In de voetsporen van het Lam treden

13 augustus 2020

Door Lizhong, China

Aangezien de mens in God gelooft, moet hij de voetstappen van God nauwgezet volgen, stap voor stap; hij dient ‘het Lam te volgen waarheen Hij ook gaat’. Alleen deze mensen zoeken de ware weg, alleen zij kennen het werk van de Heilige Geest. Mensen die slaafs letters en leerstellingen volgen, zijn geëlimineerd door het werk van de Heilige Geest. In elke tijdsperiode zal God nieuw werk beginnen en in elke periode zal er een nieuw begin onder de mensen zijn. Als de mens alleen de waarheden ‘Jehova is God’ en ‘Jezus is Christus’ blijft aanhangen, welke waarheden alleen in een bepaald tijdperk van toepassing zijn, dan zal de mens nooit gelijke tred houden met het werk van de Heilige Geest en nooit in staat zijn om het werk van de Heilige Geest te verkrijgen. Alleen de mensen die de voetstappen van het Lam tot het einde toe volgen, kunnen de ultieme zegen verkrijgen(‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’). Gods woorden zeggen ons hoe belangrijk het is om Zijn voetstappen nauwgezet te volgen en het werk van de Heilige Geest te blijven volgen. Ik begreep dat aspect van de waarheid niet en hield vast aan mijn eigen opvattingen en denkbeelden. Ik dacht dat zolang ik de naam van de Heer Jezus en Zijn weg trouw bleef, ik naar de hemel zou gaan als Hij kwam. Daarom zocht en onderzocht ik Almachtige Gods oordeelswerk van de laatste dagen niet. Ik heb op een haar mijn kans gemist om de Heer te verwelkomen.

Op een dag in augustus 2012, lag ik op ons bed te rusten na het eten, terwijl mijn vrouw tegenover me naar muziek zat te luisteren. Ik hoorde muziek met een pakkende melodie door haar koptelefoon. Ik vroeg haar uit nieuwsgierigheid waar ze naar luisterde. Ze zei lachend: “Gezangen uit De Kerk van Almachtige God.” Ik veerde rechtop en vroeg luid: “Geloof je in Almachtige God? Is dat geen verraad aan de Heer Jezus?” Ze antwoordde meteen streng: “Daar heb je helemaal geen verstand van. De Heer Jezus is teruggekomen. Hij heeft het Tijdperk van Genade beëindigd, is het Tijdperk van het Koninkrijk begonnen en doet nieuw werk. Almachtige God is de teruggekeerde Heer Jezus, dus mijn geloof in Hem is geen verraad aan de Heer. Ik volg de voetstappen van het Lam. Dat staat ook in de Bijbel: ‘Zij volgen het lam waarheen het maar gaat(Openbaring 14:4). Toen de Heer Jezus verscheen en werkte, verlieten veel mensen de tempel om Zijn werk te aanvaarden. Verraadden zij Jehova God? Ze verraadden niet alleen Jehova God niet, maar ze volgden ook Gods voetstappen en werden door de Heer gered.” “Het waren de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs die zich vasthielden aan de wetten in de Bijbel en de Heer Jezus weerstonden en veroordeelden. Ze dachten nog steeds dat ze Jehova God trouw waren, maar ze werden vervloekt en gestraft door God. Weet je dat echt niet?” Op dat moment wist ik niet hoe ik haar woorden moest weerleggen, dus ik zei boos: “De Heer heeft ons rijkelijk gezegend. We moeten Zijn naam en weg hoe dan ook trouw blijven. We mogen niet zo ondankbaar zijn.” Daarna liep ik boos weg. Om haar tegen te houden, vertelde ik aan onze dochter wat er was gebeurd. Zij koos mijn kant. Toen mijn vrouw die dag naar een bijeenkomst ging, maakte mijn dochter stennis om de bijeenkomst te verstoren. Toen ik dat na het werk hoorde, zei ik tegen haar: “Dat heb je goed gedaan. Ga zo door. Hou je moeder in de gaten als ik aan het werk ben. We moeten een manier vinden om haar terug bij de Heer Jezus te brengen.” Maar enkele dagen later was de zomervakantie voorbij en ging onze dochter weer naar school. Omdat ik bang was dat mijn vrouw naar meer bijeenkomsten zou gaan, haalde ik onze tienjarige zoon met zakgeld over om haar in de gaten te houden en te voorkomen dat ze naar bijeenkomsten ging als hij terugkwam van school. Elke dag na mijn werk zei hij waar ze was geweest. Ik begon me een beetje te ontspannen toen ik hoorde dat ze de laatste paar dagen alleen maar had gewerkt. Maar iets wat me echt verbaasde was dat ze ’s avonds geen mahjong meer speelde. In plaats daarvan poetste ze het huis en zelfs het werk op het land was af. Ik was verbijsterd. Ze speelde altijd mahjong en negeerde het huishouden, en ik kon haar nooit overhalen om te stoppen. Ze had zelfs tot de Heer gebeden en gebiecht, maar ze was nooit veranderd. Waarom nu opeens wel? Ik wist niet wat er aan de hand was.

Ik werd eens midden in de nacht plotseling wakker. Ik zag een smalle strook licht op het gordijn schijnen. Ik snapte niet waar dat licht vandaan kwam. Toen zag ik dat het onder het deken van mijn vrouw vandaan kwam. Ik vond het heel vreemd en vroeg me af wat ze in hemelsnaam deed. Ik kroop voorzichtig uit bed, liep op mijn tenen naar de andere kant, en gluurde onder het beddengoed. Ze las een boek met een zaklamp. Ik dacht: had ze haar geloof in Almachtige God niet opgegeven? Ik had nooit gedacht dat ze dat boek nog zou lezen. Wat staat er eigenlijk in dat ze het midden in de nacht onder de dekens wil lezen? En waarom is ze ondanks mijn verzet vastbesloten om te blijven geloven? Ik snapte er helemaal niets van. Ik herinnerde me dat ik niets had kunnen doen toen ze zo graag mahjong speelde dat ze het huishouden negeerde. Ik vroeg me af waarom ze opeens was veranderd. Kwam dat door dat boek? Ik dacht erover na en besloot, dat ik moest weten wat erin stond. Op een dag verliet mijn vrouw het huis na het ontbijt, en dacht ik weer aan dat boek. Ik doorzocht elke kast en elke lade. Ik keek overal, maar ik kon het niet vinden. Opeens besefte ik dat het tussen haar kleding kon liggen. Ja, hoor. Daar vond ik het. Dat is goed. Het was een dik boek met een harde kaft: ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. Ik sloeg het open en mijn oog viel direct op de titel van een hoofdstuk. ‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’. Ik las het in één ruk uit en één passage ontroerde me zeer. “Ik heb het dringende verzoek aan de mensen van alle landen, naties en zelfs industrieën om te luisteren naar de stem van God, om het werk van God te aanschouwen, om aandacht te geven aan het lot van de mensheid, om zodoende van God de allerheiligste te maken, de meest eerbare, de allerhoogste en het enige onderwerp van aanbidding voor de mensheid, en om toe te staan dat de gehele mensheid onder de zegening van God leeft, net zoals de afstammelingen van Abraham onder de belofte van Jehova leefden, en net zoals Adam en Eva, die oorspronkelijk gemaakt waren door God, leefden in de hof van Eden. Het werk van God is als machtige, aanzwellende golven. Niemand kan Hem tegenhouden en niemand kan Zijn voetstappen stoppen. Alleen zij die zorgvuldig naar Zijn woorden luisteren, en die naar Hem zoeken en dorsten, kunnen Zijn voetstappen volgen en Zijn belofte ontvangen. Zij die dat niet doen zullen worden onderworpen aan overweldigende rampspoed en welverdiende straf.” Ik dacht: wat een gezaghebbende en krachtige woorden. Die kunnen niet van een gewoon mens komen. Zijn dit de woorden van de Heilige Geest? Mijn vrouw zei dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is, en dat je in de voetsporen van het Lam treedt als je Hem volgt. Als dat waar is, zou ik me tegen God verzetten als ik haar hinderde. Was ik dan niet net als de farizeeërs tweeduizend jaar geleden? De farizeeërs hielden zich aan de wet en wilden het werk van de Heer Jezus niet aanvaarden. Fanatiek weerstonden en veroordeelden ze Hem. Uiteindelijk kruisigden ze Hem en ze werden vervloekt door God. Ik vroeg me af: als Almachtige God echt de teruggekeerde Heer Jezus is, zou ik dan niet diezelfde vreselijke zonde begaan door me tegen Gods nieuwe werk te verzetten? De gevolgen zouden ondenkbaar zijn. Toen herinnerde ik me iets uit het boek: “Alleen zij die zorgvuldig naar Zijn woorden luisteren, en die naar Hem zoeken en dorsten, kunnen Zijn voetstappen volgen en Zijn belofte ontvangen.” Ik dacht: ik kan niet blindelings Almachtige Gods werk blijven veroordelen. Ik moet dit boek zorgvuldig lezen en bestuderen.

