Kun je werkelijk de Heer verwelkomen door naar de hemel omhoog te staren?

15 september 2020

Door Jincheng, Zuid-Korea

Heel veel gelovigen wachten erop dat de Heer Jezus neerdaalt op een wolk om voorafgaand aan de rampen te worden opgenomen in Gods koninkrijk. Maar al die tijd dat zij de rampen groter hebben zien worden, is de Heer Jezus nog steeds niet op een wolk gekomen. Het geloof van veel mensen is gaan wankelen. Sommigen zeggen dat de Heer Zelf moet uitmaken wanneer Hij komt en wij gewoon moeten afwachten. Anderen zeggen dat als Hij niet voorafgaand aan de rampen komt, Hij misschien tijdens of na de rampen komt. Wat laten deze uitspraken zien? Tonen die niet aan dat hun geloof aan de grond zit? Zij zijn hun geloof kwijt, streven het niet na en onderzoeken het niet, maar wachten tot de rampen toeslaan. Ze weten niet wat ze anders moeten doen. Zij staren al jaren omhoog naar de hemel maar hebben nog steeds de Heer niet verwelkomd. Is dat echt de juiste benadering? Wat is het belangrijkst voor het verwelkomen van de Heer? Ik herinner me dat de Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem” (Johannes 10:27). “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). En op veel plekken in Openbaring wordt geprofeteerd: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openbaring 2, 3). Deze verzen laten zien dat de sleutel tot het verwelkomen van de komst van de Heer is dat je zoekt wat de Geest zegt tot de kerken en probeert de stem van God te horen. Degenen die de stem van God horen, verwelkomen de Heer, en zij zijn de wijze maagden. Vroeger begreep ik die waarheid niet ging ik af op mijn noties en waanvoorstellingen en staarde ik omhoog naar de hemel. Toen ik iemand hoorde getuigen dat de Heer Jezus al was teruggekeerd en vele waarheden uitdrukte, ging ik daar niet naar op zoek en onderzocht ik het niet, waardoor ik bijna mijn kans miste om de Heer te verwelkomen en te worden opgenomen.

In mijn vroegere kerk had de dominee het altijd over Handelingen 1:11: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.” Hij zei dat de Heer op een wolk komt wanneer Hij terugkeert dus dat we moesten opletten en bidden om de Heer te verwelkomen. Ik maakte dat ik elke dag de Bijbel las en bad, in de hoop dat de Heer een dezer dagen op een wolk zou komen en me meenam naar Zijn koninkrijk.

Op een dag ging ik naar het huis van een vriend die op dat moment een Chinese fysiotherapeutische behandeling onderging. We kletsten wat en ik hoorde dat de fysiotherapeut, meneer Zhang, een christen was. Zo kwam ons gesprek op de Bijbel. Broeder Zhang zei iets over Gods werk van de laatste dagen en haalde een Bijbelvers aan: “De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd” (Johannes 5:22). Daarna zei hij tegen me: “De Heer Jezus is al teruggekeerd als Almachtige God. Hij is in het vlees gekomen en drukt waarheden uit om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen.” Toen ik hoorde dat de Heer was teruggekomen, was ik zowel opgetogen als geschokt, en ik dacht: wat geweldig dat de Heer Jezus is teruggekomen.HHeerHHeer Ik heb hier jarenlang dag in dag uit naar verlangd – Hij is eindelijk gekomen. Maar net toen ik blij werd besefte ik ineens dat broeder Zhang “in het vlees” had gezegd. Op dat moment begon mijn hart te bonzen omdat de dominee en de ouderlingen altijd zeiden dat de Heer op een wolk zou komen, dat berichten over dat Hij in het vlees komt vals zijn en dat we ons niet mochten laten misleiden. Ik was meteen op mijn hoede voor broeder Zhang. Ik bedacht dat ik al jaren gelovig was en veel in de Bijbel had gelezen maar nooit iets had gezien over de Heer die in het vlees terugkeerde. Dus ik zei tegen hem: “Hoe kan het dat de Heer in het vlees is teruggekomen? In Handelingen 1:11 staat: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ En in Openbaring 1:7 staat: ‘Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen.’ Uit die verzen kunnen we afleiden dat de Heer op een wolk is vertrokken, dus dat Hij bij Zijn terugkeer ook op een wolk zal komen. Je bewering dat de Heer in geïncarneerde vorm is teruggekomen is in tegenspraak met Bijbelse profetieën.”

Met een glimlach zei hij tegen me: “Het klopt dat in de Bijbel staat dat de Heer op een wolk komt, broeder, maar er is meer dan één soort profetie over hoe de Heer zal komen.” “Er zijn ook heel wat profetieën over dat Hij in de laatste dagen heimelijk in het vlees komt als de Mensenzoon.” Hij noemde een paar andere verzen: ‘Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent’ (Openbaring 3:3). “Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader” (Marcus 13:32). “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). En ook: “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25). Daarna sprak hij over deze Bijbelverzen, en merkte op dat de profetieën over “als een dief” en “niemand weet” betekenen dat de Heer in het geheim komt zonder dat iemand het weet, en zonder dat iemand Hem herkent, als ze Hem zien. De profetieën vermelden ook “de Mensenzoon” en dat de Mensenzoon zal komen. Zulke verwijzingen naar “de Mensenzoon” betekenen dat Hij uit een mens is geboren, van vlees en bloed is en een normale menselijkheid bezit. De Heer Jezus werd Christus de Mensenzoon genoemd. Aan de buitenkant zag Hij er net zo uit als ieder ander. Hij at, kleedde Zich, en leefde net als een gewoon persoon naast andere mensen. Als het om Gods Geest of het spirituele lichaam van de Heer Jezus na de wederopstanding ging, zou Hij niet “de Mensenzoon” worden genoemd. Dus als de komst van de Mensenzoon wordt genoemd betekent dat dat de Heer in het vlees terugkomt. “De Heer die op een wolk terugkomt, zou beslist een spektakel zijn waarvan de wereld op zijn grondvesten zou schudden. Dan zou iedereen neervallen en niemand zou tegen Hem durven opstaan. Maar denk aan de profetie van de Heer: ‘Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden.’ Hoe kan die in vervulling gaan?” Hij zei ook: “God kan alleen lijden onder en worden verworpen door deze generatie als Hij in het vlees als de Mensenzoon verschijnt en werkt. Het is net als toen de Heer Jezus verscheen en werkte. Degenen die Gods stem niet konden horen en de goddelijke essentie van de Heer Jezus niet herkenden klampten zich vast aan hun noties, verzetten zich tegen Hem en veroordeelden Hem. Uiteindelijk zorgden zij dat Hij werd gekruisigd. Dus als het in deze profetieën over de komst van de Mensenzoon gaat ‘als een dief’ en dat Hij door ‘deze generatie zal worden verworpen’, dan verwijst dat allemaal naar de terugkeer van de Heer in het vlees en in het geheim, als de Mensenzoon.” Dat vond ik een heel opmerkelijke boodschap. Ik had nooit gedacht dat er zoveel Bijbelse profetieën waren over de Heer die terugkomt om als de Mensenzoon te werken. Ik vroeg me af, hoe het mogelijk was dat ik dit nooit had gezien terwijl ik zo vaak de Bijbel had gelezen. Waarom hadden de dominee en de ouderlingen het daar nooit over in hun Bijbelbesprekingen? Daar hadden ze het nooit over. Ik moest toegeven dat wat broeder Zhang preekte heel verheven was en dat hij ontegenzeggelijk een uniek inzicht had in de Bijbel. Maar ik dacht erover na dat er echt in de Bijbel staat dat de Heer op een wolk komt en dat de dominee en de ouderlingen altijd zeiden dat andere beweringen vals waren. Ik nam aan dat zij de Bijbel heel goed kenden en dat ze die onmogelijk verkeerd konden begrijpen. Maar ja, broeder Zhangs boodschap klopte ook met de Bijbel. Ik wist echt niet wat ik ervan moest denken. Ik kon er geen wijs uit worden en hoe langer ik erover nadacht, hoe onzekerder ik me voelde. Ik hield ermee op om echt naar zijn boodschap te luisteren en bedacht een excuus om te vertrekken.

