Hoe bouw je een normale relatie met God op terwijl je het druk hebt?

01 september 2019

Hallo broeders en zusters van Spirituele vragen en antwoorden,

Ik ben een nieuwe gelovige die recentelijk Gods werk heeft aanvaard. Ik weet dat je als christen kerkelijke bijeenkomsten moet bijwonen en Gods woorden moet lezen, en ik wil oefenen overeenkomstig Gods eisen, maar ik heb het op mijn werk op het moment elke dag zo druk en ik heb een actief sociaal leven. Ik voel me elke dag uitgeput. Hoewel ik gedurende de laatste paar jaar wat geld heb verdiend en mijn levensstandaard is gestegen, heb ik toch altijd het gevoel dat ik meer geld moet verdienen om de toekomst van mijn gezin veilig te stellen. Daarom werk ik elke dag heel hard om meer geld te verdienen en heb ik geen tijd om bijeenkomsten van de kerk bij te wonen of Gods woorden te lezen. Mijn hart voelt altijd leeg en ik voel me bij de Heer in het krijt staan. Hoe kan ik een balans vinden tussen mijn werk en mijn geloof in God?

Xiaodong

15 juni 2018

Hoe kun je een normale relatie met God opbouwen ondanks een hectische werkweek?

Hallo Xiaodong,

Deze kwestie heeft mij ook lange tijd beziggehouden. Later, door Gods woorden te lezen en via de communicatie en ondersteuning van broeders en zusters, begon ik gaandeweg Gods wil te begrijpen en ontdekte ik uiteindelijk dat als ik de balans wilde vinden tussen mijn werk en mijn geloof in God, ik de waarde en betekenis van het nastreven van de waarheid zou moeten begrijpen, alsook wat het is waar we precies voor werken. Zodra we deze waarheden grondig hebben begrepen, kunnen we kalme beslissingen nemen met betrekking tot het bijwonen van bijeenkomsten en onze banen. Hieronder zal ik een beetje communiceren over mijn eigen ervaringen en kennis.

De waarde en betekenis van het nastreven van de waarheid

In feite is het zo dat we allemaal moeten werken om te leven. Als we echter geen tijd hebben om de bijeenkomsten van de kerk bij te wonen of Gods woorden te lezen omdat we te druk zijn met ons werk, dan gaat dat tegen Gods wil in. De belangrijkste reden hiervoor is dat we de betekenis en het belang van het nastreven van de waarheid niet hebben ingezien. Als we de waarde van de waarheid begrijpen en de vreugde, bevrijding en vrijheid ervaren die voortkomen uit het beoefenen van de waarheid, dan zullen we de bijeenkomsten willen bijwonen en Gods woorden willen lezen. De Heer Jezus zei: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God(Matteüs 4:4). Gods woord luidt: “Of de woorden die God spreekt nu, van buitenaf gezien eenvoudig of diepzinnig zijn, het zijn allemaal waarheden die onontbeerlijk zijn voor de mens wanneer hij het leven binnengaat. Ze zijn de bron van levend water die hem in staat stelt zowel geestelijk als lichamelijk te overleven. Ze voorzien de mens van wat hij nodig heeft om in leven te blijven, de leerstellingen en de geloofsbelijdenis aan de hand waarvan hij zijn dagelijks leven moet leiden, de weg, het doel en de richting die hij voor ogen moet houden om redding te ontvangen, alle waarheden die hij als schepsel voor God moet bezitten, en alle waarheden over hoe de mens God moet gehoorzamen en aanbidden. Ze zijn de waarborg dat de mens overleeft, ze zijn het dagelijks brood van de mens en ze zijn ook de krachtige steun die hem helpt sterk te zijn en stand te houden. Ze geven een haarscherp beeld van de waarheid van de gewone mensheid zoals de geschapen mens daar gestalte aan geeft, en van de waarheid die de mens helpt zich los te breken van verdorvenheid en de valstrikken van Satan te vermijden. Ze geven uitvoerig weer hoe de Schepper de geschapen mensheid onvermoeibaar onderricht, aanspoort, bemoedigt en troost. Ze zijn het baken dat de mens leidt en verlicht zodat hij alles wat positief is, begrijpt. Ze zijn de waarborg dat de mens alles wat rechtvaardig en goed is gestalte geeft in zijn leven en in bezit krijgt. Ze zijn het criterium waaraan mensen, gebeurtenissen en dingen worden afgemeten, en ze zijn ook de navigatieboei die de mens naar de redding en de weg van het licht loodst(‘God kennen is de weg naar het vrezen van God en het mijden van het kwaad’).

Omdat we in deze wereld leven is het niet voldoende alleen maar materiële dingen te bezitten – wat we het hardst nodig hebben is de leiding en voorziening van Gods woorden. Materiële dingen kunnen alleen maar de eerste levensbehoeften bieden en zorgen voor tijdelijk comfort en bevrediging van ons vlees. Maar alleen het woord van God kan de moeilijkheden en problemen oplossen die we in onze baan en in ons leven tegenkomen, want het woord van God is de waarheid en het kan ons zowel de weg tonen hoe we moeten oefenen als onze geest troosten. Anders, hoewel we misschien heel erg rijk zijn en een welvarend leven leiden, voelen we ons nog steeds leeg en gepijnigd in de diepste diepten van ons hart. We werken bijvoorbeeld hard op deze aarde om te overleven en gaan ons realiseren hoe onrechtvaardig de wereld is en hoe slecht mensen kunnen zijn. In onze omgang met andere mensen komen we allerlei problemen tegen waarvan we niet weten hoe we ze aan moeten pakken. Deze problemen kunnen niet eenvoudig worden opgelost met geld of materiële dingen. Alleen door voor God te komen, bijeenkomsten bij te wonen, Gods woorden te lezen en te communiceren met broeders en zusters, kunnen we de waarheid begrijpen, kunnen we onderscheid maken wanneer we problemen tegenkomen en kunnen we de essentie van allerlei soorten verschillende mensen grondig begrijpen. Dan zullen we weten hoe we mensen moeten benaderen als we met hen omgaan. Daarnaast leven we onder de heerschappij van het satanische vergif van uitdrukkingen zoals “De mens worstelt naar boven, water stroomt naar beneden” en “Een man zijn betekent succes te boeken”. We focussen ons op het nastreven van status opdat anderen naar ons opkijken in de overtuiging dat dit een geweldige manier van leven is. Wanneer we geen status hebben, wedijveren we zowel openlijk als achter hun rug met anderen en proberen we gewetenloos hun positie over te nemen. En als we status verwerven, zijn we de hele tijd op onze hoede voor anderen en maken ons er zorgen over dat er iemand anders komt om ons te vervangen, en we leven een getormenteerd leven. Alleen door Gods woorden te lezen, bijeenkomsten bij te wonen en de waarheid te communiceren met broeders en zusters kunnen we grondig begrijpen dat beroemdheid, rijkdom en status manieren zijn waarop Satan ons verderft en schade berokkend. We pijnigen onze hersens erover hoe we beroemdheid, rijkdom en status kunnen bereiken en zullen hiervoor elke prijs betalen. Het uiteindelijk gevolg is dat we in ondraaglijke pijn leven, zowel geestelijk als lichamelijk uitgeput. Ook is het zo dat hoe meer we beroemdheid, rijkdom en status najagen, hoe dieper we wegzinken in zonde, en ons leven houdt op enige waarde of betekenis te hebben. Tegelijkertijd leren we uit Gods woorden dat, of wij menselijke wezens nu status bezitten of niet, we slechts hele kleine schepsels zijn, en dat het belangrijkste dat we moeten doen is het vervullen van onze plicht als schepsel, het nastreven van de waarheid om God tevreden te stellen en te aanbidden, en Gods lof en zegeningen verwerven. Op deze manier wordt onze innerlijke satanische zienswijze getransformeerd, houden we onszelf niet langer bezig met winst en verlies omwille van beroemdheid, rijkdom en status op het werk, en proberen we niet langer voorrang te krijgen boven anderen en plannen te beramen tegen hen. Wanneer iemand ergens beter in is dan wij, dan zijn we in staat hem correct te behandelen en ons te onderwerpen aan Gods soevereiniteit en regelingen, en ons hart wordt op natuurlijke wijze vredig en rustig, vrij en bevrijd. Derhalve, God staat ons terzijde wanneer we de waarheid nastreven en, in wat voor situatie we ook verzeild raken, God is altijd in ons hart en ondersteunt ons, en we hebben Gods woorden om onze koers te bepalen. We kunnen dan kalm Gods orkestraties en regelingen onder ogen zien en gehoorzamen, en dit gevoel van troost en vrede dat we in onze geest voelen is de enige echte vreugde. Het is derhalve duidelijk dat de waarheid ons zoveel zegeningen schenkt en dat het nastreven van de waarheid zinvoller is dan wat dan ook. De moeite doen Gods woorden te lezen en de waarheid na te sterven is het enige intelligente wat je kunt doen.

