Verenigd met de Heer

29 mei 2019

Door Jianding, Verenigde Staten

Ik ben geboren in een katholieke familie en vanaf jonge leeftijd leerde mijn moeder me de Bijbel te lezen. Dat was in de tijd dat de Communistische Partij van China de natie na de burgeroorlog aan het opbouwen was. Omdat de CCP-regering alle religies onderdrukte, kreeg ik pas op mijn twintigste de kans om naar de kerk te gaan en naar preken te luisteren. De priester zei vaak tegen ons: “Wij katholieken moeten naar behoren onze zonden opbiechten en berouw hebben. We moeten goed doen en geen kwaad, en we moeten naar de mis gaan. Tijdens de laatste dagen zal de Heer komen om over iedereen te oordelen en mensen op grond van hun gedrag naar de hemel of de hel sturen. De grootste zondaars zullen eeuwige bestraffing in de hel ondergaan, terwijl degenen die kleine zonden begaan nog steeds naar de hemel kunnen gaan als ze hun zonden opbiechten aan God en berouw hebben. Iedereen die niet in de Heer gelooft zal nooit de hemel binnengaan, hoe goed hij of zij ook is.” Toen ik dit hoorde, verheugde ik me dat ik het geluk had gehad in het katholieke geloof te zijn geboren. Ik nam mezelf voor serieus te zoeken, vaker naar de mis te gaan en vaker mijn zonden op te biechten aan de Heer en berouw te hebben, zodat ik naar de hemel zou gaan en niet in de hel zou hoeven te lijden. Dat was de tijd waarin ik het vaste voornemen ontwikkelde regelmatig naar de kerk te gaan en deel te nemen aan de mis. De priester vertelde ons toen ook dat de Heer zou terugkeren in het jaar 2000 – we waren allen opgetogen dit te horen en werden allemaal bijzonder serieus in ons streven, en wachtten op de wederkomst van de Heer. Maar het jaar 2000 brak aan en ging voorbij en we zagen geen enkel teken van de wederkomst van de Heer. Velen in onze gemeente verloren hun geloof, en steeds minder mensen woonden de mis bij. Ik was ook teleurgesteld, maar ik was er nog steeds van overtuigd dat mijn geloof niet aan het wankelen zou worden gebracht, wat de anderen ook deden. Dat was omdat het vele malen voorgekomen dat de Heer me had beschermd als ik gevaar liep en steeds was ik veilig ontkomen. Zonder de bescherming van de Heer zou ik al veel eerder zijn omgekomen, het zou dus wel heel ondankbaar zijn om het geloof in de Heer verliezen.

In de jaren die volgden hoorde ik van mensen om me heen dat de Verenigde Staten de ‘hemel op aarde’ waren en zo groeide er in me een sterk verlangen hierheen te komen. In december 2014 emigreerde mijn hele familie naar de Verenigde Staten. De werkelijkheid van het leven hier leek niet op het beeld dat ik mezelf had voorgeschilderd. Allereerst deed alles in de Verenigde Staten ons vreemd aan – we waren vreemdelingen in een vreemd land. De omgeving en het klimaat waren heel anders dan ik gewend was in China en spoedig kreeg ik enkele fysieke klachten. Ik voelde me vaak zwak en lusteloos, zonder ook maar een klein beetje energie, maar wanneer ik dokters bezocht konden ze niet vinden wat er mis met me was. Ik was ten einde raad en begon dus nog oprechter tot de Heer te bidden, in de hoop Zijn bescherming te verwerven. Terwijl ik bleef bidden, ging ik op zoek naar een kerk waar ik de mis zou kunnen bijwonen en vond uiteindelijk een kerk voor Chinese christenen. Maar nadat ik een aantal keren naar de kerk was gegaan ontdekte ik dat het daar niet zoveel anders toeging dan in de gewone maatschappij: de leden van de gemeente waren oppervlakkig gezien vriendelijk, maar hun interacties werden bepaald door macht en geld. Het was werkelijk teleurstellend voor me deze toestand van de kerk te zien. Ik dacht bij mezelf: “Oh Heer, wanneer zult u terugkeren? Wanneer u wederkeert, zullen de goeden van de goddelozen worden gescheiden en zal de wereld worden gereinigd.” Hoewel ik naar de mis bleef gaan, lukt het me nooit Gods aanwezigheid in de kerk te voelen. Hierdoor voelde ik me vaak teleurgesteld en depressief, en het had invloed op mijn geloof. Maar op een dag in juli 2015, toen ik buiten de staat waar ik woonde aan het werk was, kreeg ik een telefoontje van mijn vrouw. Ze sprak opgewonden tot me: “De Heer is wedergekeerd. Hij heeft woorden geuit en verricht het oordeelswerk van de laatste dagen! Haast je terug zodat we samen Gods nieuwe werk kunnen aanvaarden.” Toen ik dit hoorde voelde ik tegen wil en dank een beetje wantrouwen. Ik dacht: de Heer is wedergekeerd? Hoe is dat mogelijk? Wanneer de Heer wederkeert, is dat om over de wereld te oordelen en om de goeden van de kwaden te scheiden. Maar nu zijn goed en kwaad nog steeds vermengd. Hoe kan mijn vrouw dan zeggen dat de Heer is wedergekeerd? Hangt ze nu een ander geloofssysteem aan? We zijn voor het grootste deel van ons leven katholiek geweest, we kunnen onmogelijk nu van dit pad afwijken! Ik rondde mijn werk dus zo snel mogelijk af en keerde terug naar huis.

