We hebben de woorden van Almachtige God gelezen en hebben gezien dat er dingen zijn die heel hard zijn. Zij zijn het oordeel van de mensheid, en veroordeling en vloek. Als God over mensen oordeelt en ze vervloekt, zullen ze dan niet worden veroordeeld en gestraft? Hoe kan men zeggen dat dit soort oordeel bedoeld is om de mensheid te zuiveren en te redden?

05 april 2019

Antwoorden: In de laatste dagen drukt God de waarheid uit en doet het werk van het oordeel om een groep overwinnaars te maken, een groep van hen die uit één hart en geest met God zijn. Dit werd bepaald toen God de wereld schiep. Maar er zijn mensen die zien dat sommige woorden van God veroordelingen en vloeken van mensen bevatten en zij ontwikkelen opvattingen. Dit komt vooral omdat ze het werk van God niet kennen. Gods oordeel in de laatste dagen is de grote witte troon van het oordeel, zoals voorspeld in het boek Openbaring. God openbaart Zijn gezindheid van rechtvaardigheid, majesteit en toorn, en dat allemaal om de mensheid te onthullen en elk type persoon te onderscheiden. Meer nog, het is om een einde te maken aan de ouderdom en degenen die van Satan zijn, uit te roeien. Dus voor al degenen van Satan die zich tegen God verzetten, kon God hen niet veroordelen en vervloeken? Hoewel er enkele woorden zijn van oordeel die de verdorvenheid geopenbaard door de uitverkorenen van God en hun ware verdorven gelijkenissen onthullen, en dat een veroordeling lijkt te zijn, is dit om Gods uitverkorenen in staat te stellen om de essentie van hun verdorven gezindheden duidelijk te zien en de kern van de zaak te zien en de vrucht te dragen van het begrijpen van de waarheid. Als God niet zo hard was, als Zijn woorden niet de spijker op de kop sloegen, zouden we niet in staat zijn om onze eigen verdorven gelijkenissen en satanische natuur te herkennen en zou het niet mogelijk zijn voor Gods werk in de laatste dagen om het resultaat te bereiken van het zuiveren en vervolmaken van de mensheid. Iedereen die de waarheid liefheeft en de feiten respecteert, zal in staat zijn om te zien dat Gods woorden scherp zijn. Of het nu gaat om woorden van oordeel en tuchtiging, of veroordeling en vervloeking, ze zijn allemaal volledig in overeenstemming met de werkelijke feiten. God spreekt op een zeer praktische en oprechte manier en het is helemaal niet overdreven. Uit de resultaten van deze harde woorden van God kunnen we allemaal zien dat Gods oprechte liefde voor de mensheid en Zijn goede bedoelingen om de mensheid te redden erin verborgen liggen. Alleen zij die ziek zijn van de waarheid, kunnen zich opvattingen voorstellen en alleen zij die de waarheid haten, kunnen over Gods werk oordelen en het veroordelen. God werkt al meer dan 20 jaar in China en heeft al een groep overwinnaars gemaakt. Ze zijn op brute wijze onderdrukt en vervolgd door de regering van de CCP en ze zijn allemaal in staat om op te staan en getuigenis af te leggen. Dit is volledig de vrucht van Gods woorden. Ze hebben allemaal Gods liefde in Zijn woorden gezien en ze hebben gezien hoe Hij heeft geleden om de mensheid te redden. Ook al zijn sommige van Zijn woorden zo hardvochtig, ze zijn in staat om ze te gehoorzamen en daardoor hebben ze een oprechte kennis van Gods gezindheid. Ze hebben harten van verering en liefde voor God ontwikkeld. Ze zijn allemaal in staat om hun plichten getrouw te vervullen en God tot het einde toe te volgen. Dit is wat Satan de meeste schaamte bezorgt en dit is het bewijs dat God Satan verslaat. Wat betreft de manier waarop God in de laatste dagen over mensen oordeelt en ze zuivert, laten we eens kijken naar enkele passages in de woorden van Almachtige God. Dan zullen we hier zekerder over zijn.

