We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

220 Gods oordeel redt mij van de zonde

1 Vele malen zwoer ik dat ik alles zou opgeven en de Heer zou volgen, maar ik kon me niet bevrijden van de verleidingen van rijkdom en roem. Ik voelde echt dat het een eer was om te lijden om het evangelie te verspreiden en te getuigen van de Heer, maar ik voelde me gekrenkt en beschaamd wanneer ik met onderdrukking en tegenspoeden te maken kreeg. Vaak nam ik me voor om de geboden van de Heer te volgen en anderen lief te hebben als mijzelf, maar ik beraamde plannen en wedijverde met collega’s om status te verkrijgen. Ik leefde in zonde. Zo vaak vastte ik en bad tot de Heer, waarbij ik oprecht uitriep: O, Heer! Wanneer zult u terugkeren en mij redden uit de afgrond van de zonde? Wanneer kan ik gezuiverd worden en met u het hemelse koninkrijk binnengaan?

2 In mijn verdwazing hoor ik de stem van Almachtige God op de deur van mijn hart kloppen. Al Zijn woorden doorboren mijn hart als een scherp zwaard en leggen de waarheid van mijn verdorvenheid bloot. Ik geloofde alleen maar in de Heer om zegeningen te winnen en het hemelse koninkrijk binnen te gaan; ik gooide het alleen maar op akkoordjes met de Heer. Ik genoot Zijn genade, maar kwam er niet op om Zijn liefde terug te betalen. Waar is mijn geweten of verstand? Ik sprak over het getuigen van de Heer, maar in plaats daarvan streefde ik status na; ik misleidde de Heer. Ik dacht dat ik echt was veranderd omdat ik een paar goede daden had gedaan. Als ik met beproevingen te maken kreeg, klaagde ik in mijn hart terwijl ik geloofde dat ik aan het getuigen was. Ik leefde in zonde. Ik zondigde elke dag en beleed het, maar nog altijd verlangde ik ernaar om het hemelse koninkrijk binnen te gaan. Nu ik Gods rechtvaardigheid en heiligheid zie, kan ik mijn schaamte nergens verbergen en werp ik mijzelf neer.

3 Het ondergaan van Gods oordeel en tuchtiging is zoals het ondergaan van de loutering van de poel van vuur. Ik ben zo vaak arrogant en opstandig geweest, dat God mij hardvochtig heeft gekastijd en gedisciplineerd. Wanneer ik erop sta de dingen op mijn manier te doen, keert de Heilige Geest Zich van mij af en leef ik in duisternis. Ik ben zo vaak koppig en ongehoorzaam geweest, altijd wil ik aan Gods oordeel ontkomen. Gods woorden verlichten en begeleiden mij om Zijn werk te begrijpen. Gods oordeel openbaart aan de mens louter waarheid en rechtvaardigheid. Hoe kon ik God kennen of de waarheid winnen als ik in God geloofde maar niet Zijn oordeel gehoorzaamde? Hoe kon ik aan Satans invloed ontsnappen als ik de waarheid niet nastreefde? Beproevingen hebben mij doen inzien dat oordeel en tuchtiging werkelijk Gods liefde zijn. Gods oordeel heeft mij gered, en ik leef een ware menselijke gelijkenis na.

Vorige:Gods woorden wekten mijn hart

Volgende:Gezuiverd worden door Gods woorden

Gerelateerde media