Vertrouw erop dat God voor alles zorgt wat we nodig hebben

De Heer Jezus sprak: “Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?(Matteüs 6:25-26). “Vraag je dus niet bezorgd af: ‘Wat zullen we eten?’ of: ‘Wat zullen we drinken?’ of: ‘Waarmee zullen we ons kleden?’ – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben(Matteüs 6:31-32). We kunnen uit Gods woorden opmaken dat Hij niet wil dat we te veel energie verspillen aan eerste levensbehoeften, Hij wil in plaats daarvan dat we vaker voor Hem komen om een normale relatie met Hem op te bouwen en ons focussen op ons leven. We hoeven ons niet al te veel zorgen te maken over al de dingen die we nodig hebben om te leven, omdat God daarin zal voorzien. We hoeven ons alleen maar te onderwerpen aan Gods orkestraties en regelingen – zo lang we eten en kleding hebben is dat voldoende. Neem bijvoorbeeld het verhaal van de profeet Elia uit de Bijbel. Om te voorkomen dat hij zou worden gedood, verborg hij zich in een vallei in de bergen waar niets te eten was. God voorzag hem echter van voedsel door middel van raven. Tijdens een grote droogte die drie jaar duurde stelde God de arme weduwe in staat Elia te onderhouden. Ondanks het feit dat ze niet meer had dan een klein beetje olie in een kruik en een klein beetje meel in een kruik wisten ze toch drie jaar hongersnood te overleven. En er zijn vandaag de dag heel veel broeders en zusters die God volgen die een diep besef hebben van deze woorden van God. Wanneer ze het nastreven van de waarheid en het beoefenen van de waarheid tot hun topprioriteit maken, en wanneer ze hun leven aan God toevertrouwen en bij hun werk de natuur op haar beloop laten, dan ontdekken ze dat God nog steeds in zoveel voorziet, zoveel meer dan ze zich ooit hadden kunnen voorstellen.

Waarom werken we?

Misschien hebben we allemaal weleens iets als dit gedacht: “Iedereen moet een carrière hebben om te kunnen leven en moet geld verdienen om zijn gezin te onderhouden – is dit niet de juiste manier om te leven?” Natuurlijk is er niets mis met geld verdienen en je gezin te onderhouden, maar vaak werken en zwoegen we niet alleen maar hard om onze gezinnen te onderhouden, maar doen we het vooral om de extravagante verlangens van ons vlees te bevredigen. We willen zelfs nog meer geld verdienen zodat we een huis kunnen kopen, een auto kunnen kopen en kunnen genieten van een luxueus leven en daarmee de bewondering en het aanzien van anderen winnen. Omwille van fysiek comfort of de bewondering van anderen draaien we extra diensten en maken overuren, wat zo ver gaat dat we al onze tijd en energie besteden aan geld verdienen. Niet alleen ruïneren we zo onze lichamen door vermoeidheid, maar we hebben ook helemaal geen tijd om voor God te komen. Op deze manier lopen we onbewust de kans mis om als schepsels de Heer van de schepping te aanbidden.

