We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het koninkrijk (Selecties)

  • 1
  • 2

I. Vragen en antwoorden over de manier waarop de Heer komt (geheim en openbaar)

101Vraag 1: Is Bliksem uit het oosten de manifestatie en het werk van de Heer? Dat is onmogelijk! “Direct na de beproeving in die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar licht niet meer geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen aan het wankelen gebracht worden: En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie” (Mat. 24:29-30). Als de Heer echt was wedergekeerd, zou Hij wel in volle glorie zijn afgedaald op een wolk. Dan zouden de hemel en de aarde hebben geschud en de zon en maan niet langer hebben geschenen. We hebben die dingen niet gezien, dus hoe kunnen ze dan zeggen dat de Heer al is wedergekeerd? Hoe zit dat nou precies?
102Vraag 2: Eigenlijk weten wij al een tijd dat De Kerk van Almachtige God al heeft getuigd van de terugkeer van de Heer Jezus. En Hij is Almachtige God. Hij drukt waarheden uit en voert Zijn oordeelswerk van de laatste dagen uit. Maar de meeste mensen in religieuze kringen geloven dat de Heer met de wolken zal afdalen. Dat is omdat de Heer Jezus duidelijk zei: “En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie” (Mat. 24:30). Het boek Openbaring voorspelde ook: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen” (Openb. 1:7). Ik geloof ook dat de Heer zal terugkeren op de wolken om ons direct naar het hemelse koninkrijk te brengen. Wij weigeren de Heer Jezus die niet afdaalt op de wolken te aanvaarden. Jullie zeggen dat bij de terugkeer van de Heer, Hij incarneert en afdaalt in het geheim. Zonder dat iemand dat weet. Maar het staat vast dat de Heer in het openbaar afdaalt met de wolken. Daarom wachten wij op de afdaling op de wolken van de Heer, waarbij Hij openlijk aan ons verschijnt en ons direct naar het hemelse koninkrijk brengt. Hebben we dit goed begrepen?
103Vraag 3: Zoals werd voorspeld in de Bijbel: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan” (Handelingen 1:11). Nadat de Heer Jezus was opgestaan, voer Zijn spirituele lichaam ten hemel. Als Hij terugkeert, zal Zijn spirituele lichaam neerdalen op een wolk. Jullie zeggen dat God vlees is geworden als de Mensenzoon om in de laatste dagen te oordelen . Dat stemt duidelijk niet overeen met de Bijbel. Onze religieuze leiders zeggen trouwens dat elke getuigenis over de komst van de geïncarneerde Heer onwaar is. Ik denk dat de Heer onmogelijk geïncarneerd kan terugkeren. Ik kan jullie getuigenis niet accepteren. Ik zal wachten tot de Heer neerdaalt op een wolk en ons meeneemt naar het hemelse koninkrijk. Dat kan niet onwaar zijn!

II. Vragen en antwoorden over de opname

104Vraag 1: Jullie zeggen dat de Heer teruggekeerd is en dat Hij verschenen en gewerkt heeft in China. Ik geloof dit, want dat is wat de Heer Jezus voorspeld heeft in Zijn profetie in de Bijbel: “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen” (Mat. 24:27). Maar we denken dat de Heer terug zal keren in de laatste dagen om ons naar het hemelse koninkrijk te voeren. Of dat Hij ons tenminste op de wolken verheft om Hem te ontmoeten in de lucht. Zoals Paulus het heeft gezegd in de Bijbel: “Daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn” (1 Tes. 4:17). Maar waarom is de Heer dan niet gekomen zoals beschreven staat in de Bijbel? Wat heeft het werk van het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen te maken met onze intrede in het hemelse koninkrijk?
105Vraag 2: Dat de Heer Jezus ooit gezegd heeft: “Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben” (Joh. 14:2-3). De Heer Jezus is opgestaan en ging naar de hemel en maakt er een plaats voor ons, dus dat betekent dat die plaats in de hemel moet zijn. Als de Heer is wedergekeerd, zal Hij ons opnemen in de hemel, ons de lucht in tillen om de Heer te ontmoeten. Jullie getuigen nu dat de Heer Jezus is teruggekomen, dat Hij vleesgeworden is en op aarde spreekt en werkt. Hoe kan Hij ons dan opnemen in het koninkrijk van de hemel? Is het koninkrijk van de hemel op aarde, of in de hemel?

III. Vragen en antwoorden over hoe de stem van God te onderscheiden

IV. Vragen en antwoorden over de voorwaarden voor het binnengaan in het koninkrijk der hemelen

107Vraag 1: We geloven al vele jaren, Al preken we, werken we voor de Heer en lijden we zelfs, we zijn nog steeds in staat om te liegen, te bedriegen en te zwendelen. Elke dag rechtvaardigen we ons. Dus we zijn vaak eigenwijs, opschepperig en neerbuigend. We leven in een oneindige cyclus van zonde en berouw, niet bij machte om aan de boeien van het vlees te ontsnappen. zonder het woord van de Heer te ervaren en in praktijk te brengen. We hebben de werkelijkheid van het woord van de Heer niet nageleefd. Is er enige kans dat we naar het koninkrijk van de hemel worden gebracht? Sommige mensen zeggen, dat de Heer ons als vrij van zonden ziet, hoe we ook zondigen en worden beheerst door het vlees. Ze richten zich naar het woord van Paulus: “In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen” (1 Kor. 15:52). Deze mensen veronderstellen dat de Heer onze vorm in een oogwenk zal veranderen als Hij komt en ons naar het koninkrijk van de hemel zal brengen. Anderen accepteren dit argument niet en denken dat zij die zijn gered door hun geloof maar voortdurend zondigen het koninkrijk van de hemel niet kunnen binnengaan. Ze richten zich vooral naar het woord van de Heer Jezus: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; Ja. maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Mat. 7:21). “[…] jullie moeten dus heilig zijn, want ik ben heilig” (Lev. 11:45).
108Vraag 2: We geloven al jaren in de Heer en hebben het idee dat zolang iemand nederigheid, verdraagzaamheid en liefde in de praktijk brengt, en het voorbeeld van Paulus volgt door te werken en te arbeiden voor de Heer, dat diegene de weg van de Heer aan het volgen is en opgenomen zal worden in het hemelse koninkrijk als de Heer terugkomt. Net zoals Paulus zei: “Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid [...]” (2 Tim. 4:7-8). Maar jullie zeggen dat als we in de Heer geloven, we het werk van het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen moeten ontvangen. Als we reiniging ontvangen, zullen we geprezen worden door God en toegelaten worden tot het hemelse koninkrijk. Ik heb een vraag: we geloven al zo veel jaar in de Heer, en we arbeiden voor de Heer. Ik vraag me af of we het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan zonder het werk van het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen te ontvangen?
109Vraag 3: We geloven al zo lang in de Heer, en we houden Zijn naam levend. We lezen vaak in de Bijbel, bidden, en belijden onze zonden voor de Heer; we zijn gedienstig, geduldig en liefdevol tegenover anderen. We geven aan goede doelen, en offeren al het andere op om voor de Heer te werken en het evangelie te verkondigen om van Hem te getuigen. Is het niet zo dat we de woorden van de Heer in praktijk brengen en Zijn weg volgen? Hoe kun je dan zeggen dat we niet werkelijk in de Heer geloven, of ongelovigen zijn? In de Bijbel zegt Paulus: “Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid [...]” (2 Tim. 4:7-8). Daarom denk ik dat ons geloof in de Heer Hem welgevallig zal zijn. Als de Heer komt, zal Hij ons zeker opnemen in het koninkrijk der hemelen.

