Het mysterie van Gods namen

13 augustus 2020

Door Zhencheng, Verenigde Staten

Hoewel Jehova, Jezus, en de Messias allen mijn Geest vertegenwoordigen, duiden deze namen alleen de verschillende tijdperken van mijn managementplan aan en ze vertegenwoordigen mij niet in mijn volledigheid. De namen waar mensen op aarde mij mee noemen, kunnen niet duidelijk mijn volledige gezindheid en alles wat ik ben tot uitdrukking brengen. Het zijn slechts verschillende namen waarmee ik in de verschillende tijdperken word genoemd. En zo zal mijn naam wanneer de eindtijd – de tijd van de laatste dagen – aanbreekt, opnieuw veranderen. Ik zal niet Jehova of Jezus worden genoemd, laat staan de Messias, maar ik zal de indrukwekkende Almachtige God Zelf worden genoemd, en onder deze naam zal ik het gehele tijdperk tot een einde voeren. en onder deze naam zal ik het gehele tijdperk tot een einde(‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’). Dit gezang van Gods woorden liet me zien, dat er in elk tijdperk een betekenis schuilt achter Gods naam. Eén enkele naam kan Gods gezindheid en wat Hij is nooit volledig weergeven. Een naam geeft alleen de gezindheid weer die Hij uitdrukt voor dat tijdperk. Gods wezen is alomvattend en rijk. Mensen kunnen God niet afbakenen of Zijn naam als onveranderlijk voorschrijven. Vroeger begreep ik de betekenis van Gods naam in ieder tijdperk niet goed, en ik was er zeker van dat Zijn naam niet kon veranderen. Ik hield vast aan de naam van de Heer Jezus en wilde Almachtige God niet aanvaarden. Ik liep bijna mijn kans mis om de Heer te verwelkomen.

Mijn oma nam me van kinds af aan mee naar de kerk. De dominee citeerde deze verzen: “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!” (Hebreeën 13:8). “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt” (Handelingen 4:12). Ik was ervan overtuigd dat de Heer Jezus de enige ware God was, en dat als ik me aan Zijn naam en Zijn weg hield, ik bij Zijn terugkeer zou worden opgenomen in de hemel.

In 2017 aanvaardde mijn vrouw het koninkrijkevangelie van Almachtige God. Om me over het werk van de laatste dagen van Almachtige God te laten horen, nam ze een zuster mee om te communiceren en ik luisterde. Maar toen ze zei dat de Heer Jezus al was teruggekeerd als Almachtige God, wilde ik geen woord meer horen. Ik ontdekte dat mijn vrouw Almachtige God volgde en wilde haar ervan weerhouden. Ik zei: “Er is maar één naam waardoor we gered kunnen worden. We moeten de naam van de Heer Jezus trouw blijven. Na al die jaren van geloof zou je beter moeten weten.” Ze antwoordde: “De naam van de Heer Jezus heeft ons gered, zodat onze zonden werden vergeven en we niet verdoemd zijn.” “Maar we leven nog in een gesteldheid van zondigen en belijden. We zijn niet vrij van zonde.” “De Heer Jezus is teruggekeerd en is het Tijdperk van het Koninkrijk begonnen onder de naam Almachtige God. Hij doet het werk van het oordeel. Hij drukt waarheden uit om onze satanische natuur die God weerstaat te openbaren, te oordelen over de zonden van de mensheid en ons een weg te wijzen om onze zondige natuur te verhelpen. We moeten het oordeel van Almachtige God, het werk van de laatste dagen aanvaarden, om Gods koninkrijk binnen te gaan.” Maar ik was vol vooroordelen en nam niet in me op wat ze zei. Ik wist dat ze altijd naar haar ouders luisterde en riep hun hulp in, maar ze hield vol dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is en spoorde ons zelfs aan om het te onderzoeken.

