We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het koninkrijk (Selecties)

  • 1
  • 2

Voorwoord

II. Vragen en antwoorden over de manier waarop de Heer komt (geheim en openbaar)

III. Vragen en antwoorden over de opname

IV. Vragen en antwoorden over hoe de stem van God te onderscheiden

V. Vragen en antwoorden over de voorwaarden voor het binnengaan in het koninkrijk der hemelen

15Vraag 1: Ik heb altijd gedacht dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis gestorven is. Hij heeft ons van onze zonden verlost en heeft ze vergeven. Hoewel we blijven zondigen en nog gereinigd moeten worden, heeft de Heer ons al onze zonden vergeven en ons rechtvaardig gemaakt door ons geloof. Ik dacht dat zolang we alles opofferden om voor de Heer te werken, zolang we bereid waren te lijden en de prijs te betalen, we dan het hemelse koninkrijk mochten betreden. Ik dacht dat de Heer dit aan ons beloofd had. Maar sommige broeders en zusters trekken dit geloof nu in twijfel. Zij zeggen dat ook al hebben we voor de Heer gewerkt, we nog steeds vaak zondigen, waarna we onze zonden opbiechten, dus zijn we nog niet gereinigd. Zij beweren dat de Heer heilig is, dus kunnen niet-heiligen Hem niet ontmoeten. Mijn vraag is: kunnen wij, die alles hebben opgeofferd voor de Heer, echt opgenomen worden in het hemelse koninkrijk? We weten het antwoord op deze vraag echt niet, en daarom willen we er met jullie over praten.
16Vraag 2: Hoe oordeelt Almachtige God over de mens, hoe reinigt en vervolmaakt Hij de mens door Zijn woorden? Dat is iets wat we echt moeten weten. Als we het werk van Almachtige God begrijpen, dan kunnen we de Gods stem echt horen en kunnen we opgenomen worden voor Gods troon. Vertel ons hier alles over.
18Vraag 4: We geloven allemaal al vele jaren in de Heer en we hebben altijd het voorbeeld van Paulus gevolgd in ons werk voor de Heer. We zijn trouw geweest aan de naam en de weg van de Heer, en de kroon van rechtvaardigheid wacht zeker op ons. Vandaag hoeven we enkel hard te werken voor de Heer en te wachten op Zijn komst. Alleen zo kunnen we naar het koninkrijk van de hemel worden gebracht. Want in de Bijbel staat geschreven dat:“aangezien zij die op mij wachten, niet beschaamd zullen worden” (Jes. 49:23). We geloven de belofte van de Heer. Hij zal ons meenemen naar het koninkrijk van de hemel wanneer Hij wederkeert. Kan er echt iets mis zijn met deze manier?
20Vraag 6: We verzaken al het andere, verspreiden de boodschap van de Heer en hoeden de kerk. Op die manier voeren wij de wil van de hemelse Vader uit. Is er iets mis met hoe wij dit doen?
21Vraag 7: Tegenwoordig geloven wij in de Heer Jezus. Wij brengen offers om de naam van de Heer te verspreiden. We geven er alles voor op. Daardoor zijn wij al heilig gemaakt. handelen wij naar de wil van de hemelse Vader. Als de Heer terugkeert, neemt Hij ons absoluut op in het koninkrijk van de hemel!

VI. Vragen en antwoorden over gered worden en volledig gered worden

23Vraag 1: De Bijbel is heel duidelijk over “redding” en “het binnengaan van het hemelse koninkrijk.” “Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:10). We zijn al gered door ons geloof in Jezus. En wie eenmaal is gered, is eeuwig gered. Als de Heer komt, zullen we absoluut het hemelse koninkrijk binnen mogen gaan.
24Vraag 2: In de Bijbel staat: “Wie zal ook maar iets inbrengen tegen Gods uitverkiezing? Het is God die rechtvaardigheid doet. Wie is het om dat te veroordelen?” (Rom. 8:33-34). Dit bewijst dat de kruisiging van Heer Jezus aan het kruis ons van alle zonde vrijmaakt. De Heer ziet ons niet meer als zondaars. Wie kan ons nog beschuldigen?
25Vraag 3: Er staat geschreven: “Er is nu daarom geen veroordeling voor hen, welke in Christus Jezus zijn […]”(Rom. 8:1). Omdat we in Jezus Christus geloven, worden we gegarandeerd niet meer veroordeeld en kunnen we het hemelse koninkrijk binnengaan.
26Vraag 4: Mensen zijn zondig, maar het zondoffer van de Heer Jezus is voor eeuwig werkzaam. Als we onze zonden maar aan de Heer belijden, zal Hij ons vergeven. Wij zijn in de ogen van de Heer zonder zonde en kunnen dus het hemelse koninkrijk binnengaan.
28Vraag 6: Jullie zeggen dat mensen die willen worden bevrijd van zonde en die gereinigd willen worden, Almachtige Gods oordeelswerk in de laatste dagen moeten aanvaarden. Maar hoe oordeelt God in de laatste dagen over mensen en hoe reinigt Hij ze? Ja, hoe reinigt God mensen? Al die jaren dat ik in de Heer geloofde, dacht ik dat het geweldig zou zijn als er een tijd zou komen waarin mensen niet langer zondigden. Ik dacht dat het leven dan niet meer pijnlijk zou zijn.
29Vraag 7: Als we Almachtige Gods werk van oordeel niet aanvaarden, kunnen we dan wel echt de wil van de hemelse Vader volbrengen? Kunnen we dan wel het hemelse koninkrijk binnengaan?
30Vraag 8: Kunnen de mensen die jarenlang in de Heer Jezus hebben geloofd en hun hele leven voor Hem hebben geofferd, echt niet worden opgenomen in het hemelse koninkrijk als ze Almachtige Gods werk in de laatste dagen niet aanvaarden?
31Vraag 9: Als we Almachtige God aanvaarden, kunnen we dan zeker het hemelse koninkrijk binnengaan?

VII. Vragen en antwoorden over de naam van God

VIII. Vragen en antwoorden over de waarheid achter de Bijbel

34Vraag 1: Ik bestudeer de Bijbel al ruim 20 jaar. Ik kan er zeker van zijn dat er buiten de Bijbel geen woord van God is. Al Gods woorden staan in de Bijbel. Alles wat de Bijbel overtreedt of verder gaat dan de Bijbel is ketterij en bedrieglijk!
35Vraag 2: De waarheden in de Bijbel zijn al compleet. Het hebben van de Bijbel is genoeg voor ons geloof in God. We hebben geen nieuwe woorden nodig!
36Vraag 3: De Heer Jezus zei zelf dat de Bijbel Zijn getuigenis is. Daarom moet ons geloof in de Heer gebaseerd zijn op de Bijbel. De Bijbel is onze enige weg naar het kennen van de Heer.
37Vraag 4: Jullie zeiden dat ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ Gods nieuwe woord is! De Openbaring stelt duidelijk: “Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn” (Op. 22:18). Is het hunne niet een aanvulling op de Bijbel?
38Vraag 5: Paulus zei in 2 Timotheüs 3:16: “De gehele schrift is geïnspireerd door God. […]” Dit toont aan dat alles in de Bijbel het woord van God is. Maar er zijn eigenlijk mensen die zeggen dat niet alles in de Bijbel het woord van God is. Is dit niet het ontkennen van de Bijbel en het misleiden van mensen?
39Vraag 6: Aangezien Paulus zei, “De gehele schrift is geïnspireerd door God,” kan dat niet verkeerd zijn. God vertelde de mensheid door Paulus dat alle Schriften door God zijn geïnspireerd en Gods woord zijn. Durf je dit te ontkennen?
40Vraag 7: Ik bestudeer de Bijbel al ruim 20 jaar. Ik heb ontdekt dat de Bijbel door ruim 40 auteurs in verschillende perioden geschreven is, zonder dat hun geschriften ook maar één fout bevatte. Dit toont aan dat God de ware schrijver van de Bijbel is en dat de Bijbel afkomstig is van de Heilige Geest.
41Vraag 8: Maar hoe kunnen we nog steeds in God geloven en het leven verdienen, als we ons van de Bijbel verwijderen?

IX. Vragen en antwoorden over het oordeelswerk van God in de laatste dagen

45Vraag 4: Jullie zeiden net dat de meest geprofeteerde zaak in de Bijbel Gods werk van het oordeel in de laatste dagen is. Er zijn meer dan tweehonderd passages die ons vertellen dat God zou terugkomen en Zijn oordeel zou uitvoeren. We weten dat dit waar is. De profetie is zeer duidelijk gemaakt in 1 Petrus 4:17: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.” Ik denk dat dit wil zeggen dat Gods werk van het oordeel vaststaat! Maar het lijkt wel of jullie zeiden dat God in het vlees is teruggekeerd om het werk van het oordeel uit te voeren. Dit verschilt van wat wij hebben gehoord. Wij geloven dat de Heer in de laatste dagen weer zou verschijnen in het spirituele lichaam van de herrezen Jezus. Deze mening wordt ook gedeeld door de meerderheid in religieuze kringen. We begrijpen dit concept van de Heer die terugkomt en Zijn werk in het vlees verricht niet. Dit is nieuw voor ons. Kunnen jullie ons dit uitleggen?
46Vraag 5: Je getuigde dat God, als de Mensenzoon, bij het huis van God is begonnen om Zijn werk van het oordeel uit te voeren. Dat is waar en het komt overeen met de Bijbelse profetie. Maar ik begrijp het niet. Is dat oordeel, dat bij Gods huis begint, exact hetzelfde oordeel als het oordeel voor de grote witte troon in het boek Openbaring? We geloven dat het oordeel voor de grote witte troon bedoeld is voor alle ongelovigen die van Satan zijn. Als de Heer terugkomt, zullen de gelovigen in de hemel opgenomen worden en dan zal Hij rampen op de ongelovigen afsturen. Zie je, dat is het oordeel voor de grote witte troon. We hoorden jullie getuigen van het begin van Gods oordeel in de laatste dagen, maar we hebben nog niet gezien dat God vernietiging over de ongelovigen brengt. Hoe kan het dan hetzelfde oordeel zijn als dat voor de grote witte troon? Waarom vertel je ons niet wat dat oordeel precies is? Probeer ons dit alsjeblieft duidelijker te maken.
49Vraag 8: Hoe God Zijn oordeel uitvoert om de mensheid te redden en ons te reinigen in de laatste dagen?
50Vraag 9: We willen allemaal Gods oordeel aanvaarden, maar vertel ons hoe we Zijn oordeel moeten ervaren, zodat we de waarheid en het leven kunnen ontvangen en ons kunnen bevrijden van onze zondige natuur en redding kunnen verkrijgen.

X. Vragen en antwoorden over de waarheid van de incarnatie

52Vraag 1: In al mijn jaren als gelovige, heb ik hoewel ik wist dat de Heer Jezus Gods incarnatie is, de waarheid van de incarnatie niet begrepen. Als de verschijning van de Heer in de tweede komst vergelijkbaar is met hoe de Heer Jezus als de Mensenzoon incarneerde om Zijn werk te doen, zullen we de Heer Jezus niet kunnen herkennen en zullen we de komst van de Heer niet kunnen begroeten. Ik geloof dat de incarnatie een groot mysterie is. Weinigen kunnen de waarheid van de incarnatie echt begrijpen. Dus laten we vandaag communiceren over wat de incarnatie precies is.
55Vraag 4: Ik las de woorden van Almachtige God: ‘De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig’. Ik vind dit een fantastische passage uit Gods woord. Het is heel praktisch en heel belangrijk. Met betrekking tot waarom de verdorven mensheid de redding van Gods incarnatie moet ontvangen, is dit een aspect van de waarheid dat de mens dringend moet begrijpen. Communiceer hier wat meer over met ons. Antwoord:‘De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig’ deze passage van Gods woord verklaart volledig de betekenis van de redding van de verdorven mensheid door Gods incarnatie. Laten we lezen uit het woord van Almachtige God.
3Vraag 2: Waarom moet God vlees worden om Zijn oordeelswerk in de laatste dagen te doen? In het Tijdperk van de Wet gebruikte God Mozes om Zijn werk te doen, dus waarom kan God de mens niet gebruiken om Zijn oordeelswerk in de laatste dagen te doen?

XI. Vragen en antwoorden over hoe onderscheid te maken tussen de ware Christus en valse christussen

XII. Vragen en antwoorden over hoe onderscheid te maken tussen het werk van God en het werk van de mens

XIV. Vragen en antwoorden over het ontleden van de “God-mens-theorie”

65Vraag 1: “God werd mens opdat de mens God kan worden” is de opperste visie van de predikingen van broeder Lin! Hoewel God in het begin de mens schiep, was het Gods bedoeling toen Hij de mens schiep dat hij God zou worden. Omdat de mensheid niet Gods levensgezindheid had, kon Satan ze er aanvankelijk met list toe brengen om te zondigen. God wil de mensheid redden om Zijn levensgezindheid onder ons te verdelen. Zullen we niet God worden als we Gods levensgezindheid hebben ontvangen? Hoe kan daar iets verkeerd aan zijn?
66Vraag 2: Maar hoe zit het met Gods woorden in Genesis: “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken” (Gen. 1:26). Dat begrijp ik niet helemaal. Als God de mens maakte naar Zijn evenbeeld, betekent dat dan niet dat we het beeld van God hebben? Als we naar Gods evenbeeld zijn gemaakt, zijn we dan mens of zijn we God?
67Vraag 3: Dat de mens nooit God kan worden, zelfs als hij een beetje van Gods beeld naleeft. Daar kan ik helemaal achter staan. Maar als we zeggen dat de mens God kan worden als hij erin slaagt om Gods beeld na te leven, bedoelen we niet de God met Zijn persoon. In plaats daarvan bedoelen we de God met Zijn levensgezindheid, maar zonder Zijn persoon. Als we Gods beeld naleven, zullen we God worden met het leven van God. We zullen alleen niet de persoon van God hebben. Dus ik denk dat de woorden “God werd mens opdat de mens God kan worden” nog volkomen geldig zijn.
68Vraag 4: Toen de geïncarneerde Heer Jezus verrees na Zijn kruisiging, werd Hij de leven-schenkende Geest. En daardoor is de leven-schenkende Geest in ons. Hij vermengt zich met onze geest en de twee geesten worden één. Dus hoe kan het dat we uiteindelijk niet God worden? Hoe kan ik hier ongelijk in hebben?

XV. Vragen en antwoorden over het ontleden van de essentie van de farizeeën

70Vraag 1: Religieuze voorgangers en ouderlingen zijn mensen die God dienen in de kerk. Als het gaat om de terugkeer van de Heer zouden ze redelijkerwijs moeten wachten en behoedzaam te werk horen te gaan. Maar waarom onderzoeken ze niet alleen niet het werk van Almachtige God in de laatste dagen, maar verzinnen ze zelfs geruchten en veroordelen ze Almachtige God, en misleiden ze gelovigen opdat ze de ware weg niet onderzoeken?
71Vraag 2: Voorgangers en ouderlingen lezen vaak uit de Bijbel en ze preken, ze bidden voor broeders en zusters, houden van gelovigen en vragen mensen de Bijbel te volgen. Als we zeggen dat het hypocriete farizeeën zijn, zullen de meeste gelovigen hen niet doorzien. Vertel ons dus alsjeblieft wat meer.
72Vraag 3: Voorgangers en ouderlingen preken op basis van de Bijbel. Als je de Bijbel uitlegt en zorgt dat mensen de Bijbel volgen, verheerlijk je dan de Heer niet en getuig je niet van Hem? Is het verkeerd dat voorgangers en ouderlingen de Bijbel uitleggen? Hoe kunnen jullie zeggen dat ze hypocriete farizeeën zijn?
73Vraag 4: Religieuze voorgangers en ouderlingen leggen vaak de woorden van mensen in de Bijbel uit, vooral de woorden van Paulus, in plaats van de woorden van de Heer te verspreiden of de intenties van de Heer Jezus te bespreken. Dat is een feit. Maar er is nog altijd iets wat ik niet begrijp. Is niet de hele Schrift geïnspireerd door God? Is niet alles in de Bijbel het woord van God? Moet je in de Bijbel zo’n scherp onderscheid maken tussen de woorden van mens en God? Zijn de woorden van mensen in de Bijbel niet door God geïnspireerd?
74Vraag 5: Ik geloof dat alle schriftteksten geïnspireerd zijn door God! Wat Paulus heeft gezegd, moet wel kloppen! Jullie maken duidelijk onderscheid tussen de woorden van mensen en die van God in de Bijbel. Hoe kun je zien welke woorden Gods woorden zijn en welke die van een mens?
75Vraag 6: Ik ben het niet met je eens! Geloof in God is geloof in de Bijbel. Wie zich van de Bijbel afkeert, gelooft niet in God!
76Vraag 7: De meeste gelovigen doorzien dit nog niet. Ze denken dat ze door in religieus verband in God te geloven, in de Heer Jezus geloven en niet in voorgangers en ouderlingen, dus hoe kunnen ze niet gered wor
77Vraag 8: Ook al is de religieuze wereld in handen van voorgangers en ouderlingen, hypocrieten die de weg van de farizeeën volgen, wat hebben wij met hun zonden te maken? Hoewel we ze volgen en naar we luisteren, geloven we in de Heer Jezus en niet in voorgangers en ouderlingen. Volgens mij volgen wij niet de weg van de farizeeën. Hoe kunnen wij dan ook farizeeën zijn geworden?
78Vraag 9: Ik wil weten hoe Almachtige God van de laatste dagen Zijn werk van het oordeel uitvoert om de mensheid te redden van Satans invloed. Kunnen jullie getuigen van jullie ervaringen hiermee?
80Vraag 11: Vooral omdat dominee Yuan vervolgd werd in het verleden. Ik had nooit gedacht dat hij kon besluiten om samen te werken met de CCP en zich tegen Almachtige God te verzetten. Is dit geen schrijnende weerstand tegen God? Hoe konden al deze dominees zo verraderlijk zijn, zo volledig fout?
81Vraag 12: Het gros van onze broeders en zusters begrijpt dit echter niet: Vóór de komst van de Heer Jezus legden de farizeeërs anderen de Bijbel vaak uit in de synagoge. Ze stonden biddend voor mensen en gebruikten de regels van de Bijbel om mensen te veroordelen. Ze leken heel devoot, alsof ze de Bijbel nooit zouden verraden. Maar waarom werden de farizeeërs vervloekt door de Heer Jezus? Op welke manieren werkten zij God tegen? Hoe gaven zij blijk van hun schijnheiligheid? Waarom riepen ze de toorn van God over zich af?
82Vraag 13: In de Bijbel kunnen we lezen, dat de joodse farizeeërs de Heer Jezus veroordeelden en tegenwerkten. Maar de meeste broeders en zusters zitten nog met een vraag. Toen de Heer Jezus Zijn werk verrichtte, wisten de farizeeërs dat Zijn woorden gezag en kracht hadden. Toch belasterden en veroordeelden ze de Heer Jezus op fanatieke wijze. Ze nagelden Hem aan het kruis. Wat was hun natuur en wezen?
83Vraag 14: Veel broeders en zusters vereren de dominees en ouderlingen diep in hun hart. Ze snappen niet dat de dominees en ouderlingen, die de Bijbel vaak uitleggen en verheffen, nog steeds de waarheid haten en de geïncarneerde Almachtige God bestrijden en veroordelen. Is de Bijbel uitleggen en verheerlijken hetzelfde als van de Heer getuigen en Hem verheerlijken?

XVI. Vragen en antwoorden over het ontleden van de essentie van Paulus

84Vraag 1: De apostel Paulus heeft ooit echter gezegd: “Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer …” (2 Timoteüs 4:7-8). Handelen naar de woorden van Paulus, houdt dus in dat we Gods wil volbrengen. In dat geval kunnen we zeker het hemelse koninkrijk binnengaan en beloond worden.
85Vraag 2: Je zegt dat de woorden van Paulus niet de waarheid zijn. Waarom staan zijn woorden dan in de Bijbel? De woorden van Paulus staan in de Bijbel. Ze zijn dus ingegeven door God; ze vertegenwoordigen Gods woorden. Die moeten we navolgen.
86Vraag 3: Zelfs als de woorden van Paulus niet Gods woorden zijn besteedde hij na Gods oproep toch de rest van zijn leven aan het verspreiden van het evangelie en leed hij voor de Heer. Hij reisde ver en werkte hard om de kerk te vestigen. Hij betaalde een zware tol. Niemand kan zijn bijdrage aan de kerk over het hoofd zien. Zijn geloof in de Heer en hoe hij voor de Heer leed, strekken alle christenen tot voorbeeld. Accepteer je deze feiten niet?
88Vraag 5: De offers en het lijden van Paulus waren het gevolg van dwang. Dat erkennen we. Maar ik ben het niet eens met de stelling dat Paulus in essentie de waarheid haatte en een vijand van God was. Waar baseer je dat op?
89Vraag 6: Alles waarover je spreekt zijn zonden die broeder Paulus beging voor hij de roeping van de Heer aanvaardde. Maar nadat het felle licht hem had beschenen, reisde hij van hot naar her om het evangelie van de Heer te verspreiden. Hij schreef talrijke brieven om de gelovigen te ondersteunen. Dit bewijst dat broeder Paulus tot inkeer was gekomen. Je kan niet concluderen dat hij een vijand van de Heer Jezus was op basis van zijn daden van voor hij naar de Heer terugkeerde.
90Vraag 7: Je zegt dat Paulus de Heer Jezus niet verhief en niet van Hem getuigde. Ik geloof niet wat jij zegt. Broeder Paulus heeft talrijke brieven geschreven. Getuigde hij zo niet telkens van de Heer Jezus?
91Vraag 8: Je zegt dat Paulus nooit echt berouw had. Maar Paulus zei dat leven voor hem Christus is. Hoe interpreteer je dat dan?

XVII. Vragen en antwoorden over waarom de ware weg onderworpen is aan vervolging

  • 1
  • 2