Hoe oordeelt Almachtige God over de mens, hoe reinigt en vervolmaakt Hij de mens door Zijn woorden? Dat is iets wat we echt moeten weten. Als we het werk van Almachtige God begrijpen, dan kunnen we de Gods stem echt horen en kunnen we opgenomen worden voor Gods troon. Vertel ons hier alles over.

10 november 2019

Antwoord: Bestuderen hoe Almachtige God Zijn werk van het oordeel in de laatste dagen verricht, is heel belangrijk om redding te kunnen krijgen door de waarheid na te streven. Almachtige God werkt in de laatste dagen door waarheden uit te drukken om over mensen te oordelen en hen te reinigen. Hij doet dit alleen om Zijn heiligen op te nemen in het hemelse koninkrijk. Maar veel gelovigen in de religieuze gemeenschap begrijpen Gods wil niet. Zij denken dat de Heer terug zal komen en meteen alle heiligen in het hemelse koninkrijk zal opnemen. Zij geloven niet dat Hij het werk van oordeel en tuchtiging zal verrichten omdat, als Hij mensen zou veroordelen en tuchtigen, zou Hij hen dan niet ook verdoemen en straffen? Daarom weigeren zij Gods werk van het oordeel in de laatste dagen te aanvaarden; zij wachten alleen maar op de Heer om op een wolk neer te dalen en hen op te nemen in het hemelse koninkrijk. Dit is eigenlijk een volledig foute invulling van Gods wil. De Heer Jezus deed Zijn werk van verlossing om de weg te effenen voor het werk van het oordeel in de laatste dagen. Gods uiteindelijke doel is om de mensheid te reinigen en te redden, zodat ze kunnen rusten in het hemelse koninkrijk. Maar het verlossings- en reddingswerk van God is gepland; het gaat stapvoets vooruit. Het gebeurt niet allemaal tegelijkertijd. De Heer Jezus heeft Zijn werk van verlossing volbracht en heeft beloofd dat Hij terug zou komen en de heiligen zou ontvangen. Maar niemand weet echt hoe God de heiligen in de laatste dagen zal opnemen. In werkelijkheid, als God komt om Zijn heiligen in de laatste dagen te ontvangen, zal Hij ze eerst voor Zijn troon brengen om over hen te oordelen, hen te reinigen en te vervolmaken, zodat ze overwinnaars worden. Zullen de heiligen niet op deze manier in het hemelse koninkrijk worden opgenomen? Toch is dit niet makkelijk om te begrijpen voor mensen. Voordat ze voor Gods troon kunnen verschijnen, moeten ze oordeel, tuchtiging en reiniging ondergaan. Daarom hebben mensen hun eigen opvattingen over Gods werk van het oordeel in de laatste dagen. Zege eens, zijn de tuchtiging en het oordeel van God dan echt een zegen? Of is het eerder verdoemenis en straf? Veel mensen begrijpen dit niet. Laten we eens kijken wat Almachtige God hierover zegt.

Almachtige God zegt: “Wat God vervloekt is de ongehoorzaamheid van de mens en wat Hij oordeelt zijn de zonden van de mens. Hoewel Hij hard en zonder enige gevoeligheid spreekt, openbaart Hij alles wat zich in de mens bevindt en door deze strenge woorden openbaart Hij dat wat wezenlijk is in de mens, maar door een dergelijk oordeel geeft Hij de mens een diepgaande kennis van het wezenlijke van het vlees en aldus onderwerpt de mens zich aan gehoorzaamheid aan God. Het vlees van de mens is zondig en van Satan, het is ongehoorzaam en het onderwerp van Gods tuchtiging en dus, om de mens zichzelf te laten kennen, moeten de woorden van Gods oordeel hem overkomen en moet er elke vorm van loutering worden toegepast; alleen dan kan Gods werk effectief zijn” (‘Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Vandaag oordeelt God over, tuchtigt en veroordeelt Hij jullie, maar weet dat je veroordeling bedoeld is om jezelf te leren kennen. Veroordeling, vervloeking, oordeel, tuchtiging – deze zijn allemaal bedoeld om jezelf te leren kennen, zodat je gezindheid kan veranderen en zodat je bovendien je waarde mag kennen, en zien dat alle daden van God rechtvaardig zijn en in overeenstemming met Zijn gezindheid en wat er nodig is voor Zijn werk, dat Hij werkt volgens Zijn plan voor het heil van de mens, en dat Hij de rechtvaardige God is die de mens liefheeft, de mens redt, en over de mens oordeelt en hem tuchtigt. […] God is niet gekomen om te moorden of te vernietigen, maar om te oordelen, te vervloeken, te tuchtigen en te redden” (‘Jullie moeten de zegeningen van status opzijzetten en Gods wil begrijpen om de mens heil te brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Jullie leven allen in een wereld van zonde en losbandigheid; jullie zijn allen losbandig en zondige mensen. Vandaag kunnen jullie God niet alleen zien, maar belangrijker: jullie hebben tuchtiging en oordeel ontvangen, en zo de diepst mogelijke redding ontvangen, dat wil zeggen, Gods grootste liefde ontvangen. Alles wat Hij doet, is echte liefde voor jullie; Hij heeft geen slechte bedoeling. Hij oordeelt jullie op grond van jullie zonden, zodat jullie goed naar jezelf zullen kijken en die geweldige redding zullen ontvangen. Dit alles is gedaan met het doel de mens compleet te maken. God heeft vanaf het begin tot het einde Zijn uiterste best gedaan om de mens te redden en Hij wil zeker niet de mens die Hij eigenhandig heeft geschapen volledig vernietigen. Nu is Hij onder jullie gekomen om Zijn werk te doen; is dat niet nog duidelijker verlossing? Als Hij jullie zou haten, zou Hij dan nog een dergelijk groot werk verrichten om jullie persoonlijk te leiden? Waarom zou Hij zo lijden? God haat jullie niet en heeft geen slechte bedoelingen met jullie. Jullie zouden moeten weten dat Gods liefde de meest wezenlijke liefde is. Alleen omdat de mensen ongehoorzaam zijn, moet Hij hen redden door middel van het oordeel; anders zouden zij niet gered worden. Omdat jullie niet weten hoe het leven te leiden, of hoe te leven, en jullie leven in deze losbandige en zondige wereld en zijn losbandige en obscene duivels, kan Hij het niet over Zijn hart verkrijgen jullie nog meer ontaard te laten worden; ook kan Hij het niet over Zijn hart verkrijgen toe te zien dat jullie zo in die smerige plek leven, en door Satan naar willekeur vertrapt worden. Evenmin kan Hij het over Zijn hart verkrijgen om jullie in het dodenrijk terecht te laten komen. Hij wil jullie groep alleen voor zich winnen en jullie volledig redden. Dit is het hoofddoel van het overwinningswerk aan jullie – het is alleen bedoeld voor verlossing” (‘De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De woorden van Almachtige God tonen duidelijk dat Gods werk van het oordeel in de laatste dagen niet bedoeld is om mensen te verdoemen; God wil geen mensen doden. Hij wil dat mensen erkennen dat ze volledig verdorven zijn door Satan. Hij wil dat ze hun ware natuur en aard kennen: ze verzetten zich tegen God en verraden God. Hij wil dat ze Zijn rechtvaardige en heilige gezindheid kennen die niet beledigd kan worden. Zijn werk wil de harten en geesten van mensen wakker maken. Hij wil de mensheid redden van hun verdorven gezindheid zodat ze naar de gelijkenis van een waar mens kunnen leven die zal worden gered. Als we Gods oordeel en tuchtiging niet ervaren, kunnen we onze eigen satanische gezindheid niet erkennen, en kunnen we de ware bron van onze zonden en verzet tegen God niet vaststellen. Bovendien kunnen we zonder Zijn oordeel en tuchtiging Gods rechtvaardige gezindheid zeker niet begrijpen; onze verdorven gezindheid kan niet veranderd worden. We zouden God niet op de ware wijze kunnen gehoorzamen en vereren. Hoe zouden we dan in aanmerking kunnen komen om Gods koninkrijk binnen te gaan? Zoals jullie zien, oordeelt God over mensen omdat Hij ze wil reinigen en redden. Dat is Gods grote liefde en redding voor de verdorven mensheid. En hoe verricht God Zijn werk van het oordeel? Almachtige God zegt veel dingen over deze waarheid. Laten we de woorden van Almachtige God eens lezen.

Als God deze keer vlees wordt is het Zijn werk om Zijn gezindheid uit te drukken, in de eerste plaats door tuchtiging en oordeel. Met dit als basis brengt Hij meer waarheid tot de mens, laat Hij meer manieren zien om dingen in de praktijk te brengen, en zo bereikt Hij Zijn doel om de mens te overwinnen en te redden van zijn verdorven gezindheid. Dit is de achtergrond van het werk van God in het Tijdperk van het Koninkrijk” (‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

God heeft veel middelen om de mens te vervolmaken. Hij zet allerlei omgevingen in om de verdorven gezindheid van de mens aan te pakken, en gebruikt verschillende dingen om de mens bloot te leggen. In één opzicht pakt Hij de mens aan, in een ander opzicht legt Hij de mens bloot en in een ander opzicht onthult Hij de mens: Hij graaft de ‘mysteries’ op uit de diepten van de harten van de mens en onthult ze, en Hij toont de mens zijn natuur door veel van zijn gesteldheden te onthullen. God vervolmaakt de mens door vele methoden – door openbaring, door behandeling van de mens, door loutering en tuchtiging – zodat de mens zal weten dat God praktisch is” (‘Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

God verricht het werk van oordeel en tuchtiging zodat de mens kennis van Hem kan verkrijgen, en omwille van Zijn getuigenis. Zonder Zijn oordeel over de verdorven gezindheid van de mens, zou de mens Zijn rechtvaardige gezindheid die geen belediging duldt, onmogelijk kunnen kennen en zijn oude kennis van God niet in een nieuwe kunnen veranderen. Omwille van Zijn getuigenis, en omwille van Zijn management, maakt Hij Zijn totaliteit openbaar, en door Zijn publieke verschijning stelt Hij de mens in staat kennis van God te bereiken, veranderd te worden in zijn gezindheid, en een klinkend getuigenis van God af te leggen. De verandering van de gezindheid van de mens wordt bereikt door verschillende soorten van Gods werk; zonder zulke veranderingen in zijn gezindheid zou de mens niet in staat zijn om een getuigenis van God af te leggen en zou hij niet iemand naar Gods hart kunnen zijn. Veranderingen in de menselijke gezindheid betekenen dat de mens zich heeft bevrijd van de slavernij van Satan en van de invloed van duisternis en werkelijk een model en voorbeeld van Gods werk is geworden, een getuige van God en iemand naar Gods hart” (‘Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De woorden van Almachtige God zijn zo praktisch. God drukt Zijn woorden uit en verricht Zijn werk van het oordeel in de laatste dagen om de mensheid te redden en hen volmaakt te maken. Door Almachtige Gods woorden over het oordeel te lezen, begrijpen we eindelijk dat het hele menselijke ras onder Satans regime leeft in deze duistere, kwade wereld. Zij die door Satan zijn verdorven, vertonen niets menselijks meer. Ze zijn arrogant, slinks en uitgekookt, egoïstisch en losbandig. De waarheid verveelt hen en ze vereren het kwaad. Ze zullen alles doen voor hun eigen positie en bekendheid. Het zijn net dieren die onderling vechten, die elkaar doden. Ze hebben hun menselijkheid en verstand volledig verloren. Ook al geloven ze in God, ze vereren eigenlijk geld, roem en status. Ze volgen de wereldwijde golf van het kwaad, zondigen regelmatig, ze zijn opstandig en verzetten zich tegen God. Hoewel ze alles opofferen en lijden ondergaan, doen ze dit alleen maar om hun eigen behoefte aan zegening te bevredigen. Ze doen het om beloond te worden en het hemelse koninkrijk te binnen te gaan. Zij doen dit niet om de waarheid te kennen of om God te kennen of te gehoorzamen. Hoewel ze in God geloven, zijn hun harten vervuld van hun eigen opvattingen en verbeelding over Hem. Niemand kent Gods gezindheid echt, of wat Hij allemaal heeft en is, wat voor soort mensen God echt leuk vindt, wat voor soort mensen Hij haat, welke dingen mensen doen om zich te verzetten tegen God, Zijn gezindheid te beledigen en door Hem vervloekt te worden, hoeveel gedachten en opvattingen van mensen niet in overeenstemming zijn met de waarheid, wat voor verstand mensen moeten hebben volgens God, de waarheden die mensen zouden moeten kennen enzovoort. De verdorven mensheid weet niets over deze essentiële waarheden, over het kennen van, gehoorzamen aan en vereren van God. Een dergelijke mensheid is tot op het bot verdorven. Als Gods oordeel en reiniging niet ervaren worden, hoe kunnen ze anders dan zich verzetten tegen God en hem verraden? In de laatste dagen wordt God vlees en drukt Hij waarheden uit om de mens te redden aangepast aan de behoeften van de verdorven mensheid. Gods rechtvaardige en majesteitelijke gezindheid, die niet beledigd kan worden, wordt onthuld aan de mensheid. De ware natuur en de verdorvenheid van de mens worden duidelijk onthuld, en dat overtuigt mensen. We hebben Gods oordeel en de tuchtiging van Zijn woorden ervaren; we hebben onze eigen arrogantie, egoïsme en levenswijze volgens onze eigen satanische filosofieën en regels gezien. Alles wat we doen, doen we voor onze eigen roem en voordeel. Hoewel we werken en prediken, doen we dit alleen voor onze eigen reputatie en status. We verheffen onszelf constant, we eren onszelf en laten anderen ons verheffen. We doen dit helemaal niet om God te verheffen of om te getuigen van God. Als Gods werk niet aansluit bij onze opvattingen, beschrijven en veroordelen we God. We staan stijfkoppig tegenover God en gehoorzamen God helemaal niet. Als we onze plicht vervullen, mogen we onze vleselijke geneugten behouden. We leggen God constant in de luren; we zijn helemaal niet trouw aan God, etc. In Gods woorden van oordeel en openbaring kunnen we zien dat we zwaar verdorven zijn door Satan. We hebben geen geweten, verstand of menselijke waardigheid. We verdienen het niet om mens genoemd te worden. Wij zijn gewoon de soortgenoten van Satan, de vijanden van God. We zijn beschaamd en onwaardig om God te ontmoeten. We kunnen niet anders dan knielen voor God en onszelf vervloeken, vervuld van spijt en zelfhaat. Als we echt een inzicht krijgen in Gods rechtvaardige gezindheid die niet beledigd kan worden, kunnen we niet anders dan God vrezen en begrijpen dat God goede bedoelingen heeft: de mensheid redden. God oordeelt over ons en tuchtigt ons omdat God onze zonden en opstandigheid haat en Hij wil ons redden van onze satanische gezindheid en ons zo tot Zich nemen. Als we koppig blijven volharden in opstandigheid en verzet tegen God, zal Hij ons tuchtigen en disciplineren. Als we onze harten aan God schenken, toont God ons genade. Hij straft ons niet voor alles wat we doen en zijn. Hij verlicht ons en leidt ons en laat ons Zijn wil begrijpen. Door Gods tuchtiging en oordeel krijgen we ongemerkt een beetje ware kennis over Gods gezindheid. Hij laat ons toe te leren dat Zijn gezindheid Zijn genade en liefde bevat. We hebben Gods heiligheid en grootsheid gezien. Het heeft onze verering van en liefde voor God gemaakt. We zien onze satanische natuur steeds duidelijker en geleidelijk aan beginnen we de waarheid te begrijpen. Ons vermogen om onderscheid te maken tussen positieve en negatieve zaken neemt geleidelijk toe. Ons standpunt over dingen verandert en we verlangen geleidelijk aan naar de waarheid. We willen niet meer leven volgens de filosofieën en wetten van Satan, of onredelijk dingen van God eisen. Ons vertrouwen en verstand zijn hersteld. We beginnen de waarheid te zoeken en in praktijk te brengen in alles wat we doen. We doen onze plicht als schepsels op een doodgewone manier en gehoorzamen Gods soevereiniteit en regelingen. Onze levensgezindheid verandert steeds meer; we beginnen te leven naar de gelijkenis van een waar mens. Dank Almachtige God. Onze mogelijkheid om zo te veranderen is het effect van Gods werk van het oordeel. Vandaag weten alle broeders en zusters die Almachtige Gods werk in de laatste dagen aanvaarden dat we Gods werk van het oordeel in de laatste dagen moeten aanvaarden om gered en volmaakt te worden.

uit het filmscenario van ‘Ontwaken uit de droom’

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie

Neem contact op via Messenger