V. Vragen en antwoorden over de waarheid achter de Bijbel

110Vraag 1: “De gehele schrift is geïnspireerd door God” (2Tim. 3:16), Paulus' woorden staan in de Bijbel. Daaruit volgt dat ze geïnspireerd zijn door God. Het zijn Gods woorden. Wie in de Heer gelooft, gelooft in de Bijbel. Wat je denominatie ook is: als het van de Bijbel afwijkt, is het ketters. We geloven in de Heer, dus we moeten altijd handelen naar de Bijbel. We moeten ons houden aan de woorden in de Bijbel. De Bijbel is de canon van het christendom, de grondslag van ons geloof. Wie afwijkt van de Bijbel, gelooft niet in de Heer. Hoe kunnen we geloven in de Heer als we afwijken van de Bijbel? De woorden van de Heer staan in de Bijbel. Is er een andere plek waar we Zijn woorden kunnen vinden? Als ons geloof in de Heer niet is gebaseerd op de Bijbel, waarop dan wel?
111Vraag 2: Paulus zei in (2Ti 3:16) “De gehele schrift is geïnspireerd door God” dat alle woorden in de Bijbel Gods eigen woorden zijn. Dat heeft Paulus letterlijk gezegd. Hoe kan hij het mis hebben?
112Vraag 3: We denken dat al Gods woorden en werk in de Bijbel staan. Buiten de Bijbel heeft God niets gezegd of gedaan. Dus ons geloof in God moet op de Bijbel gebaseerd worden. Is dat verkeerd?
113Vraag 4: Ik heb jullie horen getuigen dat de geïncarneerde Almachtige God miljoenen woorden heeft uitgedrukt en Zijn oordeelswerk heeft verricht, beginnend in het huis van God. Maar dit gaat duidelijk verder dan de Bijbel. De dominees en ouderlingen vertelden ons vroeger altijd dat Gods woord en werk volledig in de Bijbel staan. En dat er geen woord of werk van God buiten de Bijbel is. Het reddingswerk van de Heer Jezus is al voltooid. De Heer komt in de laatste dagen terug om gelovigen rechtstreeks naar het hemelse koninkrijk te brengen. Al die tijd hebben we dus geloofd dat geloof in de Heer op de Bijbel gebaseerd moet zijn. Zolang we bij de Bijbel blijven, kunnen we het hemelse koninkrijk binnengaan en het eeuwige leven ontvangen. Door van de Bijbel af te dwalen, verlaten we het pad van de Heer. Het is verzet tegen Hem en verraad aan Hem. Alle dominees en ouderlingen zien dit zo. Hoe kan dat fout zijn?
114Vraag 5: Paulus maakte het zeer duidelijk in 2 Timoteüs dat “De gehele schrift is geïnspireerd door God” (2 Tim. 3:16), Dat betekent dat elk woord in de Bijbel het woord van God is en dat de Bijbel de Heer vertegenwoordigt.Geloof in de Heer is geloof in de Bijbel. Geloof in de Bijbel is geloof in de Heer. En wanneer je van de Bijbel afdwaalt, geloof je niet in de Heer! Ons geloof in de Heer vraagt slechts van ons dat we stevig vasthouden aan de Bijbel. Zelfs als we Gods werk in de laatste dagen niet aanvaarden, zullen we nog altijd gered worden en het hemelse koninkrijk binnengaan. Is er iets mis met deze opvatting?
115Vraag 6 De Bijbel is de Bijbel, God is God. Bgrijp ik dat de Bijbel God helemaal niet kan vertegenwoordigen. Maar wat is precies de relatie tussen de Bijbel en God? Ik begrijp het nog altijd niet. Communiceer alsjeblieft meer met ons.
118Vraag 9: De Bijbel is de fundering van ons geloof in de Heer. In de afgelopen tweeduizend jaar hebben alle gelovigen hun geloof op de Bijbel gebaseerd. Dus geloof ik dat de Bijbel voor de Heer staat. Geloven in het een, betekent geloven in het ander. Wat we ook zeggen, we mogen niet van de Bijbel afdwalen. Hoe kunnen we ons geloof belijden zonder de Bijbel? Is dat dan wel geloof? Vertel me wat er eigenlijk fout zou kunnen zijn met het belijden van geloof op deze manier?

VI. Vragen en antwoorden over het oordeelswerk van God in de laatste dagen

122Vraag 4: We hebben de woorden van Almachtige God gelezen en hebben gezien dat er dingen zijn die heel hard zijn. Zij zijn het oordeel van de mensheid, en veroordeling en vloek. Als God over mensen oordeelt en ze vervloekt, zullen ze dan niet worden veroordeeld en gestraft? Hoe kan men zeggen dat dit soort oordeel bedoeld is om de mensheid te zuiveren en te redden?
119Vraag 1: Jullie getuigen dat de teruggekeerde Heer Jezus niemand anders is dan Almachtige God die de waarheid heeft verkondigd bij het verrichten van het werk van het oordeel in de laatste dagen. Hoe is dat mogelijk? De Heer zal waarachtig komen om ons naar het hemelse koninkrijk te voeren. Hoe zou Hij ons dan kunnen achterlaten om het werk van het oordeel in de laatste dagen te verrichten? Ik denk dat we door te geloven in de Heer Jezus en het werk van de Heilige Geest te ontvangen, we Gods werk van het oordeel al ervaren. Daar is bewijs voor in de woorden van de Heer Jezus: “Als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is” (Joh. 16:7-8). Wij denken dat nadat de Heer Jezus is opgestaan en ten hemel opgevaren is, de Heilige Geest tijdens Pinksteren neergedaald is om de mensen te bewerken. En hierdoor namen mensen zich hun zonden al kwalijk, voor gerechtigheid en oordeel. Als we biechten en boete doen in het aanzicht van de Heer, dan beleven we eigenlijk het oordeel van de Heer. Daarom geloven we dat hoewel het werk van de Heer Jezus verlossingswerk was, dat nadat de Heer Jezus ten hemel opgevaren was, het werk dat door de Heilige Geest werd verricht toen die neerdaalde tijdens Pinksteren, het werk van het oordeel van God in de laatste dagen moet zijn. Als dit niet het werk van het oordeel zou zijn, hoe kan het dan dat “zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is”? Als gelovigen van de Heer worden we vaak geraakt, terechtgewezen en gedisciplineerd door de Heilige Geest. Dus zijn we ten overstaan van de Heer altijd aan het huilen en boete aan het doen. Dat we ons daarna vaak beter gedragen, is het teken dat we veranderd zijn door ons geloof in de Heer. Is dit niet het resultaat van het ervaren van Gods oordeel? Het werk van het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen, waar jullie het over hebben, hoe verschilt dat van het werk van de Heer Jezus?
120Vraag 2: Jullie hebben getuigd dat de Heer Jezus is teruggekeerd om de waarheid uit te drukken en het oordeel in de laatste dagen te verrichten. Waarom heb ik het niet gezien? Ik geloof nog steeds dat de Heer zal terugkeren op de wolken. Ik geloof nog steeds dat als de Heer terugkeert iedereen die in Hem gelooft in een oogwenk wordt veranderd en wordt opgetild in de lucht om de Heer te ontmoeten. Zoals Paulus zei: “Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam” (Fil. 3:20-21). Jullie zeggen dat de Heer terugkeert om vlees te worden en te verschijnen als de Mensenzoon en de waarheid uit te drukken en het oordeel in de laatste dagen te verrichten. Volgens mij is dat onmogelijk. Aangezien God almachtig is heeft één enkel woord van God de hemel en de aarde geschapen en de doden weer laten opstaan. God kan ons tot heiligheid verheffen door één woord te uiten. Waarom moet God vlees worden om de waarheid uit te drukken en het werk van het oordelen over en reinigen van de mens uit te voeren?

VII. Vragen en antwoorden over de waarheid van de incarnatie

124Vraag 2: Nu ik jullie de afgelopen dagen heb horen praten en getuigen, is me duidelijk geworden dat de tweede komst van de Heer in de laatste dagen de incarnatie is om hier het werk van het oordeel te doen. Maar we begrijpen de waarheid van de incarnatie niet en laten ons dus makkelijk misleiden door de geruchten en onwaarheden van de communistische regering en de dominees en ouderlingen van de religieuze wereld. Als gevolg daarvan zullen we de geïncarneerde God slechts als mens behandelen en Hem zelfs tegenwerken en belasteren. Daarom wil ik jullie vragen naar de waarheid van de incarnatie. Wat is de incarnatie? Wat is het verschil tussen de geïncarneerde Christus en de profeten en apostelen die door God worden gebruikt?
126Vraag 4: Jullie verklaren dat Gods incarnatie er uiterlijk uitziet als een gewoon mens. Net als de Heer Jezus Zelf bezit Hij niet alleen normale menselijkheid, maar ook goddelijkheid. Dat staat vast. Wat is het verschil tussen de normale menselijkheid van Gods incarnatie en die van een verdorven mens?
128Vraag 6: De Bijbel zegt dat de hemel zich opende nadat de Heer Jezus was gedoopt en de Heilige Geest op de Heer Jezus neerdaalde als een duif. Een stem zei: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde” (Mat. 3:17). Wij gelovigen erkennen dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is. Maar jullie verklaarden dat de geïncarneerde Christus de verschijning van God en God Zelf is en dat de Heer Jezus God Zelf is en dat Almachtige God ook God Zelf is. Dit wijkt af van onze vroegere ideeën. Is de geïncarneerde Christus nu God Zelf of de Zoon van God? Beide mogelijkheden lijken redelijk en komen overeen met de Bijbel. Dus welke van de twee is juist?
123Vraag 1: Jullie geven getuigenis van het feit dat de Heer Jezus is teruggekeerd en is geïncarneerd om Zijn werk te doen. Dat begrijp ik echt niet. We weten allemaal dat de Heer Jezus de incarnatie van God was. Nadat Hij Zijn werk had voltooid, werd Hij gekruisigd. Vervolgens is Hij herrezen, verscheen Hij voor al Zijn discipelen en voer Hij ten hemel in Zijn glorieuze spirituele lichaam. Zoals in de Bijbel staat: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan” (Handelingen 1:11). Dus de Bijbel bevestigt dat als de Heer terugkeert het Zijn herrezen spirituele lichaam zal zijn dat aan ons verschijnt. Waarom is God in de laatste dagen geïncarneerd in de vleselijke gedaante van de Mensenzoon om het werk van het oordeel te doen? Wat is het verschil tussen het herrezen spirituele lichaam van de Heer Jezus en Zijn incarnatie als de Mensenzoon?
125Vraag 3: De Heer Jezus in wie we geloven, is Gods incarnatie. De Heer Jezus deed Gods werk van de verlossing. Dat durft niemand te ontkennen. Maar deze Almachtige God waarin jullie geloven, is niet noodzakelijkerwijs Gods incarnatie, want Almachtige God wordt nergens in de Bijbel genoemd. En daarom zeggen de dominees en ouderlingen van de religieuze wereld allemaal dat Hij waarin jullie geloven, gewoon een mens is en dat jullie zijn misleid. Alleen de Heer Jezus in wie we geloven, is Christus, de Zoon van God. Deze Almachtige God in wie jullie geloven, is maar een mens. Wat zou hij anders kunnen zijn?
127Vraag 5: In het Tijdperk van Genade was God geïncarneerd om het zondoffer te worden en de last van de zonden van de mens op zich te nemen. Dat is allemaal logisch. De Heer Jezus werd verwekt door de Heilige Geest en werd de Mensenzoon om de mensheid te verlossen in Zijn lichaam dat vrij van zonde was. Alleen daardoor werd Satan vernederd. In de laatste dagen is God weer geïncarneerd als de Mensenzoon om het werk van het oordeel te doen. We hebben gezien dat dat een feit is. Wat ik wil vragen, is dit: Gods twee incarnaties zijn enigszins verschillend. De eerste was in Judea en de tweede is in China. Waarom moet God twee keer geïncarneerd worden om het werk van het redden van de mensheid te doen? Wat is de ware betekenis van Gods twee incarnaties?
129Vraag 7: Als de Heer Jezus God Zelf is, waarom bidt de Heer Jezus dan toch tot God de Vader als Hij bidt? Dat is een mysterie dat opgehelderd moet worden. Communiceer met ons.

VIII. Vragen en antwoorden over het ontleden van de essentie van de farizeeën

130Vraag 1: Jullie hebben getuigd dat wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, Hij eerst vlees zal worden en in het geheim komt. En dat Hij na het creëren van een groep overwinnaars, openlijk zal afdalen op de wolken om voor alle mensen te verschijnen. Dat is een logische boodschap. Maar in de afgelopen 2000 jaar wachten de meeste gelovigen in de Heer op het moment dat Hij met de wolken afdaalt. Dominees en ouderlingen zeggen dit ook vaak. Hoe kan het dan fout van ons zijn dat wij wachten, in overeenstemming met de profetie in de Bijbel? Dominees en ouderlingen zijn allemaal dienaars van de Heer. Ze wachten allemaal op de terugkeer van de Heer op deze wijze. Ik geloof niet dat de weergekeerde Heer al deze dominees en ouderlingen zou verlaten. Dat is zeker onmogelijk.
131Vraag 2: Dat dominees en ouderlingen allemaal door de Heer gekozen en benoemd worden. En dat het allemaal mensen zijn die de Heer dienen. Dominees en ouderlingen gehoorzamen, is de Heer gehoorzamen. Als we dominees en ouderlingen weerstaan en veroordelen, verzetten we ons tegen de Heer. Alleen dominees en ouderlingen begrijpen de Bijbel en kunnen deze interpreteren. Alleen zij kunnen ons leiden. Dus zolang hetgeen dominees en ouderlingen zeggen, overeenstemt met de Bijbel en gebaseerd is op de Bijbel, moeten wij meewerken en gehoorzamen. Zolang hetgeen dominees en ouderlingen doen, overeenstemt met de Bijbel… moeten wij het aanvaarden en volgen. dat kan toch niet verkeerd zijn?
132Vraag 3: Paulus zei duidelijk in de Bijbel: “Houd daarom rekening met jezelf en met de hele kudde, waarover de Heilige Geest je opzichter heeft gemaakt, om de kerk van God te voeden […]” (Hand. 20:28). Dit bewijst dat dominees en ouderlingen allemaal benoemd zijn door de Heilige Geest. En wanneer iemand is benoemd door de Heilige Geest, betekent dit dan niet dat deze persoon is benoemd door God? God heeft dominees en ouderlingen benoemd als herder van de kudde. Dat is toch zo?
133Vraag 4: Voorgangers weten heel veel over de Bijbel. Vaak interpreteren en verheffen ze de Bijbel in kerken. We dachten altijd dat zij de mensen waren die God kenden. Waarom is het werk van de geïncarneerde God in de laatste dagen dan door het merendeel van de voorgangers bestreden? Het lijkt me sterk dat iets wat de meeste voorgangers en leiders veroordelen, de ware weg is.
134Vraag 5: Sinds de dominee en ouderling weten dat wij Almachtige God aanvaard hebben, vallen ze ons onophoudelijk lastig. En leggen ze ons de Bijbel steeds maar uit. We spreken ze tegen en wijzen ze af, maar ze gaan maar door. Dit is zware intimidatie van inwoners. Als we vroeger zwak of gedeprimeerd waren, deden ze nooit zo hun best. Maar zodra we Almachtige God aanvaarden, worden ze heel boos En hebben ze de mond vol van ‘beloning’ en ‘straf’. Zulke kwaadaardige lui houden pas op als ze ons mee de hel in gesleept hebben. Ik begrijp het gewoon niet. De dominee en ouderling zijn personen die de Heer dienen en vaak over de Bijbel spreken. Zij zouden in staat moeten zijn te zien dat alle woorden geuit door Almachtig God waarheid zijn. Waarom zoeken ze de waarheid niet? Waarom onderzoeken ze het werk van de laatste dagen van Almachtig God niet, in plaats van in het wilde weg Almachtige God op godslasterlijke wijze te veroordelen en te weerstaan? De dominee en ouderling doen zoveel moeite om onze acceptatie van Almachtig God te belemmeren. We vinden het moeilijk om inzicht te krijgen in de aard van deze zaak. Praat er alstublieft wat met ons over.
135Vraag 6: De CCP is een atheïstische partij, een duivelse groep die vijandig staat tegenover God en de waarheid. De demon is de belichaming van Satan. De reïncarnatie van Satan en boze geesten is de demon, de gezworen vijand van God. Omdat God in het vlees verschijnt en werkt in China in de laatste dagen, zijn de waanzinnige onderdrukking en vervolging van de regering waar Hij op stuit onvermijdelijk. Maar de meeste leiders in de religieuze gemeenschap zijn dienaren van God die de Bijbel kennen. Niet alleen onderzoeken en bestuderen ze het werk van Almachtige God in de laatste dagen niet, maar ze veroordelen en verwerpen het en verzetten zich hevig. Dit is ongelooflijk! Het verbaast me niet dat de CCP Gods werk verwerpt, maar waarom bestrijden en verwerpen ook religieuze leiders Gods werk?

IX. Vragen en antwoorden over waarom de ware weg onderworpen is aan vervolging

136Vraag 1: In de Bijbel zegt Paulus dat we moeten gehoorzamen aan het heersende gezag. Als we de woorden van Paulus in praktijk brengen, zouden we altijd moeten gehoorzamen aan het heersende regime. Maar de atheïstische CCP vervolgt gelovigen en gedraagt zich als vijand van God. Ze verbieden ons niet alleen om in de Heer te geloven, maar arresteren en vervolgen ook degenen die het evangelie van God verspreiden. Als we hen gehoorzamen en niet in de Heer geloven of Zijn evangelie verspreiden, verzetten we ons dan niet tegen de Heer en verraden we Hem dan niet, net als Satan? Zijn we dan niet voorbestemd om te sterven? Ik begrijp het echt niet. Hoe moeten we ons dan overeenkomstig Gods wil opstellen tegenover het heersende gezag?
137Vraag 2: De afgelopen dagen hebben de ouderlingen en dominees ontdekt dat jij tot ons getuigt van Almachtige God. Ze verspreiden overal ketterse leugens en ze veroordelen Almachtige God. Ze hebben de kerk afgesloten en zijn broeders en zusters die naar je preken willen luisteren gaan lastigvallen en tegenhouden. We zijn ze een doorn in het oog, ze haten ons meer dan wie ook. Ze zeggen ook dat wie Almachtige God aanvaardt, uit de kerk zal worden gezet. Er is duidelijk een scheuring ontstaan in de kerk. Sommige broeders en zusters willen met ons de ware weg bestuderen. Anderen volgen de dominees en ouderlingen en bestrijden en veroordelen de Bliksem uit het oosten. Ze behandelen ons ook als hun vijanden. waarom is de kerk zo veranderd in een paar dagen?
138Vraag 3: Sinds we het werk van Almachtige God in de laatste dagen bestuderen, hebben de religieuze leiders Almachtige God nog feller veroordeeld. Ze doen wat ze kunnen om te verhinderen dat we de ware weg bestuderen. Het is niet anders dan de manier waarop de joodse farizeeërs al die jaren geleden de Heer Jezus bestreden en verwierpen! Ik heb de afgelopen dagen nagedacht. Waarom verscheen God twee keer in het vlees om Zijn werk te doen en werd Hij twee keer geconfronteerd met de collectieve veroordeling en vervolging door de religieuze gemeenschap en atheïstische regering? In de laatste dagen verschijnt Almachtige God en werkt Hij om de waarheid uit de drukken door te spreken en te werken voor de zuivering en redding van de mensheid. Waarom zijn de religieuze gemeenschap en de Chinese communistische regering zo haatdragend jegens Christus dat ze zelfs het perskorps en de gewapende politiemacht mobiliseren om Christus te veroordelen, te belasteren, te vangen en te verdelgen? Het doet me denken aan toen koning Herodes hoorde dat de koning van de Joden, de Heer Jezus, was geboren en hij bevel gaf om alle mannelijke kinderen onder de twee jaar in Bethlehem te vermoorden. Hij liet liever duizenden kinderen doden dan dat hij Christus spaarde. Toen God kwam om de mensheid te redden, waarom verwelkomden de religieuze gemeenschap en de regering Hem toen niet en veroordeelden en belasterden ze in plaats daarvan Gods verschijning en werk? Waarom putten ze alle middelen van het hele land uit om Christus te kruisigen? Waarom is de mensheid zo kwaadaardig en gedraagt ze zich zo haatdragend jegens God?

X. Vragen en antwoorden over de weg van het eeuwige leven

140Vraag 2: Maar we geloven dat we het kunnen bereiken door de Heer te volgen. De woorden van de Heer zelf bewijzen dat. “De Heer ​Jezus​ zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven” (Joh. 11:25-26). “Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een ​bron​ worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft” (Joh. 4:14). Deze passage is de belofte van de Heer Jezus. Ja. De Heer Jezus kan het eeuwige leven schenken. Zijn weg leidt naar het eeuwige leven. Ik begrijp dat niet echt. We zijn allemaal volgelingen van de Heer Jezus. Waarom is dat niet genoeg om de weg van het eeuwige leven te bereiken? De Bijbel zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten” (Joh. 3:36). Bezat de Heer Jezus de weg van het eeuwige leven niet? Door in de Heer Jezus te geloven, zouden wij ook de weg naar het eeuwige leven moeten bezitten. Dus waarom moeten we dan ook de woorden en het werk van Christus in de laatste dagen aanvaarden?
139Vraag 1: De Bijbel is een getuigenis van Gods werk, en heeft de mensheid zo veel goeds gebracht. Door de Bijbel te lezen, gaan we God erkennen als de Schepper van alle dingen, gaan we leren over Gods almacht en over hoe groot Zijn daden zijn. Aangezien de Bijbel een verslag van Gods woord is, en de getuigenis van de mens, waarom kunnen we het eeuwige leven dan niet ontvangen door de Bijbel te lezen? waarom is de weg naar het eeuwige leven dan niet te vinden in de Bijbel?

