01Om in God te geloven, moet je erkennen dat Christus God verschijnend in het vlees is, en dat Hij God Zelf is.

Volgens de Bijbel, legde de Heilige Geest getuigenis af dat de Heer Jezus Gods geliefde Zoon was, en ook dat de Heer Jezus de God in de hemel “Vader” noemde. Daarom geloven veel mensen dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is en dat er ook een God de Vader in de hemel is. En toch heeft de Heer Jezus gezegd: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. […] Ik ben in de Vader en de Vader is in mij(Johannes 14:9-10). “En de Vader en ik zijn één(Johannes 10:30). Hieruit blijkt dat er maar één God is. Jezus Christus was Jehova God geïncarneerd in het vlees – Hij was God Zelf.

Bijbelverzen ter referentie

“Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet’” (Johannes 14:8–11).

“En de Vader en ik zijn één” (Johannes 10:30).

02Om in God te geloven moet je erkennen dat: “Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven”

De Heer Jezus sprak: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid(Johannes 16:12-13). In de laatste dagen, lang geleden, keerde de Heer Jezus terug in het vlees als de verschijning van de Mensenzoon om Zijn werk te verrichten en Zijn woorden te uiten. De Mensenzoon is Christus van de laatste dagen, de Geest van waarheid. Hij drukt alle waarheden uit die de mens oordelen, reinigen en redden. Deze waarheden vormen waarlijk de weg van het eeuwige leven die God de mensheid schenkt, daarom zullen alleen diegenen eeuwig leven ontvangen die in Christus geloven die in de laatste dagen vlees geworden is en de weg van eeuwig leven aanvaarden die Hij de mens schenkt.

Bijbelverzen ter referentie

“Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid” (Johannes 16:12-13).

“Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat” (Openbaring 2:7).

“Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft’” (Openbaring 21:6).

03Is geloven in de Heer Jezus zonder in Christus van de laatste dagen te geloven een waar geloof in de Zoon, en kan het leiden tot eeuwig leven?

De Bijbel zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen(Johannes 3:36). Geloof in de Zoon is een geloof in de geïncarneerde Christus. Veel mensen zullen zich afvragen: de Heer Jezus is de Mensenzoon, Hij is Christus, en door in de Heer Jezus te geloven zouden we dus het eeuwig leven moeten bereiken. Waarom moeten we dan nog steeds geloven in de woorden en het werk van Christus van de laatste dagen om het eeuwig leven te kunnen verwerven?

Bijbelverzen ter referentie

“Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten” (Johannes 3:36).

“Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid” (Johannes 16:12-13).

“De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd” (Johannes 5:22).

“En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen” (Johannes 5:27).

04De Joodse farizeeën geloofden alleen in Jehova God en niet in de Heer Jezus. Ze verzetten zich ook tegen God en veroordeelden Hem, en werden daarvoor gestraft en vervloekt door God. Welke waarschuwing geeft dit ons?

1)Is geloven in een vage, hemelse God en niet in de geïncarneerde Christus waar geloof in God?

Hoe zou je precies in God moeten geloven? De Heer Jezus sprak: “Want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven(Johannes 8:24). Als we terugdenken aan vroeger zien we dat de Joodse farizeeën alleen maar in een vage, hemelse God geloofden, dus toen de geïncarneerde God – Jezus Christus – verscheen en Zijn werk uitvoerde, geloofden ze niet alleen niet in Hem, maar weerstonden en veroordeelden Hem ook. Uiteindelijk nagelden ze de Heer Jezus aan het kruis en werden daarvoor door God gestraft en vervloekt. In de laatste dagen is God opnieuw geïncarneerd als de verschijning van de Mensenzoon om Zijn werk te doen. Als mensen niet geloven in deze geïncarneerde, praktische God – Christus van de laatste dagen – en alleen in een vage, hemelse God geloven, is dit dan waar geloof in God?

Bijbelverzen ter referentie

“Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven” (Johannes 8:24).

“Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist” (1 Johannes 4:2–3).

“Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist!” (2 Johannes 1:7).

2)Als je je alleen maar aan de letter en de regels van de Bijbel houdt in je geloof en niet zoekt naar de manier om verenigbaar met Christus te zijn, kun je dan eeuwig leven verwerven?

Veel mensen die in God geloven, geloven dat de Bijbel God representeert, dat een geloof in God een geloof in de Bijbel is, en dat ze, door zich aan de Bijbel te houden, eeuwig leven kunnen verwerven. En toch heeft de Heer Jezus gezegd: “Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen(Johannes 5:39-40). Wat is de ware betekenis van deze woorden die door de Heer Jezus zijn gesproken? Als je je alleen maar aan de Bijbel houdt en niet zoekt naar de manier om verenigbaar met Christus te zijn, kun je dan eeuwig leven verwerven?

Bijbelverzen ter referentie

“Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen” (Johannes 5:39-40).

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij” (Johannes 14:6).

Wat is geloof in God precies?

Officiële website