Geloof komt voort uit het horen van het woord van God: we zouden ons moeten richten op het zoeken van het woord van God tijdens het onderzoeken van de ware weg

19 september 2020

Door Su Xing, China

De pandemie bleef zich de afgelopen maanden verspreiden en het aantal bevestigde gevallen en sterfgevallen neemt steeds verder toe. Over de hele wereld vinden talloze rampen plaats, zoals insectenplagen, overstromingen en branden, en oorlog dreigt. Veel christenen zijn zich ervan bewust geworden dat de Heer reeds is wedergekeerd en zoeken nu naar Zijn verschijning. Vandaag de dag getuigt alleen De Kerk van Almachtige God ervan dat de Heer is wedergekeerd, en velen zoeken en onderzoeken nu de verschijning en het werk van Almachtige God. Meer en meer mensen raken er na het horen van de woorden van Almachtige God van overtuigd dat ze de stem van God zijn en aanvaarden daarop Almachtige Gods werk in de laatste dagen. Toch zijn er ook sommige mensen die, wanneer ze zien dat het werk van Almachtige God wordt belasterd en veroordeeld door de CCP-regering en de voorgangers en ouderlingen van de religieuze wereld, besluiten hén te volgen. Ze geloven niet dat dit de ware weg is en durven deze niet te zoeken of te onderzoeken. Het is waar dat we voorzichtig moeten zijn wanneer we de ware weg onderzoeken, maar is het werkelijk in overeenstemming met de waarheid om de woorden van de CCP-regering en de voorgangers en ouderlingen te hanteren als de standaard voor het vaststellen of iets de ware weg is of een valse weg? Naar wie zouden we precies moeten luisteren wanneer we de ware weg onderzoeken opdat we de wederkomst van de Heer kunnen verwelkomen? We zullen deze kwesties hier onderzoeken en erover communiceren.

Geloof in de CCP’s veroordeling is geloof in de woorden van Satan

We weten allemaal dat de CCP-regering een atheïstische regering is. Vanaf het moment dat ze aan de macht kwam, heeft de CCP atheïsme, materialisme en evolutionisme gehypet. Ze heeft altijd het bestaan van God ontkent en satanische drogredenen als ‘Er is nooit een verlosser geweest’, ‘Je lot ligt in je eigen handen’, en ‘De mens kan een aangenaam thuisland creëren met zijn eigen handen’ bepleit. De CCP heeft ook openlijk het christendom als een “xie jiao” veroordeeld en de Bijbel als “xie jiao” boek. Ze heeft een groot aantal kerken afgebroken, talloze exemplaren van de Bijbel verbrand en op gewelddadige wijze christenen en katholieken gearresteerd en vervolgd. We kunnen uit haar uitzinnige vervolging van het christendom en het katholicisme opmaken dat de CCP de waarheid en God verschrikkelijk veracht. Hoe kan een satanisch regime dat zich tegen God verzet de verschijning en het werk van God erkennen? De CCP weigert simpelweg te erkennen dat er zoiets is als de ware weg, laat staan een God. Wanneer het er dus om gaat vast te stellen of een weg de ware weg is of niet, wat is dan het verschil tussen geloven in de geruchten en leugens van de CCP en geloven in de woorden van de duivel Satan?

Bovendien weten we dat de ware weg sinds mensenheugenis is onderworpen aan vervolging. Alle satanische regimes zijn vervuld van de diepste haat voor God en voor de waarheid, en hoe meer iets van God is, hoe fanatieker ze zich ertegen verzetten. Dit is de reden dat elke keer dat God komt om Zijn werk uit te voeren, Hij onvermijdelijk wordt vervolgd en veroordeeld door het satanische regime – dit is een onbetwistbaar feit. Toen de Heer Jezus al die jaren geleden Zijn preken hield en Zijn werk deed, spanden de hogepriesters en farizeeën van het joodse geloof samen met de Romeinse autoriteiten om Jezus aan het kruis te nagelen. Zouden we dan vanwege de veroordeling, vervolging, leugens en smaad van het heersende regime het feit moeten ontkennen dat de Heer Jezus de Christus is? Hetzelfde is nu het geval: God is wedergekeerd om Zijn werk te doen en de CCP heeft haar waanzinnige veroordeling en lastering van Gods verschijning en werk opgevoerd. Ze arresteert en vervolgt christenen naar eigen believen en gebruikt zowel in binnenland als het buitenland online-media om leugens te verspreiden waarmee Gods werk wordt belasterd en degenen die de waarheid niet kennen worden misleid. Ze doet dit uit angst, omdat ze bang is dat God is verschenen en werkt om de mensheid te redden, en dat de hele mensheid de waarheid zal aanvaarden en tot God zal terugkeren. Sterker nog, ze vreest dat Gods woorden zullen uitkomen op aarde, dat Zijn koninkrijk zal verschijnen op aarde en dat de hele mensheid de CCP zal verwerpen. Dit is de reden waarom de Chinese regering de Kerk van Almachtige God fanatiek onderdrukt en wreed vervolgt. Dit is de fundamentele reden waarom ze Gods werk belastert en veroordeelt. Als we werkelijk over inzicht beschikken, dan zouden we aan de hand van wat het meest wordt tegengewerkt en gehaat door dit satanische regime vaststellen wat de ware weg is. Omgekeerd, als we het onderzoeken van Almachtige Gods werk in de laatste dagen zouden opgeven omdat het wordt tegengewerkt en veroordeeld door de Chinese regering, dan zouden we werkelijk grote dwazen zijn.

Is het correct om wanneer we de ware weg onderzoeken te geloven wat de voorgangers en ouderlingen zeggen en niet naar het woord van God te luisteren?

Sommige mensen denken dat het inderdaad zo is dat de CCP-regering zich altijd tegen God heeft verzet en dat niets van wat ze online publiceert kan worden vertrouwd, maar dat voorgangers en ouderlingen aan de andere kant goed zijn onderlegd in de Bijbel en deze begrijpen. Wanneer ze dus naar hen luisteren bij het onderzoeken van de ware weg, kan het niet verkeerd uitpakken. Maar hebben we weleens het volgende overwogen: bewijst het feit dat iemand goed onderlegd is in de Bijbel dat zo iemand de waarheid begrijpt? Bewijst het dat zo iemand God kent? Laten we eens terugdenken aan de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën van het joodse geloof, zij waren goed onderlegd in de Schrift en legden ze vaak de Schrift aan anderen uit. Maar toen de Heer Jezus verscheen en Zijn werk uitvoerde, herkenden ze Hem toen als de Messias? Erkenden ze dat Zijn woorden de waarheid waren, de stem van God? Ze herkenden niet alleen de Heer niet, maar zetten ook omwille van hun posities en levensonderhoud de letterlijke betekenis van de Schrift tegen de Heer in, en ze verzonnen geruchten over Hem en brachten Hem in diskrediet. Ze vervolgden Hem furieus en lasterden Hem, en spanden uiteindelijk samen met de Romeinse autoriteiten om de Heer Jezus te kruisigen. Deze feiten laten duidelijk zien dat het loutere feit dat iemand goed onderlegd is in de Bijbel en deze vaak uitlegt, niet wil zeggen dat iemand de waarheid begrijpt, laat staan dat het wil zeggen dat hij God kent. Dit was iets dat de joodse gelovigen van die tijd niet volledig begrepen. Ze benaderden de farizeeën niet kritisch. Wat betreft het verwelkomen van de Heer geloofden ze blindelings wat hun religieuze leiders zeiden, en hoewel sommigen heel goed wisten dat de woorden en het werk van de Heer Jezus gezag en kracht bezaten, geloofden ze toch nog steeds in de geruchten en laster die de religieuze farizeeën rondstrooiden. Ze werden dus misleid en gingen mee met hun religieuze leiders in het veroordelen en verwerpen van de Heer Jezus. Ze ontvingen niet alleen de redding van de Heer niet, ze werden zelfs door God gestraft.

Evenzo is het zo dat, hoewel de voorgangers en ouderlingen van vandaag de dag goed onderlegd zijn in de Bijbel, dit niet bewijst dat ze de waarheid begrijpen of God kennen. Normaal gesproken preken ze hoogstens wat Bijbelse kennis en theologische theorie, slechts heel zelden preken ze over, of geven ze getuigenis voor, de woorden van de Heer Jezus. Hun Bijbelse kennis en theologische theorie kan geen geestelijk voedsel bieden voor het leven van de mensen, en hoeveel ze ook weten, het toont op geen enkele wijze aan dat ze de waarheid begrijpen of de Heer kennen. Wat we op dit moment vooral nodig hebben is dat we enkele waarheden begrijpen, zoals waarom de religieuze wereld zo troosteloos is, hoe de onderliggende oorzaak van de troosteloosheid van de kerk kan worden opgelost, hoe we Gods voetstappen kunnen zoeken, hoe we de Heer kunnen verwelkomen, hoe we Gods wil kunnen doen en de Heer kunnen gehoorzamen, hoe we vrij kunnen zijn van de boeien en ketens van de zonde en kunnen worden gezuiverd om verenigbaar met Christus te zijn, enz. Voorgangers en ouderlingen hebben zulke waarheden nooit gepreekt omdat ze ze zelf niet begrijpen. Als ze de waarheid zouden begrijpen, dan zouden gelovigen worden begoten en geestelijk voedsel ontvangen. Wanneer voorgangers en ouderlingen zelf de waarheid niet begrijpen of de Heer kennen, hoe zouden ze ons dan kunnen leiden om de wederkomst van de Heer te verwelkomen? De Bijbel zegt: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem” (Matteüs 4:10). “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen” (Matteüs 15:8–9). “Vervloekt is hij die zijn vertrouwen op een mens stelt en die op vlees leunt en wiens hart zich van Jehova afkeert” (Jeremia 17:5). De Heer adviseert ons dat we God in ons geloof als groot moeten verheerlijken en God met een waar hart moeten aanbidden. We moeten andere mensen in ons hart niet op een voetstuk plaatsen en niet zomaar geloven wat andere mensen zeggen, anders zal de Heer ons nooit prijzen, ongeacht hoe we Hem volgen. Als we in ons geloof in God blindelings de voorgangers en ouderlingen geloven wanneer het gaat om de belangrijke zaak van het onderzoeken van de ware weg, en we ons lot en bestemming aan hen overlaten, wat is dat dan voor soort probleem? Is dat geloven in God of is het geloven in mensen? Als we de ware weg onderzoeken, zouden we dan moeten luisteren naar wat God zegt, of naar wat de voorgangers en ouderlingen zeggen? Als we bij het onderzoeken van de ware weg geen eigen opvattingen hebben, maar slechts blindelings de woorden van anderen geloven, blijven we dan niet in gebreke wat betreft het nemen van verantwoordelijkheid voor ons eigen leven? We lopen dan de kans dezelfde fouten te begaan als de gewone Joden al die jaren geleden, en we zouden door de Heer in de steek worden gelaten en geëlimineerd!

We zouden bij het onderzoeken van de ware weg naar Gods stem moeten luisteren

Wat betreft het onderzoeken van de ware weg zouden we onze eigen opvattingen moeten hebben in plaats van blindelings te geloven wat voorgangers, ouderlingen of de Chinese regering zeggen. We moeten oefenen volgens de woorden van de Heer, want alleen dan zullen we in staat zijn de verschijning van de Heer te begroeten. De Heer Jezus zei: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27). Hoofdstuk 2 en 3 van het boek Openbaring profeteert verschillende malen: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” Almachtige God zegt: “Aangezien we de voetafdrukken van God zoeken, om te zoeken naar Gods wil, naar de woorden van God, naar Zijn uitspraken – want waar er ook maar nieuwe woorden worden gesproken door God, is er de stem van God, en waar de voetstappen van God ook maar zijn, daar zijn Gods daden. Waar er ook maar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaan de waarheid, de weg en het leven. Bij het zoeken naar de voetafdrukken van God, hebben jullie de woorden ‘God is de waarheid, de weg en het leven’ genegeerd. En zo zijn er veel mensen die, zelfs wanneer ze de waarheid ontvangen, niet geloven dat ze de voetafdrukken van God hebben gevonden. De verschijning van God erkennen ze al helemaal niet. Wat een ernstige vergissing!” (‘De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). We kunnen hieruit opmaken dat God meer woorden uitspreekt wanneer Hij in de laatste dagen wederkomt en we zouden wijze maagden moeten zijn die zich richten op het horen van Gods stem. De wijze maagden hebben het kaliber en zijn spiritueel scherp; ze herkennen in de uitspraken van Christus dat deze woorden de waarheid, de weg van leven zijn en zijn dus in staat Gods stem te herkennen en Zijn verschijning te verwelkomen. Toen de Heer Jezus verscheen en zijn werk uitvoerde in het Tijdperk van Genade drukte Hij bijvoorbeeld de weg uit van: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!” (Matteüs 4:17). Petrus, Johannes en de andere discipelen die de Heer Jezus volgden herkenden allemaal de Heer door de stem van God. Ze konden horen dat wat de Heer uitdrukte de waarheid was, en dus gaven ze zonder aarzeling hun ouders en huizen op om de Heer te volgen, en ze werden persoonlijk door Hem begoten en geweid. Gedurende de tijd dat ze de Heer Jezus volgden werden ze op allerlei manieren door de farizeeën lastiggevallen en belemmerd, en belasterd en veroordeeld door de Romeinse autoriteiten. Toch luisterden ze alleen naar Gods woorden en gehoorzaamden Hem, waarbij ze weigerden zich te laten verstoren of misleiden door de heersende macht of de religieuze farizeeën. Toen ze Christus herkenden, volgden ze Hem tot het eind aan toe, ze baden tot Hem en ervoeren Zijn woorden. Ze rijpten geleidelijk in leven en kregen enige kennis van God. Maar de joodse gelovigen, die rigide, onwetend en koppig waren, konden niet in Hem geloven of Hem volgen ondanks dat ze het gezag en de kracht van de woorden van de Heer Jezus hadden gehoord en ze wisten dat geen menselijk wezen zulke dingen zou kunnen zeggen. Ze krabbelden terug bij de eerste hint van intimidatie en misleiding van de farizeeën; ze geloofden in God, maar konden Zijn woorden niet horen, ze hadden geen inzicht of eigen opvattingen. Ze gingen zelfs zo ver dat ze de kant van Satan kozen om zich tegen God te verzetten. Uiteindelijk konden zulke mensen alleen maar door God in de steek worden gelaten en geëlimineerd, en in de hel vallen om voor alle eeuwigheid te worden gestraft. Daarom is het zo dat als we de ware weg onderzoeken, we niet blindelings moeten geloven wat andere mensen zeggen, maar ons moeten richten op het horen van Gods stem en het erkennen dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. Dit is uitermate belangrijk.

Het evangelie van de laatste dagen van Almachtige God strekt zich nu uit over het gehele universum en het boek met klassieke woorden uitgedrukt door Almachtige God – Het Woord verschijnt in het vlees – is vertaald in meer dan twintig talen en is openbaar online beschikbaar voor de hele mensheid om op te zoeken en te onderzoeken. Almachtige God drukt alle waarheden uit om de mensheid te redden; zoals wat waar geloof in God is, wat onderwerping aan God en liefde voor God zijn, hoe we God kunnen vrezen en kwaad kunnen mijden, hoe we verenigbaar met Christus kunnen zijn, hoe we een betekenisvol leven uit kunnen leven, enz. Mensen van alle naties van over de hele wereld die ernaar hebben verlangd dat God zou verschijnen, hebben Gods stem herkend in de woorden van Almachtige God en de een na de ander zijn ze teruggekeerd naar Gods huis. Hoezeer voorgangers en ouderlingen ook proberen in de weg te staan, of wat voor soort smaad en laster de Chinese regering ook verspreid, ze volgen God onwankelbaar. Deze mensen zijn de wijze maagden, degenen die zijn opgenomen voor Gods troon, degenen die de kans hebben door God te worden gereinigd en vervolmaakt en door God in de laatste dagen tot overwinnaars te worden gemaakt. Dan zijn er ook nog degenen die zien dat de woorden die Almachtige God uitdrukt allemaal de waarheid zijn, dat ze Gods stem zijn, maar toch worden misleid en belemmerd wanneer ze de verboden horen die door de voorgangers en ouderlingen worden uitgesproken, en Gods werk niet durven te onderzoeken. Ze gaan zelfs zo ver dat ze gaan twijfelen aan de ware weg en Gods werk – is dit hoe wijze maagden zich gedragen? God zou honderden woorden kunnen spreken en ze zouden nog niet in staat zijn ze volledig te geloven, maar wanneer iemand uit de verdorven mensheid slechts één woord spreekt, aanvaarden ze het volledig – zijn deze mensen geen dwaze maagden? Wanneer ze de ware weg onderzoeken luisteren de dwaze maagden niet naar de stem van God, maar naar de woorden van een mens. Ze worden constant geïntimideerd en misleid door Satan, en uiteindelijk zullen ze door Satan worden verslonden. Ze zullen Gods redding verliezen, ze zullen door God worden verlaten en geëlimineerd, en ze zullen weggevaagd worden door rampen. Dit vervult precies deze woorden in de Bijbel: “Mijn volk komt om, omdat het gebrek aan kennis heeft” (Hosea 4:6) en “Dwazen sterven door gebrek aan verstand” (Spreuken 10:21).

Er komt spoedig een einde aan het werk van Almachtige God in de laatste dagen. Willen we als Petrus zijn, mensen die Gods stem horen en de Heer verwelkomen? Of willen we als de joodse gelovigen zijn en blindelings volgen wat voorgangers, ouderlingen en het satanische regime zeggen, en zo Gods redding verliezen? Of we er tijdens het onderzoeken van de ware weg voor kiezen om naar de woorden van God te luisteren of naar de woorden van een mens zal beslissen over ons lot en onze uiteindelijke bestemming! Zoals Almachtige God zegt: “Het werk van God is als machtige, aanzwellende golven. Niemand kan Hem tegenhouden en niemand kan Zijn voetstappen stoppen. Alleen zij die zorgvuldig naar Zijn woorden luisteren, en die naar Hem zoeken en dorsten, kunnen Zijn voetstappen volgen en Zijn belofte ontvangen. Zij die dat niet doen zullen worden onderworpen aan overweldigende rampspoed en welverdiende straf” (‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Editor’s Note: Als je vragen of problemen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen via live chat zodat we ze samen kunnen onderzoeken en bespreken.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Waarom was koning David een man naar Gods hart?

Koning David genoot de fervente steun van de Israëlieten, maar omdat hij Uria liet doden en hij Uria’s vrouw Batseba tot vrouw nam, werd hij door God gestraft. Waarom prees God David dan later als man naar Zijn hart?

Gods houding ten opzichte van zondaars

We leven in deze vicieuze cirkel en kunnen ons nooit bevrijden uit de boeien van de zonde. Als we op deze manier doorgaan, zal de Heer ons dan werkelijk vergeven en ons ontvangen in het het koninkrijk van de hemel? Hoe behandelt de Heer zondaars precies?

Geef een reactie

Neem contact op via Messenger