Bij thuiskomst vroeg ik mijn vrouw: “Hoe weet je dat de Heer is teruggekeerd? Je bent niet van het pad afgeweken, toch? Je zegt dat de Heer is teruggekeerd om het oordeelswerk te doen, maar op dit moment zijn het goed en het kwaad nog steeds vermengd. Hoe is het dus mogelijk dat de Heer reeds is wedergekeerd? We mogen verlangen naar de wederkomst van de Heer, maar we kunnen Hem niet ontrouw zijn!” Ze liet me uitpraten en antwoordde toen geduldig: “Het is goed, maak je geen zorgen. Ik ben er zelf ook pas net achter gekomen dat de Heer is teruggekeerd. De Kerk van Almachtige God legt op dit moment getuigenis af van de wederkomst van de Heer en Almachtige God drukt waarheden uit om het oordeelswerk beginnende bij het huis van God te doen. De details zijn me ook niet duidelijk, maar ik heb online veel van de woorden die Almachtige God heeft uitgedrukt gelezen en ik ben er zeker van dat ze alle de stem van God zijn. De Heer zei eens: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij(Joh. 10:27). We kunnen erachter komen of Almachtige God de wedergekeerde Heer is door samen naar De Kerk van Almachtige God te gaan en het te onderzoeken, nietwaar?” Wat mijn vrouw zei klonk redelijk en de wederkomst van de Heer om het oordeelswerk te verrichten is in overeenstemming met Bijbelse profetieën. Ik bedacht dus dat het geen kwaad kon samen met haar naar de kerk te gaan en een kijkje te nemen, daarna kon ik tot een oordeel komen.

Mijn vrouw en ik gingen dus naar het huis van broeder Zhang, een van de leden van De Kerk van Almachtige God. Broeder Wang, zuster Li, en enkele andere katholieken kwamen ook. Het stelde me bijzonder gerust te zien dat ik voldoende gezelschap had. Na beleefd een beetje over koetjes en kalfjes te hebben gepraat, gingen we allemaal zitten en vroeg ik de broeders en zusters het volgende: “Mijn begrip van de wederkomst van de Heer is als volgt: Wanneer Hij wederkeert om het oordeelswerk te verrichten, zullen de goeden worden gescheiden van de goddelozen, en vervolgens zullen de goede mensen door de Heer in de hemel worden geaccepteerd en Hem ontmoeten, terwijl de goddelozen naar de hel worden gezonden en zullen worden gestraft. Jullie zeggen dat de Heer is wedergekeerd en Hij het oordeelswerk verricht, hoe komt het dan dat we niets van deze dingen zien gebeuren?” Broeder Wang antwoordde: “Broeder, ik dacht altijd hetzelfde. Ik dacht ook dat de wederkomst van de Heer betekende dat de goede mensen zouden worden gescheiden van de goddeloze mensen, dat de goede mensen eeuwig in de hemel zouden leven en de goddelozen zouden worden gestraft, en dat wanneer we dit niet zagen gebeuren dit bewees dat de Heer niet was teruggekeerd. Nadat ik echter de woorden van Almachtige God had gelezen, realiseerde ik me dat dit slechts onze eigen opvattingen en voorstellingen zijn – het is niet de realiteit van Gods werk. De manier waarop God het oordeelswerk in de laatste dagen uitvoert, is iets dat God alleen plant en organiseert. Gods wijsheid overstijgt de hemelen en in Gods ogen zijn mensen even klein als een stofdeeltje, hoe kunnen wij dus Gods werk doorgronden? In de Bijbel staat: “Wie heeft de ​geest van de HEER​ gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? … In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een ​weegschaal; de eilanden weegt hij als zandkorrels” (Jes. 40:13, 15). Ieder van ons heeft gedachten in z’n hoofd, we kunnen dus nog zoveel speculeren over Gods werk als we willen, God doet toch Zijn werk nooit op de manier waarop wij ons dat voorstellen. Als we onze voorstellingen gebruiken om Gods werk te af te bakenen, is dat dan niet extreem arrogant? Hoe verricht God Zijn oordeelswerk dan wel? Hoe scheidt Hij de goeden van de goddelozen? Laten we een aantal passages van de woorden van Almachtige God lezen om het te begrijpen. Almachtige God sprak: “Het werk van oordeel is Gods eigen werk, dus moet het vanzelfsprekend door God Zelf gedaan worden; het kan niet in Zijn plaats door de mens gedaan worden. Omdat oordeel het overwinnen van het menselijk ras is door middel van de waarheid, … Dat wil zeggen, in de laatste dagen zal Christus de waarheid gebruiken om de mensen overal op aarde te onderwijzen en alle waarheden aan hen bekend te maken. Dit is Gods werk van oordeel(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid). “De laatste dagen zijn al aangebroken. Alle dingen in de schepping zullen worden geclassificeerd naar soort en ingedeeld in verschillende categorieën op basis van hun aard. Dit is het moment waarop God de uitkomst van de mensheid en haar bestemming onthult. Als mensen geen tuchtiging en oordeel ondergaan, kan hun ongehoorzaamheid en ongerechtigheid niet aan het licht gebracht worden. Alleen door tuchtiging en oordeel kan de uitkomst van de hele schepping geopenbaard worden. De mens toont zijn ware aard pas wanneer hij wordt getuchtigd en geoordeeld. Het kwaad zal bij het kwaad worden geplaatst, het goede bij het goede, en de gehele mensheid zal naar soort worden ingedeeld. Door tuchtiging en oordeel zal de uitkomst van de hele schepping worden geopenbaard, opdat de kwaden gestraft kunnen worden en de goeden beloond en alle mensen onderworpen worden aan de heerschappij van God. Al dit werk moet bereikt worden door rechtvaardige tuchtiging en oordeel. Omdat de verdorvenheid van de mens een hoogtepunt heeft bereikt en zijn ongehoorzaamheid buitengewoon buitensporig is geworden, kan alleen Gods rechtvaardige gezindheid, die hoofdzakelijk bestaat uit tuchtiging en oordeel en die in de laatste dagen wordt geopenbaard, de mens volledig transformeren en compleet maken. Alleen deze gezindheid kan het kwaad blootleggen en zo alle onrechtvaardigen zwaar straffen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De visie van Gods werk (3)). “Mijn doel in het werk van de overwinning is niet louter om te overwinnen ten bate van het overwinnen alleen, maar om te overwinnen om zo rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid te openbaren, om bewijs te verzamelen voor de straffen van de mens, om de slechten te verdoemen en meer nog, om te overwinnen met het oog op het vervolmaken van hen die bereidwillig gehoorzamen. Aan het eind zal iedereen gescheiden worden naar zijn soort en al degenen die vervolmaakt worden, hebben gedachten en ideeën die vervuld zijn met gehoorzaamheid. Dit is het werk dat aan het eind vervuld zal worden. Maar zij die vervuld zijn van opstandigheid zullen gestraft worden, gestuurd om te branden in het vuur en onder de eeuwige vloek te vervallen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen). We hebben de opvatting dat God wanneer Hij komt om Zijn oordeelswerk te doen onmiddellijk het kaf van het koren scheidt, de schapen van de bokken, de goede knechten van de goddeloze knechten. Met andere woorden, het oordeelswerk is bedoeld om alle mensen naar hun soort in te delen. Maar als we daar eens goed over nadenken, er zijn op dit moment meer dan 2 miljard christenen over de hele wereld – en ze zeggen allemaal dat ze een waar geloof in God hebben en God liefhebben – hoe kunnen we dan onderscheid maken tussen goed en slecht, rechtvaardig en kwaadaardig? Als God bepaalt dat jij goed bent en ik slecht, zal ik daar zeker een probleem mee hebben, omdat ik geloof dat ik ook een goed mens ben. Als God bepaalt dat ik goed ben en iemand anders slecht, dan zullen zij daar ook een probleem mee hebben. Hoe kunnen we dus in hemelsnaam weten wie goed is en wie slecht? We kunnen het niet omdat wij mensen niet over de principes en standaarden beschikken om dit te meten. Als God de dingen op deze manier zou bepalen zouden we ons er zeker niet aan onderwerpen en zouden we er onze eigen opvattingen over hebben en geloven dat God oneerlijk en onrechtvaardig is. Hoe zou het indelingswerk van eenieder naar zijn aard in dat geval voortgang vinden? De Heer die is wedergekeerd in de laatste dagen, dat wil zeggen, Christus van de laatste dagen – Almachtige God – gebruikt waarheden om het oordeelswerk te verrichten. Alle christenen krijgen door middel van de waarheid, door Gods woorden, geopenbaard wie het koren en wie het kaf, wie de bokken en wie de schapen, wie de goede dienaren en wie de slechte dienaren, wie de wijze maagden en wie de dwaze maagden zijn. De wijze maagden zijn degenen die werkelijk in God geloven en de waarheid liefhebben. Wanneer ze horen dat iemand getuigenis aflegt van Gods komst, gaan ze erop uit om dat te verwelkomen en onderzoeken actief Gods woorden en werk. Ze herkennen Gods stem, aanvaarden Zijn werk van de laatste dagen en zullen uiteindelijk zuivering en volledige redding verwerven door middel van Gods oordeel. Ze zullen Gods bescherming genieten tijdens de grote rampen en zullen overblijven, en uiteindelijk zullen ze worden opgenomen in Gods koninkrijk. De dwaze maagden daarentegen houden niet van de waarheid, ze blijven vasthouden aan hun eigen opvattingen en voorstellingen, of geloven in geruchten. Ze zoeken of onderzoeken Gods werk van de laatste dagen niet en sommige van hen volgen zelfs religieuze leiders bij hun verzet en veroordeling van God en hun weigering van Gods redding van de laatste dagen. Om al deze redenen zullen ze door Gods werk van de laatste dagen als boosdoeners worden geopenbaard en worden geëlimineerd. Het zal hun lot zijn tijdens de grote rampen straffen te ondergaan. We kunnen hieruit opmaken dat Gods werk van het plaatsen van eenieder bij zijn eigen soort tijdens de laatste dagen niet wordt uitgevoerd volgens onze opvattingen en voorstellingen. In plaats daarvan maakt God gebruik van de methode van het oordeel om het werk van het onthullen van mensen te verrichten, en het uiteindelijke resultaat is dat iedereen grondig wordt geopenbaard en gesorteerd naar zijn eigen soort op basis van de vraag of hij de waarheid aanvaardt of zich ertegen verzet. Is dit niet precies Gods wijsheid, Gods eerlijkheid, Gods rechtvaardigheid?”

Nadat ik naar de woorden van Almachtige God en de communicatie van broeder Wang had geluisterd, herinnerde ik met wat de priester in onze kerk had gezegd over “Wanneer de Heer komt zullen de goeden van de slechten worden gescheiden” en realiseerde me dat deze opvatting gewoon te vaag is, te onpraktisch, en in het geheel niet overeenstemt met de werkelijkheid van Gods werk. We leven allemaal in zonde, we gaan door met het begaan van zonden en biechten ze vervolgens weer op. We kunnen echter niet uit deze cyclus ontsnappen. Wie zijn dus de werkelijk goede mensen? Wanneer de Heer terugkeert zal het ons dan, als we niet gereinigd zijn van onze zonden, worden toegestaan binnen te gaan in het koninkrijk der hemelen? Toen ik hierover nadacht was het alsof er een licht in mijn hart aanging en ik dankte de Heer voor Zijn leiderschap. Ik was niet voor niets naar die bijeenkomst gekomen, want het werd me op dat moment duidelijk dat God onderscheid maakt tussen goed en kwaad op basis van de manier waarop mensen de waarheid benaderen. Met andere woorden, mensen zijn goed of slecht afhankelijk van de vraag of ze het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden wel of niet aanvaarden en gehoorzamen. Dit is Gods rechtvaardigheid die volkomen wordt gemanifesteerd. Door Zijn woorden en werk scheidt God het koren van het kaf, de schapen van de bokken, de wijze maagden van de dwaze maagden, de ware gelovigen van de valse gelovigen, en degenen die de waarheid liefhebben van degenen die de waarheid haten. God is zo ongelofelijk wijs! Ik herinnerde me echter ook dat de priester had gezegd dat wanneer de Heer terugkeert om de mensen te oordelen Hij dat één voor één doet en dat de zonden van elk individu één voor één worden opgesomd en beoordeeld voordat Hij besluit of deze mens naar de hemel of de hel zal gaan. Maar nu zegt Almachtige God dat Gods oordeelswerk van de laatste dagen door Zijn woorden wordt gedaan. Hoe worden deze woorden dan gebruikt om mensen te oordelen?

Ik stelde deze vraag en broeder Zhang antwoordde door twee passages uit de woorden van Almachtige God aan me voor te lezen: “Sommigen geloven dat God ooit op aarde komt en aan de mens verschijnt en dat Hij dan persoonlijk over de hele mensheid oordeelt door de mensen één voor één op de proef te stellen, zonder iemand over te slaan. Zij die zo denken kennen dit stadium van het werk van de incarnatie niet. God oordeelt de mensen niet één voor één en stelt ze niet één voor één op de proef. Dat zou niet het oordeelswerk zijn. Is de verdorvenheid niet hetzelfde voor de hele mensheid? Is het wezen van de mens niet voor ieder gelijk? Wat geoordeeld wordt is het verdorven wezen van de mensheid, het wezen van de mens dat door Satan is verdorven en alle zonden van de mens. God oordeelt niet over de onbeduidende en triviale fouten van de mens. … maar Hij oordeelt over de zondigheid van de hele mensheid – het verzet van de mens tegen God bijvoorbeeld, het gebrek aan eerbied voor God, of de verstoring van Gods werk, enzovoort. Waarover geoordeeld wordt is de essentie van het verzet van de mensheid tegen God, en dit werk is het overwinningswerk van de laatste dagen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God). “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid).

Broeder Zhang communiceerde vervolgens het volgende met me: “We hebben het idee dat God tijdens Zijn oordeelswerk in de laatste dagen elke mens voor Zijn witte troon zal roepen om hem te oordelen. Elke mens zal op de grond moeten neerknielen en zal alle zonden die hij tijdens leven heeft begaan afzonderlijk moeten opbiechten. Vervolgens zal God afhankelijk van de ernst van die zonden beslissen of hij of zij naar de hemel of hel zal gaan. We denken dat God mensen oordeelt op basis van zonden zoals het fysiek of verbaal misbruiken van andere mensen, het niet eren van hun ouders, of het stelen of beroven van medemensen. In werkelijkheid houdt het oordeelswerk van God in de laatste dagen zich niet bezig met deze uiterlijke gedragingen of tekortkomingen van ons, maar is in plaats daarvan gericht op het oordelen van de satanische natuur van het verzet tegen God van de mensheid en op elk van onze afzonderlijke verdorven gezindheden. Hiertoe behoren onze arrogantie en zelfingenomenheid, onze valsheid en sluwheid, ons egoïsme en laagheid, onze hebzucht en boosaardigheid, enzovoort. We hebben ook vele standpunten die niet verenigbaar zijn met God, talloze verouderde religieuze opvattingen en feodale ideeën. Deze dingen zijn allemaal bronnen van ons verzet tegen God, het zijn allemaal problemen die we delen met de hele verdorven mensheid en het zijn daarmee de dingen die Gods oordeelswerk wil zuiveren en transformeren. De woorden die God uitdrukt openbaren dus de natuur en essentie van de mensheid en elk verdorven lid van de mensheid maakt er zonder uitzondering deel van uit. Of, om het op een ander manier te zeggen, Gods woorden zijn gericht op de hele mensheid, het is dus niet nodig mensen individueel te oordelen. Door de woorden van Almachtige God te lezen en het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden te aanvaarden, kunnen we vele waarheden begrijpen en duidelijk de essentie, natuur en waarheid zien van onze verdorvenheid door Satan. Door dit te doen, kunnen we ook Gods rechtvaardige gezindheid herkennen en harten ontwikkelen vol eerbied voor God, en we kunnen beginnen onszelf te verachten, zodat we bereid zullen zijn ons vlees te verraden en de waarheid te beoefenen. Op deze manier zal onze verdorven satanische gezindheid gaandeweg worden gezuiverd en zullen ook onze standpunten en levensvisie veranderen. Wanneer we beginnen naar Gods woorden te leven, wanneer we ophouden weerstand te bieden en ons te verzetten tegen God, maar in plaats daarvan Hem werkelijk gehoorzamen en vereren, en het kwaad schuwen, dan zullen we Gods redding verwerven en mensen worden die verenigbaar zijn met Gods wil. Dit is de realiteit en het doel van het feit dat God waarheden uit om het oordeelswerk tijdens de laatste dagen te verrichten.”

Toen ik naar broeder Zhangs communicatie luisterde, kreeg ik een idee hoe praktisch en realistisch Gods oordeelswerk is! Ik was in staat te aanvaarden wat hij zei – het vond diep in mijn hart weerklank. Ja, mensen zijn arrogant, ze zoeken roem, fortuin en status, en ze leven bezoedeld met hun verschillende verdorven gezindheden. God gebruikt het oordeel van Zijn woorden om ons allen te ontdoen van het vuil en de verdorvenheid binnen in ons. Onze natuur van verzet tegen God kan zo worden weggenomen en onze verdorven gezindheid kan zo worden getransformeerd. Dan kunnen we werkelijk goede mensen worden. Toen ik er op deze manier naar keek, kon ik inzien dat toen de priester sprak over mensen die één voor één worden geoordeeld en hij zei dat elk van hun zonden één voor één zal worden geoordeeld wanneer de Heer wederkeert om de mensheid te oordelen, dit niets anders was dan menselijke opvattingen en voorstellingen. Het had niets te maken met de manier waarop God werkelijk Zijn werk doet. De woorden van Almachtige God bevatten werkelijk waarheden, ze zijn werkelijk de stem van God! Ik besloot toen het werk van Almachtige God grondig te onderzoeken.

Tijdens mijn onderzoek bekeek ik een aantal gospelfilms geproduceerd door De Kerk van Almachtige God, waaronder ‘De dagen van Noach zijn gekomen’ en ‘Het mysterie van de goddelijkheid’, alsmede een aantal video’s met lofzangen gebaseerd op Gods woord zoals ‘Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is’. Ik las veel van de woorden van Almachtige God en luisterde naar broeders en zusters die communiceerden over een aantal aspecten van de waarheid. Dit hielp me vast te stellen dat Almachtige God inderdaad de wedergekeerde Heer Jezus was! Almachtige God is de enige ware God en de wedergekeerde Heer waarop we hebben gewacht! Ik aanvaarde met veel vreugde het werk van de laatste dagen van Almachtige God.

Vanaf het moment dat ik in Almachtige God ben gaan geloven ben ik vele malen samengekomen met andere broeders en zusters of heb met hen naar preken geluisterd. Elke dag is voor mij gevuld met vreugde en ik voel dat ik geestelijk voedsel verwerf. Ik geniet van de troost die voortkomt uit het werk van de Heilige Geest en ik begin steeds meer waarheden te begrijpen. In De Kerk van Almachtige God zijn alle broeders en zusters heel warm en eerlijk met elkaar en niemand probeert een ander te bedriegen of is op zijn hoede. Iedereen is eenvoudig, open en oprecht, en wanneer zij hun verdorven gezindheid openbaren, zijn ze allen in staat zichzelf te kennen door middel van Gods woorden en de waarheid te zoeken om van hun verdorven gezindheid af te komen. Ik voel dat dit de enige vorm van werkelijk broeder- en zusterschap in Christus is. Ik ben in het bijzonder onder de indruk van de door De Kerk van Almachtige God geproduceerde video’s met lofzangen, muziek, zang en dans en gospelfilms die alle de waarheid hooghouden en getuigenis afleggen van God en Zijn werk van de laatste dagen. Dit wordt allemaal gedaan opdat mensen zich zullen onderwerpen aan God en Hem aanbidden. De kerk voelt werkelijk als een plek waar God Zijn werk doet. Dat ik dit alles heb gezien, gehoord en ervaren vormt in mijn hart het bewijs dat De Kerk van Almachtige God de ware kerk is waar God persoonlijk Zijn kudde voedt en leidt. Het feit dat ik in staat ben Gods huis binnen te gaan en van aangezicht tot aangezicht met God te leven, betekent dat ik uitzonderlijk verheven ben door God. Ik heb echt zo’n geluk! Dank u, Almachtige God!

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Neem contact op via Messenger