Vraag 3: De meeste van onze broeders en zusters denken dat God broeder Lin gebruikte. Broeder Lin schreef veel spirituele boeken en gaf ons veel boodschappen. Zijn woorden waren voedsel en de weg van leven, en bezaten de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest, zoals de brieven van de apostelen in de Bijbel. Deze woorden zijn heel nuttig voor ons. Ze stemmen allemaal overeen met de waarheid. Maar jullie zeiden dat de woorden van de mensen die God gebruikt, kunnen overeenstemmen met de waarheid, maar eigenlijk niet de waarheid zijn. Wat is dan precies de waarheid?

Antwoord: Dat is een goede vraag. Dit is de diepe waarheid die wij gelovigen in de Heer allemaal moeten begrijpen. Als we willen weten waarom de woorden die overeenstemmen met de waarheid en worden uitgesproken door mensen die God gebruikt niet de waarheid zijn, moeten we eerst heel duidelijk vaststellen wat de “waarheid” eigenlijk is. Door de geschiedenis heen heeft niemand ooit echt geweten wat de waarheid is. Toen de Heer Jezus op deze wereld kwam in het Tijdperk van Genade, zei Hij: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Joh. 14:6). Nog steeds begrijpt niemand de ware betekenis van de “waarheid”. Pas als Christus van de laatste dagen, Almachtige God, komt worden de mysteries van de “waarheid” helemaal aan de mensheid geopenbaard. Laten we kijken wat Almachtige God hierover zegt.

De waarheid komt uit de wereld van de mens, maar de waarheid onder de mensen is door Christus doorgegeven. Zij komt voort uit Christus, dat wil zeggen uit God Zelf, en dit is iets waartoe de mens niet in staat is” (‘Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In feiteis de waarheid de meest ware levensspreuk en de hoogste levensspreuk onder de mensheid. Het gaat namelijk om de eis die God aan de mens stelt en het werk dat God persoonlijk doet, vandaar de term levensspreuk. Het gaat niet om een levensspreuk als samenvatting van iets en evenmin om een beroemd citaat van een bijzonder iemand. in plaats daarvan gaat het om de uitspraak van de Meester van de hemelen en de aarde en alle dingen aan de mensheid, en niet om enkele kernachtige woorden samengevat door de mens, maar om het inherente leven van God. Vandaar dat het de hoogste levensspreuk wordt genoemd” (‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Wanneer de waarheid in menselijke taal wordt uitgedrukt, gaat het om een menselijk aforisme; de mensheid zal deze nooit volledig ervaren, en de mensheid moet leven met vertrouwen daarin. Een stuk van de waarheid kan ervoor zorgen dat de mensheid duizenden jaren voortleeft. De waarheid is het leven van God Zelf, en ze vertegenwoordigt Zijn eigen gezindheid; ze vertegenwoordigt Zijn eigen wezen en alles wat in Hem is” (‘Weet je wat waarheid werkelijk is?’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’).

Uit de woorden van Almachtige God blijkt: De waarheid is afkomstig van God en van de uitdrukking van Christus. Dat betekent dat alle woorden die door God worden gesproken de waarheid zijn. Dat is omdat de waarheid het wezen is van Gods leven, Gods gezindheid, wat God heeft en is, en de werkelijkheid van alle positieve dingen. De waarheid is eeuwig en zal nooit veranderen. Gods woorden hebben gezag en kracht. Ze kunnen de mens zuiveren, redden en vervolmaken en kunnen het eeuwige leven van de mens zijn. Dus alle woorden die door God worden uitgedrukt, zijn de waarheid. Gods werk, openbaringen en wat Hij voorbestemt, zijn de waarheid. Wat God verordonneert en waarvoor Hij regels vaststelt die de mens moet handhaven en gehoorzamen, en alles wat Hij vereist van de mens en de mens opdraagt om na te leven is de waarheid, de werkelijkheid van alle positieve dingen. En dus kan er waarheid gevonden worden in elk woord dat God spreekt. In elke fase van Zijn werk heeft God veel waarheden uitgedrukt. Het kostbare leven dat God ons mensen schenkt, is binnen die waarheden.

Alles wat God uitdrukt tijdens het werk van Zijn twee incarnaties is de waarheid. Het is zoals de woorden van de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade: Door Zijn woorden kon de mensheid getuige zijn van Gods gezindheid, Zijn liefde en heilige wezen. Dat zijn allemaal de kostbare waarheden die ons helpen om God te kennen. De liefde, genade, tolerantie en vergevingsgezindheid jegens de mensheid van de Heer Jezus, en als de Heer Jezus de mens vraagt om God lief te hebben met heel zijn hart, ziel en geest, om zijn naasten lief te hebben zoals zichzelf, om het licht van de wereld en het zout der aarde te zijn, zijn allemaal positieve dingen. Ze zijn de waarheid. Ze zijn ook de werkelijkheid van het leven die we moeten bezitten. Christus van de laatste dagen, Almachtige God, is gekomen en Hij drukt de hele waarheid van het oordelen, zuiveren en vervolmaken van de mensheid uit. Deze waarheden zijn de werkelijkheid van het leven die de mens moet gaan bezitten in het Tijdperk van het Koninkrijk. Christus van de laatste dagen openbaart ons Gods gezindheid van rechtvaardigheid, majesteit, toorn en intolerantie voor beledigingen. Hij openbaart de mysteries van Gods managementplan om de mensheid te redden, de mysteries van Gods drie fasen van het werk, het wezen van en de waarheid achter elke fase van Zijn werk, alsmede het mysterie van Zijn incarnatie, hoe God het werk van het oordeel in de laatste dagen doet, en wat het koninkrijk van Christus is. Hij onthult hoe God het lot van werkelijk elk soort mens openbaart en hoe God het goede beloont en het kwade straft. Hij openbaart de betekenis van Gods rechtvaardigheid, de betekenis van Gods heiligheid en de symbolische betekenis van Gods gezindheid. Zijn verrukking, woede, verdriet en vreugde. Hij openbaart wat rechtvaardig en wat slecht is… wat positief en wat negatief is, en het wezen en de feiten van de verdorvenheid van de mens door Satan. Almachtige God laat de mens zien hoe hij God moet vereren en het kwaad mijden, wat het ware leven is, hoe hij zinvol moet leven enzovoort. Almachtige God heeft ons al deze waarheden en mysteries geopenbaard zodat we zullen weten en begrijpen, zodat we God zullen vereren en het kwaad mijden, en God gehoorzamen en aanbidden. De waarheid van Almachtige God is de weg van het eeuwige leven die we moeten bezitten. Zij die alle waarheden van God omarmen en ernaar leven zullen het eeuwige leven krijgen. Terwijl zij die ook maar iets van de waarheid weigeren te aanvaarden zeker zullen sterven. Dus alles waarheden die Almachtige God uitdrukt in de laatste dagen zijn Gods werk van het afsluiten van een tijdperk en het inluiden van een nieuw tijdperk in de laatste dagen. De mensen die God gebruikt, zijn degenen die God redt en vervolmaakt. Hun plicht in Gods werk is bijdragen aan Gods werk en Gods uitverkorenen leiden. En dus zijn alle woorden die zij spreken en die in overeenstemming zijn met de waarheid de vruchten van het werk van de Heilige Geest. Hoewel deze woorden nuttig voor ons zijn, kunnen we ze niet de waarheid noemen en beschouwen als Gods woord want de woorden van de mens komen slechts voort uit zijn kennis en ervaring met de waarheid, en kunnen alleen het gezichtspunt, de ideeën en het begrip van de mens vertegenwoordigen en zullen onvermijdelijk verdund zijn door menselijke onzuiverheden. De kennis en ervaring van de mens over de waarheid is trouwens beperkt. Hoezeer hij de werkelijkheid van de waarheid ook binnengaat, we kunnen niet zeggen dat hij het wezen van de waarheid belichaamt, noch kunnen we zeggen dat hij de waarheid volledig naleeft. Dus zelfs als hij een beperkte werkelijkheid van de waarheid die hij heeft nageleefd, uitdrukte, stemmen zijn woorden alleen maar overeen met de waarheid. Ze moeten niet op gelijke hoogte worden geplaatst als de waarheid zelf. Alleen de woorden van de geïncarneerde God zijn de waarheid. dat alleen God het wezen van de waarheid bezit en alleen God waarheid is. Hoeveel jaren we ook in God hebben geloofd, we zijn altijd kinderen voor God. We kunnen nooit het beeld van God naleven. En dus kunnen de woorden van de mensen die God gebruikt of mensen die het werk van de Heilige Geest hebben alleen worden beschouwd als woorden die overeenstemmen met de waarheid. We kunnen ze niet beschouwen als de waarheid zelf. Dat valt niet te ontkennen. Als we de woorden van de mens de waarheid noemen, weerstaan en belasteren we God. Laten we kijken wat Almachtige God hierover zegt.

Almachtige God zegt: “Alle woorden van verlichting van de Heilige Geest zijn geen weergave van Gods woord, zijn geen weergave van de waarheid en maken ook geen deel uit van de waarheid. Het enige wat je kunt zeggen is dat die mensen enig begrip van waarheid hebben, en enige verlichting door de Heilige Geest. […] Iedereen kan de waarheid ervaren, maar de situaties waarin ze ervaren zullen verschillend zijn, en wat ieder mens van dezelfde waarheid verkrijgt is verschillend. Maar zelfs als je het begrip van alle mensen combineert, kun je deze ene waarheid niet geheel verklaren; zo diep is de waarheid! Waarom zeg ik dat alles wat je hebt verkregen en al je begrip geen vervanging kunnen zijn voor de waarheid? Wanneer je je begrip communiceert met anderen, dan zullen ze daar mogelijk twee of drie dagen over peinzen, waarna ze het niet langer ervaren; maar een mens kan de waarheid niet volledig ervaren, zelfs niet in een heel leven, en zelfs alle mensen samen kunnen haar niet geheel en al ervaren. Hieruit kan dus opgemaakt worden dat de waarheid erg diepgaand is! Er is geen manier om met woorden de waarheid volledig uit te drukken. […] Een mens kan wel enige ervaring of licht hebben met betrekking tot een bepaald aspect of een bepaalde kant van een waarheid, maar hij kan anderen daar niet voor altijd mee voorzien; daarom is zijn licht geen waarheid; het is slechts een bepaald punt dat iemand kan bereiken. Het is gewoon de ervaring die iemand moet hebben, de juiste ervaring en het juiste begrip, wat het werkelijke aspect van hun ervaring van waarheid is. Dit licht, deze verlichting en dit begrip die zijn gebaseerd op ervaring, kunnen nooit een vervanging zijn voor waarheid; zelfs als alle mensen deze waarheid volledig hebben ervaren en ze al die woorden samen brengen, is dat nog steeds niet hetzelfde als die ene waarheid. […] Ik bedoel dat het leven van een mens altijd het leven van een mens zal zijn; en hoezeer jouw begrip ook overeenstemt met de waarheid, overeenstemt met Gods bedoelingen en overeenstemt met Gods eisen, toch zal dat nooit een vervanging kunnen zijn voor de waarheid” (‘Weet je wat waarheid werkelijk is?’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’). We weten nu dat alleen Gods woorden de waarheid zijn. Alleen Gods woorden kunnen het leven van de mens zijn. We moeten nog steeds begrijpen dat het komt door het werk en de leiding van de Heilige Geest dat de mensen die God gebruikt enkele werkelijkheden van de waarheid hebben bezeten. Daarom kunnen ze de weg delen die we moeten praktiseren om het leven binnen te gaan, mensen voor God brengen en ons leiden om God te kennen en te gehoorzamen. Dat is de vrucht van het werk van de Heilige Geest. De religieuze leiders en grote figuren die het werk van de Heilige Geest ontberen, hebben daarentegen veel verblindende en misleidende theorieën geopperd die strijdig zijn met de waarheid. Voor mensen die de waarheid niet begrijpen, klinken deze woorden redelijk en lijken ze overeen te stemmen met de waarheid, en dus erkennen en aanvaarden zij ze. Maar vroeg of laat zullen mensen ontdekken dat hun woorden leeg en zonder basis in de werkelijkheid zijn. Het zijn allemaal hersenspinsels van de mens, menselijke opvattingen, waar we absoluut niets mee opschieten. Sommige van die theorieën zijn zo belachelijk dat ze in tegenspraak zijn met de waarheid, net zoals de broeder Lin die jullie noemden. Zijn predikingen, zoals “God werd mens opdat de mens God kan worden” en “Gods Geest en de geest van de mens vermengen zich om één te worden” kwamen sommige mensen aanvankelijk verstandig voor. Maar niet lang daarna ontdekten ze dat deze predikingen belachelijk en absurd waren. Ze ontdekten dat ze niets opschoten met deze woorden en dat ze volkomen onjuist waren. Als we Gods werk aanvaarden, het water van Gods woord drinken en iets van de waarheid begrijpen, zullen we des te beter begrijpen hoe het woord van de mens tekortschiet bij Gods woord, de waarheid. De spirituele theorie van de mens, hoe diepzinnig die ook is, kan de mens niet zuiveren, veranderen en vervolmaken. Met name de woorden van die religieuze leiders en persoonlijkheden kunnen waar lijken, maar het zijn allemaal dwalingen die mensen alleen maar kunnen misleiden, verderven en kwaad doen. Als we Gods woord niet aanvaarden en Gods werk niet ondergaan, zullen we nooit loskomen van het bedrog, de boeien en de belemmeringen van de valse herders en antichristen van de religieuze wereld. En evenmin zullen we ons kunnen bevrijden van de duistere invloeden van Satan. Als we de mens vereren en volgen, weerstaan en verraden we God. Al diegenen die valse religieuze herders en antichristen volgen zijn gedoemd om te huilen en te knarsetanden tijdens de grote rampspoed.

uit het filmscenario van ‘Opname in Gevaar’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: Vraag 2: Wat is het verschil tussen Gods werk en het werk van de mens? En wat is het wezenlijke verschil tussen de geïncarneerde God en de mensen die God gebruikt?

Volgende: Vraag 1: We geloven al vele jaren, Al preken we, werken we voor de Heer en lijden we zelfs, we zijn nog steeds in staat om te liegen, te bedriegen en te zwendelen. Elke dag rechtvaardigen we ons. Dus we zijn vaak eigenwijs, opschepperig en neerbuigend. We leven in een oneindige cyclus van zonde en berouw, niet bij machte om aan de boeien van het vlees te ontsnappen. zonder het woord van de Heer te ervaren en in praktijk te brengen. We hebben de werkelijkheid van het woord van de Heer niet nageleefd. Is er enige kans dat we naar het koninkrijk van de hemel worden gebracht? Sommige mensen zeggen, dat de Heer ons als vrij van zonden ziet, hoe we ook zondigen en worden beheerst door het vlees. Ze richten zich naar het woord van Paulus: “In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen” (1 Kor. 15:52). Deze mensen veronderstellen dat de Heer onze vorm in een oogwenk zal veranderen als Hij komt en ons naar het koninkrijk van de hemel zal brengen. Anderen accepteren dit argument niet en denken dat zij die zijn gered door hun geloof maar voortdurend zondigen het koninkrijk van de hemel niet kunnen binnengaan. Ze richten zich vooral naar het woord van de Heer Jezus: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; Ja. maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Mat. 7:21). “[…] jullie moeten dus heilig zijn, want ik ben heilig” (Lev. 11:45).

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek

Neem contact op via Messenger