Ik probeerde een eind te maken aan haar geloof in Almachtige God. Ik deed Bijbelonderzoek wanneer ik maar kon, en vond online preken van bekende dominees die ik voor haar downloadde en afspeelde. Ik dacht dat ze van gedachten zou veranderen, maar ze preekte tegen mij. Dat maakte me kwaad, maar mijn handen waren gebonden. We bleven allebei ons eigen geloof praktiseren. Dus ging ik opzettelijk tegen haar in. Zij las de woorden van Almachtige God, ik las de Bijbel. Zij speelde de gezangen van haar kerk af en ik prees de Heer. Zij luisterde naar de preken van haar kerk en ik naar die van dominees. We discussieerden vaak over de Bijbel. En hoewel ze voorheen nooit tegen me op kon in welsprekendheid, was alles wat ze nu zei vol inzicht. Haar woorden hadden gewicht, en ik had geen weerwoord op haar antwoorden. Ik kon haar niet kleineren. Ik dacht dat als mijn huidige Bijbelkennis tegen haar tekortschoot, ik de Bijbel moest bestuderen om te kunnen winnen.

Op een dag las ik dit in Exodus hoofdstuk 3: “En God zei bovendien tegen Mozes: Zo zul je tegen de kinderen van Israël zeggen: ‘Jehova, de God van jullie vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij naar jullie gestuurd. Dit is voor eeuwig mijn naam en dit is mijn gedenkteken voor alle generaties’(Exodus 3:15). Omdat Gods woord duidelijk stelt, dat Jehova voor eeuwig Zijn naam is, vroeg ik me af waarom Hij ‘Jezus’ werd genoemd in het Tijdperk van Genade. In het Oude Testament staat: “Ik, ik ben Jehova, en buiten mij is er geen Heiland(Jesaja 43:11). In het Nieuwe Testament: “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt” (Handelingen 4:12). Wat betekende dat allemaal? Ik las deze verzen steeds weer, maar raakte er alleen nog meer door in de war. Ik dacht: is de Heer Jezus niet onze Redder? Als Jehova en Jezus één God zijn, waarom zijn Hun namen dan zo anders? Verandert de naam van God soms echt, zoals mijn vrouw zei? Door onze discussies besefte ik, dat het inzicht van mijn vrouw was gegroeid sinds ze in Almachtige God geloofde. Haar woorden waren inhoudelijk belangrijk. Zonder het werk van de Heilige Geest, kon niemand uit zichzelf zo zijn vooruitgegaan. Ik vroeg me af: heb ik het misschien mis? Is Almachtige God echt de teruggekeerde Heer? Is Bliksem uit het oosten de ware weg? Als het de ware weg is en ik hou mijn vrouw tegen, ben ik dan niet tegen God? Ik zat tussen twee vuren. Ik wilde het goed begrijpen, maar was niet bereid om mijn trots te laten varen.

Om het uit te zoeken, abonneerde ik me op het YouTube-kanaal van De Kerk van Almachtige God, en onderzocht het werk van de laatste dagen van Almachtige God. Op een dag, las ik een passage uit Gods woorden getiteld De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’: Almachtige God zegt: “‘Jehova’ is de naam die ik tijdens mijn werk in Israël heb aangenomen en het betekent de God van de Israëlieten (Gods uitverkoren volk), die medelijden kan hebben met de mens, de mens kan vervloeken en de mens de weg kan wijzen. Het betekent de God die grote kracht bezit en vol wijsheid is. ‘Jezus’ is Immanuël, de naam voor het zondoffer dat vol liefde en vol medeleven is en de mens verlost. Hij deed het werk van het Tijdperk van Genade, en vertegenwoordigt het Tijdperk van Genade, en kan slechts één deel van Gods managementplan vertegenwoordigen. […] In elk tijdperk en elke fase van mijn werk heeft mijn naam een reden en een representatieve betekenis: elke naam vertegenwoordigt één tijdperk. ‘Jehova’ vertegenwoordigt het Tijdperk van de Wet en is eretitel voor de God die wordt aanbeden door het volk van Israël. ‘Jezus’ vertegenwoordigt het Tijdperk van Genade en is de naam van de God van al degenen die zijn verlost in het Tijdperk van Genade. Als de mens nog steeds verlangt naar de komst van Jezus de Redder in de laatste dagen en nog steeds verwacht dat Hij zal komen in de gestalte die Hij in Judea had, zou Gods hele zesduizendjarig managementplan eindigen in het Tijdperk van de Verlossing en zou geen voortgang meer kunnen vinden. Bovendien zouden de laatste dagen dan nooit komen en het tijdperk zou nooit tot een einde worden gebracht. Dat is omdat de rol van Jezus de Redder alleen de redding en verlossing van de mensheid was. Ik heb de naam Jezus aangenomen in het belang van al de zondaren in het Tijdperk van Genade en het is niet de naam waaronder ik de hele mensheid zal beëindigen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’). Ik dacht er nog eens over na. De verklaring van Almachtige God voor de betekenis van de namen Jehova en Jezus is glashelder. Ik zag in dat Gods naam voor elk tijdperk alleen staat voor dat tijdperk. ‘Jehova’ was de naam die God aannam voor Zijn werk in het Tijdperk van de Wet, om Zijn gezindheid van genade en majesteit te tonen. ‘Jezus’ was Gods naam voor het Tijdperk van Genade, waaruit Zijn liefdevolle gezindheid bleek. Ik zag eindelijk in dat Gods naam niet onveranderlijk is. Een nieuwe fase van Gods werk betekent ook een nieuwe naam. Dus als de Heer terugkeert in de laatste dagen, zal Hij een nieuwe naam hebben.

