Over de praktijk van het gebed

Jullie besteden geen aandacht aan het gebed in jullie dagelijkse leven. Mensen hebben altijd het gebed over het hoofd gezien. Gebeden waren altijd oppervlakkig waarbij de mens voor God gewoon iets plichtmatigs opzegde. Niemand heeft ooit volledig zijn hart aan God aangeboden en zich in echt gebed met God bezig gehouden. Mensen bidden alleen tot God als er iets met hen gebeurt. Heb je ooit echt tot God gebeden in al die tijd? Heb je ooit tranen van pijn laten vloeien voor het aangezicht van God? Heb je ooit echt jezelf leren kennen voor het aangezicht van God? Heb je ooit intiem tot God gebeden? Bidden vraagt oefening. Als je niet gewoonlijk thuis bidt, dan kun je gewoonweg niet bidden in de kerk en als je normaliter niet bidt tijdens kleine bijeenkomsten, dan zul je niet in staat zijn om tijdens grote bijeenkomsten te bidden. Als je gewoonlijk God niet benadert of nadenkt over de woorden van God, dan zul je niets te zeggen hebben wanneer het op het gebed aankomt – en zelfs al zou je bidden, dan zou je alleen maar lippendienst bewijzen, niet daadwerkelijk aan het bidden zijn.

Wat betekent het om werkelijk te bidden? Het betekent het uitspreken van de woorden in je hart tot God en communiceren met God terwijl je Zijn wil begrepen hebt, gebaseerd op Zijn woorden; het betekent bijzonder dicht bij God voelen, voelen dat Hij voor je staat en dat je iets tegen Hem te zeggen hebt; en het betekent vooral het uitstralen binnen in je hart en voelen dat God uitzonderlijk liefelijk is. Je zult je bijzonder geïnspireerd voelen en na het horen van jouw woorden zullen je broeders en zusters tevreden zijn, ze zullen voelen dat de woorden die je spreekt de woorden zijn in hun harten, de woorden die zij wensen te zeggen en dat wat jij zegt vertegenwoordigt wat zij willen zeggen. Dit is wat het betekent om werkelijk te bidden. Nadat je echt hebt gebeden, zal je hart vervuld zijn van vrede en tevredenheid; de kracht om van God te houden zal naar boven komen en je zult voelen dat niets in je hele leven meer waard is of belangrijker dan God lief te hebben – en dit alles zal bewijzen dat je gebeden effectief geweest zullen zijn. Heb je ooit op deze manier gebeden?

En hoe zit het met de inhoud van het gebed? Je zou stap voor stap moeten bidden, in overeenstemming met je werkelijke toestand en dat wat door de Heilige Geest gedaan moet worden en je moet met God communiceren in overeenstemming met Gods wil en Zijn vereisten van de mens. Wanneer je begint te oefenen met je gebeden, geef je eerst je hart aan God. Probeer niet Gods wil te begrijpen; probeer alleen de woorden in je hart tot God uit te spreken. Wanneer je voor Gods aangezicht komt, spreek dan “O God! Vandaag pas realiseer ik me dat ik u ongehoorzaam ben geweest. Ik ben werkelijk verdorven en verachtelijk. Voorheen was ik mijn tijd aan het verdoen; vanaf vandaag zal ik voor u leven. Ik zal een betekenisvol leven leiden en uw wil bevredigen. Ik zou dat doen, opdat uw Geest altijd werkt in mij en mij altijd illuminatie en verlichting geeft, zodat ik een krachtige en klinkende getuigenis voor u kan uitdragen, waardoor Satan uw glorie kan aanschouwen, uw getuigenis en het bewijs van uw overwinning in ons.” Wanneer je op deze manier bidt, zal je hart volkomen vrij gemaakt zijn en door op deze manier gebeden te hebben, zal je hart dichter bij God zijn en door vaak op deze manier te bidden, zal de Heilige Geest onvermijdelijk in je werkzaam zijn. Als je altijd op deze wijze tot God uitroept en je vastberadenheid voor God duidelijk maakt, dan zal de dag komen dat je vastberadenheid voor God geaccepteerd kan worden, dat je hart en heel je wezen ontvangen zullen worden door God en je uiteindelijk door God vervolmaakt zult worden. Het gebed is van uiterst belang voor jullie. Wanneer je bidt, ontvang je het werk van de Heilige Geest, je hart is dus aangeraakt door God en de kracht van de liefde voor God in je zal uit je voortkomen. Als je niet bidt vanuit je hart en je niet je hart opent om te communiceren met God, dan zal God geen manier hebben om in je te werken. Als je, nadat je gebeden hebt, alle woorden in je hart gesproken hebt en de Geest van God heeft niet gewerkt, als je je niet geïnspireerd voelt van binnen, dan toont dit aan dat je hart niet eerlijk is, dat je woorden niet waarachtig zijn en nog steeds onzuiver. Als je, nadat je gebeden hebt, tevredenheid voelt, dan zijn je gebeden geaccepteerd door God en heeft de Geest van God in je gewerkt. Als iemand die voor God dient, kun je niet zonder gebeden. Als je communicatie met God daadwerkelijk als iets zinvol en waardevol beschouwt, kun je dan het gebed verzaken? Niemand kan zonder communicatie met God zijn. Zonder het gebed, leef je in het vlees, leef je in de slavernij van Satan; zonder het werkelijke gebed, leef je onder invloed van de duisternis. Ik hoop dat de broeders en zusters in staat zullen zijn om elke dag waarlijk te bidden. Dit is echter niet het naleven van een doctrine, maar een effect dat bereikt moet worden. Ben je bereid om wat minder te slapen en voldoening te vinden, ochtendgebeden uit te spreken bij het aanbreken van de ochtend en dan te genieten van de woorden van God? Als je met een zuiver hart bidt en zo de woorden van God eet en drinkt, dan zul je voor Hem acceptabeler zijn. Als je dit elke ochtend doet, als je er dagelijks in oefent om je hart aan God te geven, met Hem te communiceren en je met Hem bezig te houden, dan zal je kennis van God beslist toenemen en zul je beter in staat zijn om Gods wil te begrijpen. Je moet zeggen: “O God! Ik wens mijn plicht te vervullen. Ik kan alleen maar mijn hele wezen aan u toewijden, zodat u verheerlijking van ons kunt verkrijgen en u mag genieten van de getuigenis die door deze groep van ons wordt afgelegd. Ik smeek u om in ons werkzaam te zijn, zodat ik u waarlijk kan liefhebben en u tevreden kan stellen en u tot het doel maak dat ik nastreef.” Wanneer je vervuld bent met deze last, zal God je zeker vervolmaken; je moet niet alleen voor jezelf bidden, maar ook omwille van het doen van Gods wil en omwille van de liefde voor Hem. Dat is het ware gebed. Bid je om de wil van God te doen?

Voorheen, wisten jullie niet hoe jullie moesten bidden en zagen jullie het gebed over het hoofd; vandaag moeten jullie je best doen om jezelf te leren bidden. Als je niet in staat bent om de kracht binnenin je op te roepen om van God te houden, hoe kun je dan bidden? Je moet zeggen: “O God! Mijn hart is niet in staat om werkelijk van u te houden, ik wens om van u te houden, maar ik kom de kracht te kort. Wat moet ik doen? Ik verlang van u om de ogen van mijn geest te openen, ik wens dat uw Geest mijn hart aanraakt, zodat ik voor uw aangezicht ontdaan ben van mijn passiviteit en ongedwongen door enig persoon, materie of ding; ik leg mijn hart volkomen bloot voor u, zodat mijn hele wezen aan u is toegewijd en u mag mij testen hoe u dat ook zou willen. Nu geef ik geen aandacht aan mijn vooruitzichten, noch ben ik gebonden door de dood. Gebruikmakend van mijn hart dat van u houdt, wens ik de weg van het leven te zoeken. Alle dingen en gebeurtenissen zijn in uw handen, mijn lot is in uw handen en bovenal is mijn hele leven onder controle van uw handen. Nu volg ik de liefde voor u na en ongeacht of u mij u laat liefhebben, ongeacht hoe Satan zich ermee bemoeit, ik ben vastbesloten om van u te houden.” Wanneer je op zulke dingen stuit, bid je op deze manier. Als je dit elke dag doet, dan zal de kracht om van God te houden geleidelijk toenemen.

