Je getuigde dat God, als de Mensenzoon, bij het huis van God is begonnen om Zijn werk van het oordeel uit te voeren. Dat is waar en het komt overeen met de Bijbelse profetie. Maar ik begrijp het niet. Is dat oordeel, dat bij Gods huis begint, exact hetzelfde oordeel als het oordeel voor de grote witte troon in het boek Openbaring? We geloven dat het oordeel voor de grote witte troon bedoeld is voor alle ongelovigen die van Satan zijn. Als de Heer terugkomt, zullen de gelovigen in de hemel opgenomen worden en dan zal Hij rampen op de ongelovigen afsturen. Zie je, dat is het oordeel voor de grote witte troon. We hoorden jullie getuigen van het begin van Gods oordeel in de laatste dagen, maar we hebben nog niet gezien dat God vernietiging over de ongelovigen brengt. Hoe kan het dan hetzelfde oordeel zijn als dat voor de grote witte troon? Waarom vertel je ons niet wat dat oordeel precies is? Probeer ons dit alsjeblieft duidelijker te maken.

30 mei 2019

Antwoord: Wie de Bijbel helemaal gelezen heeft, kan begrijpen dat het oordeel vanaf de grote witte troon in Openbaring een visioen is van Gods oordeel in de laatste dagen. De vleesgeworden Almachtige God drukt de waarheid uit om Zijn werk van het oordeel uit te voeren. Hij begint de mensheid te reinigen en te redden. Dit betekent dat Zijn oordeel vanaf de grote witte troon al begonnen is. Het begint in het huis van God. Op die manier kan God een groep overwinnaars creëren. En dan zal God rampen sturen, het goede belonen en het kwade straffen, totdat het kwaad in de wereld volledig is uitgeroeid. Gods oordeel vanaf de grote witte troon zal beëindigd worden en Hij zal daarvoor zorgen. Daarna zal God openlijk verschijnen en zal Hij een nieuw tijdperk beginnen! Nu, op dit moment, kunnen we de tekenen al duidelijk zien. De voortekenen van de rampen, vier bloedmanen, zijn onlangs verschenen. De grote rampen zijn dichtbij. Als de grote ramp uiteindelijk komt, zal iedereen die God afwijst, God veroordeelt of tegen God vecht, evenals de nakomelingen van Satan en demonen de vernietiging door Gods eigen hand onder ogen moeten zien. Zeg eens: is dat niet het oordeel vanaf de grote witte troon? We kunnen in de Bijbelse profetieën zien dat God duidelijk plannen maakt voor een geheime komst en een openlijke komst. Als Hij begint, zal de Heer komen als een dief. Dat betekent dat de vleesgeworden God in het geheim komt om de waarheid te uit te drukken om Zijn werk van het oordeel te doen. Zijn eerste taak is een groep overwinnaars creëren. Dat vervult de profetie dat “het oordeel bij het huis van God begint!” Gods werk van het oordeel in de laatste dagen is begonnen op het moment dat de vleesgeworden God in het geheim gekomen is om de waarheid uit te drukken en de hele mensheid te oordelen. De eerste stap is het vellen van het oordeel dat bij het huis van God begint. Door dat te doen, reinigt en redt God al diegenen die voor Hem komen nadat ze Zijn stem gehoord hebben, waardoor zij overwinnaars worden. Dan zal Gods grote werk voltooid zijn en zullen de grote rampen beginnen. Hij zal deze rampen gebruiken om deze oude wereld te straffen en te vernietigen. Op dat moment zal Gods oordeel over de mensheid zijn climax bereiken. Als God openlijk opnieuw verschijnt in de wolken, betekent dat dat Zijn oordeel eindelijk voltooid zal zijn. Dan zal er een compleet nieuw koninkrijk van God komen! Dit vervult de Bijbelse profetie over het nieuwe Jeruzalem dat neerkomt uit de hemel. Zoals Almachtige God zegt: “Eén aspect van Gods werk is om door Zijn woorden de hele mensheid te overwinnen en ook het uitverkoren volk te winnen. Een ander aspect is alle opstandige zonen door uiteenlopende rampen overwinnen. Dit is één onderdeel van Gods grootschalige werk. Alleen op deze manier kan het koninkrijk op aarde dat God wil volledig worden bereikt. Dit onderdeel van Gods werk is als fijn goud” (‘Hoofdstuk 17’ van ‘Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). In Gods woord staat het werk dat Hij zal doen heel nauwkeurig opgesomd. We kunnen het eenvoudig begrijpen. Het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen is het oordeel voor de grote witte troon zoals geprofeteerd is in Openbaring. Op basis van het werk van Almachtige God in de laatste dagen kunnen we ook begrijpen waar het openen van het Boek van het Leven en het openen van boeken om over de doden te oordelen eigenlijk allemaal over gaan. Als jullie willen, zullen we het uitleggen. Begrijp goed dat het openen van de boeken om over de doden te oordelen verwijst naar Gods oordeel over allen die God ontkennen en Hem zelfs durven weerstaan. Dit zal resulteren in hun eigen veroordeling, hun straf, hun vernietiging. En het openen van het Boek van het Leven verwijst naar het oordeel dat begint bij het huis van God. Dit betekent dat Almachtige God, Christus van de laatste dagen, de waarheid uitdrukt om over iedereen die voor Zijn troon komt, te oordelen en hen te reinigen. De uitverkorenen die het oordeel van Almachtige God accepteren en bij Hem opgenomen worden, zullen Gods oordeel, reiniging en ware redding ontvangen. Het oordeel dat begint bij het huis van God is om deze groep voorafgaand aan de ramp te vervolmaken. Alleen deze groep verdient het om de wijze maagden genoemd te worden en hun namen zullen zeker in het Boek van het Leven opgenomen zijn. Zij zijn de 144.000 overwinnaars in Openbaring! Zij zullen uiteindelijk het koninkrijk van de hemel binnengaan om het eeuwige leven te erven. Dit vervult de profetie in Openbaring hoofdstuk 14, verzen 1-5: “Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de lier spelen. Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve de honderdvierenveertigduizend mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken.

Als Almachtige God het werk van het oordeel doet, vervult het volledig de profetie dat God zal oordelen terwijl Hij op de grote witte troon zit, precies zoals het in het boek Openbaring staat. De grote witte troon staat voor Gods gezag. Hoe kunnen wij Gods gezag leren kennen? Zoals we allemaal weten, heeft God de hemel, de aarde en alle dingen door Zijn woord geschapen. Hij gebruikt woorden om ons te leiden, te reinigen en te redden en alles te volbrengen! Gods eigen woord representeert Zijn gezag. Zijn bevelen houden stand. Zijn woord geldt. Wat Hij zegt, zal gebeuren en wat Hij doet, zal blijven, voor altijd! Het werk van Almachtige God in de laatste dagen is het werk van het woord. Hij gebruikt Zijn woord om het heelal en de gehele mensheid in de hand te houden. Hij gebruikt Zijn woord om de mens te leiden en te steunen en in de laatste dagen gebruikt Hij Zijn woord om over te mensheid te oordelen en ze te reinigen. Almachtige God zegt: “Ik wens mensen van over de hele aarde naar het land Kanaän te brengen, en dus blijf ik doorgaan met uitspraken in het land Kanaän om het hele universum te beheersen. Op dit moment is er geen licht op de hele aarde behalve in Kanaän, en alle mensen zijn in gevaar door honger en kou” (‘De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “En daarom gebruikt God tijdens de laatste dagen, wanneer God vlees wordt, in de eerste plaats woorden om alles te volbrengen en duidelijk te maken” (‘Alles wordt volbracht door het woord van God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Allen die goddeloos zijn, zullen door de woorden in Gods mond getuchtigd worden. Allen die rechtvaardig zijn, zullen door de woorden in Zijn mond gezegend worden. En alles zal door de woorden in Zijn mond tot stand worden gebracht en vervolmaakt worden. Hij zal geen tekenen of wonderen tonen. Alles zal door Zijn woorden tot stand worden gebracht en Zijn woorden zullen feiten voortbrengen. Iedereen op aarde zal Gods woorden vieren. Alle mensen, groot of klein, man of vrouw, oud of jong, zullen zich aan de woorden van God onderwerpen” (‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Als het woord van Almachtige God gesproken wordt, is het zoals de bliksem die van het oosten naar het westen flitst. Het reinigt en vervolmaakt iedereen die naar Gods troon is teruggekeerd en ontmaskert hypocrieten, net als bij de farizeeën, die het haten als hun de waarheid getoond wordt, en ook de verdorven mensen die God ontkennen en weerstaan. God gebruikt Zijn woord ook om alle zonen van de ongehoorzaamheid neer te slaan. Het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen op aarde laat zien dat God al op Zijn troon zit en regeert. Hoewel deze oude wereld van kwaad en donkerheid nog steeds bestaat, zal ze spoedig vernietigd worden door de rampen die God erop af zal sturen. Geen bestaande kracht op aarde kan Gods koninkrijk vernietigen. Er bestaat ook geen kracht die Gods werk kan vernietigen of de voortgang van Zijn werk kan belemmeren. Dat God gezag uitoefent om op aarde te oordelen, is hetzelfde als dat Zijn troon in de hemel staat. Het is iets waar niemand aan kan tornen en wat niemand kan veranderen. We weten dat het een feit is! Zoals Almachtige God zegt: “Het koninkrijk groeit onder de mensen, het krijgt vorm onder de mensen, het verheft zich onder de mensen; geen enkele macht kan mijn koninkrijk vernietigen” (‘Hoofdstuk 19’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Dit is de kracht en het gezag die in Gods woord zichtbaar worden. Als het woord van God op aarde regeert, betekent het dat Christus op aarde regeert. Dit laat zien dat God al vanaf Zijn troon op aarde regeert. Dit alles is genoeg om aan te tonen dat Gods koninkrijk al op deze aarde is. Dit is een feit dat niemand kan ontkennen! We kunnen één ding zien: dat Gods wil hier op aarde al gebeurt zoals het in de hemel gebeurt. De Heer Jezus zei: “Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel” (Mat. 6:10). In Openbaring 11, verzen 15-17 staat ook: “En de zevende engel klonk; en er waren geweldige stemmen in de hemel, die zeiden: ‘De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken van onze Heer geworden en van Zijn Christus; en Hij zal voor eeuwig en altijd heersen’ De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u” (Openb. 11:15-17). Deze woorden zijn werkelijkheid geworden. Dit zijn allemaal waarheden die door het werk van Almachtige God en Zijn machtige oordeel verwerkelijkt zijn.

uit het filmscenario van ‘Overwinningslied’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Wat is oordeel?

Relevante woorden van God: Het werk van oordeel is Gods eigen werk, dus moet het vanzelfsprekend door God Zelf gedaan worden; het kan niet...

Geef een reactie