Luisteren naar Gods stem en de Heer verwelkomen

13 augustus 2020

Door Muguang, Zuid-Korea

Almachtige God zegt: “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Dat zal het einde van Gods managementplan zijn, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is. Wie de waarheid aanvaardt en niet op zoek is naar tekenen, en zo gezuiverd is, zal naar de troon van God en in de omarming van de Schepper zijn teruggekeerd. Alleen wie volhardt in het geloof dat ‘de Jezus die niet op een witte wolk rijdt een valse christus is’, zal aan eeuwigdurende straf onderworpen worden, want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien, maar erkennen niet de Jezus die een streng oordeel uitspreekt en de ware weg van het leven uitvaardigt. Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben). Gods woorden openbaren dat de grootste misvatting van gelovigen over het verwelkomen van de Heer is dat ze letterlijk vasthouden aan de Schrift en wachten tot Hij terugkeert op een wolk. Zelfs als ze horen dat Hij is teruggekeerd en waarheden uitdrukt en het werk van het oordeel in de laatste dagen doet, proberen ze niet te onderzoeken of Gods stem te horen. Niemand stelt zich voor dat wanneer mensen de Heer Jezus zien neerdalen op een wolk, Gods werk van het reinigen en redden van de mensheid al is gedaan. Ze zullen worden gestraft, huilend en knarsetandend. Vasthouden aan noties zonder de waarheid te zoeken is zo gevaarlijk. Me vastklampend aan mijn noties en waandenkbeelden miste ik bijna mijn kans om de Heer te verwelkomen.

Ik was vroeger predikant in een huiskerk. In 1996, voelde ik me spiritueel droog en leeg en beluisterde ik andere preken. Op een dag, hoorde ik iemand zeggen dat Bliksem uit het oosten getuigde dat de Heer Jezus was teruggekeerd in het vlees, dat Hij waarheden uitdrukte en het werk van het oordeel van de laatste dagen deed, en dat veel broeders en zusters bij Bliksem uit het oosten waren gegaan. Ik was erg verbaasd en dacht: is de Heer teruggekeerd? Hoe is dat mogelijk? In de Bijbel staat: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan” (Handelingen 1:11). De Heer zou terugkeren op een wolk als Zijn herrezen spirituele lichaam en openlijk verschijnen. Zoiets hebben we niet gezien, dus hoe kan iemand zeggen dat Hij is teruggekeerd? En wat ze zeggen over Gods oordeelswerk in het vlees is nog minder geloofwaardig. En dus luisterde ik nooit naar preken van Bliksem uit het oosten.

Op een dag nodigde broeder Wang van onze kerk een paar andere predikanten uit. Hij zei dat hun preken de verlichting van de Heilige Geest hadden en we ervan konden leren. Ik was opgetogen en nodigde de andere broeders en zusters uit om erbij te zijn. Op de bijeenkomst verwerkten die twee zusters de Bijbel in hun communicatie over de betekenis van Gods werk in de Tijdperken van de Wet en Genade en het mysterie van Gods namen. Ze zeiden dat we in een vicieuze cirkel van zondigen en belijden leven, dat we vies en verdorven zijn en ongeschikt om de Heer te zien. Ze zeiden ook dat de Bijbel profeteerde dat de Heer over de mensheid zal oordelen en haar reinigen als Hij terugkeert in de laatste dagen om onze zondige natuur te verhelpen. Dat is de enige manier om helemaal vrij van zonde en het koninkrijk van de hemel waardig te zijn. Zoals de Heer Jezus zei: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid(Johannes 16:12-13). En ook dit: “Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Johannes 12:47-48). Wat de zusters zeiden was vol licht. In de tien jaar dat ik geloofde, had ik nooit zoiets gehoord. Ik wilde er meer van weten, en nodigde de zusters bij me thuis uit om meer te horen. Op een avond sprak een zuster over Gods woorden: ‘De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid’. Ze zei dat de Heer Jezus was teruggekeerd als Almachtige God, Christus van de laatste dagen. Vooral toen ik deze woorden van God hoorde: “De bliksem rechtuit van oost naar west flitst”, besefte ik dat dit Bliksem uit het oosten was. Ik was zowel geschokt als teleurgesteld. Hoe kon dit zo zijn? Dergelijke verlichtende preken had ik in geen jaren gehoord. Ik was blij en dacht dat ik het werk van de Heilige Geest had gevonden en eindelijk de voeding van het levende water kon krijgen. En nu bleek het Bliksem uit het oosten te zijn. Er staat in de Schrift dat de Heer zal terugkeren in Zijn spirituele vorm en ons zal meevoeren naar de hemel. Hoe konden ze zeggen dat de Heer was teruggekeerd in het vlees? Ik wilde geen woord meer horen. Ik dacht dat mijn jaren van geloof vergeefs zouden zijn als ik door hen zou afdwalen. Ik wilde ze alleen nog de deur uit werken. Maar toch, gedurende een week of twee had ik gezien dat ze echt goede menselijkheid naleefden. Het was hartje winter, erg koud en al na middernacht. Het zou onmenselijk zijn om ze weg te sturen. Even stond ik echt in tweestrijd. Het was als intern getouwtrek: ik wist niet wat Gods wil was. Ik excuseerde me en ging naar mijn slaapkamer waar ik voor de Heer knielde in gebed: “O, Heer. Er is echt licht in wat deze zusters zeggen, maar ik ben bang dat ik word misleid. Ik ben zo verdwaald. Ik weet niet wat ik moet doen. Heer, wijs me de weg.” Toen herinnerde ik me dat de Heer Jezus ons leerde om mensen met liefde te behandelen. Het zou indruisen tegen Gods wil als ik ze wegstuurde. En dus liet ik ze blijven.