Almachtige God zegt: “Als God deze keer vlees wordt is het Zijn werk om Zijn gezindheid uit te drukken, in de eerste plaats door tuchtiging en oordeel. Met dit als basis brengt Hij meer waarheid tot de mens, laat Hij meer manieren zien om dingen in de praktijk te brengen, en zo bereikt Hij Zijn doel om de mens te overwinnen en te redden van zijn verdorven gezindheid. Dit is de achtergrond van het werk van God in het Tijdperk van het Koninkrijk” (‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Waardoor is Gods vervolmaking van de mens bereikt? Door Zijn rechtvaardige gezindheid. Gods gezindheid bestaat in de eerste plaats uit rechtvaardigheid, toorn, majesteit, oordeel en vloek en Zijn vervolmaking van de mens komt voornamelijk door oordeel. Sommige mensen begrijpen het niet en vragen waarom het is dat God alleen in staat is om de mens volmaakt te maken door oordeel en vloek. Ze zeggen: ‘Als God er was om de mens te vervloeken, zou de mens dan niet sterven? Als God de mens zou oordelen, zou de mens dan niet veroordeeld worden? Hoe kan hij dan nog steeds volmaakt worden gemaakt?’ Dat zijn de woorden van mensen die het werk van God niet kennen. Wat God vervloekt is de ongehoorzaamheid van de mens en wat Hij oordeelt zijn de zonden van de mens. Hoewel Hij hard en zonder enige gevoeligheid spreekt, openbaart Hij alles wat zich in de mens bevindt en door deze strenge woorden openbaart Hij dat wat wezenlijk is in de mens, maar door een dergelijk oordeel geeft Hij de mens een diepgaande kennis van het wezenlijke van het vlees en aldus onderwerpt de mens zich aan gehoorzaamheid aan God. Het vlees van de mens is zondig en van Satan, het is ongehoorzaam en het onderwerp van Gods tuchtiging en dus, om de mens zichzelf te laten kennen, moeten de woorden van Gods oordeel hem overkomen en moet er elke vorm van loutering worden toegepast; alleen dan kan Gods werk effectief zijn” (‘Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Jullie leven allen in een wereld van zonde en losbandigheid; jullie zijn allen losbandig en zondige mensen. Vandaag kunnen jullie God niet alleen zien, maar belangrijker: jullie hebben tuchtiging en oordeel ontvangen, en zo de diepst mogelijke redding ontvangen, dat wil zeggen, Gods grootste liefde ontvangen. Alles wat Hij doet, is echte liefde voor jullie; Hij heeft geen slechte bedoeling. Hij oordeelt jullie op grond van jullie zonden, zodat jullie goed naar jezelf zullen kijken en die geweldige redding zullen ontvangen. Dit alles is gedaan met het doel de mens compleet te maken. God heeft vanaf het begin tot het einde Zijn uiterste best gedaan om de mens te redden en Hij wil zeker niet de mens die Hij eigenhandig heeft geschapen volledig vernietigen. Nu is Hij onder jullie gekomen om Zijn werk te doen; is dat niet nog duidelijker verlossing? Als Hij jullie zou haten, zou Hij dan nog een dergelijk groot werk verrichten om jullie persoonlijk te leiden? Waarom zou Hij zo lijden? God haat jullie niet en heeft geen slechte bedoelingen met jullie. Jullie zouden moeten weten dat Gods liefde de meest wezenlijke liefde is. Alleen omdat de mensen ongehoorzaam zijn, moet Hij hen redden door middel van het oordeel; anders zouden zij niet gered worden. Omdat jullie niet weten hoe het leven te leiden, of hoe te leven, en jullie leven in deze losbandige en zondige wereld en zijn losbandige en obscene duivels, kan Hij het niet over Zijn hart verkrijgen jullie nog meer ontaard te laten worden; ook kan Hij het niet over Zijn hart verkrijgen toe te zien dat jullie zo in die smerige plek leven, en door Satan naar willekeur vertrapt worden. Evenmin kan Hij het over Zijn hart verkrijgen om jullie in het dodenrijk terecht te laten komen. Hij wil jullie groep alleen voor zich winnen en jullie volledig redden. Dit is het hoofddoel van het overwinningswerk aan jullie – het is alleen bedoeld voor verlossing” (‘De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Nu we de woorden van Almachtige God hebben gehoord, zou het iedereen duidelijk moeten zijn waarom God Zijn werk van het oordeel in de laatste dagen doet, juist? De mensheid leeft onder het domein van Satan, leeft in de zonde en geniet van die zonde. Niemand in de religieuze gemeenschap heeft kennis genomen van Gods komst en niemand heeft liefde voor de waarheid of aanvaardt deze. Ongeacht hoe mensen van God getuigenis hebben afgelegd of Zijn woord hebben verspreid, hoeveel zijn er die actief op zoek zijn gegaan naar of onderzoek hebben gedaan naar Gods verschijning en werk? En hoeveel zijn er nog die in staat zouden zijn om Gods oordeel en tuchtiging te aanvaarden en zich eraan te onderwerpen? Zou niet iedereen zeggen dat deze mensheid het toppunt van goddeloosheid is? Zonder Gods werk van het oordeel van de laatste dagen zou deze mensheid, die zo grondig verdorven en vol satanische gezindheid is en die God loochent en zich tegen God verzet, kunnen worden gereinigd en Gods verlossing kunnen ontvangen? Wie zou zonder Gods werk van het oordeel van de laatste dagen een groep overwinnaars maken? Hoe zouden de profetieën van de Heer Jezus in vervulling gaan? Hoe zou het koninkrijk van Christus worden gerealiseerd? Veel mensen met geloof in de Heer geloven dat God een liefhebbende en barmhartige God is en dat, welke zonden we ook begaan, God ons zal verlossen. Zij geloven dat hoe verdorven we ook zijn, niemand terzijde zal worden geschoven en dat de Heer ons toch in het hemelse koninkrijk zal opnemen wanneer Hij terugkeert. Is dit een redelijk standpunt? Is er iets in het woord van de Heer om dit te ondersteunen? God is een heilige en rechtvaardige God; zou hij dus toestaan dat mensen die bezoedeld zijn door smerigheid en verdorvenheid, gevuld zijn met satanische gezindheid, ontkenners van de waarheid en vijanden van God zijn, Zijn koninkrijk binnengaan? Daarom profeteerde de Heer Jezus dat Hij zal terugkeren en in de laatste dagen de waarheid zal uitdrukken, Zijn werk van het oordeel zal doen en de mensheid grondig zal reinigen en redden. Wat betreft de mensheid die grondig is aangetast door verdorvenheid, zal God zeker de waarheid uitgeven en Zijn oordeel over en tuchtiging van hen uitvoeren. Dit is de enige manier om de harten en geesten van de mensen te ontwaken, om de mensen te veroveren en om hen van hun satanische gezindheid te reinigen. Ook al is Gods woord van oordeel tegen de mensheid vanwege haar smerigheid, verdorvenheid, ongehoorzaamheid en verzet tegen God hardvochtig, toch toont het de heilige en rechtvaardige gezindheid van God en het stelt ons ook in staat om onze eigen satanische natuur en het feit dat we verdorven zijn, te begrijpen. Door Gods oordeel en tuchtiging te ervaren, zijn we allemaal overwonnen door Gods woord, onderwerpen we ons gewillig aan Zijn oordeel, begrijpen we geleidelijk aan de waarheid en zien we duidelijk onze eigen satanische gezindheid en natuur, zijn we in staat om een waar begrip te krijgen van Gods rechtvaardige gezindheid, hebben we een hart van verering voor God ontwikkeld, hebben we onbewust onze manier van kijken naar dingen veranderd, is onze levensgezindheid veranderd en zijn we in staat om God te vereren en het kwaad te mijden. Gods werk van het oordeel in de laatste dagen heeft eindelijk de schepping van een groep overwinnaars volbracht, die het resultaat is van Gods werk van het oordeel in de laatste dagen en de ware betekenis is achter Gods werk van het oordeel dat begint in Zijn huis. Wat zien we hierdoor? God oordeelt en onthult de mens met Zijn woord niet om de mens te straffen en te vernietigen, maar om de mens volledig te reinigen, te veranderen en te redden. Maar zij die weigeren het oordeel en de reiniging van het woord van Almachtige God te aanvaarden, zullen, wanneer de grote ramp gebeurt, afdalen in de ramp en worden gestraft.

We hebben een paar jaar van Gods oordeel en tuchtiging ondergaan en hebben enkele waarheden begrepen. We hebben echt gezien dat de verdorvenheid van de mensheid door Satan echt zo diep is dat ieder mens vol is van satanische gezindheden van arrogantie en bedrog en zelfzoekend, egoïstisch en verachtelijk is. En ze kunnen vaak niet anders dan liegen en bedriegen. Wat ze naleven, is bijna verstoken van menselijke gelijkenis. Voor God zijn we allemaal beschaamd en berouwvol, en we kunnen ons nergens verbergen. Dit is één aspect van wat we winnen bij het ondergaan van het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden. Het grootste voordeel is dat we een beetje oprecht begrip hebben van Gods rechtvaardige gezindheid en heilige essentie, zodat we in staat zijn om God te vrezen en het kwaad te mijden en de gelijkenis van een echt mens uit te leven. We hebben allemaal diep het gevoel dat we echt zuivering van God hebben gekregen en dat we grote verlossing van Hem hebben gekregen. In het verleden, toen ik als leider in de kerk werkte, was ik altijd gericht op mijn eigen roem en status. Ik nam de last van het leven van de broeders en zusters niet op me. Ik vond het altijd leuk om andere mensen om me heen te hebben en ik was hebzuchtig om de zegen van status. Ik was hoog en machtig en was door niemand overtuigd. Als iemand een andere mening had over een gebeurtenis dan ik, hield ik gewoon voet bij stuk en bleef ik mijn eigen mening spreken, zodat de ander zou gehoorzamen. Omdat ik me niet richtte op het najagen van de waarheid en niet de realiteit van de waarheid bezat, predikte ik alleen over wat letterlijk begrip om mezelf te laten zien, om te pronken. Op die manier wist ik niet wanneer mijn eigen daden Gods gezindheid beledigden. Toen was er een dag dat ik dit in de woorden van Almachtige God las: “Degenen wiens geloof in God altijd voor hun eigen winst is, die zelfingenomen en hooghartig zijn, die zichzelf laten zien en hun eigen status beschermen, zijn zij die van Satan houden en de waarheid tegenspreken. Ze weerstaan God en behoren volledig toe aan Satan” (‘Ontsnap aan de invloed van de duisternis, en je zult door God gewonnen worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Jullie beeld is nog groter dan dat van God, jullie status is nog hoger dan die van God, om nog maar te zwijgen van jullie aanzien onder de mensen – jullie zijn een idool geworden dat door de mensen wordt vereerd. Ben je niet de aartsengel geworden? Wanneer de uitkomsten van mensen worden onthuld, en dat zal zijn wanneer ook het reddingswerk ten einde zal lopen, zullen velen onder jullie lijken zijn die niet meer gered kunnen worden en geëlimineerd moeten worden” (‘Praktijk (7)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Elk woord van Almachtige God bevat gezag en macht. Ze doorboorden mijn hart als een zwaard. Ik kon me nergens verstoppen, ik was bang en ik beefde. Ik voelde dat God Zijn toorn over mij uitstraalde. Ik moest wel voor God neervallen en berouw tonen voor mijn boze daden. Ik geloofde in God, maar streefde niet naar de waarheid. Ik hield God niet hoog en getuigde niet van Hem, maar in de uitoefening van mijn functie heb ik gepronkt, zodat mensen me zouden bewonderen en naar me zouden opkijken. Heb ik anderen niet bedrogen en geketend? Streefde ik niet naar status bij God? Ik was te arrogant en ik kende geen schaamte! Mijn daden hadden Gods gezindheid al lang daarvoor beledigd en iemand als ik die om status met God wedijvert, zou zeker een doelwit zijn voor eliminatie door God en zou moeten worden vervloekt. Ik had veel pijn en werd aan de loutering gezet. Ik bad tot God en zocht de waarheid en toen las ik meer woorden van Almachtige God: “Hoewel tuchtiging en oordeel louteringen en genadeloze onthullingen zijn voor de mens, bedoeld om hem te straffen voor zijn zonden en om hem lichamelijk te straffen, is niets van dit werk bedoeld om zijn vlees te verdoemen en vernietigen. De ernstige onthullingen van het woord zijn allemaal bedoeld om je naar het juiste pad te leiden. Jullie hebben persoonlijk zoveel van dit werk ervaren en het is duidelijk dat het jullie niet op het verkeerde pad heeft gebracht. Het is allemaal bedoeld om je normale menselijkheid na te laten leven; het is allemaal bereikbaar met je normale menselijkheid” (‘De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Door de woorden van Almachtige God zag ik plotseling het licht en ik begreep Gods goede bedoelingen in Zijn oordeel over mij. Gods oordeel en tuchtiging waren niet om mij te elimineren, maar om mij mijn eigen arrogante satanische natuur te laten herkennen, om de aard en de gevolgen van mijn daden te herkennen en om Gods houding in de omgang met mensen zoals ik te erkennen. Het was zodat ik echt berouw zou tonen, mezelf zou haten, mezelf zou verzaken, in staat zou zijn om de waarheid na te streven, een verandering in gezindheid na te streven en normale menselijkheid uit te leven. Zijn woorden elimineerden mijn misverstanden over God. Ik was niet langer negatief en zwak, en ik begon de waarheid na te streven. Toen ik me tot God wendde en zag dat Hij me niet in de steek had gelaten en dat Hij zich ook niet baseerde op mijn overtredingen, maar dat Hij mij had verlicht en belicht, begreep ik het belang van God die over mensen oordeelt en hen tuchtigt. Ik voelde oprecht Zijn barmhartigheid en redding. Na het ondergaan van dat oordeel en die tuchtiging door Gods woorden herkende ik de rechtvaardigheid en heiligheid van Gods gezindheid, dat Hij de zonde van de mensheid en zijn satanische gezindheden haat, wat de reden is dat Hij woorden van veroordeling en vervloeking van de mensheid uitspreekt. Op deze manier voelde ik Gods rechtvaardige gezindheid om de beledigingen van mensen niet te tolereren nog meer en ik ontwikkelde een hart van verering voor God. Na het vele malen ondergaan van dat soort oordeel en tuchtiging had ik een oprecht begrip van mijn eigen arrogante natuur. Ik haatte mezelf en walgde van mezelf vanuit mijn hart. Ik werd eerlijk in het vervullen van mijn plicht. Ik was niet meer zo brutaal en pronkte niet meer zo. Ik was in staat om God hoog te houden en van Hem te getuigen en mijn plicht te vervullen volgens Zijn eisen. Onder mijn broeders en zusters was ik in staat om mezelf bewust te ontleden en mijn satanische lelijkheid bloot te leggen. Ik richtte me niet meer zozeer op het oordeel van anderen over mij en zelfs als een broeder of zuster iets negatiefs over mij zei, kon ik voor God terugkeren, de waarheid zoeken en mezelf kennen. Dat ik deze veranderingen en een beetje menselijke gelijkenis kan hebben, was volledig het resultaat van het oordeel en de tuchtiging van Almachtige God jegens mij.

uit het filmscenario van ‘Wat een prachtige stem’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie