Hoe moet men Gods oordeel en tuchtiging ervaren om de redding te verkrijgen?

13 maart 2021

Relevante woorden van God:

Samenvattend betekent het nemen van Petrus’ pad in iemands geloof het volgen van het pad van het nastreven van de waarheid, wat ook het pad van ware zelfkennis en het veranderen van de eigen gezindheid is. Alleen door het pad van Petrus te volgen, zal iemand het pad volgen van het worden vervolmaakt door God. Het moet iemand duidelijk zijn hoe het pad van Petrus precies moet worden gevolgd en hoe het in de praktijk moet worden gebracht. Allereerst moet iemand zijn eigen bedoelingen, ongepaste bezigheden en zelfs zijn familie en alle dingen van zijn eigen vlees opzijzetten. Hij moet met zijn hele hart zijn toegewijd, dat wil zeggen dat hij zich geheel moet wijden aan het woord van God, zich moet focussen op het eten en drinken van Gods woorden, zich moet concentreren op het zoeken naar de waarheid en het zoeken naar Gods bedoelingen in Zijn woorden en moet proberen Gods wil in alles te begrijpen. Dit is de fundamenteelste en essentieelste methode van beoefening. Dit was wat Petrus deed nadat hij Jezus had gezien, en het is uitsluitend door deze manier van beoefening dat iemand de beste resultaten behaalt. Toewijding met het hele hart aan de woorden van God omvat hoofdzakelijk zoeken naar de waarheid, zoeken naar Gods bedoelingen in Zijn woorden, focussen op het begrijpen van de wil van God en meer waarheid begrijpen en verkrijgen uit Gods woorden. Toen Petrus Zijn woorden las, was hij niet gefocust op het begrijpen van doctrines en nog minder op het verwerven van theologische kennis. In plaats daarvan concentreerde hij zich op het begrijpen van de waarheid, het vatten van Gods wil en het verwerven van begrip over Zijn gezindheid en Zijn beminnelijkheid. Petrus probeerde ook uit Gods woorden de verschillende verdorven gesteldheden van de mens en de verdorven natuur en werkelijke tekortkomingen van de mens te begrijpen, waarmee hij voldeed aan alle aspecten van de eisen die God aan de mens stelt om Hem tevreden te stellen. Petrus had zo veel correcte praktiseringen die trouw bleven aan de woorden van God. Dit kwam het meest overeen met Gods wil en was de beste manier waarop iemand kon samenwerken terwijl hij Gods werk ervoer. Toen hij de honderden beproevingen van God ervoer, onderzocht Petrus zichzelf streng aan de hand van elk woord van Gods oordeel over de mens, elk woord van Gods openbaring van de mens en elk woord van Zijn eisen aan de mens, en trachtte hij de betekenis van deze woorden te doorgronden. Hij probeerde oprecht elk woord dat Jezus tegen hem gezegd had te overdenken en van buiten te leren en behaalde goede resultaten. Door deze manier van oefenen was hij in staat uit Gods woorden tot begrip van hemzelf te komen. Hij begon niet alleen de verschillen verdorven gesteldheden van de mens te begrijpen, maar ook de essentie, de natuur en de verschillende soorten tekortkomingen van de mens. Dit is wat het betekent om werkelijke zelfkennis te hebben. Petrus bereikte niet alleen een waar begrip van zichzelf uit Gods woorden, maar uit de dingen die in Gods worden werden uitgedrukt – Gods rechtvaardige gezindheid, wat Hij heeft en is, Gods wil voor Zijn werk en Zijn eisen aan de mensheid – uit deze woorden leerde hij God volledig kennen. Hij leerde Gods gezindheid en Zijn essentie kennen. Hij leerde en begreep wat God heeft en is, evenals Gods beminnelijkheid en Gods eisen aan de mens. Hoewel God toen niet zoveel sprak als nu, werden er in Petrus in deze aspecten toch resultaten behaald. Dit was iets zeldzaams en kostbaars.

uit ‘Hoe het pad van Petrus te bewandelen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Als we het oordeel van Gods woorden ontvangen, moeten we niet vrezen voor lijden of bang zijn voor pijn, en we moeten nog minder bevreesd zijn dat Gods woorden ons hart zullen doorboren. We zouden meer van Zijn uitspraken moeten lezen over hoe Hij ons oordeelt en tuchtigt, en onze verdorven essenties blootlegt. Die moeten we lezen en onszelf daar vaker aan afmeten. Meet anderen daar niet aan af – wij moeten onszelf daaraan afmeten. Het ontbreekt ons aan geen enkele van deze dingen; wij allemaal komen daarmee overeen. Als je het niet gelooft, ga het dan zelf maar ervaren. […] In ons geloof moeten we krachtig blijven beamen dat Gods woorden de waarheid zijn. Omdat ze inderdaad de waarheid zijn, moeten wij ze rationeel aanvaarden. Of we het nu wel of niet kunnen herkennen of toegeven, onze eerste houding ten opzichte van Gods woorden zou er een moeten zijn van volledige aanvaarding. Elke regel van Gods woorden gaat over een specifieke gesteldheid. Dat betekent dat geen enkele regel van Zijn uitspraken handelt over externe verschijnselen, laat staan over externe regels of een eenvoudige vorm van gedrag in mensen. Zo zijn die regels niet. Als je het idee hebt dat elke regel die door God wordt uitgesproken gaat over een eenvoudige vorm van menselijk gedrag of extern verschijnsel, dan heb je geen spiritueel begrip en begrijp je niet wat de waarheid is. Gods woorden zijn diepzinnig, hoe komt het dat ze diepzinnig zijn? Alles wat God zegt, alles wat Hij openbaart gaat over de verdorven gezindheden van mensen en over de wezenlijke en diepgewortelde factoren in hun leven. Het zijn essentiële dingen, geen externe verschijnselen en met name geen externe gedragingen.

uit ‘Het belang van het streven naar de waarheid en het pad waarover dat kan worden nagestreefd’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Als je in Gods heerschappij gelooft, moet je geloven dat de dingen die dagelijks voorvallen, goed of slecht, niet zomaar gebeuren. Het is niet zo dat iemand het je bewust moeilijk maakt of het op je gemunt heeft, het is in werkelijkheid allemaal geregeld door God. Waartoe orkestreert God deze dingen? Niet om je tekortkomingen zichtbaar te maken of je te ontmaskeren. Jou ontmaskeren is niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel is om je te vervolmaken en je te redden. Hoe doet God dat? Ten eerste maakt Hij je bewust van je eigen verdorven gezindheid, van je natuur en essentie, je tekortkomingen en wat je mist. Alleen door deze dingen te kennen en in je hart te begrijpen, kun je de waarheid nastreven en stapje voor stapje je verdorven gezindheid van je afwerpen. Dit is God die je een mogelijkheid geeft. Je moet weten hoe je deze mogelijkheid moet aangrijpen en ga niet de strijd aan met God. In het bijzonder wanneer je te maken hebt met de mensen, gebeurtenissen en dingen waar God je mee heeft omringd, denk niet altijd dat de dingen niet zijn zoals je ze wenst, terwijl je steeds probeert te ontsnappen, God steeds verwijten maakt en Hem verkeerd begrijpt. Zo onderga je Gods werk niet. Dat maakt het erg moeilijk voor je om binnen te gaan in de realiteit van de waarheid. Wat het ook is, dat je niet volledig begrijpt, als je problemen hebt, moet je leren je te onderwerpen. Je zou je eerst tot God moeten wenden en meer moeten bidden. Als je dat doet, zal er al snel een verandering plaatsvinden in je innerlijke toestand en zul je in staat zijn de waarheid te vinden en je probleem op te lossen – je zult in staat zijn het werk van God te ervaren. In deze periode wordt de realiteit van de waarheid in jou tot stand gebracht, en dit is hoe je voortgang zult boeken en hoe een verandering in de gesteldheid van je leven zal plaatsvinden. Als je eenmaal deze verandering hebt doorstaan, en deze realiteit van de waarheid hebt, zul je gestalte bezitten. En met gestalte komt leven. Wanneer iemand altijd leeft vanuit een verdorven satanische gezindheid, kan hij nooit gestalte of leven bezitten, hoeveel enthousiasme en energie hij ook heeft. God werkt in elk persoon. Wat Zijn methode ook is, van welk soort mensen, dingen en zaken Hij ook gebruik maakt om dienst te doen, welke toon Zijn woorden ook hebben, Hij heeft maar één einddoel: jou redden. Voordat Hij jou kan redden moet Hij je transformeren, dus hoe zou dat kunnen gebeuren zonder dat je een beetje lijdt? Je zult moeten lijden. Dit lijden kan op allerlei manieren plaatsvinden. Soms wekt God de mensen, zaken en dingen om je heen op zodat je jezelf kunt leren kennen. Of het kan zijn dat je rechtstreeks wordt behandeld, gesnoeid en ontmaskerd. Net als een patiënt op de operatietafel – je ontkomt niet aan wat pijn als je een goed resultaat wilt behalen. Als iedere keer dat je wordt gesnoeid en behandeld, en iedere keer dat Hij mensen, zaken en dingen opwekt, je gevoelens worden beroerd en je een impuls krijgt, dan is zoiets juist, en je zult gestalte hebben en ingaan tot de realiteit van de waarheid.