Hoe kan iemand waarlijk het gebed beginnen?

Terwijl je bidt, moet je hart in vrede zijn met God en moet het oprecht zijn. Je bent werkelijk aan het communiceren met God en tot Hem aan het bidden; je moet God niet met mooi klinkende woorden vlijen. Het gebed moet gericht zijn op dat wat God vandaag verlangt te bereiken. Vraag God om je verlichting en illuminatie te brengen en maak de toestand waarin je verkeert en moeilijkheden duidelijk in je gebed tot God en toon je vastberadenheid aan God. Het gebed is niet het volgen van een procedure, maar het zoeken van God door je waarachtige hart te gebruiken. Vraag God om je hart te beschermen, waardoor het mogelijk wordt om vaak in vrede voor God te zijn, zodat je in staat zult zijn om jezelf te leren kennen, jezelf te minachten en jezelf te begeven in de omgeving die God voor je heeft ingesteld, zodat het mogelijk voor je is om zodoende een normale relatie met God te hebben, hetgeen jou iemand maakt die werkelijk van God houdt.

Wat is het belang van het gebed?

Het gebed is één van de manieren waarop iemand samenwerkt met God, het is een manier waarop iemand tot God spreekt en het is het proces waardoor iemand aangeraakt wordt door Gods Geest. Zogezegd zijn degenen die zonder het gebed leven dood zonder geest, het bewijs dat hen het vermogen ontbreekt om aangeraakt te worden door God. Zonder het gebed zijn mensen niet in staat om een normaal spiritueel leven te leiden, laat staan dat ze in staat zijn om het werk van de Heilige Geest na te volgen; zonder het gebed brengen ze schade toe aan hun relatie met God en zijn ze niet in staat om Gods goedkeuring te ontvangen. Als iemand die gelooft in God, zul je meer door Hem aangeraakt worden, hoe vaker je bidt. Zulke mensen hebben een grotere vastberadenheid en zijn beter in staat de laatste verlichting van God te ontvangen; met als resultaat dat alleen zulke mensen zo snel mogelijk volmaakt kunnen worden gemaakt door de Heilige Geest.

Wat is het effect dat door het gebed bereikt moet worden?

Mensen zijn in staat om het gebed in praktijk te brengen en het belang van het gebed te begrijpen, maar het effect dat door het gebed bereikt moet worden is geen eenvoudige zaak. Het gebed is geen kwestie van formaliteiten, of het volgen van een procedure, of het herhalen van de woorden van God, dat wil zeggen, het gebed betekent niet het nazeggen van woorden en anderen kopiëren. In het gebed, moet je je hart aan God geven, de woorden in je hart delen met God zodat je door God aangeraakt mag worden. Als je gebeden effectief moeten zijn, dan moeten ze gebaseerd zijn op het lezen door jou van Gods woorden. Alleen door te bidden te midden van Gods woorden zul je in staat zijn om meer verlichting en illuminatie te ontvangen. Een waarachtig gebed wordt getoond door een hart dat verlangt naar de vereisten die door God gesteld zijn en bereidheid om deze eisen te vervullen; je zult in staat zijn om alles te haten wat God haat, op basis waarvan je kennis hebt, je zult weten en zult duidelijkheid hebben over de waarheden door God uitgelegd. Vastberadenheid, geloof en kennis hebben en een te beoefenen pad na het gebed – alleen dat is waarlijk bidden en alleen het gebed als zodanig kan effectief zijn. Toch moet het gebed gebouwd worden op basis van het genieten van Gods woorden en communiceren met God in Zijn woorden, op basis van je hart dat in staat is om God te zoeken en in vrede zijn voor het aangezicht van God. Zo’n gebed heeft reeds het punt bereikt van werkelijke communicatie met God.

