Wat is eeuwig leven?

08 december 2019

Door Zhong Cheng

eeuwig leven, johannes 4 14, eeuwig leven bijbel

Hebben wij als gelovigen in de Heer de weg naar het eeuwige leven?

De Heer Jezus heeft gezegd: “Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft(Johannes 4:14). Veel broeders en zusters in de Heer lezen de woorden van de Heer en geloven dat de Heer Jezus de weg naar het eeuwige leven heeft, en dat Hij die ons al lang geleden heeft gewezen. In de jaren dat wij in de Heer geloven zijn we onze zonden blijven opbiechten en hebben we steeds volgens Zijn leer berouw getoond, hebben we geleden en de prijs betaald om het evangelie van de Heer te verkondigen, hebben we Zijn kerken gehoed, hebben we het kruis gedragen om Hem te volgen, zijn we geduldig en verdraagzaam geweest jegens anderen en hebben we Zijn naam niet afgezworen wanneer rampspoed en vervolging ons overkwamen. We zijn in staat op het pad van de Heer te blijven, dus we hebben de weg naar het eeuwige leven al. Wanneer de Heer komt zal Hij ons meenemen naar boven naar het hemelse koninkrijk, waar we het eeuwige leven zullen hebben verdiend. Maar klopt dit gezichtspunt wel? Komt het overeen met de waarheid?

Al kunnen we arbeid verrichten, werken, verloochenen, verbruiken, het kruis opnemen en de Heer volgen, toch kan niemand eigenlijk ontkennen dat we nog altijd gebonden en beheerst worden door de zonde en dat we de leer van de Heer vaak verraden en dingen doen die tegenstand bieden aan de Heer. Bijvoorbeeld: de Heer vraagt ons eenvoudige, eerlijke mensen te zijn, maar vaak liegen en bedriegen we om ons eigen belang, onze waardigheid of onze status te beschermen. De Heer vraagt ons om verdraagzaam en geduldig te zijn jegens anderen en onze naasten lief te hebben als onszelf, maar als onze eigen belangen geschonden worden, kibbelen we over de kleinste details en voelen we ons zelfs beledigd of zijn jaloers op anderen. De Heer verlangt dat wij met hart en ziel en in al onze gedachten van Hem houden, maar bij het preken en werken doen we vaak niet alles wat in onze macht ligt om de Heer te prijzen en getuigenis van Hem af te leggen, rekening te houden met Zijn last en onze broeders en zusters Gods wil te laten begrijpen. In plaats daarvan pronken we vaak en lopen we met onszelf te koop, proberen we onze broeders en zusters naar ons op te laten kijken en ons te laten bewonderen en proberen we anderen voor onszelf te brengen. En ook al geven we ons thuis en onze carrière op en verkondigen we het evangelie waar we maar kunnen, toch houden we vaak goed onze eigen arbeid bij om met de Heer te onderhandelen en een aandeel in de zegeningen van het hemelse koninkrijk veilig te stellen. Is dit niet de Heer gebruiken en bedriegen? Ook al huilen we vaak van ondraaglijke pijn wanneer we onze zonden aan de Heer opbiechten, toch zondigen we daarna vaak weer en leven we gevangen in een vicieuze cirkel van zonde en biecht en zijn we niet in staat de slavernij van de zonde te overwinnen. Blijven we zo niet in onze natuurlijke verdorven gesteldheid? De Heer Jezus zei: “Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig(Johannes 8:34-35). In de Bijbel staat: “Het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23). God is heilig, en het is vuile en verdorven mensen verboden Zijn koninkrijk binnen te treden. Hoewel je aan de buitenkant ziet dat we dingen achter ons laten en moeite doen voor de Heer, blijven we slaven van de zonde en eindigen we uiteindelijk nog vernietigd en in vergetelheid. Hoe kunnen we dan zeggen dat we de weg naar het eeuwige leven verdiend hebben?

Waarom we de weg naar het eeuwige leven nog steeds niet hebben

Hier aangeland zijn sommige broeders en zusters misschien in de war, omdat de Heer Jezus heeft gezegd: “Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft(Johannes 4:14). De Heer Jezus is de bron van het levenswater, Hij heeft de weg naar het eeuwige leven en wij geloven in de Heer, lezen de woorden van de Heer en voeren de leer van de Heer uit. Maar waarom ontbreekt het ons dan nog steeds aan de weg naar het eeuwige leven, die ons kan reinigen en veranderen?

Om deze vraag te begrijpen moeten we eerst het werk van de Heer Jezus begrijpen en het effect dat dit sorteert. Toen de Heer Jezus verscheen en werkte, leefden de Israëlieten in zonde, waren niet in staat zich aan de wetten van Jehova te houden en liepen gevaar door de wetten ter dood te worden veroordeeld. De Heer Jezus kwam en leerde hen het pad van: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!(Matteüs 4:17), Hij leerde de mensen biechten en berouw tonen en tenslotte werd Hij als het zondig vlees en werd Hij gekruisigd als zondoffer voor de mensheid waarmee Hij Zijn werk om mensheid te verlossen afmaakte. Hieruit kunnen we concluderen dat hoewel de Heer Jezus wel degelijk de weg naar het eeuwige leven had, maar op basis van de spirituele gestalte en behoeften van de mensen in die tijd ons slechts het pad naar berouw gaf en niet de weg naar het eeuwige leven uitdrukte waardoor mensen van hun zonde kunnen worden verlost en geheel gereinigd kunnen worden.

Zoals het woord van God luidt: “Destijds, in het Tijdperk van Genade, sprak Jezus alleen tot Zijn discipelen in een reeks preken waarin Hij besprak hoe je moet praktiseren, hoe je je moet verzamelen, hoe je in gebed kunt verzoeken, hoe je anderen moet bejegenen, enzovoorts. Het werk dat Hij uitvoerde was het werk van het Tijdperk van Genade, en Hij zette alleen uiteen hoe Zijn discipelen en volgelingen moesten praktiseren. Hij deed alleen het werk van het Tijdperk van Genade en geen enkel werk van de laatste dagen. […] In ieder tijdperk heeft het werk van God duidelijke grenzen. Hij voert alleen het werk van het lopende tijdperk uit, en nooit voert Hij het volgende stadium van het werk alvast uit. Alleen zo kan Zijn werk dat representatief is voor ieder tijdperk naar voren treden. Jezus heeft alleen over de tekenen van de laatste dagen gesproken, over hoe je geduld moet hebben en hoe je gered kunt worden, hoe je berouw moet tonen en moet biechten, en hoe je het kruis moet dragen en het lijden volhouden. Hij heeft nooit gesproken over hoe de mens in de laatste dagen binnen moet gaan of hoe hij ernaar moet streven om aan Gods wil te voldoen(‘Hoe kan een mens die God in zijn opvattingen heeft afgebakend de openbaring van God ontvangen?’). “Ondanks alles waarvan de mens wellicht verlost is en waarvan zijn zonden hem vergeven zijn, kan dit alleen worden opgevat in de zin dat God Zich de overtredingen van de mens niet herinnert en hem niet overeenkomstig behandelt. Wanneer de mens, die leeft in een lichaam van vlees, echter niet van zonde is vrijgemaakt, kan hij alleen maar blijven zondigen en eindeloos zijn verdorven satanische gezindheid blijven openbaren. Dit is het leven dat de mens leidt: een eindeloze cyclus van zondigen en vergeven worden. De meeste mensen zondigen overdag en belijden dit ’s avonds weer. Zelfs als het zondoffer voor de mens voor altijd van kracht blijft, zal het de mens op deze manier niet redden van de zonde. Slechts de helft van het reddingswerk is afgerond, want de gezindheid van de mens is nog steeds verdorven(‘Het mysterie van de vleeswording (4)’).

Uit Gods woord kunnen we concluderen dat de Heer Jezus alleen dingen van ons vroeg zoals onze zonden opbiechten en berouw tonen, geen overtredingen meer begaan, onszelf verloochenen, het kruis opnemen en de Heer volgen, de Heer met hart en ziel en in al onze gedachten liefhebben, onze naasten als onszelf liefhebben, nederig, verdraagzaam en geduldig jegens anderen zijn en anderen “zeventig maal zeven keer” vergeven. Als we in de Heer geloven worden onze zonden vergeven, zo lang we maar tot de Heer bidden, onze zonden opbiechten en berouw tonen. Niemand kan echter ontkennen dat de satanische gezindheid waardoor wij zondigen diep in ons geworteld is: arrogantie, eigenbelang, sluwheid, hebzucht en het kwaad. Deze satanische gezindheid beheerst ons, en ook al lijken we aan de buitenkant in staat tot enige goede daden, geeft dit nog geen verandering in onze gezindheid weer. Wanneer we bijvoorbeeld met andere mensen omgaan zijn we nog steeds tot sluwheid en bedrog in staat. Of als er iets gebeurt dat niet met onze opvattingen strookt, geven we vaak God de schuld en veroordelen Hem. Hoe goed alle gelovigen in de Heer ook biechten, berouw tonen, arbeid verrichten en werken, toch zijn ze in 2000 jaar niet in staat geweest aan de slavernij van de zonde te ontsnappen en geen van hen heeft een verandering in zijn levensgezindheid bereikt. Dit is een onweerlegbaar feit. We zijn dus niet van zonde verlost en geheel gereinigd en we hebben de weg naar het eeuwige leven niet verdiend.

De weg naar het eeuwige leven is niet iets wat ons eenvoudigweg onze zonden laat opbiechten en berouw laat tonen, het is de weg van de waarheid die ons eeuwig laat leven. Dit betekent dat deze onze zondige natuur geheel kan laten verdwijnen, ons kan redden door ons te laten ontsnappen uit de invloed van Satan en ons kan bevrijden van onze satanische gezindheid, ons in staat stelt gereinigd te worden en de volle redding van God te verkrijgen, waardoor we met God verenigbaar worden en helemaal worden gewonnen door God. Dit soort pad is de weg naar het eeuwige leven. Mensen die de weg naar het eeuwige leven als hun leven krijgen, ware kennis van God hebben, in staat zijn God te vrezen en het kwaad te mijden, God echt kunnen gehoorzamen, aanbidden en liefhebben, helemaal verenigbaar met God zijn en Gods wil doen, zijn de mensen die Gods belofte en zegeningen zullen ontvangen en die geschikt zijn om het hemelse koninkrijk binnen te gaan.

Hoe je de weg naar het eeuwige leven kan verdienen

Hoe kunnen we nu de weg naar het eeuwige leven verdienen? Eigenlijk is de weg naar het eeuwige leven datgene wat de Heer Jezus meebrengt als Hij wederkeert. De Heer Jezus heeft al vaak geprofeteerd dat Hij weder zal komen, en dat doet Hij dan om ons de weg naar het eeuwige leven te brengen, zodat wij het eeuwige leven kunnen verkrijgen. De Heer Jezus profeteerde: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12-13). “En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Johannes 12:47-48). Deze profetieën zeggen ons dat de Heer Jezus in de laatste dagen weder zal keren om de waarheid uit te drukken, het oordeelswerk uit te voeren in de eerste plaats in Gods huis, onze zondige natuur te laten verdwijnen, ons in staat te stellen aan de slavernij van de zonde te ontsnappen, de werkelijkheid van Gods woord uit te leven en het eeuwige leven te verdienen. Dat houdt in dat, voordat God ons redt en het leven verleent, Hij ons eerst heeft verlost van de zonde door ons de verlossing van de Heer Jezus te laten krijgen, en Hij op deze grond ons de waarheid weer zal verlenen waardoor we de slavernij en de beperkingen van onze zondige natuur niet meer hoeven te verdragen, onze verdorven gezindheid kunnen reinigen en veranderen en waardoor we weer als pas geschapen mensen zullen zijn. Als we dus de weg naar het eeuwige leven willen verdienen, moeten we het werk van de wedergekeerde Heer Jezus accepteren, de waarheid die door de Heer in de laatste dagen is uitgedrukt accepteren en in de voetstappen van het Lam treden.

Dank zij God voor Zijn verlichting en begeleiding. Mogen we ons allemaal inspannen om tot God te bidden en vaker de waarheid te zoeken, en mogen we onder Zijn leiding allemaal de weg naar het eeuwige leven verdienen. Amen!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Wat is zonde? Hoe kunnen christenen de zonde overwinnen?

De Bijbel zegt duidelijk dat wij christenen de overwinning over de zonde dienen te behalen. Maar hoe komt het dan dat we vaak biechten en ten overstaan van de Heer bidden en toch niet kunnen ontsnappen aan het leven van zondigen en biechten? Hoe kunnen christenen de zonde overwinnen? Lees dit artikel om te ontdekken hoe je de zonde van je af kunt werpen.

Neem contact op via Messenger