14. De Heer is in het oosten verschenen

Door Qiu Zhen, China

Op een dag belde mijn jongere zusje me om te zeggen dat ze terug was gekeerd uit het noorden en dat ze me iets belangrijks te vertellen had. Ze vroeg me direct langs te komen. Ik had het gevoel dat er wel eens iets ergs gebeurd kon zijn en ging dus direct naar haar huis. Pas toen ik bij haar thuis aankwam en zag dat ze een boek aan het lezen was, verdween mijn ongerustheid. Mijn zus zag me binnenkomen, sprong op en zei vrolijk: “Qiu Zhen! Toen ik deze keer in het noorden was heb ik goed nieuws gehoord: de Heer Jezus is wedergekeerd!”

Nadat ik mijn zus dit had horen zeggen, dacht ik afwezig: de laatste paar jaar heeft Bliksem uit het oosten getuigt dat de Heer Jezus was wedergekeerd. Kon het zijn dat mijn zus Bliksem uit het oosten had aanvaard? Voor ik kon spreken zei mijn zus op serieuze toon: “O, Qiu Zhen! De Heer is opnieuw geïncarneerd en is naar ons land, China, gekomen.” Ik sprak snel: “Je moet niet alles geloven wat je hoort. Is het mogelijk dat God naar China komt? In de Bijbel staat heel duidelijk: ‘Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west’ (Zacharia 14:4). De komst van God zal in Israël plaatsvinden. Hij kan onmogelijk naar China komen. Hoe kun je nu voor de Heer werken en zelfs dit niet weten?”

Mijn zusje sprak oprecht: “Ik dacht ook altijd zoals jij, maar door de woorden van Almachtige God en de communicatie met broeders en zusters, heb ik me gerealiseerd dat de Heer werkelijk in China is geïncarneerd. De Schrift waar je het over hebt is een profetie, maar profetieën kunnen niet zomaar willekeurig worden geïnterpreteerd. Ze worden vervuld en zichtbaar gemaakt voor de mens door de feiten van Gods werk. Toen de Heer Jezus kwam om Zijn werk uit te voeren, klampten noch Petrus, noch de Samaritaanse vrouw, noch de eunuch uit Ethiopië zich vast aan de letterlijke betekenis van de profetieën van de Bijbel. Het waren veeleer de feiten van wat de Heer Jezus had gezegd en het werk dat Hij uitvoerde die hen bevestigden dat de Messias was gekomen als de Heer Jezus. Ze volgden allen Gods voetstappen en ontvingen de redding van de Heer. En die farizeeën, die zich vastklampten aan de letterlijke betekenis van de profetieën van de Bijbel, behandelden de Heer Jezus, de Messias die reeds was gekomen, allemaal als een gewoon mens en ontkenden en veroordeelden de Heer Jezus en verzetten zich tegen Hem. Uiteindelijk kruisigden ze de Heer Jezus en werden daarom gestraft door God. Qiu Zhen, we moeten de komst van de Heer zorgvuldig behandelen en we moeten godvrezende harten hebben. Je moet in deze kwestie werkelijk niet te snel oordelen!”

Ik wierp een blik op mijn zus, hield de Bijbel omhoog en zei: “Jehova God riep de wet in Israël uit en de Heer Jezus werd ook in Israël gekruisigd. China is een land dat door een atheïstische partij wordt geregeerd. Waarom zou God naar zo’n land komen? We hebben zoveel jaren in de Heer geloofd, we moeten zeker niet alles geloven wat we horen!”

Mijn zus zei bezorgd: “Qiu Zhen, toen de Heer Jezus in die tijd Zijn werk uitvoerde, verzetten de farizeeën zich tegen de Heer en zeiden: ‘Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen’ (Johannes 7:52). ‘De messias komt toch niet uit Galilea?’ (Johannes 7:41). Maar in werkelijkheid groeide de Heer Jezus wel degelijk op in Nazareth in Galilea. De Bijbel zegt: ‘Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. “Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman?”’ (Romeinen 11:33–34). Hoe kunnen we Gods wijsheid doorgronden? We kunnen Gods werk niet analyseren met ons eigen verstand. We kijken elke dag uit naar de komst van de Heer. Als we, nu de Heer werkelijk is wedergekeerd, vasthouden aan onze eigen opvattingen en niet op onderzoek uitgaan, missen we de gelegenheid de Heer te verwelkomen en zullen we daar heel veel spijt van krijgen!”

Toen ik mijn zus zo serieus zag, dacht ik: mijn zus gelooft oprecht in de Heer en is een bedachtzaam mens die goed weet wat ze wil. Ze is over het algemeen voorzichtig bij wat ze doet en wanneer het gaat om zoiets groots als de komst van de Heer is het nog onwaarschijnlijker dat ze zomaar blindelings gelooft wat iemand anders zegt. Ze heeft nu Bliksem uit het oosten aanvaard, kan het dan zijn dat de Heer werkelijk wedergekeerd is en Zijn werk in China uitvoert? Maar toen kwam er een andere gedachte in me op: hoe kan de Heer nu Zijn werk in China uitvoeren? Het is te onvoorstelbaar! Ik sprak dus ferm: “De Bijbel is als een taart met duizend lagen, en ieders interpretatie van de Bijbel is verschillend. De Bijbel profeteert dat God daadwerkelijk tijdens de laatste dagen in Israël zal nederdalen. Bovendien aanbidden de meeste Chinezen Boeddha en heeft de nationale regering religieuze overtuigingen altijd vervolgd. God zal echt niet naar China komen om Zijn werk te doen!”

Mijn zusje zei gretig: “Qiu Zhen, de Heer is al wedergekeerd en is in China verschenen om Zijn werk uit te voeren. Dit is heel belangrijk. Ik heb nog maar net het werk van de laatste dagen van Almachtige God aanvaard en kan dit aspect van de waarheid nog niet duidelijk uitleggen, maar de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God getuigen op bijzonder verlichte wijze. Ik zal ze uitnodigen om met je communiceren!” Ik wuifde met mijn hand en zei: “Doe geen moeite. Ik vertrek.” Naar huis teruggekeerd zat ik onbeweeglijk op de bank en dacht na over wat mijn zus had gezegd. Talloze gedachten tolden door mijn hoofd en ik kon niet tot rust komen. Ik had er altijd op gewacht dat de Heer Jezus Zijn voet op de Olijfberg zou zetten, dus hoe kon mijn zus nu plotseling zeggen dat de Heer naar China was gekomen. Hoe was dat mogelijk? Ik bladerde onophoudelijk door de Bijbel maar kon geen enkel hoofdstuk of vers vinden dat voorspelde dat de Heer Zijn werk in China zou komen uitvoeren. “Toen de Heer Jezus Zijn werk in die tijd uitvoerde, verzetten de farizeeën zich tegen de Heer en zeiden: ‘Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeetkan komen’ (Johannes 7:52). ‘De messias komt toch niet uit Galilea?’ (Johannes 7:41). Maar in werkelijkheid groeide de Heer Jezus daadwerkelijk op in Nazareth in Galilea. …” De woorden van mijn zus weerklonken steeds weer in mijn hoofd en ik kwam tot de conclusie dat wat ze had gezegd waar was. Ik bladerde afwisselend door de Bijbel en dacht na over wat mijn zus had gezegd. De gedachten tolden door mijn hoofd en ik wist niet wat ik het beste kon doen. Ik riep dus maar in mijn hart tot de Heer: “Lieve God, wat moet ik doen? O Heer, waar zult u precies nederdalen?”

Een paar dagen later kwam mijn zus me weer opzoeken. Zodra ze het huis binnenkwam, glimlachte ze en zei: “Qiu Zhen, zuster Xie en zuster Hao van De Kerk van Almachtige God zijn me thuis op komen zoeken om me te ondersteunen. Ze geloven reeds lange tijd in Almachtige God en begrijpen veel meer dan ik. Als er iets is wat je niet begrijpt over de wederkomst van de Heer, ga dan met hen communiceren.” Ik dacht: ik heb gedurende vele jaren in de Heer geloofd en altijd op de komst van de Heer gehoopt. Is de Heer werkelijk gekomen? Misschien moet ik gebruikmaken van de mogelijkheid met hen te communiceren. En dus ging ik met mijn zus mee naar haar huis. Zodra ik de kamer binnenkwam, begroetten de twee zusters me heel warm en spraken heel hartelijk. Ze vroegen me het te zeggen als ik vragen had. Daarna kon iedereen samen communiceren. Ik vroeg: “Jullie zeggen dat de Heer Jezus al is wedergekeerd en Zijn werk in China aan het uitvoeren is. Is er enige grond voor deze bewering in de Bijbel te vinden?” Zuster Hao glimlachte en zei: “Zuster, er zijn daadwerkelijk profetieën in de Bijbel over de Heer die in de laatste dagen Zijn werk in China komt uitvoeren.” Ik was verbijsterd en zei: “Hoe kan dat nou? Ik heb de Bijbel vele keren doorgelezen, maar heb nog nooit ook maar een enkele Bijbelse aantekening die hierop betrekking heeft ontdekt. Waar in de Bijbel is de basis voor jullie bewering te vinden?” Zuster Hao sprak geduldig: “Zuster, laten we twee verzen uit de Schrift lezen, dan zal het je wel duidelijk worden. In Maleachi 1:11 staat: ‘Want van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zullen de heidenen ontzag hebben voor mijn naam […] zegt Jehova van de legermachten.’ In Matteüs 24:27 staat: ‘Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen.’ Uit deze twee verzen van de Schrift kunnen we duidelijk opmaken dat de plaats waar God opnieuw zal nederdalen in het oosten van de wereld ligt en in het land van de heidenen. We weten allemaal dat China het oosten van de wereld is. De eerste twee fasen van Gods werk vonden beide plaats in Israël. Ten opzichte van de staat Israël is China een heidense natie. Derhalve vervult het feit dat God naar China komt om daar te verschijnen en Zijn werk te doen in de laatste dagen de profetieën.” Nadat ik naar de communicatie van de zusters had geluisterd en diep had nagedacht over de betekenis van deze twee verzen van de Schrift, vond ik hun communicatie zeer verhelderend. Hoewel ik deze twee verzen eerder gelezen had, had ik nooit ingezien dat ze betekenden dat de Heer in het oosten, in China zou wederkeren. Terwijl ik naar hun verklaring luisterde, voelde ik dat hun communicatie voortkwam uit de verlichting van de Heilige Geest.

Zuster Hao vervolgde en zei: “Laten we eens zien wat Almachtige God zegt. ‘Door het hele universum heen ben ik mijn werk aan het verrichten, en in het oosten klinken donderslagen eindeloos voort waardoor alle landen en denominaties schudden. Het is mijn stem die alle mensen naar het heden heeft geleid. Ik zal ervoor zorgen dat alle mensen door mijn stem worden overwonnen, in deze stroom geraken en zich aan mij onderwerpen, want ik heb sinds lange tijd mijn glorie van de hele aarde teruggevorderd en deze opnieuw in het oosten tevoorschijn laten komen. Wie verlangt er niet naar mijn glorie te zien? Wie kijkt niet reikhalzend uit naar mijn terugkeer? Wie dorst er niet naar dat ik opnieuw verschijn? Wie smacht niet naar mijn liefelijkheid? Wie zou niet naar het licht komen? Wie zou de rijkdom van Kanaän niet aanschouwen? Wie verlangt niet naar de terugkeer van de Verlosser? Wie aanbidt de grote Almachtige niet? Mijn stem zal zich over de aarde verspreiden; ik wens, als ik mijn uitverkoren volk tegemoet treed meer woorden tegen hen te spreken. Als machtige donderslagen die bergen en rivieren doen schudden, spreek ik mijn woorden tot het hele universum en tot de mensheid. Daarom zijn de woorden in mijn mond de schat van de mens geworden en alle mensen koesteren mijn woorden. De bliksem flitst vanuit het oosten helemaal naar het westen. Mijn woorden zijn zodanig dat de mens ze niet op wil geven en ze tegelijkertijd onpeilbaar vindt, maar zich er des te meer in verheugt. Alle mensen zijn blij en vrolijk en vieren ze mijn komst, alsof er net een baby was geboren. Door mijn stem zal ik alle mensen voor mijn aangezicht brengen. Voortaan zal ik formeel het mensenras ingaan zodat de mensen mij zullen aanbidden. Met de glorie die ik uitstraal en de woorden in mijn mond, zal ik er voor zorgen dat alle mensen voor mijn aangezicht zullen komen en zullen zien dat de bliksem flitst vanuit het oosten en dat ik ook ben afgedaald naar de ‘Olijfberg’ van het oosten. Ze zullen zien dat ik al lang op aarde ben, niet meer als de Zoon van de Joden maar als de Bliksem uit het oosten. Want ik ben lang geleden opgestaan en ben uit het midden van de mensheid vertrokken en ben toen wederom met glorie onder de mensen verschenen. Ik ben Hem, die ontelbare eeuwen tevoren werd aanbeden, en ik ben ook het kind dat door de Israëlieten talloze eeuwen geleden in de steek is gelaten. Bovendien ben ik de al-glorieuze Almachtige God van het huidige tijdperk! Laat allen voor mijn troon komen en mijn glorieuze gezicht zien, naar mijn stem luisteren en naar mijn daden zien. Dit is mijn totale wil; het is het einde en het hoogtepunt van mijn plan, evenals het doel van mijn management. Laat elke natie mij aanbidden, elke tong mij erkennen, elk mens zijn geloof in mij berusten, en alle mensen onderworpen zijn aan mij!’ (‘De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). We weten allemaal dat God de eerste keer dat Hij werd geïncarneerd het evangelie van het koninkrijk van de hemel bracht en dat dit evangelie zich verspreidde van het westen naar het oosten. We dachten echter geen moment dat God in het oosten van de wereld, in China, terug zou keren en het eeuwige evangelie zou brengen en het werk van het oordelen, zuiveren en redden van mensen zou uitvoeren. Deze keer zal Gods werk zich van het oosten naar het westen verspreiden …”

Toen ik dit hoorde, onderbrak ik de zuster en vroeg verbaasd: “Zuster, in de Bijbel staat dat Jehova God Zijn werk in Israël uitvoerde en dat het werk van de Heer Jezus in Judea plaatsvond. De twee fasen van Gods werk vonden beide in Israël plaats, de wederkomst van de Heer zou dus ook in Israël moeten plaatsvinden. Hoe kun je nu zeggen dat het in China plaatsvindt?” Zuster Hao glimlachte en zei: “We denken dat, omdat Gods eerste twee werkfasen beide in Israël plaatsvonden, de Heer beslist Zijn werk in Israël zal uitvoeren wanneer Hij wederkeert. Is deze manier van denken echter in overeenstemming met de feiten? Is het mogelijk dat God alleen de God van de Israëlieten is? Is het mogelijk dat God alleen de Israëlieten bestuurt en redt? Laten we eens kijken wat Almachtige God zegt.”

Zuster Xie opende het boek van Gods woord en las: “Wanneer in de laatste dagen de Redder komt en Hij nog steeds Jezus zou worden genoemd en nogmaals in Judea zou worden geboren en Zijn werk in Judea zou doen, zou daaruit blijken dat ik alleen het volk van Israël heb geschapen en alleen het volk van Israël heb verlost en dat ik niets met de heidenen heb te maken. Zou dat niet in tegenspraak zijn met de woorden dat‘ik de God ben die de hemel en de aarde en alles heeft geschapen’? Ik heb Judea verlaten en doe mijn werk onder de heidenen omdat ik niet slechts de God van het volk van Israël ben, maar de God van alle schepselen. Ik verschijn in de laatste dagen onder de heidenen omdat ik niet alleen Jehova, de God van het volk van Israël, ben, maar bovenal ook de Schepper van al mijn uitverkorenen onder de heidenen. Ik heb niet alleen Israël, Egypte en Libanon geschapen, maar ook al de naties van de heidenen buiten Israël. En daarom ben ik de God van alle schepselen. Ik heb Israël slechts als het aanvangspunt voor mijn werk gebruikt, waarbij ik Judea en Galilea als de bastions van mijn verlossingswerk heb gebruikt, en ik gebruik de naties van de heidenen als de basis van waaruit ik het gehele tijdperk tot een einde zal voeren” (‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Ik zal alle mensen laten weten dat ik niet alleen de God van de Israëlieten ben, maar ook de God van alle naties van de heidenen, zelfs degenen die ik heb vervloekt. Ik zal alle mensen laten zien dat ik de God van de hele schepping ben. Dit is mijn grootste werk, het doel van mijn werkplan voor de laatste dagen en het enige werk dat in de laatste dagen moet worden vervuld” (‘Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Hij leidde de Israëlieten en werd geboren in Judea, en Hij is ook geboren in een land waar een heidenvolk woont. wordt al Zijn werk niet voor de hele mensheid verricht die Hij geschapen heeft? Heeft Hij de Israëlieten honderdvoudig lief en verafschuwt Hij de heidenvolken duizendvoudig? Is dat niet jullie opvatting? Jullie erkennen God niet; het is niet zo dat God nooit jullie God was. Jullie zijn degenen die God verwerpen; het is niet zo dat God jullie God niet wil zijn. Wie onder de schepselen is niet in de handen van de Almachtige? Is het oogmerk om jullie vandaag te overwinnen niet dat jullie gaan erkennen dat God wel degelijk jullie God is? Als jullie nog steeds volhouden dat God alleen de God van de Israëlieten is en nog steeds volhouden dat in het huis van David in Israël de oorsprong van Gods geboorte ligt, en dat geen ander land dan Israël gekwalificeerd is om God ‘voort te brengen’, en dat zeker geen enkele familie onder de heidenvolken Jehova’s werk persoonlijk kan ontvangen – als je nog steeds zo denkt, ben je dan geen obstinate dwarsligger? […] Je gelooft nog niet erg lang in God, toch heb je allerlei opvattingen over Hem, zelfs tot op het punt dat je geen seconde durft te denken dat de God van de Israëlieten Zich zou verwaardigen om jullie met Zijn tegenwoordigheid te vereren. Jullie durven al helemaal niet te denken aan hoe jullie God persoonlijk kunnen zien verschijnen, aangezien jullie ondraaglijk vuil zijn. Jullie hebben er ook nooit bij stilgestaan hoe God persoonlijk kan neerdalen in een land waarin een heidenvolk woont. Hij hoort neer te dalen op de berg Sinaï of de Olijfberg en aan de Israëlieten te verschijnen. Verafschuwt Hij niet alle heidenvolken (dat wil zeggen alle volken buiten Israël)? Hoe kan Hij persoonlijk onder hen werken? Deze diepgewortelde opvattingen hebben jullie in de loop van vele jaren ontwikkeld. Het oogmerk om jullie vandaag te overwinnen, is korte metten met deze opvattingen van jullie te maken. Jullie hebben daarbij God persoonlijk onder jullie zien neerdalen – niet op de berg Sinaï of op de Olijfberg, maar onder mensen die Hij in het verleden nooit geleid heeft” (‘De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Als Zijn huidige werk zou worden uitgevoerd onder de Israëlieten, tegen de tijd dat Zijn managementplan van zesduizend jaar is volbracht, dan zou iedereen geloven dat God alleen de God is van de Israëlieten, dat alleen de Israëlieten Gods uitverkoren volk zijn, en dat alleen de Israëlieten het verdienen om Gods zegeningen en beloftes te beërven. Gedurende de laatste dagen is God geïncarneerd in het heidense land van de grote rode draak; Hij heeft het werk van God voleindigd als de God van de gehele schepping; Hij heeft Zijn managementplan volledig volbracht, en Hij zal de kernzaak van Zijn werk voltooien in het land van de grote rode draak. De kern van de drie fasen van het werk is de redding van de mensheid − namelijk ervoor zorgen dat de gehele schepping de Heer van de schepping aanbidt. Elke fase van dit werk is daarom erg betekenisvol. God zal absoluut nooit iets doen dat geen betekenis of waarde heeft” (‘God is de Heer van heel de schepping’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Zuster Hao communiceerde vervolgens en zei: “In het verleden stelden we in ons hart vast dat God de God van de Israëlieten was omdat de eerste twee fasen van het werk van God beide in Israël waren uitgevoerd. Israël was de geboorteplaats van Gods werk en ook het beginpunt van Gods werk. We dachten dus dat Gods werk alleen in Israël kon plaatsvinden, dat het evangelie alleen uit Israël kon komen en dat alleen de Israëlieten werkelijk Gods uitverkoren volk waren. Wanneer God ook de laatste fase van Zijn werk in Israël zou hebben uitgevoerd, zouden we er dus nog meer van overtuigd zijn dat God Zijn werk alleen in Israël kon uitvoeren, dat God alleen de Israëlieten kon zegenen en dat Hij niets te maken had met heidenen. In de laatste dagen heeft God ervoor gekozen Zijn werk van oordeel en zuivering in een heidens land uit te voeren, het land waar de grote rode draak ligt opgerold – China. Door dit te doen heeft Hij de ieders opvattingen op zijn kop gezet zodat mensen werkelijk kunnen zien dat God niet alleen maar de God van de Israëlieten is, maar ook de God van alle naties van de heidenen, en de God van alle schepsels. God zegent niet alleen de Israëlieten, maar ook de heidenen. Dit verwezenlijkt het werk van ‘God is de Heer van heel de schepping’. Het is duidelijk dat het feit dat God ervoor kiest Zijn werk in de laatste dagen in China uit te voeren enorm belangrijk is. God is werkelijk zo almachtig en zo wijs.”