Basiskennis van het bidden:

1. Zeg niet blindelings wat in je opkomt. Er moet een last in je hart zijn, hetgeen wil zeggen dat je een doel moet hebben als je bidt.

2. Een gebed moet de woorden van God bevatten; het moet gebaseerd zijn op de woorden van God.

3. Wanneer je bidt, moet je geen punten die al verouderd zijn opnieuw naar voren brengen. Je gebeden moeten betrekking hebben op de huidige woorden van God, en wanneer je bidt, vertel God dan je diepste gedachten.

4. Groepsgebed moet om een centrum heen draaien, en dat is noodzakelijkerwijs het huidige werk van de Heilige Geest.

5. Iedereen behoort te leren op voorspraak te bidden. Dit is ook een manier om te laten blijken dat je rekening houdt met de wil van God.

Het leven in persoonlijk gebed is gebaseerd op het begrip van het belang van het gebed en de basiskennis van het gebed. Men moet vaak bidden voor zijn tekortkomingen in zijn dagelijkse leven, vaak bidden om veranderingen te bewerkstelligen in je levensgezindheid en bidden op basis van je kennis van Gods woorden. Ieder moet z’n eigen gebedsleven voor elkaar zien te krijgen, men moet bidden voor de kennis gebaseerd op Gods woorden, men moet bidden om zodoende te zoeken naar de kennis van Gods werk. Leg je actuele omstandigheden bij God neer, wees pragmatisch en besteed geen aandacht aan methode; de sleutel is om ware kennis te verkrijgen en om daadwerkelijk Gods woorden te ervaren. Iedereen die het binnengaan tot het spirituele leven nastreeft, moet in staat zijn om te bidden op verschillende manieren. Stil gebed, nadenken over de woorden van God, het werk van God leren kennen, enzovoorts – dit doelgerichte werk van communicatie is om zodoende ingang te krijgen tot een normaal spiritueel leven, het steeds beter maken van je eigen situatie voor het aangezicht van God, met grotere progressie in je leven als gevolg. Kortom, alles wat je doet – of het nou eten en drinken van Gods woorden, of stilletjes bidden of hardop afroepen – doe je om duidelijk Gods woorden te zien, evenals Zijn werk en datgene wat Hij in jou wenst te bereiken. Nog belangrijker, het is om zodoende de standaard te bereiken die God vereist en om je leven tot een hoger niveau te brengen. De laagste norm die God van mensen verlangt, is dat zij in staat zijn om hun harten te openen voor Hem. Als men z’n waarachtige hart aan God geeft en tegen God zegt wat er werkelijk omgaat in zijn hart, dan is God bereid om werkzaam te zijn in de mens; God verlangt niet het verdraaide hart van de mens, maar zijn zuivere en eerlijke hart. Als men niet waarlijk zijn hart uitspreekt tot God, dan raakt God zijn hart niet aan, of werkt niet in hem. Dus de meest cruciale zaak aangaande het gebed is om de woorden van een waarachtig hart te spreken tot God en Hem te vertellen over je gebreken of rebellerende gezindheid en je totaal open te stellen naar God toe. Alleen dan zal God geïnteresseerd zijn in je gebeden; zo niet, dan zal God Zijn gezicht voor je verbergen. Het minimale criterium voor het gebed is dat je in staat moet zijn om je hart in vrede te behouden voor God, het moet zich niet van God verwijderen. Misschien heb je gedurende deze periode geen nieuwer of hoger zicht verkregen, maar je moet het gebed gebruiken om de dingen te behouden zoals ze zijn – je kunt niet achteruitgaan. Dit is wat je op z’n minst moet verwerven. Als je zelfs dit niet eens kunt bereiken, dan bewijst het dat je spirituele leven zich niet op het juiste pad begeeft; met als gevolg dat je niet in staat zult zijn om vast te houden aan je oorspronkelijke visie, het geloof in God mist en je vastberadenheid substantieel verdwijnt. Je ingang tot het spirituele leven is gemarkeerd door het feit of je gebeden op het juiste spoor zijn beland. Alle mensen moeten deze realiteit binnengaan, ze moeten allemaal het werk van bewuste training van het gebed voor zichzelf uitvoeren, niet passief afwachten, maar bewust zoeken om aangeraakt te worden door de Heilige Geest. Alleen dan zullen ze mensen zijn die waarlijk God zoeken.

Wanneer je begint met bidden, moet je realistisch zijn en niet boven jezelf uitstijgen; je kunt geen extravagante eisen stellen, hopende dat je, zodra je je mond opendoet, aangeraakt zult worden door de Heilige Geest, verlicht en illumineert, overladen met grote genade. Dat is onmogelijk – God doet geen dingen die bovennatuurlijk zijn. God vervult de gebeden van mensen op Zijn eigen tijd en soms test Hij je geloof om te zien of je nog loyaal aan Hem bent. Wanneer je bidt, moet je geloof, doorzettingsvermogen, en vastberadenheid hebben. Wanneer ze beginnen met zichzelf te trainen om te bidden, voelen de meeste mensen niet dat ze aangeraakt zijn door de Heilige Geest en verliezen zo de moed. Zo zal het niet voor elkaar gekregen worden! Je moet doorzettingsvermogen hebben, je moet je richten op het voelen van de aanraking door de Heilige Geest en op het zoeken en ontdekken. Soms is het pad dat je bewandelt het verkeerde pad; soms zijn je motivaties en opvattingen niet in staat om standvastig voor God te staan en zodoende beweegt Gods Geest je niet; zo zijn er ook tijden wanneer God kijkt of je wel of niet loyaal bent. Kortom, je moet meer moeite doen om jezelf te trainen. Als je ontdekt dat de weg die je gaat afwijkt, kun je de manier waarop je bidt veranderen. Zolang je waarachtig zoekt en verlangt te ontvangen, dan zal de Heilige Geest je met zekerheid in deze realiteit meenemen. Soms bid je met een waarachtig hart, maar voel je niet dat je in het bijzonder bent aangeraakt. Op zulke momenten als deze moet je vertrouwen op je geloof en vertrouwen dat God op je gebeden toeziet; je moet doorzettingsvermogen hebben met je gebeden.

Je moet eerlijk zijn en moet bidden om zodoende jezelf te ontdoen van de listigheid van je hart. Als je het gebed gebruikt om jezelf te zuiveren wanneer het nodig is en het gebruikt om aangeraakt te worden door de Geest van God, dan zal je gezindheid geleidelijk veranderen. Het ware spirituele leven is een leven van het gebed en het is een leven dat door de Heilige Geest is aangeraakt. Het proces van aangeraakt zijn door de Heilige Geest is het proces van de verandering van iemands gezindheid. Een leven dat niet aangeraakt is door de Heilige Geest is geen spiritueel leven, het is nog steeds een religieus ritueel; alleen zij die vaak zijn aangeraakt door de Heilige Geest en verlichting en illuminatie hebben ontvangen door de Heilige Geest, zijn mensen die het spirituele leven zijn binnengegaan. Ieders gezindheid zal continu veranderen als hij bidt en hoe meer hij is bewogen door de Geest van God, hoe meer proactief en gehoorzaam hij is. Zo ook, zal zijn hart geleidelijk aan gezuiverd worden, waarna zijn gezindheid geleidelijk zal veranderen. Zo is het effect van het ware gebed.

Vorige: Oprechte liefde voor God is spontaan

Volgende: Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Het zuchten van de Almachtige

Er is een enorm geheim in je hart, waar je je nooit bewust van bent geweest, want je hebt steeds in een wereld zonder licht geleefd. Je...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek

Neem contact op via Messenger