Vanaf die dag, las ik ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ als mijn vrouw niet thuis was. Op een dag zei ze dat ze moest overwerken, dus ik stopte twee uur eerder met werken en fietste snel naar huis zodat ik meer tijd had om het boek te lezen. Dit stond erin geschreven: “Mijn volledige managementplan, een plan dat een tijdsduur van zesduizend jaar overspant, is ingedeeld in drie fasen of drie tijdperken: het Tijdperk van de Wet in het begin; het Tijdperk van Genade (dat tevens het Tijdperk van Verlossing is); en het Tijdperk van het Koninkrijk in de laatste dagen. De inhoud van mijn werk in deze drie tijdperken verschilt per tijdperk, al naargelang het karakter ervan, maar het is altijd afgestemd op de noden van de mensheid. Of, juister gezegd, mijn werk wordt verricht als gevolg van de listen waarvan Satan zich bedient in de strijd die ik tegen hem voer. Kortom, het doel van mijn werk is Satan verslaan, mijn wijsheid en almacht volledig manifesteren en alle trucs van Satan blootleggen en daarmee het menselijke geslacht, dat nu nog leeft onder zijn domein, te redden(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het ware verhaal achter het werk van het Tijdperk van Verlossing). “Het werk dat op dit moment gedaan wordt, heeft het werk van het Tijdperk van Genade verder gebracht; dat wil zeggen dat het werk van het hele zesduizendjarige managementplan voortgegaan is. Hoewel het Tijdperk van Genade nu voorbij is, heeft het werk van God voortgang geboekt. Waarom zeg ik steeds weer dat dit stadium van het werk bouwt op het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van de Wet? Dit houdt in dat het huidige werk een voortzetting is van het werk dat in het Tijdperk van Genade is gedaan en een vooruitgang ten opzichte van het werk in het Tijdperk van de Wet. De drie stadia zijn nauw verweven en iedere schakel in de keten is nauw verbonden met de volgende. Waarom zeg ik ook dat dit stadium van het werk voortborduurt op het werk van Jezus? Stel dat dit stadium niet op het werk van Jezus zou voortborduren. Dan zou er in dit stadium opnieuw een kruisiging moeten plaats vinden, en zou het verlossingswerk van het vorige stadium helemaal overgedaan moeten worden. Dat zou zinloos zijn. Het is dus niet zo dat het werk helemaal klaar is, maar het tijdperk is verder gegaan en het werk is naar een nog hoger niveau getild dan voorheen. Je kunt zeggen dat dit stadium van het werk op het fundament van het Tijdperk van de Wet en op de rots van het werk van Jezus is gebouwd. Het werk wordt stadium voor stadium opgebouwd, en dit stadium is geen nieuw begin. Alleen de combinatie van de drie stadia van het werk kunnen als het zesduizendjarige managementplan worden beschouwd(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie). Toen ik dat las, vroeg ik me af of mijn vrouw gelijk had. Was het verlossingswerk van de Heer Jezus echt de basis voor het werk van Almachtige God? Had dat het werk van het Tijdperk van Genade echt voortgedreven? Het boek vulde me met nieuwsgierigheid en verlangen. Ik nam elke kans waar om er stiekem in te lezen.

Op een dag las ik een passage die ik nu graag wil voorlezen. “Je weet alleen dat Jezus zal nederdalen tijdens de laatste dagen, maar hoe precies zal Hij nederdalen? Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over titels en identiteit). Ik vond het heel praktisch. In alle jaren dat ik had geloofd, had ik veel gebiecht om vervolgens opnieuw te zondigen. Ik bleef maar liegen en bedriegen. Ik was nog niet echt ontsnapt aan de ketenen van zonde. Ik kon niet zeker zijn of ik zo in het hemelse koninkrijk zou komen. Ik dacht: wat als het echt is zoals hier staat? Wat als ik nog steeds een stap in mijn geloof mis en de verlossing van de Heer Jezus aanvaarden niet genoeg is? Hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik vond dat het boek echt de waarheid bevatte en een mens zulke dingen niet had kunnen zeggen. Kon het echt van God zijn? Kon het echt Zijn stem zijn? Die gedachte spoorde me aan. Ik las gretig verder en verslond het boek.

Later merkte mijn vrouw dat ik me niet meer zo verzette tegen haar geloof in Almachtige God. Ze las het boek niet meer achter mijn rug om en soms las ze zelfs delen hardop, zodat ik het kon horen. Toen ik op een dag thuiskwam van het werk, las ze Gods woorden. Toen ze me zag, zei ze blij: “Li Zhong, kom Almachtige Gods woorden lezen. ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ is samengesteld uit Gods uitspraken in de laatste dagen. Het onthult alle mysteries en waarheden die we in ons geloof nooit hebben begrepen. Zal ik enkele passages voor je voorlezen?” Ik dacht: ik lees Almachtige Gods woorden al een tijdje. Misschien heb ik wel net zoveel gelezen als jij. Ik zei niets, dus ze pakte het boek en begon te lezen. “Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord). “Door middel van dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens volledig de vuile en verdorven essentie van zichzelf leren kennen en hij zal volledig kunnen veranderen en gezuiverd kunnen worden. Alleen op deze manier kan de mens waardig worden om voor de troon van God terug te keren. Al het werk dat op deze dag wordt gedaan, is dusdanig dat de mens gezuiverd en veranderd kan worden. Door het oordeel en de tuchtiging door het woord en door de loutering kan de mens zijn verdorvenheid uitdelgen en rein worden gemaakt. Beter nog dan deze werkfase als een fase van redding te beschouwen, zou het treffender zijn om te zeggen dat deze het werk is van zuivering(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)). “Van het werk van Jehova tot dat van Jezus, en van het werk van Jezus tot dat van deze huidige fase; deze drie fasen vormen een rode draad door de volledige omvang van Gods management, en allemaal zijn ze het werk van één Geest. Sinds de schepping van de wereld is God altijd bezig geweest met het beheer van de mensheid. Hij is het begin en het einde, Hij is de eerste en de laatste, en Hij is degene die een tijdperk begint en tot een einde brengt. De drie fasen van het werk, in verschillende tijdperken en op verschillende locaties, zijn onmiskenbaar het werk van één Geest. Iedereen die deze drie fasen van elkaar scheidt, staat lijnrecht tegenover God. Nu is het jouw verantwoordelijkheid om in te zien dat al het werk vanaf de eerste fase tot aan vandaag het werk is van één God, het werk van één Geest. Hierover kan geen twijfel bestaan(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De visie van Gods werk (3)). Nadat mijn vrouw dat had gelezen, vroeg ik haar om het in detail uit te leggen. Ze was verbaasd, maar ze deelde deze communicatie: “Je hebt altijd gezegd dat mijn geloof in Almachtige God een verraad aan de Heer Jezus is. In feite zijn Jehova, de Heer Jezus en Almachtige God dezelfde God. God doet verschillend werk in verschillende tijdperken.” “In het Tijdperk van de Wet vaardigde Jehova God de wet en de geboden uit om de vroege mensheid te helpen met het leven op aarde. Zo wisten mensen wat zonde was en hoe ze God moesten aanbidden. Maar aan het einde van het Tijdperk van de Wet, hield niemand zich meer aan de wet en werd er steeds meer gezondigd. Iedereen liep gevaar om te worden veroordeeld en onder de wet te worden geëxecuteerd. In het Tijdperk van Genade, werd God persoonlijk vlees om de mensheid te redden. Hij deed het verlossingswerk. Hij drukte Zijn gezindheid uit die voornamelijk genade en liefde inhield en overlaadde de mensheid met genade. Uiteindelijk werd Hij gekruisigd als een zondoffer voor de mensheid. Als we hebben gezondigd, hoeven we alleen maar voor de Heer te komen, te biechten en berouw te tonen, om te worden vergeven.” “Maar de Heer Jezus heeft ons alleen van onze zonden verlost. Onze zondige natuur is nog niet verholpen. We blijven onwillekeurig liegen en zondigen. We zijn arrogant, egoïstisch, sluw, gierig en opschepperig. Zelfs gelovigen die zichzelf inspannen, offers brengen en een beetje lijden doen het voor de zegeningen van het hemelse koninkrijk. Het is een transactie. Bij echte tegenspoed en beproevingen of een echte ramp, geven we de Heer de schuld of verloochenen en verraden we Hem zelfs. Als Gods werk niet overeenkomst met onze opvattingen, veroordelen en weerstaan we Hem willekeurig. God is heilig, dus hoe kunnen wij, als we continu zondigen en God weerstaan, waardig zijn om het hemelse koninkrijk binnen te gaan?” “Daarom beloofde de Heer Jezus dat Hij zou terugkeren om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen. Almachtige God is gekomen in de laatste dagen en drukt waarheden uit om het oordeelswerk te doen. Hij begint met het huis van God op basis van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Hij komt ons zuiveren van onze verdorven gezindheden om onze zondige natuur volledig te verhelpen. Zo kunnen we worden bevrijd van zonde en volledig worden gered.” “Dat vervult de profetieën van de Heer Jezus: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid(Johannes 16:12-13). ‘Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen’ (Johannes 12:48). Hoewel God in verschillende tijdperken onder verschillende namen verschillend werk doet, wordt het allemaal gedaan door één enkele God.” “Zijn drie fasen van werk, het Tijdperk van de Wet, het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk, gaan elk hoger en dieper dan de vorige. Elke fase van werk bouwt voort op de vorige en is nauw verbonden met de volgende. Alleen deze drie fasen samen kunnen de mensheid voorgoed redden.” “Daarom verraadde ik de Heer Jezus niet toen ik Almachtige Gods werk aanvaardde. Ik volg de stappen van Gods werk en verwelkom de Heer.”

Na haar communicatie bekeken we een video waarin Gods woorden werden gelezen. Almachtige God zegt: “Eens ben ik aangeduid met Jehova. Ik ben ook de Messias genoemd en de mensen noemden me Jezus de Redder, omdat ze van mij hielden en mij respecteerden. Maar in deze tijd ben ik niet de Jehova of Jezus die de mensen in het verleden hebben gekend – ik ben de God die is teruggekeerd in de laatste dagen, de God die het tijdperk tot het einde zal voeren. Ik ben God Zelf die oprijst vanaf het uiteinde der aarde, vervuld van mijn volledige gezindheid en vol gezag, eer en glorie. De mensen zijn nooit interactie met mij aangegaan, hebben mij nooit leren kennen en hebben mijn gezindheid nooit leren kennen. Vanaf de schepping van de wereld tot op de dag van vandaag heeft geen enkel mens mij ooit gezien. Dit is de God die in de laatste dagen aan de mens verschijnt, maar onder de mensen verborgen is. Hij houdt verblijf onder de mensen, waarachtig en echt, als de brandende zon en het vlammende vuur, vol kracht en vol gezag. Absoluut iedereen, absoluut alles zal worden geoordeeld door mijn woorden en er is geen enkel mens of ding dat niet door het branden van het vuur zal worden gezuiverd. Uiteindelijk zullen alle naties worden gezegend vanwege mijn woorden en ook aan stukken worden geslagen vanwege mijn woorden. Zo zullen alle mensen in de laatste dagen zien dat ik de teruggekeerde Redder ben, dat ik de Almachtige God ben die de hele mensheid overwint. En allen zullen zien dat ik ooit het zondoffer voor de mens ben geweest, maar in de laatste dagen word ik ook het vuur van de zon dat alles verbrandt en de Zon van de rechtvaardigheid die alles openbaart. Dat is mijn werk van de laatste dagen. Ik heb deze naam aangenomen en ik bezit deze gezindheid zodat alle mensen kunnen zien dat ik een rechtvaardige God ben, en de brandende zon en het vlammende vuur. Dit is zodat allen mij, de enige ware God, kunnen aanbidden en zodat zij mijn ware gezicht kunnen zien: ik ben niet alleen de God van de Israëlieten en ik ben niet alleen de Verlosser – ik ben de God van alle schepselen in de hemelen, op de aarde en in de zeeën(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’). Nadat ik dat gezien had, klaarde mijn gemoed op. Ik zag dat Jehova, de Heer Jezus en Almachtige God één God zijn, die in verschillende tijdperken verschillend werk heeft gedaan. In het Tijdperk van de Wet vaardigde Jehova God de wet uit. In het Tijdperk van Genade verloste de Heer Jezus de hele mensheid. Nu drukt Almachtige God in de laatste dagen de waarheid uit om over mensen te oordelen en ze te zuiveren. Deze drie fasen zijn Gods werk om de mensheid te redden in de verschillende tijdperken, volgens de behoeften van de mensheid. Ik wist zeker in mijn hart dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is, en dat wie Almachtige God volgt, in de voetsporen van het Lam treedt. Ik was heel opgetogen en zei tegen mijn vrouw: “Je geloof in Almachtige God is geen verraad aan de Heer Jezus. Je volgt gewoon Gods nieuwe werk.” Toen zei ik eindelijk tegen haar: “De waarheid is dat ik Almachtige Gods woorden al een tijdje lees.”

Ze zei verbaasd: “Sinds wanneer? Ik had geen idee.” Ik antwoordde niet direct, maar ik keek verlegen naar beneden en zei rustig: “Toen je pas geloofde in Almachtige God, hinderde ik je niet alleen, maar liet ik je ook door onze kinderen in de gaten houden. Daar heb ik nu echt spijt van. Zo heb ik me verzet tegen God. Maar God had genade met me en zorgde dat ik Zijn woorden ging lezen. Nu weet ik zeker dat Almachtige God de Heer Jezus is op wie we hebben gewacht. Hij is de enige ware God.” “Ik wil Almachtige God officieel aanvaarden.” Die nacht zwol mijn hart van emotie. Ik bad tot God en riep Almachtige Gods naam: “Dank u, God, dat u me hebt gekozen dat ik uw voetstappen mag volgen en het bruiloftsmaal van het Lam mag bijwonen.”

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Neem contact op via Messenger