XI. Het onthullen en bestrijden van de geruchten en onwaarheden van de Communistische Partij van China

141Vraag 1: Maar je gelooft pas tien jaar. Je wordt nog steeds als een groentje beschouwd. Ik ben een stuk ouder en heb decennialang religies bestudeerd. Ik kan je met zekerheid vertellen, in deze wereld van ons is gewoon geen God, noch is er ooit een Verlosser geweest. Het geloof in God is te vaag. Het is gewoon onpraktisch. We zijn beiden geschoolde mensen. We moeten naar de problemen kijken volgens de feiten en de wetenschap, en geloven in de theorieën van Darwin of zelfs in het materialisme. Waarom denk je dat je in God moet geloven? Wij communisten geloven in atheïsme en de evolutietheorie. Je moet weten dat Darwins evolutietheorie een van de belangrijkste theorieën in de geschiedenis van de wetenschap is. Volgens Darwin kunnen we er zeker van zijn dat alles op aarde door de natuur is geproduceerd. De mens is een toevallig product van het biologische proces van de natuur. Om kort te gaan, de mens stamt af van de aap. Er is voldoende theoretisch bewijs. Dit laat zien dat God de mens niet heeft geschapen. Wat in de Bijbel staat, zijn slechts mythen en legenden die niet serieus genomen moeten worden. Ik raad je aan om materialisme en evolutie te bestuderen. Die zijn echt praktisch en zullen je twijfels wegnemen. Ik denk dat wanneer je het duidelijk kunt zien, je een beter begrip zult hebben van religieuze overtuigingen, en eindelijk bevrijd zult zijn van de illusie van blind vertrouwen. Alleen door de CCP te volgen, heb je een toekomst.
142Vraag 2: Ik heb God nog nooit gezien. Ik heb nooit gezien hoe God werkt, noch hoe Hij de wereld domineert. Het is moeilijk voor me om God te erkennen en Hem te aanvaarden. Door mijn jarenlange studie van religieuze overtuigingen, weet ik dat religieus geloof spirituele voeding biedt, en slechts een manier is om de spirituele leegte van de mensheid te vullen. Sterft een gelovige in God uiteindelijk niet zoals de rest van ons? Niemand is in staat om na te gaan wie naar de hemel ging en wie naar de hel. Ik vind religieus geloof onrealistisch en nogal vaag. Door wetenschappelijke ontwikkeling en menselijke vooruitgang, zal godsdienstige overtuiging waarschijnlijk worden afgeschaft. We moeten allemaal in de wetenschap geloven. Alleen de wetenschap kan de waarheid en de werkelijkheid blootleggen, die niemand kan ontkennen. Hoewel de wetenschap God niet heeft ontkend, getuigt ze niet van Gods bestaan. Als de wetenschap het bewijs vindt dat God bestaat en dat Hij over alles heerst, zullen wij ook in God geloven. Communisten geloven gewoon in de wetenschap. Alleen door het geloof in en de ontwikkeling van de wetenschap zal de samenleving vooruitgaan. De wetenschap kan veel problemen van menselijke samenlevingen oplossen. Wat hebben mensen aan geloof in God? Waar is het behalve tijdelijke geestelijke troost goed voor? Het lost geen praktische problemen op. Ik bedoel dat geloven in de wetenschap realistischer is dan geloven in God. We moeten allemaal in de wetenschap geloven.
143Vraag 3: De dominees en ouderlingen van de religieuze gemeenschap vertellen me dat jullie in een mens gelove, en niet in Jezus Christus. Jullie getuigen dat deze man de teruggekeerde Heer Jezus is, of Almachtige God die verschijnt om te werken. Zijn jullie je ervan bewust dat de Communistische Partij het christendom en het katholicisme heeft veroordeeld tot sekten? En toch getuigen jullie dat de Heer Jezus is teruggekeerd als Almachtige God. Is dat niet dwaas? Hoe kan de Communistische Partij jullie sparen? De CCP heeft bepaald dat het christendom en het katholicisme sekten zijn, en de Bijbel een cultboek. Dit is algemeen bekend. Daar moeten jullie toch van op de hoogte zijn? Als de CCP de orthodoxe religies van de wereld durft te veroordelen en te ontkennen, waarom zou ze de verschijning en het werk van Almachtige God dan niet kunnen veroordelen? Als de CCP de Bijbel als een cultboek kan bestempelen, waarom zou ze dan ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ tolereren? Openbare veiligheidsdiensten hebben veel exemplaren van dit boek in beslag genomen. Veel mensen bestuderen het. Ik begrijp het niet. Waarom moeten jullie in Almachtige God geloven? Waarom volhardend getuigen dat Almachtige God Christus van de laatste dagen is? We zijn alles te weten gekomen over de achtergrond van Zijn familie. Hij is een gewoon mens, net zoals de Jezus van het christendom. Jezus was de zoon van een timmerman en had ouders en broers en zussen. Hij was een gewone man. Toch wordt Hij in het christendom aanbeden als God. De Almachtige God in wie jullie geloven, is ook een mens zoals Jezus. Toch staan jullie erop dat Hij God is. Dat is onverklaarbaar. Jullie moesten allebei veel pijn doorstaan voor jullie geloof in een gewone man. En, is het de moeite waard? Ik heb begrepen dat veel gelovigen hun familie en carrière opgaven voor Almachtige God. Ik vraag me af hoe jullie er beter van worden om op deze manier in God te geloven. Op welke basis geloven jullie dat Hij God is?
144Vraag 4: De Ene in wie jullie geloven, is Almachtige God en jullie lezen het woord van Almachtige God, jullie bidden in de naam van Almachtige God, maar voor zover we weten, werd jullie Kerk van Almachtige God opgericht door een mens, die jullie in alles gehoorzamen. Volgens jullie verklaringen is deze mens een priester, een persoon die door God wordt gebruikt, en belast is met administratieve zaken. Ik ben hier nogal verbaasd over. Wie heeft De Kerk van Almachtige God gesticht? Hoe ging dat in zijn werk? Kunnen jullie me dat uitleggen?
145Vraag 5: De Bijbel zegt: “Laat elke ziel gehoorzamen aan het hoger gezag. Want er is geen gezag behalve God: Het gezag dat er is, is opgelegd door God. Wie zich daarom tegen het gezag verzet, verzet zich tegen de verordening van God: en zij die zich verzetten, zullen zelf vervloeking ontvangen” (Rom. 13:1-2). Na jaren van geloven zou je moeten weten wat dat betekent. De Bijbel is immers door God geïnspireerd. Ik denk dat gelovigen moeten gehoorzamen aan hen die aan de macht zijn. Dat is hoe ik het zie. De autoriteiten tarten is niet verstandig in China. De Communistische Partij is revolutionair. Als je niet gehoorzaamt, beëindigt ze je leven. Hier in China moet je bereid zijn om je bij de Drie-Zelf Kerk aan te sluiten om in God te geloven. Er is gewoon geen andere uitweg. Zoeken we niet voornamelijk? een rustig en mooi leven in onze overtuiging? Wij van de Drie-Zelf Kerk zijn voorzichtig. We verheerlijken God en zijn vaderlandslievend. We beledigen de autoriteiten niet en verraden de Bijbel niet. We aanbidden de Heer openlijk in de kerk. We hoeven ons nooit te verbergen of te leven in angst. Dat is het beste van beide werelden, toch?