Terwijl ik naar de communicatie van de zuster luisterde, verzonk ik in overpeinzingen: ja, dacht ik, God is de Heer van de hele schepping. Was de hele mensheid niet door God geschapen? God redt niet alleen de Israëlieten, maar ook de Chinezen. Toont het feit dat God heden naar China komt om te werken niet Zijn liefde voor de heidenen aan? Het lijkt erop dat ik Gods wil echt niet snap! Toen ik me dat bedacht, voelde ik me een beetje beschaamd. Ik sprak op minder luide toon: “Zuster, ik begrijp wat je zegt. Als God nogmaals Zijn werk in Israël zou hebben uitgevoerd, zouden we God beperken en denken dat God alleen de God van de Israëlieten is. God werkt nu op deze manier om de opvattingen van de mensen te vernietigen en hen te laten begrijpen dat God de Heer van alle schepsels is, dat God Zijn werk zowel in Israël als in China kan uitvoeren, en we dientengevolge Gods werk niet beperken. Het heeft er alle schijn van dat ik door Gods werk te beperken op basis van mijn eigen opvattingen en voorstellingen echt heel erg dwaas en onwetend ben geweest! Er is echter nog één ding dat ik niet begrijp. Er zijn zovele landen in de wereld, zoals de vele landen in Europa en Noord-Amerika, waar het protestantisme en katholicisme de nationale religies zijn en waar God altijd is aanbeden. Zou het niet makkelijker voor God zijn naar deze landen te komen en daar Zijn werk van oordelen en zuiveren te verrichten? China is een atheïstisch land vol afgodendienaars. De nationale overheid vervolgt degenen die in God geloven fanatiek. Waarom zou God dus Zijn werk in China uitvoeren?”