Door deze twee zusters kon ik niet tot rust komen. Ik was overweldigd. Ik wist dat wat ze zeiden verlichtend was en van het werk van de Heilige Geest kwam, maar dat God was teruggekeerd in het vlees was in strijd met mijn eigen noties. Ik bedacht me dat ik deze vraag gewoon kon bespreken. Dus ik vroeg hun: “Jullie getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd in het vlees. Dat kan ik eigenlijk niet accepteren. Er staat duidelijk in de Bijbel: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan’ (Handelingen 1:11). Het spirituele lichaam van de Heer Jezus werd opgenomen na Zijn opstanding, dus Zijn spirituele lichaam moet neerdalen op een wolk als Hij terugkeert. Hoe kunnen jullie zeggen dat Hij is teruggekeerd in het vlees?”

Zuster Li antwoordde geduldig: “Een aantal Bijbelse profetieën stellen dat de Heer terugkeert in het vlees. De Heer Jezus zei: ‘Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen(Matteüs 24:27). ‘Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht(Lucas 12:40). ‘Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden(Lucas 17:24-25). De Heer spreekt over ‘de Mensenzoon’ en ‘de komst van de Mensenzoon’. De Mensenzoon betekent de Ene die is geboren uit de mens en normale menselijkheid bezit. Als Hij Zijn spirituele vorm had, zou Hij niet de Mensenzoon worden genoemd. Jehova God was in Zijn spirituele vorm, dus Hij kon niet de Mensenzoon worden genoemd. Engelen zijn geesten, dus zij kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. De Heer Jezus werd Christus, de Mensenzoon, genoemd, omdat Hij Gods vleesgeworden Geest was en de Mensenzoon die normale menselijkheid bezat.” “Dus toen de Heer Jezus zei ‘de komst van de Mensenzoon’ en ‘de Mensenzoon komt’, verwees dat naar de Heer die terugkeert in het vlees in de laatste dagen.”

Toen zei zuster Zhou: “De Heer Jezus profeteerde Zijn eigen terugkeer: ‘Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden.’ God is verschenen en doet Zijn werk in het vlees in de laatste dagen als de Mensenzoon. De mensen herkennen Hem niet als Christus en behandelen Hem als een gewoon mens. Zij die niet de waarheid liefhebben of proberen Gods stem te horen weerstaan en ontkennen Christus echt. Ook spannen Satans bewind en de religieuze wereld samen om Christus te veroordelen, belasteren en verwerpen. Hiermee wordt de profetie van de Heer perfect vervuld: ‘Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden.’ Als de Heer in de laatste dagen in Zijn spirituele vorm kwam en in alle glorie op een wolk verscheen, zou iedereen voor Hem neervallen en niemand zou Hem weerstaan. Hoe zou deze profetie dan worden vervuld?”

Hierdoor begon ik te begrijpen dat als de Heer in de laatste dagen direct in Zijn spirituele vorm zou verschijnen, iedereen die Hem zag zou neervallen, en niemand Hem zou weerstaan. Dan kon deze profetie: “Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden.” niet worden vervuld. Ik bedacht hoe Bliksem uit het oosten getuigt dat de Heer Jezus is teruggekeerd en de religieuze wereld en de CCP-regering alles doen om zich te verzetten en dit te veroordelen. Wordt hiermee niet de profetie van de Heer vervuld dat Hij zou worden verworpen door deze generatie? Kan Almachtige God echt de teruggekeerde Heer Jezus zijn? Maar er waren toch nog wat dingen die ik niet begreep. De Bijbel profeteert echt de komst van de Mensenzoon, maar de Heer zei ook: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen(Openbaring 1:7). Ik vroeg me af of dat niet tegenstrijdig is. Ik vertelde ze over mijn verwarring

En zuster Li zei dit: “De Heer is trouw. Elk woord van Hem zal worden vervuld. Het is alleen een kwestie van tijd. Er zijn veel Bijbelse profetieën over de terugkeer van de Heer. Behalve dat Hij op een wolk zal komen, zijn er ook profetieën dat Hij vlees zal worden en heimelijk zal komen. De Heer zei bijvoorbeeld: ‘Ik kom onverwacht als een dief!(Openbaring 16:15). ‘En rond middernacht werd er geroepen: “Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten”(Matteüs 25:6). ‘Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het(Matteüs 24:36). Toen de Heer zei: ‘als een dief!’ ‘rond middernacht werd er geroepen’ en ‘Niemand weet’, sprak Hij over heimelijk terugkeren. De Heer komt op twee verschillende manieren in de laatste dagen. Hij incarneert heimelijk als de Mensenzoon en Hij komt ook openlijk op een wolk. Dat wil zeggen, Hij komt eerst heimelijk in het vlees om de waarheid uit te drukken en over de mensheid te oordelen en haar te reinigen en een groep overwinnaars te maken voor de rampspoed. Als Hij klaar is met het heimelijk redden van de mensheid zal de rampspoed optreden, en zal Hij het goede belonen en het kwade straffen. Pas dan zal God openlijk op een wolk komen en Zich openbaren aan alle naties en volkeren. Dan zal de profetie van de openlijke komst van de Heer in vervulling gaan.” “Wie het werk van het oordeel van Almachtige God aanvaardt en van zijn verdorven gezindheid wordt gereinigd zal door God worden beschermd en gered van de rampspoed. Hij zal binnengaan in Gods koninkrijk.” “Maar wie het werk van de laatste dagen van Almachtige God afwijst en alles doet om het te bestrijden en veroordelen, zal huilend en knarsetandend worden gestraft tijdens de rampspoed. Zo zal deze profetie in Openbaring in vervulling gaan: ‘Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen(Openbaring 1:7).” Toen las ze een passage uit de woorden van Almachtige God voor: “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Dat zal het einde van Gods managementplan zijn, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben).

Opeens werden me de ogen geopend. Ik zag in dat de terugkeer van de Heer in fasen gebeurt. Eerst wordt Hij vlees en spreekt en werkt Hij in het geheim, en dan komt Hij openlijk op een wolk en verschijnt Hij aan alle volkeren. Ik zag in dat ik de komst van de Heer tot het laatste had beperkt door mijn noties en waandenkbeelden. Dat was verkeerd. Ik kon daar niet meer aan vasthouden. Ik dacht aan deze woorden van de Heer Jezus: “Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan(Mattheüs 7:8). Geconfronteerd met de terugkeer van de Heer, moest ik een godvrezend hart hebben en serieus zoeken om aan Gods wil te voldoen. Anders zou ik waarschijnlijk worden geëlimineerd door de Heer. Toen vroeg ik hun: “Als de Heer eerst vlees wordt om heimelijk te werken als Hij terugkeert, hoe kunnen we dan weten dat Almachtige God echt God in het vlees, Christus van de laatste dagen is?”

Zuster Li antwoordde heel vrolijk: “Duizenden jaren heeft niemand dit mysterie, deze waarheid begrepen over wat de incarnatie is, en hoe we God in het vlees kunnen kennen.” “Nu heeft Almachtige God ons al deze mysteries en waarheden onthuld.” Toen las ze me enkele passages uit de woorden van Almachtige God voor. “De betekenis van incarnatie is dat God in het vlees verschijnt en dat Hij, naar het beeld van vlees, komt werken, tussen de mensen die Hij geschapen heeft. God moet dus om te incarneren eerst vlees zijn, vlees met een normale menselijkheid. Dit is het meest fundamentele vereiste. De implicatie van Gods incarnatie is in feite dat God leeft en werkt in het vlees, dat God in Zijn ware essentie vlees wordt, mens wordt.” “Incarnatie houdt in dat de Geest van God vlees wordt, dat wil zeggen dat God vlees wordt. Het werk dat Hij in het vlees doet is het werk van de Geest en het wordt in het vlees gerealiseerd, door middel van het vlees tot uitdrukking gebracht. Niemand anders dan Gods vlees kan de bediening van de vleesgeworden God vervullen, dat wil zeggen, alleen Gods geïncarneerde vlees, deze normale menselijkheid – en niemand anders – kan het goddelijke werk uitdrukken(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De essentie van het door God bewoonde vlees). “De vleesgeworden God heet Christus, en Christus is het vlees aangekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Dit verschil is er, omdat Christus niet van vlees en bloed is, maar de belichaming van de Geest is. Hij bezit zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Geen mens bezit Zijn goddelijkheid. Zijn normale menselijkheid draagt al Zijn normale lijfelijke handelingen, terwijl Zijn goddelijkheid het werk van God Zelf uitvoert(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader). “Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. Als de mens wil onderzoeken of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet de mens dit vaststellen aan de hand van de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt. Dat betekent dat aan de hand van Zijn wezen beoordeeld moet worden of dit al dan niet het geïncarneerde vlees van God is en of dit al dan niet de ware weg is. Bij het vaststellen of dit het geïncarneerde vlees van God is, is het dus het allerbelangrijkste om aandacht te schenken aan Zijn wezen (Zijn werk, Zijn woorden, Zijn gezindheid en nog veel meer dingen) in plaats van aan de uiterlijke schijn. Als de mens alleen Zijn uiterlijk ziet en aan Zijn wezen voorbijgaat, geeft dat blijk van de onwetendheid en naïviteit van de mens(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord).

Zuster Li ging verder: “Christus is God in het vlees. Hij is Gods Geest gehuld in vlees, die een normaal mens is geworden, en onder de mensen verschijnt, werkt en woorden uitspreekt. De geïncarneerde God lijkt een gewoon mens, niet verheven of bovennatuurlijk. Hij heeft al het verstand, de gedachten en emoties van een normaal mens en Hij gaat met mensen om op een heel echte manier. Het verschil is, dat Hij naast normale menselijkheid ook een goddelijke essentie bezit die mensen niet hebben. Christus kan het werk van God Zelf doen. Hij kan een oud tijdperk afsluiten en een nieuw beginnen. Zijn essentie is de waarheid, de weg en het leven.” “Hij kan de waarheid overal en altijd uitdrukken. Hij kan mensen leiden en steunen en onze problemen oplossen. Hij kan ons een beoefeningspad geven. Christus kan ook mysteries onthullen, en Gods gezindheid, wat Hij heeft en is en Zijn almacht en wijsheid uitdrukken. De woorden van Christus kunnen alles volbrengen. Er is geen mens die dit kan.” “De Heer Jezus zag eruit als een gewoon mens, maar Hij had een goddelijke essentie. Door Zijn verschijnen en werk begon het Tijdperk van Genade en eindigde het Tijdperk van de Wet. Hij drukte de waarheid uit, gaf ons de weg van het berouw en vergaf onze zonden. Hij was verdraagzaam en geduldig en zei ons zeventig keer zeven keer te vergeven. Hij liet ons Gods gezindheid van liefdevolle goedheid en genade zien. Hij liet ook veel tekenen en wonderen zien terwijl Hij werkte, zoals de blinden genezen, de verlamden weer laten lopen, de zee tot rust brengen met een woord, de doden doen opstaan, 5000 mensen voeden met vijf broden en twee vissen, en nog meer. Dit openbaarde volledig Gods gezag en kracht. Het werk en de woorden van de Heer Jezus en de gezindheid die Hij uitdrukte waren voldoende bewijs dat Hij God in het vlees was.” “Alleen God kan de waarheid uitdrukken, een oud tijdperk beëindigen en een nieuw doen beginnen, en Gods gezindheid en de wijsheid van Zijn werk uitdrukken. Behalve God, kan niemand de waarheid uitdrukken, uitdrukken wat God heeft en is, of Gods werk op zich nemen. Dit is hoe we kunnen bepalen of Hij God in het vlees, Christus van de laatste dagen is. Het belangrijkste is Gods werk en woorden zoeken en onderzoeken. Als Hij de waarheid en Gods gezindheid uitdrukt, als Hij het werk van God doet, dan is Hij God in het vlees, dan is Hij Christus.”

Door wat ze zei, begreep ik beter dat God in het vlees de waarheid kan uitdrukken en Gods werk kan doen. Dat is de werkelijkheid.

Zuster Zhou ging verder: “Om te bepalen of Almachtige God echt God in het vlees is, kunnen we niet afgaan op uiterlijkheden. We moeten zekerheid hebben door Zijn woorden en werk en de gezindheid die Hij uitdrukt. In de laatste dagen doet Almachtige God het werk van het oordeel dat begint bij het huis van God op basis van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Hij heeft het Tijdperk van Genade beëindigd en het Tijdperk van het Koninkrijk ingeluid. Almachtige God heeft miljoenen woorden uitgesproken. Hij heeft het mysterie van Gods 6000-jarige managementplan, het mysterie van Gods incarnatie en het verhaal achter de Bijbel ontsluierd. Hij heeft geopenbaard hoe Satan de mensheid verderft, hoe God haar redt, hoe God het werk van het oordelen over en reinigen van mensen in de laatste dagen doet, hoe Hij mensen rangschikt naar hun soort, hun eind en bestemming bepaalt en meer. Almachtige God drukt Zijn gezindheid uit die principieel rechtvaardig is, ontmaskert en oordeelt over onze satanische natuur van verzet tegen God en onze verdorven gezindheid.Hij toont ons ook de weg om het kwaad af te werpen en gereinigd te worden.” Zuster Zhou vertelde ook hoe Gods woorden over haar hadden geoordeeld en haar hadden getuchtigd.“Ik zag niet hoe arrogant, egoïstisch en sluw ik was, tot er over me was geoordeeld, ik werd getuchtigd en op de proef gesteld, gelouterd, behandeld en gesnoeid door Gods woorden. Ik geloofde en putte me uit voor God, maar ik zondigde en weerstond God voortdurend door mijn verdorven satanische natuur. Zo hield ik ervan om op te scheppen en anderen tegen me te laten opkijken. Hooghartig berispte ik anderen en liet hen doen wat ik zei. Ik loog en bedroog constant om mijn eigen belangen te beschermen. En ga zo maar door. Door het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden, besefte ik dat Zijn rechtvaardige gezindheid geen belediging duldt en in mijn hart begon ik Hem te vrezen. Ook begon ik mezelf te haten en me te richten op het praktiseren van de waarheid om mijn satanische natuur te verhelpen. Geleidelijk veranderde mijn verdorven gezindheid enigszins. Zijn de successen van het werk en de woorden van Almachtige God niet genoeg om zeker te zijn dat Hij de geïncarneerde God en Christus van de laatste dagen is?”

Wat de zuster zei, verlichtte mijn hart. Ik zag dat we het verschijnen van de Mensenzoon kunnen bevestigen en kunnen vaststellen of Hij Christus in het vlees is door te zien of Hij Gods woorden en gezindheid kan uitdrukken, en of Hij werk kan doen om het oude tijdperk te beëindigen en het nieuwe te beginnen. Almachtige God heeft zoveel waarheden uitgedrukt en doet het werk om over de mensheid te oordelen en haar te reinigen. Hij is het Tijdperk van het Koninkrijk begonnen en heeft het Tijdperk van Genade beëindigd. Dat moet betekenen dat Hij Christus, de terugkeer van de Heer is. Ik heb de waarheid nooit eerder begrepen. Ik wachtte blindelings tot de Heer in Zijn spirituele vorm kwam op een wolk. Ik probeerde niet te zoeken of te onderzoeken toen ik hoorde dat Hij al was teruggekeerd. Ik verspeelde bijna mijn kans om herenigd te worden met de Heer. Wat was ik een dwaas.

Daarna verslond ik de woorden van Almachtige God alsof ik uitgehongerd was. Ik leerde veel waarheden en mysteries die ik nog nooit had begrepen in mijn geloof, en raakte ervan overtuigd dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is. Ik deelde het werk van Almachtige God van de laatste dagen met meer dan honderd broeders en zusters in mijn netwerk. Toen ze Zijn woorden lazen en Zijn stem hoorden, waren ze tot tranen toe bewogen. Ze wendden zich tot Almachtige God, aanvaardden Zijn werk van de laatste dagen, en namen deel aan het feestmaal van het Lam.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Verenigd met de Heer

Door Jianding, Verenigde Staten Ik ben geboren in een katholieke familie en vanaf jonge leeftijd leerde mijn moeder me de Bijbel te lezen....

Een ander soort liefde

Door Chengxin, Brazilië In 2011 kreeg ik bij toeval de kans om uit China naar Brazilië te komen. Toen ik net was aangekomen, werd ik...

Het licht van het oordeel

Door Enhui, Maleisië “God kijkt naar alle landen en beveelt alle dingen, en aanschouwt alle woorden en daden van de mens. Zijn management...

Neem contact op via Messenger