Gods woorden luiden: “In feite maakt het niet uit hoe verheven de idealen van mensen zijn, hoe realistisch de menselijke verlangens ook zijn of hoe gepast ze ook zijn, alles wat de mens wil bereiken, alles waarnaar de mens op zoek is, is onlosmakelijk verbonden met twee woorden. Deze twee woorden zijn van vitaal belang voor het leven van elke persoon en het zijn dingen die Satan bij de mens wil inprenten. Welke twee woorden zijn dit? Het zijn ‘roem’ en ‘winst’. Satan gebruikt een heel subtiele methode, een methode die heel erg in overeenstemming is met de opvattingen van mensen en die helemaal niet radicaal is. Met deze methode zorgt hij ervoor dat mensen onbewust Satans manier van leven en de regels waarnaar hij leeft aanvaarden, en levensdoelen en hun richting in het leven bepalen. Door dit te doen krijgen ze ook, zonder het te weten, ambities in het leven. Ongeacht hoe groots deze ambities in het leven mogen lijken, ze zijn onlosmakelijk verbonden met ‘roem’ en ‘winst’. Alles wat alle grote of beroemde personen, eigenlijk alle mensen, in het leven volgen, heeft alleen betrekking op deze twee woorden: ‘roem’ en ‘winst’. […] Mensen denken dat wanneer ze eenmaal roem en winst hebben vergaard, ze van deze dingen kunnen profiteren om een hoge status en grote rijkdom te genieten en van het leven te genieten. Ze denken dat roem en winst een soort kapitaal zijn dat ze kunnen gebruiken om een leven te verkrijgen waarin het plezier wordt nagejaagd en ongebreideld van het vlees wordt genoten. Omwille van deze roem en winst die de mens zo begeert, geven mensen gewillig, zij het onbewust, hun lichaam, geest, alles wat ze hebben, hun toekomst en hun lot over aan Satan. Ze doen dit zonder ook maar een moment te aarzelen, altijd onwetend van de noodzaak om alles wat ze hebben overgedragen terug te krijgen. […] Als iemand eenmaal verstrikt is in roem en winst, zoekt hij niet langer naar datgene wat helder is, dat wat rechtvaardig is of die dingen die mooi en goed zijn. Dit komt omdat de verleidelijke kracht die roem en winst uitoefenen over mensen te groot is; het worden dingen die mensen hun hele leven na gaan streven en zelfs voor eeuwig en zonder einde. Is dit niet waar?(‘God Zelf, de unieke VI’).

Gods woorden zijn zo duidelijk! Vanaf het moment dat we klein zijn, worden we geïndoctrineerd met satanische levensaxioma’s, zoals “Geld is niet alles, maar zonder geld kun je niets doen”, “Een man zijn betekent succes te boeken”, en “Een man laat zijn naam achter waar hij ook gaat, net zoals een gans zijn kreet uitroept waar hij ook vliegt”. Onder de invloed van deze axioma’s, bepleit ons hart geld, verlangen we naar fysiek genot en streven we ernaar de beste te worden, waarbij we beroemdheid, rijkdom en status beschouwen als het allerbelangrijkste dat er is. Onder de heerschappij van deze misleidende ideeën, werken we niet langer alleen maar om onze gezinnen te onderhouden, maar werken we in plaats daarvan om een carrière na te streven waarmee we de bewondering en waardering van anderen konden winnen. Daarom worden we één voor één geldmachines, we leven uitgeput in lijden pijn, en er zijn zelfs mensen die hun eigen lichaam ruïneren en uiteindelijk met hun leven betalen. Hoewel we misschien wat geld verdienen, voelen we ons van binnen toch vaak leeg en hulpeloos, zonder ook maar een vleugje vrede of vreugde in onze geest. Bovendien is het zo dat als we leven naar de levensaxioma’s van Satan en doorlopend beroemdheid en rijkdom nastreven, onze harten steeds verder van God vandaan groeien en onze interesse in het vervullen van onze plicht als schepsel – geloven in God en God aanbidden – minder en minder wordt. Sommige mensen gaan zelfs denken dat het bijwonen van bijeenkomsten van de kerk en het lezen van Gods woorden hun vermogen om geld te verdienen hinderen en gaan dus niet langer naar de bijeenkomsten en stoppen met het lezen van Gods woorden, en zonder het in de gaten te hebben, verliezen ze hun normale relatie met God. Hieruit kunnen we opmaken dat Satan ons streven naar beroemdheid en rijkdom gebruikt om ons van God te stelen, om ons stevig onder zijn controle te brengen en te bezetten en om ons dieper en dieper te laten wegzinken in het moeras van zonde. Daarom moeten we begrijpen dat beroemdheid en rijkdom manieren zijn waarop Satan ons bedriegt, beschadigt en verslindt, en dat het nastreven van beroemdheid en rijkdom het verkeerde pad vormt dat we niet zouden moeten nemen. Zodra we onze onjuiste innerlijke zienswijzen wat betreft dit streven kunnen begrijpen en onderscheiden, kunnen we de juiste benadering tot ons werk kiezen.

In feite is er geen conflict tussen onze banen en ons geloof in God. Hoe kunnen we dus in ons werk een normale relatie met God tot stand brengen?

Je kunt Gods werk ervaren in je baan

De Heer Jezus zei, “Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid(Johannes 4:24). God is een Geest en we kunnen Hem overal en altijd aanbidden en een normale relatie met Hem tot stand brengen. Terwijl we op ons werk zijn, hoewel we misschien druk zijn met het werk dat er te doen is, kunnen we toch ons hart voor God laten verstillen, denken aan Gods liefde en redding, Gods woorden overpeinzen en leren Gods woorden te beoefenen en te ervaren. God zal dan met ons zijn, ons helpen onze problemen op te lossen en ons de weg wijzen hoe we onszelf als menselijke wezens moeten gedragen. Wanneer we een normale relatie met God tot stand brengen en we het werk van de Heilige Geest ontvangen, zullen onze harten vreugde putten en zullen we vrede en vreugde voelen. Op deze manier, hoewel we misschien vermoeid raken van ons werk en we het moeilijk vinden tijd te maken, kunnen we het toch allemaal met een positieve houding het hoofd bieden.

Laat me wat over mijn eigen ervaringen vertellen. Toen ik net tot geloof in God was gekomen, was ik ervan overtuigd dat werk werk was en geloof in God geloof in God. Ik geloofde dat het bijwonen van bijeenkomsten de enige juiste manier was om God te aanbidden en ik had eenvoudigweg geen idee dat ik Gods woorden op mijn werk zou kunnen beoefenen. In dit tijd werkte ik in een restaurant en het was heel druk. Ik had per week ook verschillende bijeenkomsten van de kerk bij te wonen en ik voelde dat ik nooit genoeg tijd had. Ik had het gevoel dat ik niet genoeg tijd had Gods woorden te lezen en ook geen enkele gelegenheid had Zijn woorden te ervaren. Op het werk had ik het gevoel dat de tijd zich voortsleepte en het was heel saai. Tijdens een bijeenkomst van de kerk las een zuster me later een passage van Gods woorden voor die betrekking had op mijn probleem: “Want wanneer we Gods wegen bewandelen, kunnen we niets verwaarlozen wat met onszelf te maken heeft, of met iets dat om ons heen gebeurt, zelfs niet de kleine dingen. Het maakt niet uit of we denken dat we er aandacht aan moeten schenken of niet, wanneer we ermee geconfronteerd worden, moeten we het niet verwaarlozen. Alles moet als Gods test voor ons worden beschouwd. Hoe is deze houding? Als je zo’n houding hebt, dan bevestigt het één feit: je hart vreest God en je hart is bereid om het kwade te mijden. Als je dit verlangen hebt om God tevreden te stellen, dan ligt wat je in praktijk brengt niet ver van de norm om God te vrezen en het kwade te mijden. Er zijn vaak mensen die geloven dat de zaken die niet veel aandacht krijgen van mensen, de zaken die gewoonlijk niet worden genoemd – slechts onbeduidende kleinigheden zijn en dat ze niets te maken hebben met het in praktijk brengen van de waarheid. Wanneer deze mensen zoiets onder ogen krijgen, besteden ze er niet veel aandacht aan en laten ze het gaan. Maar in feite is deze zaak een les waarvoor je zou moeten leren, een les over hoe je God moet vrezen, hoe je het kwaad kunt mijden. Bovendien, waar je nog meer mee bezig zou moeten zijn, is weten wat God doet wanneer deze zaak zich voordoet die je onder ogen moet zien. God staat aan jouw kant en observeert al je woorden en daden, Hij observeert wat je doet, je geest verandert – dit is Gods werk(‘Hoe Gods gezindheid te kennen en de resultaten die Zijn werk zal verwezenlijken’). Door Gods woorden te lezen kwam ik er achter dat de mensen, gebeurtenissen en dingen die we elke dag tegenkomen, of ze nu groot of klein zijn, allemaal zorgvuldig ter wille van ons door God zijn geregeld. God wil ons uitproberen en testen door middel van deze mensen, gebeurtenissen en dingen om zo te zien of we Hem wel of niet vereren, of we wel of niet in alle dingen in overeenstemming met Zijn woorden kunnen oefenen, en of we wel of niet allerlei waarheden zijn binnengegaan. Ik was me nooit bewust geweest dat ik Gods woorden kon ervaren in de mensen, gebeurtenissen en dingen om me heen en ik had daarom vele kansen gemist om de waarheid te verwerven. Ik besloot dat ik me er op moest focussen Gods woorden in mijn echte leven te incorporeren, ik moest Gods woorden op mijn werk ervaren en beoefenen en ik moest de waarheid nastreven in de omgevingen die God regelt, zodat mijn leven gaandeweg kon rijpen.

Op een dag was ik in het restaurant bezig de rekening op te maken toen mijn manager me vroeg extra gerechten op de rekening van de klanten te zetten zodat we meer zouden kunnen berekenen. Ik wist dat de Heer had gezegd: “Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad(Matteüs 5:37). De Heer heeft ons gevraagd eerlijk te zijn en de dingen bij hun naam te noemen. Als we omwille van winst liegen, dan houden we ons bezig met bedrog en zullen we Gods lof niet winnen. Ik wist dat ik geen leugens zou moeten vertellen om de klanten te bedriegen, maar ik was bang mijn manager te ontstemmen, hij zou het me dan moeilijk kunnen maken of mijn salaris kunnen korten. Als ik dit niet op de juiste manier aanpakte, zou ik zelfs mijn baan kunnen verliezen. Toen ik dit dilemma probeerde op te lossen, realiseerde ik me plotseling dat God had toegestaan dat ik met de probleem zou worden geconfronteerd en dat God pal naast me stond en keek wat ik zou doen met de waarheid, en toekeek of ik wel of niet Gods woorden zou beoefenen en een eerlijk persoon zou zijn. En dus bad ik tot God en vond de bereidheid mijn vlees te verzaken en de waarheid te beoefenen. Het maakte me niet uit hoe mensen me zouden behandelen en of ik mijn baan zou verliezen of niet. In plaats daarvan wilde ik me focussen op leven voor God en het opbouwen van een normale relatie met God. Nadat ik had gebeden, voelde ik veel meer rust in mijn hart en nam ik me vast voor de waarheid te beoefenen en God tevreden te stellen. Toen ik de rekening naar waarheid aan het opmaken was, zei mijn manager niets. Tegen de verwachting in ging hij echter later naar de eigenaar van het restaurant om te zeggen dat ik eerlijk en betrouwbaar was. Ik was getuigen van Gods wonderbaarlijke daden en ik ervoer de gevoelens van vrede en veiligheid, van bevrijding en vrijheid die voortkomen uit het beoefenen van de waarheid. Dit zijn gevoelens die met geen geld te betalen zijn. Sindsdien lette ik in mijn werk altijd heel goed op de mensen, gebeurtenissen en dingen om me heen en focuste ik me op het ervaren en beoefenen van Gods woorden, en gaandeweg normaliseerde zich mijn relatie met God en voelde ik me veel meer ontspannen op mijn werk.

Broeder Xiaodong, nu ik je deze communicatie over hoe je een evenwicht kunt vinden tussen werk en geloof in God heb gegeven, vertrouw ik erop dat je nu een aantal paden hebt om te volgen. Op ons werk moeten we de natuur op haar beloop laten en niet strijden omwille van onze eigen beroemdheid en rijkdom – het is voldoende om voedsel en kleding te hebben. Tegelijkertijd moeten we met hart en ziel Gods woorden lezen en de waarheid nastreven, we moeten onszelf beter bewapenen met de waarheid, met Gods woorden trainen en ze in onze levens toepassen, en Gods woorden de principes van ons leven en ons gedrag laten worden. Op deze manier zullen we gaandeweg in staat zijn de waarheid te begrijpen en God steeds beter te leren kennen. Tegelijkertijd zullen we innerlijk bevrijding en vrijheid verwerven, alsook de vreugde die wordt veroorzaakt doordat we God aan onze zijde hebben. Moge de Heer je zegenen!

Xiaoming van Spirituele vragen en antwoorden

17 juni 2018

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Neem contact op via Messenger