146Vraag 6: De Zhaoyuan-zaak van 28 mei in Shandong. Hoe leg je dat uit? Dat was een openbare rechtszitting. Na de Zhaoyuan-zaak trad de overheid met harde hand op tegen huiskerken, zette gewapende agenten in tegen De Kerk van Almachtige God en voerde een overweldigende huiszoekings- en arrestatieactie uit tegen leden van De Kerk van Almachtige God. Hoewel mensen twijfelden over de zaak in Shandong en dachten dat het nepnieuws was, gefabriceerd om het harde optreden tegen De Kerk van Almachtige God te valideren, deden de Chinese media verslag van de zaak of de feiten nu klopten of niet. Het had veel invloed in landen over de hele wereld. Hoe je de Zhaoyuan-zaak ook ontkent, er zijn nog steeds veel mensen die de Communistische Partij vertrouwen. Daarom hoor ik graag wat je vindt van de rechtszaak in Shandong.
147Vraag 7: Ze zijn revolutionair. Ze geloven in geweld en leugens en op een gewelddadige manier de macht grijpen. Ze denken dat een leugen de waarheid wordt, als je het maar vaak genoeg herhaalt. Het maakt niet uit hoeveel mensen er niet in geloven, het ontkennen en weerleggen, de CCP gaat gewoon door met liegen. Zolang de kortetermijndoelen worden behaald, maakt het ze niet uit. Wanneer mensen in opstand komen en demonstreren, gebruiken ze tanks en machinegeweren om het op te lossen. Indien nodig zullen ze zelfs atoombommen en rakketten gebruiken om te krijgen wat ze willen. De CCP deinst nergens voor terug om aan de macht te blijven. Direct nadat die zaak was aangekondigd, werden gewapende politie-eenheden ingezet om christenen te arresteren en onderdrukken. Wie kon ze tegenhouden? Wie had het lef weerstand te bieden? Wat konden buitenlanders doen toen ze achter de frauduleuze zaken van de CCP kwamen? De CCP heeft manieren om westerse democratische krachten te bestrijden. Ze gebruikt geld om alles te verdoezelen. Hij die een gift ontvangt, verkoopt zijn vrijheid. Tegenwoordig veroordelen steeds minder landen de CCP. Zelfs mogendheden durven zich niet vijandig op te stellen. Ondanks alles lukt het de CCP nog steeds om haar macht te behouden. Zolang ze aan de macht zijn, zijn gelovigen in God nooit vrij. Gods verschijning en werk in China worden door de CCP verafschuwd en verbannen. Zelfs als het ze niet lukt om een atheïstisch domein te creëren, zullen ze nooit stoppen met jullie te arresteren en onderdrukken. Ik zag dit lang geleden al aankomen. Dat is waarom ik erop tegen ben dat jullie in Almachtige God geloven. Dit is voor jullie bestwil. Snappen jullie dat dan niet?
148Vraag 8: Wat je zei over naar de hel gaan voor verzet tegen God, geloof ik niet. Wie weet waar de hel is? Hoe ziet de hel eruit? Ik weet niet eens of God wel bestaat. Ik ben er niet zeker van. Waar is God? Wie heeft God gezien? Als Almachtige God de ware God is, waarom heeft God de CCP dan niet tegengehouden toen ze Almachtige God veroordeelde en aanviel? Als God neerdaalt en de Communistische Partij vernietigt, dan is Hij de ware God. Dan moet de mensheid erkennen dat Almachtige God de ware God is en zal zelfs de CCP de ware God moeten aanbidden. Niemand zou dat kunnen weerstaan. Maar wat is er in werkelijkheid gebeurd? De politie van de CCP arresteerde gelovigen in God. Gods gelovigen werden in de gevangenis gegooid, gemarteld en verminkt. Velen van hen werden zelfs gedood. Maar heeft jullie God ze gered? Hoe overtuigt dit mensen dat jullie God de ware God is? Ik begrijp er niets van. Is de God waarin jullie geloven, echt of nep? Volgens mij weten jullie het zelf niet eens. Zijn jullie dom? Waarop baseren jullie dat jullie God de ware God is? Kun je dat uitleggen?
149Vraag 9: Ik heb documenten van de overheid gelezen die waarschuwen dat sommige mensen die in Almachtige God geloven, hun familie zullen verlaten om het evangelie te prediken. Sommigen zullen zelfs hun hele leven niet trouwen. In de documenten staat ook dat de overheid één groep gelovigen in Almachtige God wil vastzetten en een andere groep wil doden! En zoiets als: “Troepen worden pas teruggetrokken als de verbanning compleet is.” Veel gelovigen in Almachtige God werden gearresteerd, gevangengenomen, verwond en zelfs verminkt. Sommige gelovigen raakten hun baan kwijt en zelfs hun familie werd geruïneerd. Als reactie hierop werd gezegd dat gelovigen niet om hun familie geven. Is dit waar? Dat je de wens om te trouwen niet moet opgeven en je familie niet in de steek moet laten. Als dit je geloof is, smeek ik je niet te geloven in Almachtige God. Luister alsjeblieft naar wat ik je vraag.
150Vraag 10: Ik heb jaren voor het Verenigd Front gewerkt en veel religies bestudeerd. Christenen, katholieken, orthodoxen, al deze religies, ze geloven allemaal in Jezus. Maar jullie geloof in Almachtige God is anders. Volgens documenten van de CCP is De Kerk van Almachtige God niet christelijk. Jullie verkondigen het evangelie onder de vlag van het christendom aan verschillende kerkgenootschappen die jullie niet als een christelijk kerkgenootschap erkennen. Ik zal jullie nooit toestaan te geloven in Almachtige God, alleen in het christendom. De vervolging van de overheid zal minder zwaar zijn. Als je wordt opgesloten voor het geloven in Almachtige God, is je leven in groot gevaar. De CCP weet dat gelovigen in Almachtige God Christus in de laatste dagen volgen en de discipels en apostels van Christus zijn. Wat de CCP het meeste beangstigt, is het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ uitgedrukt door Christus in de laatste dagen, en de hardnekkige groep die Christus in de laatste dagen volgt. We hebben de geschiedenis van het christendom bestudeerd. Waar de joden en het Romeinse rijk vooral bang voor waren, waren de discipels en apostels van Jezus. Wanneer deze mensen werden gevangen, werden ze meteen geëxecuteerd. Wanneer er geen maatregelen worden genomen om de groep die Christus van de laatste dagen volgt, te verbannen, zal binnen enkele jaren de volledige religieuze gemeenschap zijn opgenomen. Verschillende gezindten in China zijn al opgenomen door De Kerk van Almachtige God. Als de CCP de Zhaoyuan-zaak niet verzonnen had, was de dag misschien al aangebroken waarop alle religies van de wereld waren opgenomen door De Kerk van Almachtige God. Als De Kerk van Almachtige God de religieuze gemeenschap opneemt, zal dat ongunstig zijn voor de positie van de CCP. Het Centraal Comité heeft daarom besloten om alles in het werk te stellen om De Kerk van Almachtige God zo snel mogelijk te verbannen. Je moet weten dat de opkomst van Bliksem uit het oosten niet alleen in China plaatsvond, maar overal ter wereld. Met een dergelijke verschuiving moet de CCP wel een massale campagne voeren om jullie te onderdrukken. Als je al in God moet geloven, moet het het christendom zijn en niet langer Almachtige God. De Kerk van Almachtige God behoort niet tot het christendom.