Ik ging naar huis en kon gewoon geen rust vinden. De boodschap van broeder Zhang bleef door mijn hoofd rondzingen. Ik vroeg me bezorgd af of ik, als de Heer werkelijk was teruggekeerd en ik me daar niet in verdiepte, de kans zou mislopen om Hem te verwelkomen. Maar toen bedacht ik dat in de Bijbel staat dat Hij op een wolk komt en dat de geestelijken dat ook zeiden. Ik was bang dat ik in mijn geloof op een dwaalspoor zou komen. Ik wist dat dat ernstig was. Daarna nodigde broeder Zhang me vaak uit om naar zijn kerk te komen. Ik zat met mezelf in de knoop en kon niet beslissen. Uiteindelijk kwam ik met het excuus dat er iets tussen was gekomen, maar ik voelde dat dat niet overeenstemde met de wil van de Heer en had er geen vrede mee. Ik bad tot de Heer om me inzicht te geven en me te leiden. Tot mijn verbazing kwam broeder Zhang een paar dagen later bij me langs. Ik vond het heel naar dat ik broeder Zhang zo vaak had teleurgesteld, dus legde ik hem mijn probleem voor. Ik zei: “Broeder Zhang, wat je laatst tegen me zei over de Heer die heimelijk in het vlees terugkomt als de Mensenzoon klonk alsof het klopte met de Bijbel, maar er is iets wat ik niet begrijp. In de Bijbel staat duidelijk dat de Heer zal terugkeren op een wolk. In Openbaring staat: ‘Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen’ (Openbaring 1:7). Als de Heer in het vlees is teruggekeerd zoals jij zegt hoe kan deze profetie dat Hij op een wolk komt en iedereen Hem zal zien dan in vervulling gaan? Is dat niet met elkaar in tegenspraak?”

Broeder Zhang gaf glimlachend ten antwoord: “Alle profetieën over de terugkomst van de Heer zullen in vervulling gaan. Er is geen tegenspraak. Er is alleen een volgorde van de gebeurtenissen.” “Eerst incarneert God heimelijk als de Mensenzoon en dan verschijnt Hij openlijk op een wolk.” “Terwijl God heimelijk in het vlees werkt drukt Hij waarheden uit om het oordeelswerk te doen, te beginnen met Gods huis. Diegenen die Zijn stem horen en Zijn werk van de laatste dagen aanvaarden, zijn de wijze maagden die worden opgeheven tot voor Zijn troon. Zij aanvaarden het oordeel van Gods woorden en God maakt hen voorafgaand aan de rampen tot overwinnaars. Dat laat Hij rampen neerdalen en beloont Hij de goeden en straft de kwaden. Als de rampen voorbij zijn, zal Hij openlijk verschijnen op een wolk en dan zullen al diegenen die zich tegen Christus van de laatste dagen verzetten en Hem veroordeelden inzien dat Almachtige God die zij veroordeelden niemand anders is dan de teruggekeerde Heer Jezus. Zij zullen zich op de borst slaan, wenen en tandenknarsen.” “Daarmee gaat de profetie uit Openbaring in vervulling: ‘Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen’” (Openbaring 1:7). Daarna las hij iets voor uit de woorden van Almachtige God. “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Dat zal het einde van Gods managementplan zijn, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is. Wie de waarheid aanvaardt en niet op zoek is naar tekenen, en zo gezuiverd is, zal naar de troon van God en in de omarming van de Schepper zijn teruggekeerd. Alleen wie volhardt in het geloof dat ‘de Jezus die niet op een witte wolk rijdt een valse christus is’, zal aan eeuwigdurende straf onderworpen worden, want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien, maar erkennen niet de Jezus die een streng oordeel uitspreekt en de ware weg van het leven uitvaardigt. Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert. Ze zijn te eigenwijs, hebben te veel vertrouwen in zichzelf en zijn te arrogant. Hoe kunnen zulke ontaarde mensen door Jezus worden beloond? De terugkeer van Jezus betekent een geweldige redding voor hen die de waarheid kunnen aanvaarden, maar voor hen die dat niet kunnen is het een teken van veroordeling. Jullie moeten je eigen pad kiezen, en jullie mogen de Heilige Geest niet blasfemeren en de waarheid verwerpen. Jullie zouden geen onwetende en arrogante personen moeten zijn, maar mensen die gehoorzamen aan de leiding van de Heilige Geest en hunkeren en zoeken naar de waarheid; alleen zo zullen jullie profiteren” (‘Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Nadat hij Gods woord had voorgelezen, zei broeder Zhang: “Bij het wachten op de komst van de Heer, moeten wij de wijze maagden zijn en proberen Gods stem te horen. Almachtige God doet oordeelswerk in de laatste dagen en drukt alle waarheden uit die de mensheid zuiveren en redden. Dit moeten we nastreven en onderzoeken, en we moeten de woorden van Almachtige God lezen om te zien of ze de waarheid zijn, of ze Gods stem zijn.” “We kunnen hierbij niet alleen afgaan op onze noties.” Hij zei ook: “De joodse farizeeërs gingen op hun noties af. Ze wachtten blindelings op de Messias en zochten de door de Heer Jezus uitgedrukte waarheden niet. Ze verzetten zich tegen Hem en veroordeelden Hem en lieten Hem aan het kruis nagelen. Ze beledigden Gods gezindheid en werden door Hem vervloekt.” “Stel, bij het onderzoeken van de komst van de Heer gaan wij ook op onze noties af, en we houden vol dat Hij op een wolk moet terugkomen en dat al het andere vals is. En net als de geestelijken bestrijden en veroordelen we Gods werk van de laatste dagen: dan maken we dezelfde vergissing als de farizeeërs en begaan we een afschuwelijke zonde. Dan kunnen we wenen en tandenknarsen, maar is het wel te laat.”

Na zijn boodschap begreep ik dat de komst van de Heer in fases gebeurt. Eerst doet Hij Zijn oordeelswerk in het vlees en maakt Hij een groep overwinnaars, en dan komt Hij openlijk op een wolk. De profetieën van de komst van de Heer zullen allemaal één voor één in vervulling gaan. Op dat moment kreeg ik het gevoel dat ik dwaas en blind was geweest. Na jaren geloof begreep ik de Bijbel nog steeds niet maar volgde ik simpelweg de geestelijken en mijn eigen noties. Ik probeerde niet de stem van de Heer te horen en Hem te verwelkomen, maar gelukkig zette God broeder Zhang ertoe aan om keer op keer met mij over het evangelie te spreken. Anders had ik de terugkomst van de Heer gemist doordat ik aan mijn eigen waanvoorstellingen vasthield. Dan zou ik uiteindelijk worden geëlimineerd. Ik zei tegen broeder Zhang: “Jouw boodschap heeft me laten zien hoe wijs en praktisch Gods werk is.” Ja. “Dat de geïncarneerde God in het geheim werkt, is werkelijk onze redding.” “Maar er is nog iets wat ik niet begrijp. Jij getuigt dat de Heer geïncarneerd is teruggekeerd. Wat is die incarnatie nu eigenlijk? Hoe weet je zeker dat Almachtige God echt God in het vlees is?”

Broeder Zhang las me een paar passages uit Gods woorden voor. “De betekenis van incarnatie is dat God in het vlees verschijnt en dat Hij, naar het beeld van vlees, komt werken, tussen de mensen die Hij geschapen heeft. God moet dus om te incarneren eerst vlees zijn, vlees met een normale menselijkheid. Dit is het meest fundamentele vereiste. De implicatie van Gods incarnatie is in feite dat God leeft en werkt in het vlees, dat God in Zijn ware essentie vlees wordt, mens wordt.” “De Christus met normale menselijkheid is vlees waarin de Geest gerealiseerd is met een normale menselijkheid, gewoon verstand en menselijke gedachten. ‘Gerealiseerd worden’ betekent dat God mens wordt, dat de Geest vlees wordt. Duidelijk gezegd, het is als God Zelf vlees bewoont met een normale menselijkheid en hierdoor Zijn goddelijk werk tot uitdrukking brengt. Dit is wat gerealiseerd of geïncarneerd betekent” (‘De essentie van het door God bewoonde vlees’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “De vleesgeworden God heet Christus, en Christus is het vlees aangekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Dit verschil is er, omdat Christus niet van vlees en bloed is, maar de belichaming van de Geest is. Hij bezit zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Geen mens bezit Zijn goddelijkheid. Zijn normale menselijkheid draagt al Zijn normale lijfelijke handelingen, terwijl Zijn goddelijkheid het werk van God Zelf uitvoert. Maar zowel Zijn menselijkheid als Zijn goddelijkheid onderwerpen zich aan de wil van de Vader in de hemel. Het wezen van Christus is de Geest, dat wil zeggen de goddelijkheid. Daarom is Zijn wezen het wezen van God Zelf; dit wezen staat Zijn eigen werk niet in de weg, en Hij zou met geen mogelijkheid ook maar iets kunnen doen dat Zijn eigen werk teniet zal doen of woorden spreken die tegen Zijn wil ingaan” (‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Toen zei broeder Zhang: “Als gelovigen weten wij allemaal dat de Heer Jezus de vleesgeworden God was maar niemand kent de volledige waarheid omtrent de incarnatie. Nu, in de laatste dagen, heeft Almachtige God ons de waarheid en het mysterie van de incarnatie onthuld. Uit de woorden van Almachtige God kunnen we afleiden dat de incarnatie Gods Geest is, bekleed met een normaal menselijk lichaam die onder de mensheid komt werken.” “De geïncarneerde God ziet er net zo uit als een gewoon persoon. Hij ziet er niet bovennatuurlijk uit en eet en leeft als ieder ander.” “Hij heeft een scala aan emoties, net als een normaal persoon, en mensen kunnen Hem benaderen, maar de geïncarneerde God is goddelijk. Daarom kan Christus altijd en overal de waarheid uitdrukken. Hij geeft uitdrukking aan Gods gezindheid, wijsheid en wat Hij heeft en is en Hij doet Gods eigen werk. Dit is iets wat geen menselijk wezen kan bereiken.” “Het is net als met de Heer Jezus die aan de buitenkant volkomen normaal leek en een echt leven onder de mensen leidde. Maar de Heer Jezus drukte vele waarheden uit en gaf de mensheid een manier om berouw te hebben. Hij vergaf de zonden van mensen en drukte Gods gezindheid van barmhartigheid en genade uit.” “Hij liet ook veel tekenen en wonderen zien, zoals het voeden van de vijfduizend met vijf broden en twee vissen, het kalmeren van wind en zee, het doen opstaan van doden, enzovoort. Daarmee werden Gods gezag en kracht ten volle geopenbaard. Uiteindelijk werd de Heer Jezus gekruisigd om het werk van de verlossing van de mensheid compleet te maken. Dit toont aan dat het werk en de woorden van de Heer Jezus Gods eigen werk en woorden waren, en dat Hij God in het vlees was.” Daarna zei de broeder: “Dus we kunnen niet naar het voorkomen kijken om de geïncarneerde God te herkennen maar moeten Gods stem proberen te horen. Werk en woorden van Christus kunnen ons de waarheid, en Gods gezindheid, wijsheid en almacht tonen, en alles wat Hij heeft en is. Zo kunnen we zeker weten dat dit het werk en de woorden zijn van God in het vlees.”

Wat hij vertelde, verhelderde de dingen een beetje voor me. Ik besefte dat Christus eruitziet als een normaal persoon, groots noch bovennatuurlijk, maar dat Hij de essentie van God heeft. Hij is Gods Geest in vlees en bloed. Ik geloofde al jaren, maar ik had deze waarheden en mysteries niet begrepen.

Broeder Zhang ging verder met zijn boodschap: “Almachtige God openbaart alle waarheden en mysteries van de incarnatie voor ons. Als Almachtige God deze woorden niet in de laatste dagen had gesproken, had de corrupte mensheid voorgoed in de Heer kunnen geloven zonder werkelijk de waarheid achter de incarnatie te begrijpen en dan had niemand het kunnen uitdenken.” “Almachtige God en de Heer Jezus zijn een en dezelfde. Van buitenaf zien Zij er allebei heel normaal uit, maar Almachtige God drukt alle waarheden uit die de mensheid zuiveren en redden en Hij doet het oordeelswerk, te beginnen met Gods huis.” “Hij heeft de mysteries geopenbaard van Gods zesduizend-jarige managementplan en het doel van Zijn werk, de doelstellingen en betekenis van de drie fases in het werk van God om de mens te redden, en de mysteries van de incarnatie en Gods namen, het verhaal achter de Bijbel, hoe Satan de mensheid verderft, de waarheid en essentie van het verderven van de mensheid door Satan, de wortel van het verzet tegen God en het zondigen van mensen, hoe God het oordeelswerk verricht om de mensheid volledig te zuiveren en te redden, hoe God mensen rangschikt al naar gelang hun soort, hoe Hij ieders bestemming en uitkomst bepaalt, enzovoort. In Gods oordeelswerk van de laatste dagen onthult Hij volledig Zijn rechtvaardige gezindheid die geen belediging duldt.” Op dat moment vroeg broeder Zhang me: “Wie kan er afgezien van God de mysteries van Zijn plan onthullen? Wie kan de waarheid en Gods rechtvaardige gezindheid uitdrukken? Wie kan het oordeelswerk uitvoeren om de mensheid voorgoed te zuiveren en te redden?” Ik zei: “Dat kan alleen God natuurlijk.” En daar was hij het mee eens. “Ja. Alleen God in het vlees kan op zo’n praktische manier werken en spreken om de mensheid te redden. Dit is werk dat verricht wordt door God in vleselijke vorm als de Mensenzoon.” dat hoe meer mensen de woorden van Almachtige God lezen en hoe meer zij Zijn werk ervaren, hoe overtuigder zij ervan raken dat alle door Almachtige God uitgedrukte woorden de waarheid en Gods stem zijn. De uitspraken van Almachtige God zijn voldoende bewijs dat Hij Christus van de laatste dagen is, de verschijning van de enige ware God.

Op dat moment voelde ik me heel opgetogen. Ik zei: “Broeder, nu begrijp ik dat Gods incarnatie het grootste mysterie van de waarheid is.” “Vleesgeworden God drukt voornamelijk alle waarheden uit en doet Gods werk, dus het is cruciaal dat wij Gods stem proberen te horen om de Heer te verwelkomen. Wie de waarheid kan uitdrukken en Gods werk kan doen, is de geïncarneerde God. Door Gods stem te horen en Zijn nieuwe werk te aanvaarden, verwelkomen wij de Heer en worden we tot voor God opgenomen.” Hij zei: “Dat jij dat beseft, is volledig te danken aan de verlichting door de Heilige Geest.” Ik dacht terug aan alle keren dat ik het werk van Almachtige God had verworpen en ik haatte mezelf dat ik zo blind en dwaas was geweest. Ik geloofde al jaren, maar kende de Heer nog steeds niet. In plaats daarvan klampte ik me vast aan mijn noties en wachtte heel dom tot de Heer op een wolk zou komen zonder te proberen de stem van God te horen om Hem te verwelkomen. Toen ik iemand hoorde getuigen dat Hij was teruggekeerd waarheden uitdrukte en oordeelswerk deed in de laatste dagen, onderzocht ik dat niet. Ik gooide bijna de deur dicht voor de Heer. Toen raakte ik er stellig van overtuigd dat Almachtige God, die al deze waarheden en mysteries heeft geopenbaard de teruggekeerde Heer Jezus is – Hij is de vleesgeworden God. Ik dank God oprecht. God gaf me niet op vanwege mijn opstandigheid maar zette broeder Zhang ertoe aan om keer op keer met mij over het evangelie te spreken, zodat ik Gods stem kon horen en in de voetsporen van het Lam kon treden. Dit is echt God die me onbegrensde liefde betoont. Dank zij Almachtige God.

Hoe kun je in moeilijke situaties echt geloof in God hebben? Klik op de Messenger-knop om de weg in Gods woorden te vinden.

Gerelateerde inhoud

Heeft God een specifiek geslacht? Ik ontdek een nieuwe interpretatie (deel 2)

God is Geest en bij Hem is er geen onderscheid naar geslacht. De reden waarom God verschillende geslachten aannam in Zijn twee incarnaties is gebaseerd op de behoeften van Zijn werk, en het is gedaan om de mensheid beter te kunnen redden. Of God nu incarneert als een man of een vrouw, het is altijd de fysieke realisatie van de Geest van God, het is Christus, en het werk dat Hij uitvoert is altijd het werk van God.

Geef een reactie

Neem contact op via Messenger