verspreidden. Zoals in de Bijbel geschreven staat: “Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus” (Romeinen 10:17).

Daarom moeten we dus, wanneer we het nieuws van de wederkomst van de Heer horen, het niet blindelings verwerpen. We zouden het met een open geest moeten onderzoeken en aan degenen die het evangelie verspreiden moeten vragen welk werk de Heer heeft verricht sinds Hij is wedergekeerd en welke woorden Hij heeft uitgesproken. Als hun getuigenissen overeenkomen met de profetieën van de Heer, dan is dit bewijs dat Hij inderdaad is wedergekeerd om te verschijnen en werk te verrichten, en door dit te aanvaarden en er ons aan te onderwerpen zullen we de Heer verwelkomen. Almachtige God zegt: “Om deze reden is het voor ons gepast, aangezien we de voetafdrukken van God zoeken, om te zoeken naar Gods wil, naar de woorden van God, naar Zijn uitspraken – want waar er ook maar nieuwe woorden worden gesproken door God, is er de stem van God, en waar de voetstappen van God ook maar zijn, daar zijn Gods daden. Waar er ook maar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaan de waarheid, de weg en het leven. Bij het zoeken naar de voetafdrukken van God, hebben jullie de woorden ‘God is de waarheid, de weg en het leven’ genegeerd. En zo zijn er veel mensen die, zelfs wanneer ze de waarheid ontvangen, niet geloven dat ze de voetafdrukken van God hebben gevonden. De verschijning van God erkennen ze al helemaal niet. Wat een ernstige vergissing!” (‘De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In de hele wereld getuigt uitsluitend De Kerk van Almachtige God openlijk dat de Heer is wedergekeerd – dat wil zeggen, dat Christus van de laatste dagen, Almachtige God, vele waarheden heeft uitgedrukt en het werk van het oordelen en reinigen van de mensen heeft verricht. De overgrote meerderheid van de uitspraken van Almachtige God zijn vastgelegd in het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. Gods woorden hebben elk aspect van de waarheid opgehelderd. Ze spreken heel duidelijk over de mysteries van Gods incarnaties, de innerlijke waarheid van de Bijbel, het doel van Gods 6000-jarige managementplan voor de mensheid, de verschillen tussen Zijn werk en het werk van de mens, alsook over hoe God de mensen oordeelt en reinigt, hoe mensen God zouden moeten kennen, hoe God de uitkomst en de bestemming voor elk mens vaststelt, enz. Deze waarheden zijn allemaal gerelateerd aan Gods eigen werk, het zijn allemaal mysteries die duidelijk de weg tot redding voor ons aangeven. We zouden moeten onderzoeken of dit werkelijk de Heilige Geest is die tot de gemeenten spreekt en of dit inderdaad God van de laatste dagen is die het werk van oordeel, beginnende bij Zijn huis, verricht. Dit is hoe we kunnen verifiëren of Almachtige God werkelijk de wedergekeerde Heer Jezus is. Ik geloof dat, zolang we de ambitie hebben om te zoeken, God ons zal leiden om de wederkomst van de Heer te verwelkomen! Dit is zo omdat, zoals de Heer Jezus heeft gezegd: “Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel” (Matteüs 5:3).

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie

Neem contact op via Messenger