De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Waarom zijn mensen niet in staat om zich te ontdoen van de zonde, zelfs nadat ze de redding van het kruis hebben ontvangen?

Kunnen mensen die toch zondigen, hoewel ze de redding van het kruis hebben ontvangen, nog steeds worden opgenomen in het hemelse koninkrijk wanneer de Heer wederkeert? Volledige tekst

Wat is de weg naar het eeuwige leven?

God is de bron waaruit het levenswater vloeit en Hij heeft het eeuwige leven. Maar hebben wij als gelovigen in de Heer de weg naar het eeuwige leven? Lees verder om meer te weten te komen … Volledige tekst

Dit zijn de armen van geest waar de Heer Jezus over sprak in de preek van De Bergrede

De Heer Jezus zei: “Gelukkig wie nederig van ​hart​ zijn, want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel” (Mat. 5:3). Wat voor soort mensen zijn de armen van geest? De auteur van dit artikel onderzoekt deze vraag en ontva… Volledige tekst

Waarom laat God het toe dat christenen ziek worden?

Hoe kunnen we ons geloof in God genereren wannneer we ziek worden? Door de 4 principes van het oefenen te beheersen, kunnen we onze onrust, paniek en hulpeloosheid wegnemen. Volledige tekst

Wat is het werk van de Heilige Geest? Hoe wordt het werk van de Heilige Geest gemanifesteerd?

Het werk van de Heilige Geest is een vorm van proactieve leiding en positieve verlichting. Daaronder kunnen mensen niet passief blijven. Het geeft hun troost, geloof en vastberadenheid en helpt hen na te streven dat ze d… Volledige tekst

Wat is een valse christus? Hoe is een valse christus te herkennen?

Relevante woorden van God:Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hi… Volledige tekst

Wanneer komt Heer Jezus terug? De 5 profetieën in de Bijbel zullen u het antwoord onthullen

We zijn nu aan het einde van de laatste dagen en de profetieën in de Bijbel die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan. Lees het laatste nieuws over de wederkomst van de Heer en mi… Volledige tekst

, ,

Wat zijn de wijze maagden? Wat zijn de dwaze maagden?

De Heer Jezus profeteerde in de Bijbel dat er ten tijde van Zijn wederkeer twee typen mensen zouden zijn. Hij gebruikte de wijze en de dwaze maagden als gelijkenis voor alle gelovigen van het Tijdperk van Genade: Allen d… Volledige tekst

Ken je de 4 kernelementen van het christelijk gebed?

Hoe bidden christenen? Om uw gebed verhoord te krijgen door God moet u slechts vier kernelementen beheersen. Door dit artikel te lezen, kunt u gemakkelijk resultaten bereiken. Volledige tekst

,

Waarom vervloekte de Heer Jezus de farizeeën? Wat was het wezen van de farizeeën?

Ze lasterden Gods Geest niet alleen als Beëlzebul en de vorst der demonen, maar veroordeelden ook Gods werk. Ze veroordeelden en lasterden de Heer Jezus Christus. De essentie van hun verzet en lastering van God was gehee… Volledige tekst

Waarom wordt God in verschillende tijdperken met verschillende namen aangeduid?

In elk tijdperk verricht God nieuw werk en heeft Hij een nieuwe naam; hoe zou Hij in verschillende tijdperken hetzelfde werk kunnen doen? Hoe zou Hij kunnen vasthouden aan het oude? Volledige tekst

Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 2 | Vinden we in de Bijbel een aanwijzing voor de terugkeer van de Heer door incarnatie?

Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 2 | Vinden we in de Bijbel een aanwijzing voor de terugkeer van de Heer door incarnatie?

Bij het verwelkomen van de wederkomst van de Heer hechten veel mensen alleen belang aan de profetie in de Bijbel dat de Heer vanuit de wolken zal neerdalen om zo terug te keren, maar zij gaan voorbij aan de profetie dat de wederkomst van de Heer door incarnatie zal geschieden. Volledige tekst

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 1 - Het mysterie van de komst van de Mensenzoon

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 1 - Het mysterie van de komst van de Mensenzoon

Toen Hij sprak over de terugkeer van de Heer, De Heer Jezus zei: “Ook jullie moeten klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12:40). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25). Volledige tekst

Gospel film with Dutch subtitles ‘Het moment van verandering’ Clip 1 - Hoe worden wijze maagden opgenomen?

Gospel film with Dutch subtitles ‘Het moment van verandering’ Clip 1 - Hoe worden wijze maagden opgenomen?

Sommige mensen gaan af op de woorden van Paulus wat betreft het wachten op de Heer om in het hemelse koninkrijk te worden opgenomen: “In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen” (1 Cor. 15 : 52). Zij geloven dat hoewel we nog altijd voortdurend zondigen, zonder afstand te nemen van de ketenen van onze zondige aard, de Heer ons beeld onmiddellijk zal veranderen en ons naar het hemelse koninkrijk zal voeren wanneer Hij komt. Volledige tekst

‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ film clip 3 - Wat wordt er in Openbaring bedoelt als er staat dat niemand mag toevoegen aan de profetieën?

‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ film clip 3 - Wat wordt er in Openbaring bedoelt als er staat dat niemand mag toevoegen aan de profetieën?

Openbaring hoofdstuk 22, vers 18 zegt: “Ik verklaar tegenover eenieder die de ​profetie​ van dit ​boek​ hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit ​boek​ beschreven zijn.” Zou u willen weten wat de echte betekenis is van deze woorden? Deze video laat u het antwoord zien. Volledige tekst

Gods houding ten opzichte van zondaars

We leven in deze vicieuze cirkel en kunnen ons nooit bevrijden uit de boeien van de zonde. Als we op deze manier doorgaan, zal de Heer ons dan werkelijk vergeven en ons ontvangen in het het koninkrijk van de hemel? Hoe b… Volledige tekst

,

Wat is de ware betekenis van opname in de Bijbel?

Alle gelovigen verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus, om opgenomen te worden in de lucht en de Heer te ontmoeten. Maar wat is de ware betekenis van opname in de Bijbel? Volledige tekst

Wat is de opname vóór de rampspoed? Wat is een overwinnaar die wordt gevormd vóór de rampspoed?

“Opgenomen worden” is niet van een lagere plek naar een hogere plek gaan zoals mensen zich inbeelden. Dit is een grote vergissing. Opgenomen worden verwijst naar mijn voorbestemming en uitverkiezing. Het is bedoeld voor … Volledige tekst

Wat is een eerlijke persoon? Waarom houdt God van eerlijke mensen?

Moeten jullie weten dat God van eerlijke mensen houdt. God is vol getrouwheid, daarom zijn Zijn woorden altijd betrouwbaar. Bovendien zijn Zijn daden onberispelijk en onbetwistbaar. Volledige tekst

Wat is het verschil tussen een goede dienstknecht en een slechte dienstknecht?

Het werk van een gekwalificeerde werker kan mensen op de juiste weg helpen en hen helpen dieper de waarheid in te duiken. Het werk dat hij doet kan mensen voor God brengen. Daarnaast kan het werk dat hij doet variëren va… Volledige tekst

Wat is het verschil tussen het kaf en het koren?

Relevante woorden van God:Zoals ik al zei, heeft Satan degenen die mij dienen gestuurd om mijn management te verstoren. Deze dienstdoeners zijn onkruid, toch verwijst tarwe niet naar de eerstgeboren zonen, maar veeleer n… Volledige tekst