Zuster Xie glimlachte en zei: “Zuster, je vraag is zo wezenlijk! Waarom koos God ervoor Zijn werk van oordeel en zuivering in China uit te voeren? Alleen wanneer we het doel en het belang begrijpen van het feit dat God Zijn werk in Israël en China uitvoert, zullen we dit aspect van de waarheid vatten. Laten we eens kijken wat het woord van God zegt. Almachtige God zegt: ‘In het Oude Testament staan Jehova’s woorden tot de Israëlieten en Zijn werk in Israël opgetekend; in het Nieuwe Testament staat Jezus’ werk in Judea opgetekend. Maar waarom staan er in de Bijbel geen Chinese namen? Omdat de eerste twee onderdelen van Gods werk in Israël werden uitgevoerd, omdat het volk van Israël uitverkoren was − dat wil zeggen: zij waren de eersten die het werk van Jehova aannamen. Zij waren het minst verdorven van de hele mensheid, en in het begin waren ze geneigd om tot God op te zien en Hem te eren. Zij gehoorzaamden de woorden van Jehova, dienden altijd in de tempel, en droegen priestergewaden of een kroon. Zij waren de eerste mensen die God aanbaden en de eersten onder wie Hij Zijn werk deed. Deze mensen waren een voorbeeld en model voor de hele mensheid. Zij waren een voorbeeld en model van heiligheid en rechtvaardigheid. Mensen zoals Job, Abraham, Lot, of Petrus en Timotheüs − zij waren allemaal Israëlieten, en de heiligste voorbeelden en modellen. Israël was het eerste land dat God aanbad onder de mensheid, en meer rechtvaardige mensen kwamen hier vandaan dan van waar dan ook. God werkte in hen zodat Hij de mensheid door het hele land heen in de toekomst beter kon beheren. Hun prestaties en de rechtvaardigheid van hun aanbidding van Jehova zijn opgetekend, zodat die konden dienen als voorbeeld en model voor de mensen buiten Israël in het Tijdperk van Genade; en hun daden zijn al enkele duizenden jaren een voorbeeld, tot op de dag van vandaag toe’ (‘De visie van Gods werk (2)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). ‘Het werk van Jehova was de schepping van de wereld, dat was het begin; deze fase van het werk is het einde en de afronding van het werk. Gods werk werd aanvankelijk uitgevoerd onder de uitverkorenen van Israël en het luidde een nieuw tijdperk in de heiligste plaats van alle plaatsen in. De laatste fase van het werk wordt uitgevoerd in het meest onreine land van alle landen, om de wereld te oordelen en het tijdperk tot een einde te brengen. In de eerste fase werd Gods werk gedaan in de schitterendste plaats van alle plaatsen en de laatste fase wordt uitgevoerd in de meest duistere plaats van alle plaatsen. Deze duisternis zal verdreven worden, het licht zal voortgebracht worden en de mensen zullen overwonnen worden. Wanneer de mensen uit deze meest onreine en duistere plaats van alle plaatsen zijn overwonnen, en de hele bevolking heeft erkend dat er een God is, die de ware God is, en ieder individu volkomen overtuigd is, dan zal het overwinningswerk op basis van dit feit worden uitgevoerd door het hele universum. Deze fase van het werk is symbolisch: zodra het werk van dit tijdperk is voltooid, zal het werk van zesduizend jaar management volledig afgerond zijn. Zodra de mensen in de meest duistere plaats van alle plaatsen zijn overwonnen, spreekt het voor zich dat dit ook overal elders zo zal zijn. Als zodanig draagt alleen het overwinningswerk in China symboliek van betekenis in zich. China belichaamt alle machten van de duisternis en het volk van China vertegenwoordigt allen die van het vlees, van Satan, en van vlees en bloed zijn. Het Chinese volk is het meest verdorven door de grote rode draak, keert zich het felst tegen God, heeft de laagste en meest onreine menselijkheid, en is dus het archetype van de hele verdorven mensheid. Dit wil niet zeggen dat andere landen helemaal geen problemen hebben; de noties van de mens zijn allemaal gelijk. Hoewel het volk uit deze landen van een goed kaliber kan zijn, moet het zo zijn dat ze tegen God opstaan als ze Hem niet kennen. Waarom stonden de Joden ook tegen God op en tartten zij Hem? Waarom keerden de Farizeeën zich ook tegen Hem? Waarom verraadde Judas Jezus? In die tijd kenden velen van de discipelen Jezus niet. Waarom geloofden de mensen nog steeds niet in Jezus nadat Hij gekruisigd en opgestaan was? Is de ongehoorzaamheid van de mens niet allemaal gelijk? Het volk van China wordt gewoon als voorbeeld gesteld en wanneer ze overwonnen zijn, worden ze modellen en voorbeelden en zullen ze als referenties voor anderen dienen. Waarom heb ik altijd gezegd dat jullie een onderdeel van mijn managementplan zijn? In het volk van China zijn verdorvenheid, onzuiverheid, onrechtvaardigheid, weerstand en opstandigheid het volledigst zichtbaar in al hun verschijningsvormen. Aan de ene kant zijn ze van een ondermaats kaliber en aan de andere kant zijn hun leven en instelling achterlijk. Hun gewoonten, sociale milieu en familie van geboorte zijn ook allemaal ondermaats en echt achterlijk. Hun status is eveneens laag. Het werk in deze plaats is symbolisch, en nadat dit testwerk volledig is uitgevoerd, zal Gods werk dat hierop volgt veel beter gaan. Als deze stap van het werk voltooid kan worden, verloopt het daaropvolgende werk vanzelfsprekend. Zodra deze stap van het werk tot stand is gebracht, zal er groot succes zijn geboekt en zal het overwinningswerk in het ganse universum helemaal voltooid zijn. Het is in feite zo dat wanneer het werk onder jullie succesvol is geweest, dit gelijkstaat aan het succes in het ganse universum. Dit geeft het belang aan waarom ik jullie als model en voorbeeld laat dienen. Opstandigheid, weerstand, onzuiverheid, onrechtvaardigheid − ze zijn allemaal in deze mensen te vinden en in hen is de opstandigheid van de hele mensheid vertegenwoordigd. Ze zijn echt verschrikkelijk. Ze dienen dus als het toonbeeld van overwinning, en nadat ze overwonnen zijn, worden ze op natuurlijke wijze een voorbeeld en model voor anderen’ (‘De visie van Gods werk (2)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).”

Na Gods woorden te hebben gelezen, ging zuster Xie door met haar communicatie. “De woorden van Almachtige God vertellen ons duidelijk dat voor alle fasen van Zijn werk geldt dat het soort plaats en de voorwerpen van Zijn werk alle worden gekozen op basis van de behoeften van Zijn werk, en dat ze allemaal aanzienlijke betekenis hebben. De eerste twee fasen van Gods werk vonden bijvoorbeeld in Israël plaats omdat de Israëlieten Gods uitverkoren volk waren. Zij waren degenen onder de mensheid die het minst verdorven waren en ze hadden godvrezende harten. Door Zijn werk onder hen uit te voeren, was het voor God het gemakkelijkst om een groep modellen en voorbeelden te creëren die Hem aanbaden. Op deze manier kon Gods werk zich sneller en gemakkelijker verspreiden, zodat het hele menselijke ras op de hoogte zou worden gebracht van Gods bestaan en werk, en opdat meer mensen voor God zouden komen en Gods redding zouden ontvangen. Daarom was het van grote betekenis voor God om de eerste twee fasen van Zijn werk in Israël uit te voeren. In de laatste dagen voert God het werk van het overwinnen en zuiveren van mensen uit. Hij heeft ook een aantal vertegenwoordigers nodig die Gods overwinning en zuivering eerst aanvaarden. Onder de gehele mensheid zijn de Chinezen het meest verdorven en achtergebleven, en China is de natie die het minst in God gelooft en die zich het koppigst verzet tegen God. Doordat God in de laatste dagen Zijn werk van oordeel en overwinning het eerst in China uitvoert, door Zijn werk van tuchtiging en oordeel uit te oefenen op diegenen die het meest diepgaand zijn verdorven, en door de Chinezen, die het meest verdorven zijn in de wereld, te overwinnen en te zuiveren, worden Zijn almacht, heiligheid en rechtvaardigheid het beste gedemonstreerd en Satan het meest beschaamd. Wanneer degenen die het meest verdorven zijn door God worden overwonnen, hoeft het geen betoog dat de rest van de mensheid zal worden overwonnen en dat Satan ook volkomen zal worden verslagen. Uit de plaats en de voorwerpen van Zijn werk die God in elke fase van Zijn werk heeft gekozen, en uit de eindresultaten die zijn bereikt, kunnen we nog beter opmaken dat Gods werk heel erg wijs en wonderbaarlijk is!”

Na naar de woorden van Almachtige God en de communicatie van de zuster te hebben geluisterd, begreep ik: God had eerst Zijn werk in Israël uitgevoerd omdat Hij een groep modellen en voorbeelden wilde creëren onder het volk van de mensheid dat het minst verdorven was en omdat Hij, door hun getuigenis en prediking van Gods evangelie, nog meer mensen in staat wilde stellen Zijn redding te ontvangen. Het werk dat God uitvoert in de laatste dagen is het werk van het overwinnen en zuiveren van de mens. Hij heeft de Chinezen, het meest verdorven en besmette volk ter wereld, uitgekozen als voorwerp van Zijn werk, om deze mensen tot model en voorbeeld te maken die zijn overwonnen en gered. Dit openbaart Gods wijsheid en almacht nog meer. Ik had Gods wil nooit begrepen en wanneer ik in de Bijbel las dat de Heer zou wederkeren op Israëls Olijfberg, aanvaarde ik de letterlijke betekenis en dacht dat God absoluut Zijn werk in Israël zou uitvoeren. Ik had nooit verwacht dat God reeds lang geleden naar China was gekomen! Het leek erop dat Gods werk niet zo eenvoudig was als mensen zich voorstelden!

Op dat ogenblik ging zuster Xie door en zei: “In welk land God Zijn werk ook uitvoert, het is allemaal omwille van Zijn werk en om de mensheid beter te kunnen redden, het is allemaal heel veelbetekenend. Als we heden Gods verschijning willen zien, moeten we eerst onze eigen voorstellingen en opvattingen terzijde schuiven. We mogen Gods voetstappen niet beperken tot een bepaalde reikwijdte en denken dat God naar dit of dat land moet komen. God is de God van de hele mensheid. Hij kan vrijelijk Zijn werkplek kiezen volgens de behoeften van Zijn werk. Almachtige God zegt: ‘God is de God van de gehele mensheid. Hij beschouwt Zichzelf niet als het privé-eigendom van enig land of volk, maar zet Zich aan Zijn werk zoals Hij het heeft gepland, onbeperkt door enige vorm of enig land of volk. Misschien heb je je deze vorm nooit voorgesteld, of misschien is je houding tegenover deze vorm er een van ontkenning, of misschien worden het land waarin God Zich openbaart en het volk waaronder Hij Zich openbaart toevallig door iedereen gediscrimineerd en zijn het toevallig het meest achtergestelde land en volk op aarde. Toch heeft God Zijn wijsheid. Met Zijn grote kracht en door Zijn waarheid en Zijn gezindheid heeft Hij werkelijk een groep mensen gewonnen die met Hem op één lijn zit, en een groep mensen die Hij compleet wilde maken – een groep, door Hem overwonnen, die allerhande beproevingen, ellende en vervolging heeft doorstaan en Hem helemaal tot het einde kan volgen’ (‘De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).”

Nadat ik de woorden van Almachtige God had gehoord, huilde ik van opwinding en sprak tot de zusters: “Deze woorden bevatten Gods macht en gezag en komen van God. Nu begrijp ik het eindelijk: God is niet alleen de God van de Israëlieten, maar ook de God van de Chinezen, sterker nog, Hij is de God van de hele mensheid. God is echt wedergekeerd! Deze afgelopen dagen is het me niet gelukt te eten of goed te slapen omdat ik bang was dat ik het verkeerde pad zou nemen! Dankzij de communicatie met jullie vandaag, is deze last van mijn hart genomen. Ik bedank God van harte dat Hij me niet heeft losgelaten!” Na afloop gaven de twee zusters me een exemplaar van ‘Het Woord verschijnt in het vlees’, en keerde ik blij naar huis terug met het boek in mijn handen geklemd. Door het lezen van de woorden van Almachtige God, raakte ik ervan overtuigd dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus was. Onze Heer Jezus is werkelijk wedergekeerd!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: 13. Waar komt deze stem vandaan?

Volgende: 15. Door het mysterie van de namen van God te begrijpen, houd ik de voetstappen van het Lam bij

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

40. Een ander soort redding

Vroeger was ik een gewone gelovige in de charismatische christelijke kerk en sinds ik in de Heer ging geloven, heb ik geen enkele dienst gemist. Vooral omdat ik wist dat de laatste dagen aangebroken waren en de profetieën in de Bijbel over de terugkeer van de Heer eigenlijk al vervuld waren. De Heer zou spoedig terugkeren, dus woonde ik diensten nog enthousiaster bij om de kans niet te missen om de Heer te ontmoeten, want ik keek reikhalzend uit naar Zijn terugkeer.

7. Hoe ik bijna een dwaze maagd werd

In de herfst van 2002 bracht zuster Zhao, die lid was van mijn denominatie, de Kerk van de Waarheid, haar nicht, zuster Wang, naar mijn huis om het grote nieuws van de komst van de Heer te vertellen. Na een paar dagen de woorden van Almachtige God te hebben gelezen en te hebben geluisterd naar de gedetailleerde communicatie van de zuster, begreep ik dat God, vanaf de schepping van de wereld tot op dit moment, drie werkfasen had uitgevoerd om de mensheid te redden. Andere waarheden die ik ook te weten kwam waren Gods aanname van een andere naam tijdens elke fase van Zijn werk, het belang van Gods naam in elk tijdperk, het mysterie van Gods incarnatie, enzovoorts. Deze waarheden waren enorme openbaringen voor me en ze waren een lust voor mijn oog. Ik dacht bij mezelf: Deze weg lijkt kristalhelder en Almachtige God is naar alle waarschijnlijkheid de wedergekeerde Heer Jezus. Ik kan dus maar beter deze kans aangrijpen en meer van de woorden van Almachtige God lezen. Voor ze vertrok liet zuster Wang een aantal boeken met Gods woorden voor me achter. Elke keer dat ik tijdens de dag wat tijd overhad, las ik Gods woorden. Hoe meer ik ze las, hoe liever ik ze las en hoe meer ik voelde dat ze de woorden van God waren. Na drie dagen begon ik me zorgen te maken. Ik dacht: Mijn zoon, die ook een gelovige is, en vele broeders en zusters in mijn kerk, weten nog steeds het grote nieuws niet. Ik kan maar beter opschieten en het hen vertellen.

2. De weg naar zuivering

Mijn naam is Christopher, en ik ben voorganger in een huiskerk op de Filipijnen. Ik ben in 1987 gedoopt en teruggekeerd naar de Heer Jezus en daarna werd ik door de genade van de Heer in 1996 voorganger in een lokale kerk. Ik werkte en preekte toen niet alleen op veel plaatsen op de Filipijnen, maar ik preekte ook op plaatsen als Hong Kong en Maleisië. Via het werk en de begeleiding door de Heilige Geest voelde ik dat ik een onuitputtelijke energie had voor mijn werk voor de Heer en eindeloze inspiratie voor mijn preken.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek