Doordat ik aandacht schonk aan geruchten, ben ik Gods redding van de laatste dagen bijna misgelopen

25 januari 2020

De Heer Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven(Johannes 14:6). God is de waarheid, de weg en het leven, en alleen Gods woorden kunnen ons de weg vooruit tonen en ons in staat stellen zaken duidelijk te zien. En toch zijn er veel broeders en zusters die niet de ware weg onderzoeken in het licht van Gods woorden, maar eerder in het licht van commentaren die zij op internet aantreffen. Sommigen durven die weg vervolgens niet nader te onderzoeken vanwege de negatieve verslagen die ze op internet lezen, en sommigen laten zich zo misleiden door de leugens dat ze bijna Gods redding van de laatste dagen mislopen … Zuster Xiao Ling was een van deze mensen, maar dankzij het feit dat zij zocht en communiceerde, was zij op den duur in staat de leugens op internet te onderscheiden en verwelkomde zij de terugkeer van de Heer. Wil je weten wat haar ervaringen waren? Lees dan verder …

Inhoudsopgave

1. Ik herken de stem van God en verwelkom de terugkeer van de Heer

2. Ik stuit op de leugens op internet en de twijfels beginnen op te komen

3. Na het analyseren van de leugens van de CCP wordt alles duidelijk en voel ik me weer op mijn gemak

4. In de leugens op internet trappen kan er alleen toe leiden dat je Gods redding misloopt

5. Waarom staat God toe dat deze leugens bestaan?

6. Mijn geloof dat ik God tot het eind wil volgen is versterkt

1. Ik herken de stem van God en verwelkom de terugkeer van de Heer

In oktober 2018 had ik het geluk om het koninkrijksevangelie van Almachtige God te horen. Na een periode van nastreven en onderzoeken verwierf ik enig inzicht in Gods zesduizend-jarig managementplan om de mensheid te redden, het mysterie van Gods vleeswording en het feit dat de mensheid verdorven is door Satan, en ik kwam tot het inzicht dat wij alleen door het aanvaarden van Gods werk van oordeel in de laatste dagen, het ervaren van het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden en onze satanische gezindheid laten veranderen en zuiveren, in staat zullen zijn om door God te worden opgenomen in het hemelse koninkrijk. Dankzij de woorden die geuit zijn door Almachtige God raakte ik ervan overtuigd dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is, en ik aanvaardde vol vreugde Gods werk van de laatste dagen. In de loop van de daarop volgende dagen las ik gretig Gods woorden, ik bezocht bijeenkomsten en communiceerde vaak met mijn broeders en zusters, en ik begon vele waarheden te begrijpen die ik niet had begrepen toen ik in het verleden gewoon maar in de Heer had geloofd. Ik voelde een ongelofelijke zoetheid in mijn hart en kreeg een gevoel van bevrijding in mijn geest die ik nooit eerder had gevoeld.

Ik doorzie de leugens op internet en herwin Gods redding van de laatste dagen

2. Ik stuit op de leugens op internet en de twijfels beginnen op te komen

Op een dag twee maanden later vroeg ik mijn zoon om een mobiele telefoon voor me te kopen, zodat ik makkelijker kon luisteren naar hymnen, voordrachten van Gods woorden en communicaties en preken over het binnengaan in het leven. Toevallig was er die dag een vriendin van me bij mij thuis, en mijn zoon en mijn vriendin waren benieuwd naar wat voor kerk ik ging, dus ik vertelde hun dat ik De Kerk van Almachtige God bezocht. Mijn vriendin zei dat ze nog nooit van die kerk had gehoord, dus ze zocht er op internet naar en klikte toen een van de webpagina’s aan. Tot mijn verrassing las mijn vriendin de webpagina en zei toen opgewonden: “Moet je zien, volgens de CCP-regering is De Kerk van Almachtige God opgericht door een man die Zhao heet en is het een menselijke organisatie! Hoe kun je nou De Kerk van Almachtige God bezoeken?” Mijn zoon, die er toen ook was, zei zenuwachtig: “Weet je eigenlijk wel iets af van die kerk, mama? Er zijn heel veel kerken in Hongkong. Waarom moet je per se naar De Kerk van Almachtige God?” Toen ik die negatieve berichten van de CCP-regering hoorde werd ik kwaad en zei ik ongerust: “Verspreidt de CCP niet al jaren valse geruchten? Geloven jullie nu echt wat de CCP zegt? Praat geen onzin als je niets van De Kerk van Almachtige God afweet! Ik heb nu al een poosje contact met De Kerk van Almachtige God, en wanneer de broeders en zusters samenkomen, lezen zij allemaal Gods woorden en communiceren zij over hun ervaringen en hun inzichten, en mijn geest wordt gevoed en ontleent vreugde aan het naar hen luisteren. Veel zaken die ik nog niet begreep toen ik nog alleen in de Heer geloofde, zijn nu opgelost, en niets wat ik heb gezien of gehoord lijkt in de verste verte op wat er op internet wordt gezegd.…” Mijn zoon en mijn vriendin besteedden echter gewoon geen aandacht aan wat ik zei, en gingen op Wikipedia op zoek. Vervolgens zeiden ze ernstig tegen mij: “Zie je wel? Zelfs op Wikipedia staat het! Blijf uit de buurt van De Kerk van Almachtige God om te voorkomen dat je wordt misleid!” Toen ik ineens zo bestookt werd met negatieve informatie had ik even geen idee hoe ik waarheid en onwaarheid van elkaar moest onderscheiden, en ik begon me zorgen te maken dat ik van mijn geloof was afgedwaald. Ik raakte over mijn toeren en vroeg hun daarom verder niets meer te zeggen.

Die avond stuurde ik een van mijn zusters uit de kerk een boodschap: “Ik heb een hoop negatieve informatie op internet gezien en ik zit vol twijfels. Ik zal niet meer deelnemen aan bijeenkomsten van de kerk.” Vervolgens stuurde ik een serie van die negatieve berichten naar de zuster, en ze reageerde heel snel: “Zuster Xiao Ling, al deze negatieve verslagen op internet zijn gelogen. Sta niet te snel klaar om die te geloven. Laten we ze maar bespreken als we elkaar zien, goed?” Mijn hart was in totale verwarring en ik wilde alleen maar kalmeren, dus ik wees haar aanbod van de hand.

Die nacht lag ik in bed te woelen en deed ik geen oog dicht. Ik bleef maar terugdenken aan elk klein onderdeeltje van de afgelopen twee maanden dat ik contact had gehad met de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God: hun kleding en uiterlijk waren altijd keurig, in woord en gebaar waren ze rechtschapen en eerlijk, ze waren moreel hoogstaand, oprecht, hielpen elkaar wanneer een van hen een probleem had, de dingen die ze communiceerden waren verlicht en hadden de knopen van pijn die lang in mijn hart verwrongen hadden gezeten ontrafeld en ik had het gevoel dat de dingen die zij zeiden van God kwamen. Dus waarom was er dan op internet zoveel negatieve publiciteit over deze kerk? Was ik nu wel of niet in mijn geloof afgedwaald? De gedachten tolden rond in mijn hoofd, maar ik vond geen antwoorden. Ik had het gevoel alsof ik gekweld werd, dus ik stond op en bad: “O God! Ik voel me op dit moment heel erg verscheurd. Sinds ik contact heb met De Kerk van Almachtige God ben ik werkelijk veel waarheden en mysteries gaan begrijpen. Maar nu heb ik zoveel negatieve dingen gehoord, en zelfs Wikipedia zegt dat De Kerk van Almachtige God een menselijke organisatie is. O God! Mijn hart verkeerd in hevige verwarring en ik weet niet hoe ik moet kiezen. Verschaf mij alstublieft de wijsheid om te weten wat ik moet doen om aan Uw wil te voldoen.”

De volgende dag stuurde de zuster me opnieuw een boodschap om me uit te nodigen voor een bijeenkomst. Ik voelde me verscheurd toen ik haar boodschap las en dacht: moet ik nu wel of niet gaan? Als ik niet ga, zal ik niet begrijpen waarom er op internet zoveel negatieve publiciteit over de kerk staat. Het is het beste als ik erheen ga en luister naar wat ze hierover te communiceren hebben. Daarna zei ik in mijn hart een gebed tot God om Hem te vragen me te kalmeren, en om me voor te gaan en te leiden. Nadat ik had gebeden, voelde ik me een stuk kalmer, en ik nam de uitnodiging van de zuster aan.

3. Na het analyseren van de leugens van de CCP wordt alles duidelijk en voel ik me weer op mijn gemak

Toen ik bij de plek van de bijeenkomst kwam, vertelde ik de zuster van de kerk over mijn twijfels. “Zuster, de woorden van Almachtige God en de communicaties van jou en de andere broeders en zusters hebben veel van mijn eerdere verwarring weggenomen en hebben ervoor gezorgd dat ik veel waarheden en mysteries begrijp. Wat ik echter niet begrijp is niet alleen waarom De Kerk van Almachtige God veroordeeld wordt door de CCP, maar ook waarom zelfs Wikipedia negatieve dingen zegt, waaronder dat De Kerk van Almachtige God is gesticht door een man die Zhao heet en dat het een menselijke organisatie is.” De zuster luisterde naar me en zei toen: “Zuster Xiao Ling, ik begrijp hoe jij je voelt, maar we moeten begrijpen dat of een kerk al of niet Gods kerk is niet door een persoon, groep of overheid wordt bepaald, maar uitsluitend wordt bepaald door het verschijnen en werk van God. Het jodendom kwam bijvoorbeeld voort uit het werk van Jehova, christendom en katholicisme uit het werk van de Heer Jezus en op vergelijkbare wijze is De Kerk van Almachtige God voortgekomen uit het verschijnen en werk van de teruggekeerde Heer Jezus – Almachtige God – en het is een kerk die geheel en al werd opgezet door God Zelf. Laten wij naar de video ‘De oorsprong en ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God’ kijken die over deze kwestie gaat, en dan zullen we het beter begrijpen.”

Terwijl de zuster sprak, begon ze een video af te spelen en ik zag dat in de video werd gezegd: “De Kerk van Almachtige God kwam tot stand vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God − de wedergekomen Heer Jezus − Christus van de laatste dagen en zij werd onderworpen aan Zijn rechtvaardige oordeel en tuchtiging. De kerk bestaat uit allen die het werk van de laatste dagen van Almachtige God oprecht aanvaarden en overwonnen en verlost zijn door Gods woord. Ze is geheel gesticht door Almachtige God zelf en ze wordt persoonlijk geleid en geweid door Hem en ze is geenszins door een mens gesticht. Dit is een feit dat erkend wordt door alle uitverkorenen van De Kerk van Almachtige God. Wie wordt gebruikt door de vleesgeworden God is door God voorbestemd en persoonlijk aangewezen en God heeft van diegene getuigd, net zoals Jezus zelf de twaalf apostelen koos en aanwees. Degenen die door God worden gebruikt, kunnen slechts meewerken aan Zijn werk en zij kunnen niet Gods werk in Zijn plaats doen. De kerk is niet gesticht door hen die door God worden gebruikt, en de uitverkorenen geloven niet in hen of volgen hen niet. De kerken van het Tijdperk van Genade werden niet gesticht door Paulus en andere apostelen, maar kwamen voort uit het werk van de Heer Jezus en werden door de Heer Jezus Zelf gesticht. Zo werd De Kerk van Almachtige God in de laatste dagen niet gesticht door de mens die door God gebruikt wordt, maar kwam deze voort uit het werk van Almachtige God. De mens die door God wordt gebruikt, bewatert, voedt en leidt de kerken en vervult zo zijn plicht. Hoewel Gods uitverkorenen worden geleid, bewatert en gevoed door de mens die door God wordt gebruikt, geloven ze in en volgen ze niemand anders dan Almachtige God, en aanvaarden en gehoorzamen Zijn woorden en werk. Dit is een feit wat niemand kan ontkennen.”

Nadat we naar de video hadden gekeken, communiceerde de zuster het volgende: “Zuster Xiao Ling, nu begrijpen wij meer van de oorsprong en de ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God, waar of niet? Christus van de laatste dagen – Almachtige God – heeft vele miljoenen woorden uitgesproken en voert het werk uit van het oordelen en zuiveren van de mens, waarmee de woorden van de Heer Jezus volledig in vervulling gaan toen Hij zei: ‘Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Johannes 12:48). ‘Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God(1 Petrus 4:17). ‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:13). Door het nastreven en onderzoeken van het werk van de laatste dagen van Almachtige God hebben al diegenen die oprecht in God geloven en verlangen naar de waarheid in elk land, op elk continent en in elke religie en geloofsovertuiging de woorden van Almachtige God erkend als de stem van God, en erkend dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is. Een voor een zijn zij teruggekeerd voor God, en deze mensen hebben zich verenigd om De Kerk van Almachtige God te vormen. In de kerk bidden Gods uitverkorenen in naam van Almachtige God, zij lezen en communiceren de woorden van Almachtige God, zij ervaren het oordeel van Gods woorden, gehoorzamen het werk van Almachtige God, en streven naar veranderingen in hun gezindheid opdat zij gered worden door God – zij geloven absoluut niet in een menselijk wezen. Hieruit kunnen we afleiden dat De Kerk van Almachtige God is opgekomen uit Gods verschijnen en werk in de laatste dagen en dat De Kerk van Almachtige God de kerk is van Christus van de laatste dagen – dat is boven elke twijfel verheven.

“En de man die door God wordt gebruikt was van tevoren voorbereid en vervolmaakt door God om met Zijn werk samen te werken zodat Zijn werk zelfs nog betere resultaten zou opleveren. Deze man draagt verantwoordelijkheid voor het bewateren, hoeden en leiden van de hele kerk, maar hij doet niet meer dan de plicht van een menselijk wezen. Laten we een passage lezen van de woorden van Almachtige God, dan begrijpen we het beter. Almachtige God zegt: ‘Het werk dat uitgevoerd wordt door degene die door God wordt gebruikt dient om bij te dragen aan het werk van Christus of de Heilige Geest. God heeft deze mens doen opstaan onder de mensen; hij is hier om alle uitverkorenen van God te leiden. […] De persoon die door God gebruikt wordt, is echter iemand die door God is voorbereid en die een zeker kaliber bezit en menselijkheid heeft. Hij is van tevoren voorbereid en volmaakt gemaakt door de Heilige Geest en hij wordt volledig geleid door de Heilige Geest. Met name waar het om zijn werk gaat, wordt hij geleid en geïnstrueerd door de Heilige Geest. Daardoor wijkt hij niet af van het pad van het leiden van Gods uitverkorenen, want God neemt zeker verantwoordelijkheid voor Zijn eigen werk en God doet altijd Zijn eigen werk(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over het gebruik door God van de mens).”

De zuster ging verder met haar communicatie. “Uit de woorden van Almachtige God kunnen we afleiden dat God de man die door God wordt gebruikt heeft doen opstaan om samen te werken met Zijn werk. In het Tijdperk van de Wet riep Jehova God Zelf tot Mozes om hem te vragen de Israëlieten uit Egypte weg te leiden. Later gebruikte God Mozes opnieuw om de wet en de geboden te verkondigen en om de woorden van Jehova over te brengen aan alle Israëlieten. In het Tijdperk van Genade, toen de Heer Jezus het werk verrichtte om de mensheid te verlossen, koos Hij persoonlijk Zijn twaalf discipelen, onder wie Petrus en Johannes, en Hij vroeg hun in die tijd de herders van de kerk te zijn en het evangelie van de Heer Jezus te verbreiden. Op vergelijkbare wijze getuigde Almachtige God, toen Hij verschenen was en aan Zijn werk in de laatste dagen begon, persoonlijk tegenover de man die door de Heilige Geest wordt gebruikt. Deze man is net als Mozes en Petrus – hij is iemand die door God wordt gebruikt. Het werk dat hij verricht wordt geheel gedaan onder toezicht en begeleiding van de Heilige Geest, en Gods uitverkorenen binnen De Kerk van Almachtige God accepteren en gehoorzamen in overeenstemming met Gods woorden het leiderschap van de man die door de Heilige Geest wordt gebruikt; dit stemt overeen met de wil van God.

De CCP-regering verspreidt echter ketterse dwalingen en beweert dat ‘De Kerk van Almachtige God is opgericht door een mens en een menselijke organisatie is’. Als je afgaat op de logica van de CCP moet het jodendom zijn gesticht door Mozes en moet het christendom in het Tijdperk van Genade door Petrus zijn gesticht, en dat is een compleet absurd en belachelijk standpunt! Terwijl het in werkelijkheid onmogelijk zou zijn dat er een kerk opkomt zonder het verschijnen en werk van God. Ongeacht zijn kaliber of gaven is de man die door God wordt gebruikt nog altijd in essentie slechts een geschapen wezen en hij kan zijn plicht alleen uitvoeren onder leiding van het werk van de Heilige Geest – hij kan absoluut niet het werk van God doen. Dus waarom wil de CCP-regering dit soort leugens en onwaarheden verspreiden? Zoals we allemaal weten is de CCP een atheïstische regering die doodeenvoudig het bestaan van God weigert te erkennen, laat staan dat ze het volk van China toestaat in God te geloven en het juiste pad in het leven te volgen. De CCP zegt dat Gods kerk een menselijke organisatie is met het oogmerk om het publiek te misleiden, en met opzet verbergt ze de feiten van het verschijnen en werk van Almachtige God – Christus van de laatste dagen – zodat de mensen haar geruchten en leugens zullen geloven en weigeren het werk van de laatste dagen van Almachtige God te onderzoeken en te aanvaarden, en daardoor Gods redding van de laatste dagen zullen mislopen. De CCP wil zelfs een groep mensen zonder oordeelkundigheid misleiden en overhalen om in haar oordeel en veroordeling van Gods werk van de laatste dagen mee te gaan, en die mensen zullen uiteindelijk samen met de CCP in de hel afdalen om Gods straf te ondergaan. Daarom, zuster Xiao Ling, moeten wij heel zorgvuldig zijn als het aankomt op het onderzoeken van de ware weg. We moeten beslist niet blindelings de geruchten en leugens geloven die de atheïstische CCP-regering in omloop brengt, en we moeten voorkomen dat we vallen voor de sluwe streken van Satan en onze kans te verspelen om redding te bereiken!”

Nadat ik naar deze communicatie van de zuster had geluisterd, werd alles ineens duidelijk voor me. De Kerk van Almachtige God was gesticht door God Zelf, en de man Zhao is net zo iemand als Mozes en Petrus van lang geleden – mannen die gebruikt worden door de Heilige Geest – en het strookt met Gods wil dat wij zijn bewateren en leiderschap aanvaarden. Toen ik terugdacht aan de afgelopen twee maanden, zag ik dat ik in de naam van Almachtige God had gebeden en over de woorden van Almachtige God had gelezen en gecommuniceerd. Al lazen de broeders en zusters af en toe preken en communicaties die gegeven waren door de man die door de Heilige Geest wordt gebruikt, deze preken en communicaties zijn er alleen maar om ons Gods wil en vereisten beter te laten begrijpen.

4. In de leugens op internet trappen kan er alleen toe leiden dat je Gods redding misloopt

Daarna las de zuster een passage voor uit Preken en communicatie: “Er zijn er ook die, wanneer zij zich verdiepen in de ware weg, met name kijken naar uitspraken op beroemde websites uit de seculiere wereld. Zulke mensen zeggen: ‘Wat er op die websites wordt gezegd, moet wel waar zijn!’ Maar wat zijn dat nu echt voor websites? Zijn die niet ook van deze wereld? Zijn die woorden dan niet geschreven door verdorven mensen? Zijn zij dan geen onderdeel van Satans kwade macht? Bevatten zij waarheid? Zij dienen God niet en aanbidden God zeker niet, en het zijn geen groepen waar God getuigenis voor geeft. Waarom zou je die in vredesnaam geloven? Ze liegen dat het gedrukt staat en verspreiden onwaarheden. Zij verspreiden alle geruchten of leugens die satanische overheden bedenken. Zijn ze daarmee dan geen organisaties die leugens verspreiden? Zij geven alle geruchten door die de Chinese Communistische Partij bedenkt, alles wat die maar probeert om De Kerk van Almachtige God in diskrediet te brengen. Zijn ze dan geen instrumenten voor Satan om zijn leugens te verspreiden? Zijn ze dan geen instrumenten voor Satan om de mensheid te misleiden? Waarom geloven mensen dat soort dingen van Satan wanneer ze de ware weg onderzoeken? Zijn ze geestesziek? Geloven ze dat de wereld rechtvaardig en eerlijk is? Als de regering of de religieuze gemeenschap commentaren geeft en beweringen doet over wat de ware weg is en wie de ware God is, dan geloven ze daar gewoon in. Als de overheid of de religieuze gemeenschap zegt dat iets niet de ware weg is of zegt dat een God niet echt is, dan geloven die mensen er niet in. In wie geloven deze mensen dan wel? Zij geloven in de regering, zij geloven in de woorden van de religieuze gemeenschap en in de woorden van dominees en ouderlingen. Is zo iemand een ware gelovige? Zij geloven niet in God, zij vertrouwen niet in God, zij geloven niet dat God echt is, en geven niet toe dat God de waarheid is. Zij kennen met name de waarheid niet. Dus als zo iemand zich verdiept in de ware weg, raakt die verlamd zodra hij Satans leugens en geruchten hoort” (‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’ Deel 138).

Toen ze klaar was met voorlezen, ging de zuster verder met haar communicatie met de woorden: “In het Tijdperk van Genade zei de Heer Jezus: ‘Dit is een verdorven generatie!(Lucas 11:29). ‘De hele wereld ligt in verdorvenheid(1 Johannes 5:19). De Heer Jezus profeteerde ook: ‘Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden(Lucas 17:24-25). Toen God de eerste keer vlees werd en incarneerde als de Heer Jezus om Zijn werk van verlossing te verrichten, werd Hij veroordeeld en vervolgd door de joodse leiders en de Romeinse autoriteiten en werd Hij uiteindelijk aan het kruis genageld. God is in het vlees teruggekeerd om in de laatste dagen te verschijnen en te werken, en net als voorheen ontmoet Hij het woeste verzet en de veroordeling van de atheïstische CCP-regering en de dominees en ouderlingen van de religieuze wereld. Uit het feit dat verschijnen en werk van Gods twee incarnaties onderworpen zijn aan het oordeel, de verkettering en de veroordeling door de religieuze wereld en de politieke machthebbers, kunnen we afleiden dat deze wereld al stevig in de greep is van Satan en dat de mensheid het toppunt van slechtheid heeft bereikt. Mensen steunen slechtheid, zij walgen van de waarheid en niet een enkel persoon verwelkomt de komst van Christus. Integendeel, zij verachten Christus, jagen overal op Christus en onderwerpen Hem aan de grootste vernederingen en het gruwelijkste lijden, en zij zorgen ervoor dat Christus nergens zijn hoofd te ruste kan leggen. Bovendien is er niet een groep of organisatie ter wereld die de waarheid is; hoe machtig hun krachten ook zijn of hoe groot hun aanzien, alles wat ze propageren komt voort uit de verdorven mensheid, het is allemaal onderworpen aan de kennis en sociale achtergrond van datgene waaruit het voortkomt en het wordt allemaal beïnvloed door zulke veelvoudige theorieën als het atheïsme en het materialisme. Met name hun commentaren op Gods werk zijn niet meer dan het propageren van de leugens en dwalingen van de regerende politieke partij en de religieuze wereld, dus kunnen wij werkelijk beoordelen of dingen goed of fout zijn aan de hand van wat zij zeggen? Zoals we allemaal weten is God de waarheid, de weg en het leven, alleen God kan ons redden uit de ketenen van de zonde en ons zuiveren, en alleen Gods woorden kunnen ons helpen onderscheid te maken tussen positieve en negatieve dingen, tussen de goeden en de kwaden, tussen wat mooi en wat lelijk is. Daarom moeten wij Gods werk van de laatste dagen onderzoeken in het licht van Gods woorden. Als we het onderzoeken in het licht van de negatieve propaganda op internet of in overeenstemming met wat een atheïstische regering of de dominees en ouderlingen van de religieuze wereld zeggen, zullen wij misleid worden en Gods redding in de laatste dagen verspelen!”

Toen ik de zuster dit hoorde zeggen, werden de twijfels in mijn hart verjaagd en voelde ik me onmiddellijk beschaamd: waarom had ik niet oog in oog met Gods werk van de laatste dagen dat werk onderzocht in het licht van Gods woorden, maar had ik in plaats daarvan me laten meeslepen door de toon die op die websites werd aangeslagen? Ik had al duidelijk gezien dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn, en dat zij gezag en kracht bevatten, en toch had ik me laten misleiden door de leugens van de CCP en de uitvluchten op internet. Ik had zo erg aan Gods werk getwijfeld dat ik er zelfs na aan toe was geweest om het onderzoeken op te geven – wat was ik dom geweest! Als God niet van me had gehouden en me had gered, en als de zuster niet met me had gecommuniceerd zodat ik enige oordeelkundigheid kreeg wat betreft de leugens van de CCP en de negatieve informatie op Wikipedia, dan was ik gevallen voor de sluwe streken van Satan, dan had ik God gemeden en was ik Gods redding van de laatste dagen misgelopen!

Leugens op internet leidden er bijna toe dat ik de terugkomst van Jezus Christus misliep

5. Waarom staat God toe dat deze leugens bestaan?

Daarna vroeg ik de zuster: “Deze leugens hebben heel veel mensen misleid. Waarom staat God toe dat deze leugens op internet worden gepropageerd?”

De zuster zei: “Goede vraag! Gods goedwillendheid gaat schuil achter het feit dat Hij toestaat dat deze negatieve propaganda bestaat. Laten we nog een passage lezen uit Preken en communicatie: ‘Vandaag de dag heeft de Chinese Communistische Partij heel veel geruchten gefabriceerd om God en De Kerk van Almachtige God in diskrediet te brengen en het is gebleken dat sommige mensen de geruchten van de Chinese Communistische Partij en Satans leugens geloven, en niet geloven dat God de waarheid is en dat God heilig is. Wat voor probleem is dit? Openbaart dit of mensen wel of niet waarlijk geloven wanneer zij voor God staan en of zij geloven in de waarheid en in God of dat zij in Satan geloven? Dit is wanneer mensen worden onthuld. Dus wat hoopt God in Zijn werk van de laatste dagen te bereiken door de grote rode draak toe te staan op deze manier diensten te verlenen en alle kwade krachten van Satan toe te staan deze dingen te doen? Een aspect is om diegenen die de waarheid nastreven te vervolmaken, en het andere aspect is om al diegenen te onthullen die niet van de waarheid houden en al die valse gelovigen te elimineren. Nu zijn de mensen die niet de waarheid liefhebben en niet in God geloven onthuld en geëlimineerd. Zitten Gods goede bedoelingen op die manier niet achter Satan die diensten verleent? Sommige mensen zien dat niet en in feite is dat iets goeds! … Dus Gods wijsheid wordt uitgeoefend op basis van Satans misleidende streken, en dit is helemaal waar. God is zo almachtig’ (Preken en communicatie over Gods woord ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III (III)’ in Preken en communicatie over het intreden in het leven XI).”

De zuster ging verder met haar communicatie en zei: “Zuster Xiao Ling, weten we nu hoe het zit bij deze kwestie, nu we deze communicatie hebben gelezen? God is de Heerser over alle dingen in de hemel en op aarde, en degenen die in God geloven en degenen die niet in God geloven, zowel als die demonen van Satan die zich tegen God verzetten en Hem veroordelen, worden allemaal in Gods handen gehouden en de wijsheid van God wordt uitgevoerd op basis van de sluwe streken van Satan. Gods oogmerk met het toestaan van het bestaan van deze negatieve propaganda is om mensen beter te redden en aan het licht te brengen en om mensen beter te kunnen wieden. Christus van de laatste dagen – Almachtige God – is gekomen om de waarheid uit te drukken en het werk uit te voeren om de mens te zuiveren en te redden, en door het lezen van de woorden van Almachtige God, raakt al wie waarlijk in God gelooft, wie de waarheid liefheeft, en wie verlangt naar Gods verschijnen, ervan overtuigd dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is. Hoeveel leugens en ketterse dwalingen de CCP-regering en de dominees en ouderlingen van de religieuze wereld ook verspreiden, deze mensen zijn in staat om de ware weg te blijven volgen en zijn vastbesloten om Almachtige God te volgen; deze mensen zijn precies diegenen die door God in de laatste dagen zullen worden gered en vervolmaakt. Diegenen echter die net doen of ze geloven, die alleen om brood vragen om hun maag te vullen, die helemaal niet de waarheid zoeken, die alleen maar nabouwen wat andere mensen zeggen, die blindelings geloven in de leugens en geruchten van Satan en die Gods werk ontkennen, zijn het kaf dat door God aan het licht wordt gebracht en zij zijn gedoemd door God te worden gewied. Die kwade krachten van Satan die zich verzetten tegen Almachtige God en Almachtige God veroordelen, en die allerlei soorten ketterse dwalingen gebruiken om mensen te misleiden en te voorkomen dat zij de ware weg aanvaarden, spelen de rol van Satan, en zij zijn degenen die door God zullen worden gestraft en vernietigd. Hieruit kunnen wij afleiden dat Gods werk heel praktisch is en dat God heel almachtig en wijs is. God gebruikt de negatieve propaganda en alle verschillende leugens en dwalingen om al diegenen die waarlijk in Hem geloven en al diegenen die maar net doen of ze in Hem geloven helemaal aan het licht te brengen, en Hij scheidt ieder al naar gelang zijn soort. Tegelijkertijd brengt God ook het lelijke gezicht van de kwade krachten van Satan aan het licht, zodat mensen negatieve dingen kunnen onderscheiden. Uiteindelijk straft God deze kwade krachten en vernietigt Hij ze, en Hij staat toe dat de mens Zijn heilige en rechtvaardige gezindheid ziet die geen belediging duldt.”

Terwijl ik naar de zuster zat te luisteren, begreep ik eindelijk Gods wil. Het bleek dat God deze ketterse dwalingen en deze negatieve propaganda gebruikt om ieder soort persoon aan het licht te brengen en ieder persoon in overeenstemming met zijn soort te scheiden. God is heel wijs en almachtig! In mijn hart schonk ik God mijn oprechte dank. Op dat moment dacht ik aan de geestelijke reis die ik had gemaakt. Toen ik nog klein van gestalte was en blindelings geloofde in de negatieve informatie op Wikipedia, wat ervoor had gezorgd dat ik God meed, had God ervoor gekozen mijn onwetendheid en dwaasheid niet te zien, maar had Hij in plaats daarvan de broeders en zusters gebruikt om geduldig met mij over de waarheid te communiceren, om me te helpen en te ondersteunen, om me in staat te stellen de waarheid te begrijpen en Satans sluwe streken te doorzien, en de nauwgezette inspanningen te begrijpen die God onderneemt om mensen te redden. Als God er niet was geweest om mij te beschermen en te leiden, had ik me waarschijnlijk laten misleiden door Satans leugens en was ik mijn kans om Gods redding te verwerven misgelopen. Stilletjes nam ik me iets voor: wie me ook in de toekomst probeert te dwarsbomen, ik zal me niet laten beïnvloeden maar me op God blijven verlaten, de waarheid nastreven en vasthouden aan mijn getuigenis! Ik zal nooit meer vallen voor de sluwe streken van Satan!

6. Mijn geloof dat ik God tot het eind wil volgen is versterkt

Zodra ik thuiskwam, ging ik het net op en las ik wat positieve commentaren van vele internationale, beroemde experts en wetenschappers over De Kerk van Almachtige God, en dat hielp me nog eens extra om de waarheid over deze aangelegenheid duidelijk te zien. Ik keek ook naar de video ‘Fototentoonstelling: De verschijning en het werk van Almachtige God en de groei van De Kerk van Almachtige God’. Door daarnaar te kijken begon ik meer te begrijpen over de oorsprong en de ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God, en ik kreeg ook enig inzicht in de God trotserende essentie van de CCP. Ik kwam erachter dat de CCP een atheïstische regering is en dat zij altijd religieuze overtuigingen wreed heeft vervolgd. Met name nadat Almachtige God was verschenen en met Zijn werk was begonnen, lazen veel mensen de woorden van Almachtige God en herkenden die als de stem van God, zij raakten ervan overtuigd dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is en de een na de ander wendden zij zich tot Almachtige God. De CCP vreest dat mensen, als ze eenmaal in Almachtige God beginnen te geloven, de waarheid zullen begrijpen in de woorden van Almachtige God, enige oordeelkundigheid zullen krijgen over de God trotserende essentie van de CCP, en die vervolgens zullen afwijzen en niet meer aan haar gehoorzamen. Om haar dictatoriale bestuur in stand te houden gebruikt de CCP dus de media om geruchten in omloop te brengen en om het werk van de laatste dagen van Almachtige God in diskrediet te brengen, te belasteren en te veroordelen. Op wrede wijze vervolgt zij christenen en als een bezetene onderdrukt zij De Kerk van Almachtige God in een poging De Kerk van Almachtige God volledig uit te wissen. Maar ik zag in de video dat de CCP nog zo hard haar best kan doen om geruchten te fabriceren en zich tegen Gods werk van de laatste dagen te verzetten, maar ze heeft absoluut niet de macht om Gods werk tegen te houden. Tegenwoordig is het werk van de laatste dagen van Almachtige God naar alle volkeren van de wereld verspreid, en in veel landen zijn kerken voor Almachtige God gesticht. Een door De Kerk van Almachtige God georganiseerde fototentoonstelling trok deskundigen, geleerden en docenten uit takken van wetenschap als religie en sociale wetenschappen uit zeven landen, waaronder de VS, Canada, Frankrijk en Italië. Doordat zij kennismaakten met de waarheid omtrent het ervaren van Gods werk van de laatste dagen door christenen in De Kerk van Almachtige God, zijn zij allemaal tot begrip gekomen over Gods werk van de laatste dagen, zij hebben inzicht gekregen in de slechte, God trotserende daden begaan door de CCP, en een voor een hebben zij hun steun uitgesproken voor de kerk. Deze feiten zijn voldoende bewijs voor de uitspraak: “Wat van God komt, moet bloeien.” Geen macht die Gods werk kan tegenhouden, en dit is een manifestatie van Gods autoriteit.

Ik wilde dit verslag naar mijn zoon sturen zodat hij het kon lezen en de commentaren van deskundigen van over de hele wereld kon horen over De Kerk van Almachtige God. Als hij ook maar een beetje oordeelkundigheid aan de dag legde, was hij vast in staat te zien dat alle opvattingen die door de CCP worden gepropageerd slechts geruchten en leugens zijn en dat die totaal niet overeenstemmen met de feiten! Daarna stuurde ik deze video naar mijn zoon, en in mijn hart zei ik stilletjes een gebed tot God: “Almachtige God! Nu zie ik dat Uw werk zich door het hele universum heeft verspreid en ik wil die blijde boodschap aan mijn zoon doorgeven. Bescherm hem, alstublieft, zodat hij nooit meer door Satan wordt misleid.” Dank zij God! Nadat hij deze video had bekeken, zei mijn zoon verder niets over De Kerk van Almachtige God en hij had geen bezwaar meer tegen mijn geloof in God.

Door mijn ervaring kwam ik tot een zekere oordeelkundigheid over Satans God trotserende demonische essentie en zijn kwaadaardige bedoeling om mensen te misleiden en kwaad te doen. Ik zag ook dat zonder de waarheid iedereen van ons op elk moment door Satan kan worden weggeleid; alleen door de waarheid na te streven en de waarheid te begrijpen zullen wij in staat zijn God tot het eind te volgen, en mijn ervaring was nog eens een extra inspiratie voor mijn vastbeslotenheid om de waarheid na te streven. Voortaan zal ik nog meer woorden van Almachtige God lezen, Gods werk ervaren, meer bidden en de waarheid zoeken wanneer ik problemen tegenkom, en zal ik nooit meer blindelings geloven in de geruchten en leugens van Satan, zodat ik niet zal vallen voor de sluwe streken van Satan en uiteindelijk God zal ontkennen en verraden. God zij dank!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Het licht van het oordeel

Door Enhui, Maleisië “God kijkt naar alle landen en beveelt alle dingen, en aanschouwt alle woorden en daden van de mens. Zijn management...

Geef een reactie

Neem contact op via Messenger