Toen las ik deze woorden van Almachtige God: “Eens ben ik aangeduid met Jehova. Ik ben ook de Messias genoemd en de mensen noemden me Jezus de Redder, omdat ze van mij hielden en mij respecteerden. Maar in deze tijd ben ik niet de Jehova of Jezus die de mensen in het verleden hebben gekend – ik ben de God die is teruggekeerd in de laatste dagen, de God die het tijdperk tot het einde zal voeren. Ik ben God Zelf die oprijst vanaf het uiteinde der aarde, vervuld van mijn volledige gezindheid en vol gezag, eer en glorie. De mensen zijn nooit interactie met mij aangegaan, hebben mij nooit leren kennen en hebben mijn gezindheid nooit leren kennen. Vanaf de schepping van de wereld tot op de dag van vandaag heeft geen enkel mens mij ooit gezien. Dit is de God die in de laatste dagen aan de mens verschijnt, maar onder de mensen verborgen is. Hij houdt verblijf onder de mensen, waarachtig en echt, als de brandende zon en het vlammende vuur, vol kracht en vol gezag. Absoluut iedereen, absoluut alles zal worden geoordeeld door mijn woorden en er is geen enkel mens of ding dat niet door het branden van het vuur zal worden gezuiverd. Uiteindelijk zullen alle naties worden gezegend vanwege mijn woorden en ook aan stukken worden geslagen vanwege mijn woorden. Zo zullen alle mensen in de laatste dagen zien dat ik de teruggekeerde Redder ben, dat ik de Almachtige God ben die de hele mensheid overwint. En allen zullen zien dat ik ooit het zondoffer voor de mens ben geweest, maar in de laatste dagen word ik ook het vuur van de zon dat alles verbrandt en de Zon van de rechtvaardigheid die alles openbaart. Dat is mijn werk van de laatste dagen. Ik heb deze naam aangenomen en ik bezit deze gezindheid zodat alle mensen kunnen zien dat ik een rechtvaardige God ben, en de brandende zon en het vlammende vuur. Dit is zodat allen mij, de enige ware God, kunnen aanbidden en zodat zij mijn ware gezicht kunnen zien: ik ben niet alleen de God van de Israëlieten en ik ben niet alleen de Verlosser – ik ben de God van alle schepselen in de hemelen, op de aarde en in de zeeën(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’). Deze woorden hebben gezag. Elk woord raakte mijn ziel. Het moesten Gods eigen woorden zijn. Wie anders kon het mysterie van Gods namen openbaren? Hoe meer ik zag, hoe meer ik voelde dat het de stem van God was. Toen herinnerde ik me Johannes 16:13: “De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.” Zou de Ene die ons deze waarheden vertelt dan niet God zelf zijn? Ik had zoveel dominees horen preken, maar geen van hen verklaarde de betekenis van Gods namen namelijk ‘Jehova’ in het Oude Testament en ‘Jezus’ in het Nieuwe Testament. Blijkbaar was Almachtige God echt de verschijning van de Heer Jezus. Ik schaamde me zo als ik dacht aan de keren dat ik Almachtige God had verloochend en had geprobeerd om mijn vrouw over te halen. Het speet me dat ik over Gods werk had geoordeeld zonder het te onderzoeken. Dat was dom van me. Toen de farizeeërs het werk van de Heer Jezus veroordeelden op grond van hun noties en de letterlijke betekenis van de Schrift … werden ze toen niet allemaal gestraft door God? En dus moest ik deze les leren, en Gods werk van de laatste dagen onderzoeken. Ik wilde geen hedendaagse farizeeër worden.

Als ik daarna tijd had las ik de woorden van Almachtige God en keek ik naar films van de kerk. Ik was geroerd, vooral door ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ en ‘Geloof in God’. Hun ervaringen waren echt en hun communicatie was glashelder. Ik begreep dat Almachtige God de teruggekeerde Heer is. En dus besloot ik om het werk van Almachtige God te aanvaarden. Ik wilde het mijn vrouw vertellen, maar ik schaamde me. Toen ze op een dag thuiskwam, vroeg ik haar: “Wat heb je vandaag gecommuniceerd?” Ze keek me onthutst aan en vroeg: “Wil je communicatie? Vraag je het daarom? Ik kan iemand van de kerk meenemen om te praten. Zou je dat willen?” Ik was blij toen ze dat zei, maar schaamde me nog wel. Ik zei: “Nou, als je dat zou willen.”

Er kwamen twee zusters van De Kerk van Almachtige God langs, en ik vertelde ze over mijn dilemma. “Ik heb de woorden van Almachtige God online gelezen en nu begrijp ik dat Gods naam verandert als het tijdperk verandert. Maar toch kloppen sommige dingen niet. In de Bijbel staat: ‘Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!’ (Hebreeën 13:8). ‘Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt’ (Handelingen 4:12).” “Volgens de Bijbel kan de naam van de Heer Jezus niet veranderen, dus waarom wordt Hij in de laatste dagen ‘Almachtige God’ genoemd en niet ‘Jezus’?” Toen lazen ze de woorden van Almachtige God: “Gods essentie en wat Hij heeft en is, zal nooit veranderen. Zijn werk gaat daarentegen altijd voorwaarts, altijd dieper, want Hij is altijd nieuw en nooit oud. In elk tijdperk neemt God een nieuwe naam aan, in elk tijdperk doet Hij nieuw werk, en in elk tijdperk staat Hij het Zijn schepselen toe Zijn nieuwe wil en nieuwe gezindheid te zien(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De visie van Gods werk (3)). “Sommigen zeggen dat de naam van God niet verandert, waarom veranderde de naam van Jehova dan in Jezus? De komst van de Messias was voorspeld, waarom kwam er dan een mens die Jezus heette? Waarom veranderde de naam van God? Was een dergelijk werk niet al lang geleden uitgevoerd? Kan God nu geen nieuw werk meer doen? Het werk van gisteren kan gewijzigd worden, en het werk van Jezus kan dat van Jehova opvolgen. Kan het werk van Jezus dan niet door ander werk worden opgevolgd? Als de naam Jehova in Jezus veranderd kan worden, kan dan de naam van Jezus niet ook worden gewijzigd? Niets hiervan is vreemd, de mensen zijn enkel maar te eenvoudig van geest. God zal altijd God zijn. Ongeacht de verandering in Zijn werk en Zijn naam, Zijn gezindheid en wijsheid blijven voor altijd hetzelfde. Als je denkt dat God alleen Jezus genoemd kan worden, weet je te weinig(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe kan een mens die God in zijn opvattingen heeft afgebakend de openbaring van God ontvangen?). “De naam van Jezus is gekozen omwille van het verlossingswerk, zou Hij dan dezelfde naam houden als Hij terugkeert in de laatste dagen? Zou Hij nog altijd het verlossingswerk verrichten? Waarom zijn Jehova en Jezus één, maar hebben ze in verschillende tijdperken toch verschillende namen? Komt het niet doordat de tijdperken van hun werk anders zijn? Zou een enkele naam een volledige weergave van God kunnen bieden? Daarom moet God in een ander tijdperk bij een andere naam genoemd worden, en de naam gebruiken om het tijdperk te veranderen en het tijdperk weer te geven. Want geen enkele naam kan God volledig weergeven, en elke naam kan slechts een tijdelijke blik bieden op Gods gezindheid in een bepaald tijdperk; de naam hoeft alleen maar Zijn werk weer te geven. Daarom kan God enige naam kiezen die bij Zijn gezindheid past om het gehele tijdperk te vertegenwoordigen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De visie van Gods werk (3)).

Een van hen zei toen dit tegen me: “Als er gezegd wordt dat God nooit verandert, verwijst dat naar Zijn essentie en gezindheid. Het verwijst niet naar Zijn naam.” “Gods werk beweegt zich altijd voorwaarts, en Hij vernieuwt Zijn naam overeenkomstig het veranderen van het tijdperk. Elke naam staat voor een tijdperk en één fase van Gods werk. Dat Gods naam onveranderlijk is, betekent dat hij niet zal veranderen, zolang dat tijdperk duurt en zo zal blijven, tot Zijn werk in dat tijdperk is voltooid.” “Maar als God in een nieuw tijdperk begint te werken, verandert Hij Zijn naam tegelijk met Zijn nieuwe werk. Als God een nieuw tijdperk inluidt, staat Zijn naam voor Zijn werk en Zijn gezindheid in dat tijdperk. Gods naam was ‘Jehova’ in het Tijdperk van de Wet, en dus werkte Hij onder die naam. Hij vaardigde de wet en geboden uit om de mensheid de weg te wijzen, zodat ze zouden weten wat zonde was, hoe ze Jehova moesten vereren, zich aan de wet en de geboden moesten houden en worden gezegend door God. Wie de wet overtrad, zou worden gestraft. De naam ‘Jehova’ staat voor majesteit genade en de toorn van Gods gezindheid in het Tijdperk van de Wet. Aan het eind van dat tijdperk, raakten mensen zo verdorven dat zich niet meer aan de wet konden houden. Door het overtreden van de wet liepen ze constant gevaar.” “God werd vlees gebaseerd op Zijn werkplan, en de behoeften van de verdorven mensheid. Hij begon het Tijdperk van Genade en beëindigde het Tijdperk van de Wet onder de naam ‘Jezus’. Hij verloste de mensheid en gaf ons de weg van het berouw, waarmee God Zijn liefhebbende gezindheid toonde en de mens rijkelijk genade schonk. Ten slotte werd Hij gekruisigd om ons van onze zonden te verlossen. Sindsdien hebben we in naam van Jezus tot de Heer gebeden om onze zonden te laten vergeven en Gods overvloedige genade te genieten. De naam ‘Jezus’ staat voor verlossing, en betekent het zondoffer dat de verdorven mensheid verlost met liefde en genade. Achter de naam die God aanneemt voor ieder tijdperk schuilt een betekenis. Elke naam staat voor Zijn gezindheid en werk in dat tijdperk. Gods werk beweegt zich altijd voorwaarts, en Zijn naam verandert met iedere fase van Zijn werk. Als God in het Tijdperk van Genade, de naam ‘Jehova’ had gehouden toen Hij op aarde kwam, zou Zijn werk in het Tijdperk van de Wet zijn gebleven en had de mensheid nooit Gods verlossing kunnen krijgen. Dan waren ze uiteindelijk gestraft omdat ze de wet hadden overtreden. Als de Heer de naam ‘Jezus’ had gehouden bij Zijn terugkeer, zou de mensheid niet vooruit kunnen gaan na het Tijdperk van Genade. Dan zouden we nooit zijn bevrijd van de zonde, volledig zijn gered en Gods koninkrijk kunnen binnengaan.”

Toen vervolgde de andere zuster: “Hoewel de Heer Jezus onze zonden vergaf in het Tijdperk van Genade, zijn we van nature allemaal nog zondig. We zijn arrogant, bedrieglijk en boosaardig. Onze verdorvenheid is nog steeds diep in ons geworteld, en zorgt dat we ons in zonde verzetten tegen God. We leven in een gesteldheid van zondigen en belijden. We kunnen, Zijn koninkrijk nog niet binnengaan. Vanwege Gods heiligheid zijn we niet geschikt om Zijn koninkrijk binnen te gaan. God is teruggekeerd in de laatste dagen onder de naam ‘Almachtige God’, en is het Tijdperk van het Koninkrijk begonnen om de mensheid te redden van verdorvenheid.” Ze zei dat de Heer nu ‘Almachtige God’ heet en deze profetieën vervult: “Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam(Openbaring 3:12). “‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige’(Openbaring 1:8). Openbaring 11:17: “Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u.” “Almachtige God oordeelt in de laatste dagen. Hij spreekt de waarheid om de verdorvenheid van de mensheid bloot te leggen zodat we de oorsprong van dat alles kunnen begrijpen, de werkelijkheid van onze verdorvenheid door Satan zien, en Gods rechtvaardige gezindheid kennen. Zo kunnen we onszelf verzaken, Gods woorden praktiseren en God vrezen en het kwaad mijden. We zullen geleidelijk worden bevrijd van onze satanische gezindheid, gereinigd en volledig gered.” “God scheidt ook mensen naar hun soort met Zijn werk van het oordeel, waarmee Hij Zijn rechtvaardige, majestueuze gezindheid die geen belediging duldt openbaart. Ten slotte zal Hij deze oude wereld vernietigen en Zijn zesduizendjarige managementplan voltooien. Zij die de naam Almachtige God aanvaarden, zullen het oordeel ondergaan, worden gereinigd en in Gods koninkrijk worden gebracht. Zij die de waarheid haten en Almachtige God weerstaan en veroordelen zullen worden verworpen en gestraft in de grote rampspoed. Daarmee zal Gods managementwerk ten einde komen. Dan zal God geen bepaalde naam hebben, maar zal Zijn oorspronkelijke identiteit worden hersteld: de Schepper.” Het is zoals God zei: “De dag zal aanbreken dat God geen Jehova, Jezus of Messias heet – Hij zal simpelweg de Schepper zijn. Dan komt er een eind aan alle namen die Hij op aarde heeft aangenomen omdat Zijn werk op aarde zal zijn voltooid, waarna Zijn namen niet langer zullen bestaan. Wat heeft Hij nog aan een uiterst passende, maar onvolledige naam wanneer alles onder de heerschappij van de Schepper valt? Ben je nu nog steeds op zoek naar Gods naam? Durf je nog steeds te zeggen dat God uitsluitend Jehova heet? Durf je nog steeds te zeggen dat God alleen Jezus kan worden genoemd? Kun jij de zonde van godslastering tegen God dragen?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De visie van Gods werk (3)). De communicatie van de zusters ontroerde me. Ik zag de betekenis achter Gods namen. Als Schepper had Hij geen naam nodig. Maar Hij heeft verschillende namen aangenomen om de mensheid te redden. Jehova, Jezus en Almachtige God zijn allemaal één. Hij heeft drie fasen volbracht in drie tijdperken, en elke naam heeft zijn heel eigen betekenis. Ze staan voor Gods gezindheid en werk in elk tijdperk. Eindelijk aanvaardde ik het werk van de laatste dagen van Almachtige God.

Achteraf vind ik het vreselijk dat ik zo dwaas en blind was. Ik vatte de Schrift letterlijk op en dacht dat Gods naam nooit zou veranderen, en dat Hij altijd ‘Jezus’ zou worden genoemd. Als Almachtige God niet de waarheid van Zijn werk had uitgedrukt, had ik vastgehouden aan de Bijbel en nooit de betekenis van Gods namen begrepen, en vooral van Gods werk Dan had ik het werk van de laatste dagen van Almachtige God weerstaan, en was ik geëlimineerd. Ik ben Gods leiding zoveel verschuldigd. Hij liet me Zijn stem horen en voor Hem komen. Ik dank Almachtige God.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

De weg naar zuivering

Door Allie, Verenigde Staten Ik ben gedoopt in naam van de Heer Jezus in 1990 en in 1998 werd ik medewerkster in de kerk. Dankzij het werk...

Neem contact op via Messenger