Je getuigt dat Almachtige God de waarheid verkondigt en Zijn oordeelswerk van de laatste dagen doet, maar ik geloof dat ons geloof in de Heer Jezus en aanvaarding van het werk van de Heilige Geest betekent dat we Gods oordeelswerk al ondergaan hebben. Hier zijn de woorden van de Heer Jezus als bewijs: “Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is” (Joh. 16:7-8). Wij geloven dat, hoewel de Heer Jezus het verlossingswerk deed, de Heilige Geest op de pinksterdag nadat Hij naar de hemel opvoer, neerdaalde en in mensen werkte: “… hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.” Dat zou Gods oordeelswerk in de laatste dagen moeten zijn, dus waar ik naar op zoek zou willen gaan, is wat precies de verschillen zijn tussen het oordeelswerk in de laatste dagen door Almachtige God en het werk van de Heer Jezus?

23 maart 2021

Antwoord:

Aangezien jullie erkennen dat wat de Heer Jezus verrichtte, het werk van verlossing was, en dat Hij preekte: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij” (Mat. 4:17). waarom denken jullie dan dat de Heilige Geest met Pinksteren neerdaalde om het werk van het oordeel in de laatste dagen te verrichten? Kunnen jullie me dat zeggen? Jullie baseerden het gewoon op de woorden van de Heer Jezus, “Als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is” (Joh. 16:7-8). Jullie durven er zeker van te zijn dat het werk verricht door de Heilige Geest het werk van het oordeel in de laatste dagen was. Is dit gebaseerd op het woord van God? Zei de Heer Jezus: “De Heilige Geest is neergedaald. Wat Hij doet is het werk van het oordeel in de laatste dagen”? Nee, de Heer Jezus heeft dit eigenlijk nooit gezegd. De Heer Jezus heeft uitdrukkelijk gezegd: “Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen” (Joh. 12:47-48). De Heer Jezus heeft duidelijk gesteld dat wat Hij verrichte, niet het werk van het oordeel was. De Heer Jezus verkondigt pas de waarheid om het werk van het oordeel te verrichten als Hij terugkeert in de laatste dagen. De Heer Jezus was hierin duidelijk. Voor alle duidelijkheid: het is verkeerd dat sommige mensen naar het werk van de Heilige Geest in het Tijdperk van Genade verwijzen als het werk van het oordeel van God. Uiteraard moeten we, als we onze zonden opbiechten en berouw tonen voor de Heer, bewogen en bewerkt worden door de Heilige Geest om de genade van God te ontvangen, om te genieten van vrede en vreugde. Maar als iemand berouw toont voor de Heer en in tranen uitbarst, wil dit alleen zeggen dat hij geroerd is door de Heilige Geest. Dat wil het echt zeggen. Het bereikte effect is dat de mens biecht en boete doet en in aanmerking komt om van de genade van God te genieten. Laten we eens luisteren naar twee passages van het woord van Almachtige God en dan zullen we begrijpen wat oordeel is.

Almachtige God zegt: “Wanneer het gaat over het woord ‘oordeel’, zul je denken aan de woorden die Jehova sprak tot alle plaatsen en de woorden van berisping die Jezus sprak tegen de farizeeërs. Ofschoon ze heel zwaar waren, zijn deze woorden niet Gods oordeel over de mens, alleen woorden die door God gesproken werden in verschillende omgevingen, ofwel, tegen verschillende achtergronden; deze woorden lijken niet op de woorden gesproken door Christus wanneer Hij de mens oordeelt in de laatste dagen. In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Het werk van oordeel is Gods eigen werk, dus moet het vanzelfsprekend door God Zelf gedaan worden; het kan niet in Zijn plaats door de mens gedaan worden. Omdat oordeel het overwinnen van het menselijk ras is door middel van de waarheid, staat het vast dat God nog steeds verschijnt als het vleesgeworden beeld om dit werk onder de mensheid te doen. Dat wil zeggen, in de laatste dagen zal Christus de waarheid gebruiken om de mensen overal op aarde te onderwijzen en alle waarheden aan hen bekend te maken. Dit is Gods werk van oordeel” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Het werk van het oordeel van God is een mysterie. Zonder Gods onthulling kan niemand het begrijpen. Is dat niet waar? Almachtige God heeft duidelijk uitgelegd wat oordeel is en wat het resultaat daarvan is. We hebben het hier nu zelf kunnen horen. Na het luisteren naar het woord van Almachtige God, begrijpen jullie het werk van het oordeel van God in de laatste dagen nu beter? Het werk van het oordeel van God in de laatste dagen bestaat uit het zorgvuldig reinigen en redden van de mensheid. Het is meer dan een paar terechtwijzende of doordringende woorden gericht aan de mens. De uitdrukking van een paar passages van woorden is ook niet genoeg om de mens te bevrijden van zonde, om reiniging en redding van God te ontvangen. God moet genoeg woorden verkondigen om alle aspecten van de waarheid uit te leggen die de verdorven mensheid moet verstaan en begrijpen om reiniging en redding te ontvangen. En om zo alle mysteries van Zijn managementplan te onthullen aan de mensheid. Dit is honderd keer, zelfs duizend keer meer dan de woorden verkondigd door de Heer Jezus toen Hij Zijn werk verrichtte in het Tijdperk van Genade. Het werk van het oordeel van God in de laatste dagen is gericht op het verkondigen van de waarheid en het woord van het oordeel om de satanische natuur die zich tegen God verzet en Hem verraadt te oordelen en te onthullen. En ook hoe de mens verdorven is door Satan. Hierbij wordt de heilige, rechtvaardige en onbeledigbare gezindheid van Godvolledig onthuld. Alle aspecten van de waarheid over de bedoeling van God en de vereisten voor de mensheid, wat voor mensen redding of straf zullen ontvangen en meer van dat, worden aan ons onthuld. Door Gods werk van het oordeel in de laatste dagen te ervaren, begrijpen we het doel van Gods managementplan. We kunnen een onderscheid maken tussen positieve en negatieve zaken. En het demonisch gezicht van Satan die zich als een waanzinnige tegen God verzet duidelijk zien. We kunnen de diepe verdorvenheid van de mens door Satan doorzien. En we kunnen onze satanische natuur herkennen die zich afzet tegen God en Hem verraadt. Met betrekking tot Gods rechtvaardige gezindheid, almacht, wijsheid, en alles over Gods eigendommen en wezen, ontvangen we waarachtig begrip en krijgen we een godvrezend hart. We vallen vol schaamte neer, en voelen ons onwaardig om voor God te leven. We verachten en verzaken onszelf. We maken ons langzaam los van de ketenen van zonde, terwijl we als een echt mens godvrezend en gehoorzaam aan God worden. Dit zijn de effecten van het ervaren van het werk van het oordeel van God in de laatste dagen. Alleen dit soort werk is het werk van het oordeel van God in de laatste dagen.

Laat ons eens naar het Tijdperk van Genade kijken. De Heer Jezus deed slechts het werk van verlossing en preekte over de weg van boetedoening, en toonde alleen de genadige en liefdevolle kanten van Gods gezindheid aan de mens. Hoewel de Heer Jezus ook woorden sprak om oordeel over de mens te vellen, de farizeeën te veroordelen en te vervloeken, De Heer Jezus deed slechts het verlossingswerk dat gericht was op het vergeven van zonden, het leren van boetedoening en het verlenen van genade. Het werk concentreerde zich niet op het oordelen en het reinigen van de zonden van de mens. Dus het werk van de Heer Jezus draaide alleen om het werk van verlossing en Hij verkondigde een beperkt aantal woorden dat de mensen leerde om boete te doen en hun zonden op te biechten, om nederig en geduldig te zijn. Hoe ze gedoopt moesten worden, het kruis moesten dragen, lijden, enz. Door in de Heer te geloven, hoeven we alleen het woord van de Heer volgen om te biechten en boete te doen, om vergiffenis van onze zonden te krijgen. We zouden niet meer door de wet gestraft en tot de dood veroordeeld worden. We zouden in aanmerking komen om tot God te bidden en te genieten van Gods genade en zegeningen. Dit was het effect van het verlossingswerk van God in het Tijdperk van Genade, wat helemaal verschillend is van het gevolg van het werk van het oordeel in de laatste dagen. Sommige mensen geloven echter het volgende. Door het werk van de Heilige Geest in het Tijdperk van Genade te ervaren en de verlichting, terechtwijzing en disciplinering van de Heilige Geest te ontvangen, en door huilend te bidden en te biechten en ons goed te gedragen, ervaren we eigenlijk Gods oordeel en zuivering. Ik vraag jullie dan ook, kennen we de wortel van onze eigen zonden? Kennen we de essentie van onze eigen satanische natuur die zich tegen God verzet? Kennen we de waarheid over de diepste verdorvenheid van de mens? Zien we de duivelse essentie van Satan duidelijk? Kennen we de rechtvaardige, majesteitelijke en onbeledigbare gezindheid van God? Zijn we echt losgekomen van onze ketenen en greep van zonden? Is onze satanische natuur gereinigd? Zijn we eerbiedig en gehoorzaam geworden tegenover God? Als we dit niet bereikt hebben, hoe kunnen we dan zeggen dat we Gods oordeel en reiniging hebben ervaren? Begrijpen jullie alles wat ik gezegd heb? Het werk van de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade was niet het werk van het oordeel. Het werk van Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk is het werk van het oordeel van God in de laatste dagen.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie