Drie kernprincipes om de wederkomst van Jezus Christus te verwelkomen

23 januari 2020

Door Yanjin

Het is de grootste wens van hen die oprecht in de Heer geloven om de wederkomst van de Heer Jezus te kunnen verwelkomen. Hoe kunnen we dus de Heer Jezus verwelkomen? Hieronder staat een communicatie over de drie paden, zodat we het wederkeren van de Heer samen kunnen verwelkomen.

1. Vertrouw niet op opvattingen en fantasieën, maar heb een godvrezend hart

Er staat in de Bijbel: “Want mijn gedachten zijn niet de gedachten van jullie, en jullie wegen zijn niet de wegen van mij,” zegt Jehova. “Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan jullie wegen, en mijn gedachten hoger dan die van jullie(Jesaja 55:8-9). Gods woorden luiden “We moeten allemaal weten dat de mensen, die uit het vlees zijn, door Satan zijn bedorven. Het ligt in hun natuur om God tegen te werken. Ze staan niet op gelijke voet met God en kunnen al helemaal geen raad geven over het werk van God. De manier waarop God de mens leidt, is het werk van God Zelf. De mens moet zich onderwerpen en moet niet een bepaalde visie vasthouden, want de mens is niets dan stof(‘Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God’). God is de Heer van de schepping en Zijn werk en woorden laten Zijn gezag, Zijn macht, Zijn wonderbaarlijkheid en Zijn wijsheid zien. Of Gods daden nu overeenkomen met onze opvattingen en of we ze kunnen begrijpen, of niet, we zouden allemaal met een godvrezend hart moeten streven, aanvaarden en ons onderwerpen, omdat Hij de Schepper is. Dit is het soort redelijkheid dat wij als mensen zouden moeten bezitten. Als we arrogant zijn, op onze eigen opvattingen en fantasieën vertrouwen om Gods werk af te bakenen, als we altijd aan te veel van onze eigen ideeën over de terugkeer van de Heer vasthouden, eisen dat God dit of dat doet, dan zijn we geneigd dingen te doen die tegen God gericht zijn. Net als toen de Heer Jezus kwam werken − de farizeeërs hadden totaal geen eerbied in hun hart voor God en hielden zich dus niet bezig met onderzoek naar Zijn werk. Ze wisten dat de woorden die de Heer Jezus sprak vol gezag en macht waren, maar toch zagen ze hooghartig hun eigen opvattingen en fantasieën als de waarheid, omdat ze geloofden dat Gods naam bij Zijn komst Messias zou zijn en Hij in een aristocratische familie geboren zou worden om de Koning van de Joden te worden. Maar toen God kwam, was Zijn naam Jezus en werd Hij in een gewoon gezin geboren. Ook gedroeg Hij Zich niet als hun koning en dus deden de farizeeërs uitspraak met het idee dat de Heer Jezus niet de Messias en niet God was. En op basis van wat zij zich voorstelden, geloofden de farizeeërs dat als de Messias zou komen Hij hun eerst zou verlichten en Zich aan hen zou openbaren en dat Hij vanuit de tempel te werk zou gaan. Ze dachten niet dat Hij zou werken en prediken onder zulke nederige mensen als prostituées, tollenaars en vissers. Ze dachten dat Hij hun zou blijven helpen de wetten van het Oude Testament te bewaren. Maar de Heer Jezus kwam voor Zijn werk uit de tempel en ging regelmatig bij de zondaars zitten om samen het brood te breken. Hij predikte en werkte onder de gewone mensen, Hij werkte op de sabbat, Hij liet Zijn discipelen op de dag van de sabbat graan plukken en eten en Hij eiste van Zijn volgers dat ze de leer van het nieuwe tijdperk aanhingen, enzovoort. Maar de farizeeërs hielden arrogant en koppig vast aan hun eigen opvattingen en fantasieën, en weerstonden, veroordeelden, oordeelden en blasfemeerden de Heer Jezus uit alle macht. Uiteindelijk spanden ze samen met de Romeinse overheid om Hem te kruisigen. Gods gezindheid werd hierdoor ernstig beledigd en zij ondergingen Gods rechtvaardige straf. Deze misser van de farizeeërs laat ons duidelijk zien dat we ons waarschijnlijk tegen God verzetten en Zijn gezindheid beledigen als we op onze eigen opvattingen en fantasieën vertrouwen in onze houding tegenover Gods woorden en werk. Hierdoor zullen we door God worden verworpen en gestraft. Als we dus de komst van de Heer verwelkomen, kunnen we absoluut Zijn komst niet beperken of veroordelen op basis van onze eigen opvattingen en fantasieën. We moeten die dingen juist loslaten, een hart vol eerbied voor God bewaren en open blijven staan voor de waarheid op basis van de woorden van de Heer. Alleen op deze manier zijn we in staat de wederkomst van de Heer Jezus te verwelkomen. Zoals de Heer Jezus heeft gezegd: “Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. […] Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden(Matteüs 5:3, 6).

2. Zoek en onderzoek actief de ware weg

De Heer Jezus heeft gezegd: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). Uit dit vers blijkt dat de Heer Jezus van ons eist dat we wijze maagden zijn. Zolang er iemand predikt dat de bruidegom gearriveerd is, dat wil zeggen zolang er in de laatste dagen iemand predikt dat de Heer is wedergekomen, moeten we actief op zoek gaan en onderzoeken. We moeten ons richten op het horen van Gods stem. Alleen zo zullen we in staat zijn de Heer te verwelkomen en voor Zijn troon te worden opgenomen. Sommige broeders en zusters hebben echter deze belangrijke eis van de Heer genegeerd. Ze luisteren alleen maar naar wat de voorgangers en ouderlingen te zeggen hebben en geloven dat, zolang ze maar aan de naam van de Heer vasthouden, bidden, regelmatig de Bijbel lezen en ijverig het werk van de Heer verrichten, ze in staat zullen zijn Hem te verwelkomen wanneer Hij komt − ze hoeven er niet op uit te trekken om te zoeken en te onderzoeken. Er zijn zelfs voorgangers en ouderlingen die de broeders en zusters vertellen dat de laatste dagen zijn aangebroken en er dus steeds meer valse christussen en antichristen zijn. Daarom hoeven ze helemaal niet te luisteren en te kijken naar of in contact te komen met iemand die nieuws brengt over de wederkomst van de Heer. Ze zeggen dat dat de enige manier is om niet bedrogen te worden. Ik zie dat in vergelijking met wat de Heer Jezus van ons verlangt onze manier van denken niet overeenkomt met de waarheid of met de wil van de Heer. Als we in die cruciale periode, als de Heer komt, iemand ervan horen getuigen dat de Heer Jezus is wedergekomen, maar passief blijven afwachten in plaats van proactief op zoek te gaan en te onderzoeken, hoe kunnen we dan de Heer verwelkomen? Als we de ware Christus gewoon buitensluiten omdat we bang zijn door een valse christus te worden misleid, gooien we dan onze eigen ruiten niet in? Lopen we dan niet zeer waarschijnlijk de kans mis om de komst van de Heer te verwelkomen? De Heer Jezus heeft ons beloofd: “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan(Matteüs 7:7). En er staat in de Bijbel: “Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus” (Romeinen 10:17). Hieruit kunnen we opmaken dat we alleen Gods begeleiding kunnen verkrijgen als we actief luisteren naar preken en ons richten op het zoeken en onderzoeken. Met name als het aankomt op het verwelkomen van de komst van de Heer zouden we oprecht tot de Heer moeten bidden en als we het nieuws van Zijn komst horen, zouden we actief op zoek moeten gaan. Zo krijgen we de verlichting en begeleiding van de Heilige Geest en verwelkomen we de wederkomst van de Heer. Net als Petrus tijdens het Tijdperk van Genade: voordat hij tot de Heer werd geroepen, hoorde hij over de daden van de Heer Jezus en verlangde hij ernaar Hem te zien die het evangelie van het hemelse koninkrijk verspreidde. Toen hij zijn broer Andreas hoorde zeggen: “Wij hebben de messias gevonden” (Johannes 1:41), nam Petrus het initiatief Andreas te volgen om de Heer Jezus te ontmoeten en door Zijn werk en woorden bepaalde hij dat Hij de Messias was. Uiteindelijk gaf hij alles op om de Heer Jezus te volgen en ontving hij Zijn redding. Dit is de reden waarom het zo belangrijk is actief op zoek te gaan en op onderzoek uit te gaan als we iemand het nieuws van de komst van de Heer Jezus horen verspreiden.

3. Richt je op het horen van Gods stem

De Heer Jezus heeft duidelijk tegen ons gezegd: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12-13). “Mijn schapen luisteren naar mijn stem(Johannes 10:27). Dit was ook al vele malen voorspeld in hoofdstuk 2 en 3 van Openbaringen: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” En in hoofdstuk 3, vers 20, staat: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.” Uit de woorden van de Heer Jezus en uit de voorspellingen in Openbaringen kunnen we vaststellen dat, wanneer de Heer Jezus wederkomt in de laatste dagen Hij meer woorden zal uiten om ons te begieten en te voeden, ons de waarheden die we niet begrijpen mee te delen. Als we het nieuws van de wederkomst van de Heer vernemen en de stem van God herkennen uit Zijn uitspraken, dan kunnen we de voetstappen van de Heer volgen en het feest van het Lam bijwonen. Hierom is het zo belangrijk dat we ons richten op het horen van de stem van God, zodat we de wederkomst van de Heer Jezus kunnen verwelkomen.

Hoe kunnen we nu dus de stem van God onderscheiden? Dat hangt niet of van de maat van ons kaliber, of van de tijd dat we gelovig zijn geweest. Het hangt af van onze intuïtie, het instinct van onze geest, dat gedeelde gevoel in ons hart. Iedereen met een hart en een geest kan dit absoluut voelen. Het is net als Jehova heeft gezegd: “Ik vergeld de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen tot aan het derde en vierde geslacht toe van hen die mij haten, maar ik betoon barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en zich aan mijn geboden houden(Deuteronomium 5:9-10). Toen Jehova God Abraham een belofte deed, zei Hij: “Ik zal je tot een groot volk maken […] Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij(Genesis 12:2-3). En de Heer Jezus zei dit: “Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten(Matteüs 5:10-11). Bovendien, toen de Heer Jezus de farizeeërs vervloekte, zei Hij: “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars(Matteüs 23:13). “Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna?(Matteüs 23:33). Door Gods woorden te lezen kunnen we allemaal zien dat ze de waarheid zijn, dat ze macht en gezag dragen en niet uit een menselijk mond kunnen zijn gekomen. Gods woorden leggen mysteriën open en vertellen ons over Gods managementplan, dat we nooit eerder kenden. Gods woorden treffen de mens recht in het hart van zijn verdorven essentie en kunnen zelfs de verdorvenheid die we in het diepst van ons hart verborgen houden, blootleggen. Hierdoor kunnen we de aard en essentie van allerhande mensen doorzien. Daarnaast zorgen Gods woorden voor voeding voor ons leven, wijzen ze ons een specifiek pad van de praktijk en lossen ze onze praktische problemen op, precies zoals de Heer Jezus over waarheden sprak waaronder bijvoorbeeld hoe anderen te behandelen en hoe onze vijanden tegemoet te treden. Daardoor kregen we een duidelijk pad van de praktijk voor onze interacties met anderen en toen wisten we hoe we met andere mensen om moesten gaan. Dit zijn de principes van hoe je kunt uitmaken of iets de stem van God is, of niet.

In feite waren de discipelen die de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade volgden, zoals Petrus, Johannes en Jacobus, allen mensen die Hem hoorden spreken en prediken en voelden dat Zijn woorden vol gezag en macht zaten, en de waarheid bevatten. Ze voelden dat het God was die sprak en daarom herkenden ze dat de Heer Jezus de komst van de Messias betekende. Dus volgden ze de Heer Jezus en ontvingen Zijn redding. Zo was er ook Natanaël, die in zijn hart wist dat de Heer Jezus de Zoon van God was toen hij de Heer tegen hem hoorde zeggen: Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog(Johannes 1:47). “Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat(Johannes 1:48). Hij wist toen dat de Heer de Koning van de Israëlieten was, want ook al had de Heer Jezus hem nooit eerder ontmoet, toch wist Hij dat hij in stilte bad en zei dat hij zonder listen was. Natanaël bedacht dat alleen God het hart van de mens kan onderzoeken. Gewone mensen hebben dat vermogen, dat gezag in het geheel niet. Hierom zijn we in staat de stem van God te herkennen wanneer we de woorden tegenkomen die de Heer in de laatste dagen heeft geuit, zolang we ze maar oprecht en zorgvuldig overwegen en met ons hart ernaar luisteren. Allen die de stem van God kunnen horen en die Hem aanvaarden en zich aan Hem onderwerpen, zullen de wederkomst van de Heer verwelkomen en worden opgenomen voor de troon van God om het bruiloftsfeest van het Lam bij te wonen. Al deze mensen zijn wijze maagden en het meest gezegend van allen.

Nu hebben we enig begrip gekregen van de drie belangrijkste paden om de komst van de Heer te verwelkomen. Een is niet te vertrouwen op opvattingen en fantasieën, maar een godvrezend hart te hebben. De tweede is actief op zoek gaan en de ware weg onderzoeken. De derde is je richten op het horen van Gods stem. Ik geloof dat zolang we volgens deze drie paden blijven praktiseren, we zeker in staat zijn de wederkomst van de Heer Jezus te verwelkomen.

Moge de Heer met ons zijn, Amen!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie

Neem contact op via Messenger