De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Uitspraken van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen

De mens leeft onder een sluier van duisternis, geketend door Satan en zonder een mogelijkheid om te ontsnappen. En de menselijke natuur, die Satans invloed heeft ondergaan, wordt alleen maar meer verdorven. Je zou kunnen zeggen dat de mens altijd al zo heeft geleefd, in deze verdorven satanische gezindheid en niet in staat is om God echt lief te hebben. Daarom moet een mens, als hij God werkelijk wil liefhebben, worden ontdaan van eigengerechtigheid, eigendunk, arrogantie, verwaandheid en meer van dat soort eigenschappen die van Satan komen. Want anders is de liefde van de mens onzuiver, een liefde van Satan die in geen velden of wegen de goedkeuring van God kan wegdragen. Niemand kan oprecht God liefhebben, tenzij de Heilige Geest een mens vervolmaakt, onder handen neemt, breekt, snoeit, kastijdt en zuivert. Als je beweert dat een deel van je aard God representeert en dat je daardoor in staat bent om God echt lief te hebben, dan getuigt dat van arrogantie en dwaasheid. Als je zo redeneert ben je als de aartsengel! De aangeboren aard van de mens kan God niet direct representeren. De mens moet zijn aangeboren aard afwerpen door de vervolmaking die van God komt. Alleen door het zorgen voor Gods wil, het vervullen van Gods wil en verder het ondergaan van het werk van de Heilige Geest, kan zijn naleving door God goedgekeurd worden. Niemand die in het vlees leeft, kan direct Gods vertegenwoordiger zijn, tenzij hij door de Heilige Geest wordt gebruikt. Maar zelfs voor zo iemand geldt dat zijn gezindheid en handelen niet ten volle Gods beeld weergeven; je kunt slechts zeggen dat zijn handelen wordt aangestuurd door de Heilige Geest. Ook de gezindheid van zo’n mens is niet in staat om God te vertegenwoordigen.

Hoewel de gezindheid van de mens door God beschikt is – dat valt niet te betwisten en kan worden beschouwd als iets positiefs – is zij bewerkt door Satan. Daardoor is de hele gezindheid van de mens geworden als de gezindheid van Satan. Iemand zou kunnen beweren dat God naar Zijn gezindheid oprecht is in Zijn handelen en dat hij ook oprecht handelt en zo’n karakter heeft en daardoor naar zijn gezindheid een beeld van God is. Wat is dat voor mens? Is de verdorven satanische gezindheid in staat om een weerspiegeling van God te zijn? Wie zegt dat zijn gezindheid een beeld van God is spreekt godslasterlijk en beledigt de Heilige Geest! Gezien de wijze waarop de Heilige Geest werkt, doet God op aarde niets anders dan terrein overwinnen. Dus is veel van de verdorven gezindheid van de mens nog niet gezuiverd en is zijn handelen nog steeds een weerspiegeling van Satan. Het gaat om menselijke goedheid en het zijn daden van het vlees. Of beter gezegd, het is een beeld van Satan en zeker geen beeld van God. Zelfs als iemand God zo liefheeft dat hij leeft alsof de hemel op aarde is of uit kan roepen: “O God, ik kan u niet genoeg liefhebben” en de hoogste sferen heeft bereikt, kun je nog steeds niet zeggen dat hij leeft naar Gods beeld of God representeert, omdat de aard van de mens niet is als de aard van God. Een mens kan nooit God representeren in zijn handelen, laat staan God zijn. Wat de Heilige Geest de mens laat naleven is alleen maar in overeenstemming met wat God vraagt van de mens.

Alle handelingen en daden van Satan worden zichtbaar in de mens. Alle handelingen en daden van de mens zijn een uitdrukking van Satan en kunnen daarom God niet vertegenwoordigen. De mens is de belichaming van Satan en de gezindheid van de mens is niet in staat om de gezindheid van God te tonen. Sommige mensen hebben een goed karakter. God kan wat werk doen door het karakter van zulke mensen en de werken die zij doen worden aangestuurd door de Heilige Geest. Maar ook hun gezindheid is niet in staat om God te representeren. De werken die God door hen doet zijn niet meer dan een werken met en uitbreiden van wat al in hen aanwezig is. Of het nu profeten zijn of mensen uit vroeger tijden die door God zijn gebruikt, niemand is in staat om God direct te vertegenwoordigen. Alle mensen die God liefhebben, komen daartoe onder druk van de omstandigheden. Niemand streeft er uit vrije wil naar om mee te werken. Wat is positief? Alles wat direct van God komt is positief. Maar de gezindheid van de mens is aangetast door Satan en kan niet een beeld van God zijn. Alleen de vleesgeworden God – Zijn liefde, Zijn bereidheid om te lijden, Zijn rechtvaardigheid, gehoorzaamheid, nederigheid en verborgenheid – is een directe vertegenwoordiging van God. Dat is zo omdat Hij zonder zonde op aarde kwam en direct van God kwam, zonder bewerkt te zijn door Satan. Jezus is slechts naar de gelijkenis van het zondig vlees en draagt geen zonde in zich. Daarom zijn Jezus’ woorden en daden, tot aan de voltooiing van Zijn werk aan het kruis (waaronder het moment van de kruisiging), als geheel een afbeelding van God. Het voorbeeld van Jezus is voldoende om te laten zien dat de mens met zijn zondige aard God niet kan representeren, maar dat de zonde van de mens Satan representeert. Dat wil zeggen, de zonde is geen vertegenwoordiger van God en God is zonder zonde. Zelfs het werk van mensen dat door de Heilige Geest wordt gedaan, moet gezien worden als aangestuurd door de Heilige Geest. Je kunt niet zeggen dat dit door de mens wordt gedaan in naam van God. Integendeel, wat de mens betreft vertegenwoordigt noch zijn zonde, noch zijn gezindheid God. Kijkend naar de werken die door de Heilige Geest aan mensen zijn verricht, van nu tot in het verre verleden, werd het meeste gedaan door de Heilige Geest. Daardoor heeft de mens zijn daden die hij laat zien. Dat is slechts één kant van de zaak, want zeer weinigen zijn in staat om in waarheid te leven nadat de Heilige Geest hen heeft behandeld en gedisciplineerd. Dat wil zeggen, alles is slechts het werk van de Heilige Geest, zonder medewerking van de mens. Begrijp je het nu? Als het zo is, wat zou jij dan moeten doen als je je uiterste best wil doen om met Hem mee te werken, terwijl de Heilige Geest aan het werk is om zo je plicht te vervullen?

Vorige:Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben

Volgende:De religieuze manier van dienen moet worden verboden

Mogelijk vindt u dit ook interessant