151Vraag 11: Je beweert dat zowel Jezus als Almachtige God Christus zijn. De ene is de eerste en de andere is de laatste Christus. Onze CCP is het hier niet mee eens. Volgens de Internationale is er nooit een redder van de wereld geweest. Je bent getuige van de komst van Christus de Verlosser. Hoe kan de CCP je niet veroordelen? We zijn van mening dat de Jezus waar christenen in geloven, een gewone man was. Hij werd zelfs aan het kruis genageld en het jodendom accepteerde Hem niet als Christus. De geïncarneerde Almachtige God in de laatste dagen waarvan je getuigd, is ook een gewoon persoon. In de documenten van de CCP staat: Hij heeft een voor- en een achternaam. Dat is ook een feit. Waarom getuig je dat deze gewone persoon Christus en de verschijning van God is? Het is ongelofelijk! Hoe je de waarheid die is uitgedrukt, en het werk van het oordeel in de laatste dagen dat is gedaan door Almachtige God, ook getuigd, onze CCP zal niet erkennen dat deze persoon God is. Je gelooft net als de christenen, katholieken en oosters-orthodoxen die in Jezus geloven, dat een gewone man God zou zijn. Is dat niet pure onwetendheid? Wat zijn God en de verschijning en het werk van God precies? Betekent het dat louter de uitdrukking van de waarheid en het uitvoeren van het werk van God de verschijning zijn van de ware God? Dat zullen we nooit accepteren. Als God werkelijk wonderen kan verrichten, zoals het vernietigen van de CCP-regering en een ieder die zich tegen Hem verzet, dan zouden we Hem erkennen als de ware God. Als God aan de hemel verschijnt en dondert zoals bij onweer waar het hele menselijke ras bang van wordt, dan zou dat de verschijning van God zijn. Dan zou de CCP Hem erkennen. Zo niet, dan zal de CCP nooit erkennen dat God bestaat.
152Vraag 12: Volgens de propagandamaterialen van de overheid werd De Kerk van Almachtige God gesticht door iemand genaamd Zhao in het noordoosten van China. Hij leidt De Kerk van Almachtige God. Deze man is de hogepriester van de kerk. De Kerk van Almachtige God beweert dat hij door de Heilige Geest wordt gebruikt. Ze luisteren naar de preken van deze man die door de Heilige Geest wordt gebruikt, en ze luisteren ook naar hem in de administratieve zaken van de kerk. Hoewel jullie het woord van Almachtige God lezen, bidden in Zijn naam en nadenken over ‘Het Woord verschijnt in het vlees’, uitgedrukt door Almachtige God als de kerkelijke leer, en het woord van Almachtige God communiceren, is hij degene die het laatste woord heeft in De Kerk van Almachtige God. We zijn er zeker van dat deze persoon De Kerk van Almachtige God gesticht heeft. De religieuze gemeenschap en de CCP zeggen dat het een menselijke organisatie is. Ik denk dat ze gelijk hebben. Begrijpen jullie dit?
153Vraag 13: Jullie geloven allemaal in God; ik geloof in Marx en Lenin. Ik heb me verdiept in meerdere religies. Tijdens die vele jaren van verdieping heb ik een probleem ontdekt. Alle religies geloven in een God. "Maar geen van die mensen die in God geloven heeft God gezien. Hun geloof is uitsluitend gebaseerd op gevoelens." Daarom ben ik tot een conclusie gekomen wat betreft religie: Religie is pure verbeelding, het is bijgeloof zonder wetenschappelijke basis. De wetenschap is ver ontwikkeld in de huidige maatschappij. Alles moet op de wetenschap zijn gebaseerd om geen fouten te maken. De Communistische Partij gelooft hierin. Wij geloven niet in God. In de Internationale: “Er is nooit een Verlosser op de wereld geweest, geen goden of keizers om op te vertrouwen. Om het geluk van de mensheid te creëren, moeten we alleen op onszelf vertrouwen!” De Internationale zegt: “Er is nooit een Verlosser op de wereld geweest.” De reden dat onze voorouders in God geloofden, is vooral dat ze in die tijd geconfronteerd werden met fenomenen als de zon, de maan en de sterren en daar geen wetenschappelijke verklaring voor hadden. Vandaar dat ze zich bevreesd gingen afvragen of er sprake was van bovennatuurlijke krachten. Op die manier ontstonden de allereerste opvattingen over religie. En wanneer mensen niets konden doen tegen moeilijke dingen als natuurrampen en ziekte, zochten ze spirituele troost door God respect te betonen. Dit is de oorsprong van religie. Dit was duidelijk niet rationeel of wetenschappelijk. In deze tijd zijn we verder, de wetenschap is ver gevorderd. Op gebieden als de luchtvaartindustrie, biotechnologie, genetische technologie en medicijnen heeft het menselijk ras veel vooruitgang geboekt. Eerst begrepen we dit niet en konden we problemen niet oplossen. Maar nu kunnen we alles verklaren met de wetenschap en zijn we daarvan afhankelijk voor oplossingen. Om in dit tijdperk van wetenschap en technologie in God te geloven, is dat niet … dom? Denk je niet dat je achter zult blijven? We moeten alleen in de wetenschap geloven.
154Vraag 14: In jullie geloof in God hebben jullie allemaal je eigen ideeën en meningen. Ik heb de indruk dat jullie ideeën en theorieën voortkomen uit subjectieve beleving en niet meer dan illusies zijn. Wij communisten geloven in materialisme en de evolutietheorie, omdat die overeenkomen met de wetenschap. Ons land biedt relevant onderwijs, van basisschool tot universiteit. Waarom is dat? Om alle kinderen van jongs af aan van atheïstische en evolutionistische denkwijzen te doordringen, zodat ze niet omkijken naar religie en bijgeloof en alle vraagstukken rationeel kunnen verklaren. Neem de oorsprong van het leven. Vroeger waren we onwetend en geloofden we in verhalen als de scheiding van hemel en aarde en dat Nüwa de mensen had gemaakt. Westerlingen geloven dat God ons allemaal heeft geschapen. Dit valt allemaal onder mythologie en legendes en komt niet overeen met de wetenschap. Sinds de evolutietheorie, die een verklaring had voor het ontstaan van de mens en stelde dat de mens van de aap evolueerde, zijn de legendes dat God de mens heeft geschapen volledig ontzenuwd. Alles heeft zich volledig door de natuur ontwikkeld. Dit is de waarheid. Daarom moeten we in de wetenschap en in evolutie geloven. Jullie zijn allemaal goed opgeleide, intelligente mensen. Hoe kunnen jullie nou in God geloven? Kunnen jullie je gedachten met ons delen?
155Vraag 15: Nationale leiders hebben het christendom en katholicisme bestempeld als sektes, en de Bijbel als een sekteboek. Dit zijn algemeen erkende feiten. Waarom de centrale overheid bestempelt ook christelijke huiskerken en dan met name De Kerk van Almachtige God als sektes. Ik heb dit onderzocht en ik denk dat het zo zit: Iedereen die getuigt dat God alles heeft geschapen, die getuigt dat God de Schepper is en de mensheid heeft geschapen, die getuigt dat God over alles heerst en dat God de Heer van het universum is en dat bestuurt en wil dat wij God vereren en aanbidden, dat zijn allemaal sektes. Iedereen die getuigt dat God rechtvaardig en heilig is, die getuigt van Gods liefde en redding, die Satan veroordeelt als een kwade heersende macht die de mensheid verderft, en met name iedereen die de Communistische Partij direct aanvalt en veroordeelt, dit zijn allemaal sektes. Iedereen die getuigt dat de Heer Jezus is teruggekomen, die getuigt van de geïncarneerde Christus en het werk van een normaal mens bestempelt als het werk van de Verlosser en ook uitdraagt en getuigt dat alle woorden van Christus de absolute waarheid zijn en mensen oproept God te accepteren en tot God te keren en zich aan Hem te onderwerpen en niet aan de Communistische Partij, dit zijn sektes. Iedereen die getuigt dat Gods woord de absolute waarheid is, die getuigt dat de Bijbel Gods woord is en dat ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ de waarheid is en het marxisme-leninisme, de ideologie van de Communistische Partij, veroordeelt, dit zijn sektes. Iedereen die getuigt van Christus in de laatste dagen, verkondigt dat God wedergekomen is, de hele mensheid Gods verlossing laat accepteren, die mensen oproept om God te volgen omdat dat de enige weg is naar het koninkrijk der hemelen, dit zijn sektes. Voor zover ik weet is dit de reden dat de overheid alle christelijke kerken, en dan met name De Kerk van Almachtige God, bestempelt als sektes. In China heeft de Communistische Partij de leiding. De Communistische Partij is een marxistisch-leninistische atheïstische partij die zich verzet tegen het theïsme. De Communistische Partij verklaart alle groepen die in God geloven tot sektes. Dit geeft aan dat ze absolute autoriteit hebben. Alleen de Communistische Partij is grote, glorieus en correct. Alles wat tegen het marxisme-leninisme ingaat, deugt niet; de Communistische Partij wil dit allemaal verbannen. In China moet je de Communistische Partij geweldig vinden. Is daar iets mis mee? Jullie kerk beweert dat Jezus is teruggekeerd als Almachtige God en de Christus van de laatste dagen is. Jullie beweren ook dat Almachtige God de waarheid uitdrukt om mensen te zuiveren en te redden en dat het koninkrijk der hemelen er al is. Hierdoor hebben religieuze kringen zich opgedeeld en hebben miljoenen zich tot Almachtige God bekeerd. Dit heeft impact gehad op China en onrust in de maatschappij gebracht. Jullie verstoren de openbare orde. Dus de overheid bestempelt De Kerk van Almachtige God tot sekte en pakt die hard aan. Jullie zijn allemaal bedrogen en afgedwaald. Hopelijk krijgen jullie snel berouw en verruilen jullie De Kerk van Almachtige God voor de Drie-Zelf-kerk. Dan zijn jullie niet meer strafrechtelijk verantwoordelijk.
156Vraag 16: Jullie beweren dat Almachtige God de verschijning is van God in de laatste dagen, de waarheid is. Jullie beweren ook dat God deze wereld heeft geschapen en Hem bestuurt. Dat God de mensheid altijd heeft geleid en gered. Vertel me eens: op wat voor feiten is jullie geloof gebaseerd? Wij van de Communistische Partij zijn atheïsten. Wij erkennen Gods leiding, of Zijn bestaan, absoluut niet. De geïncarneerde God waar jullie in geloven erkennen wij ook niet. De Jezus in wie christenen geloven is duidelijk een mens. Hij had ouders, broers en zussen. Christenen staan er echter op dat Hij wordt aanbeden als de enige ware God. Complete onzin. Almachtige God is net als Jezus, een normaal mens zoals jullie en ik. Waarom geloven jullie dat Hij de geïncarneerde God is? En waarom getuigen jullie van Hem als Christus, de Verlosser van de laatste dagen? Dat is zo … dwaas en dom Het is allemaal fictie, er is geen God. En er is ook geen geïncarneerde God. Ik herhaal: jullie beweren dat God nu de vorm van een gewoon mens heeft aangenomen. Waar is jullie bewijs? Kan iemand me vertellen over de basis van jullie geloof?
157Vraag 17: Jullie beweren dat Almachtige God de God is van de laatste dagen hier op aarde. En jullie zeggen dat jullie geloof voortkomt uit de wens om op zoek te gaan naar de waarheid, het juiste levenspad. Mijn ervaring is echter anders. Veel volgelingen van Almachtige God zijn een soort zendelingen van Jezus. Ze verspreiden het evangelie en getuigen van God en vinden het geen probleem om hun familie en carrière vaarwel te zeggen en zich helemaal aan God te geven. Onder hen zijn ook veel jonge mensen die ervoor kiezen niet te trouwen en in plaats daarvan Christus in de laatste dagen te volgen. Omdat jullie alles opgeven om het evangelie te verspreiden, gaan steeds meer mensen in God geloven. Stel dat iedereen op aarde zich tot God bekeerde, wie zou de Communistische Partij dan nog aanhangen? Wie zou er nog in de partij geloven? Daarom onderdrukt en arresteert de overheid gelovigen. Zien jullie het probleem? Het komt door dat geloof van jullie "dat er zoveel mensen zijn gearresteerd en in de gevangenis gezet, dat er zoveel mensen hun huis zijn ontvlucht." Dat er zoveel stellen zijn gescheiden en zoveel kinderen het zonder ouders moeten stellen. Dat er zoveel ouderen zijn die door niemand worden verzorgd. Jullie eigen families lijden onder jullie geloof in God. Wat willen jullie nu bereiken? Is dit pad van jullie wel echt het juiste pad? Kinderlijke gehoorzaamheid is heel belangrijk in de traditionele Chinese cultuur. Het gezegde luidt: “Kinderlijke gehoorzaamheid boven alles.” Confucius zei: “Als je ouders nog leven, ga dan niet ver op reis.” Respect voor je ouders is de basis van het menselijk gedrag. Door de manier waarop jullie God volgen, kunnen jullie niet eens zorgen voor de mensen die jullie het leven hebben gegeven en hebben verzorgd. Hoe kan dit nou het juiste pad zijn voor de mens? Ik hoor mensen vaak beweren dat gelovigen de beste mensen zijn. Dit is niet onjuist. Maar dat jullie allemaal God aanbidden en Hem boven alles stellen, maakt de Communistische Partij woedend, het vervult hen met haat. Jullie verspreiden het evangelie, maar kunnen nog niet eens voor jullie eigen familie zorgen. Hoe kun je dit nu als goed gedrag zien? Zet jullie geloof jullie niet juist op een verkeerd spoor? Verstoren jullie niet de harmonie en balans in onze maatschappij door te doen wat jullie doen? Ik raad jullie aan: blijf niet in je fouten hangen. Geef je geloof op, ga naar huis, verenig je met je familie, zorg voor ze en leid een normaal leven. Dat is jullie plicht als kinderen, en als ouders. Dit zijn de praktische dingen die een mens hoort te doen.
  • 1
  • 2