uit ‘Om de waarheid te verwerven, moet je leren van mensen, zaken en dingen om je heen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

In zijn geloof in God wilde Petrus God in alles tevredenstellen en wilde hij alles gehoorzamen wat van God kwam. Zonder ook maar de minste klacht kon hij tuchtiging en oordeel accepteren, evenals loutering, rampspoed en ontbering in zijn leven. Niets van dit alles kon zijn liefde voor God veranderen. Was dat niet de ultieme liefde voor God? Was dat niet de vervulling van de plicht van een schepsel van God? Of je nu tuchtiging, oordeel of rampspoed ondergaat, je kunt altijd gehoorzaamheid tot aan de dood bereiken. Dit is wat een schepsel van God zou moeten bereiken, dit is de zuiverheid van de liefde voor God. Als de mens zoveel kan bereiken, dan is hij een geschikt schepsel van God, en is er niets dat beter aan het verlangen van de Schepper voldoet.

uit ‘Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De waarheid die de mens moet bezitten, is te vinden in het woord van God, en het is een waarheid die het gunstigst en nuttigst is voor de mensheid. Het is het medicijn en de voeding die jullie lichaam nodig heeft, iets wat de mens helpt zijn normale menselijkheid terug te krijgen. Het is een waarheid waarmee de mens moet zijn uitgerust. Hoe meer jullie Gods woord in praktijk brengen, hoe sneller jullie leven tot bloei zal komen en hoe duidelijker de waarheid zal worden. Naarmate jullie gestalte groeit, zullen jullie dingen van de geestelijke wereld duidelijker zien, en zullen jullie meer kracht hebben om over Satan te zegevieren. Veel van de waarheid die jullie niet begrijpen, zal duidelijk worden gemaakt wanneer jullie het woord van God in praktijk brengen. De meeste mensen vinden het genoeg alleen maar de tekst van Gods woord te begrijpen en zijn erop gericht zich uit te rusten met doctrines, in plaats van hun ervaring in de praktijk te verdiepen. Maar is dat niet de weg van de farizeeën? Hoe kan dan de zinsnede ‘Het woord van God is leven’ echt zijn voor hen? Iemands leven kan niet groeien door eenvoudigweg Gods woord te lezen; het kan alleen groeien wanneer het woord van God in praktijk wordt gebracht. Als je gelooft dat het begrijpen van Gods woord het enige is wat nodig is om leven en gestalte te hebben, is je begrip verwrongen. Van een echt begrip van Gods woord is sprake wanneer je de waarheid in praktijk brengt, en je moet begrijpen dat Gods woord ‘uitsluitend begrepen kan worden door de waarheid in praktijk te brengen’.

uit ‘Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als iemand bij het volbrengen van zijn plicht God kan behagen, principieel is in zijn woorden en daden en de werkelijkheid binnen kan gaan van alle aspecten van waarheid, dan is hij een mens die door God wordt vervolmaakt. Er kan worden gesteld dat het werk en de woorden van God voor zulke mensen volledig effectief zijn geweest, dat Gods woorden hun leven zijn geworden, dat zij de waarheid hebben ontvangen en kunnen leven in overeenstemming met Gods woorden. Hierop zal de natuur van hun vlees – dat wil zeggen, juist de basis van hun oorspronkelijke bestaan – aan stukken trillen en instorten. Nadat mensen de woorden van God als hun leven bezitten, worden zij nieuwe mensen. Als de woorden van God hun leven worden, als de visie van Gods werk, Zijn eisen aan de mensheid, Zijn onthullingen aan mensen en de standaarden voor een waar leven waarvan God van hen eist dat zij die bereiken, hun leven worden, als zij volgens deze woorden en deze waarheden leven, dan worden zij door de woorden van God vervolmaakt. Zulke mensen worden opnieuw geboren en zijn door Gods woorden nieuwe mensen geworden.

uit ‘Hoe het pad van Petrus te bewandelen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Gods werk in de eindtijd is om over ons te oordelen door Zijn woord. Als we onze verdorven gezindheid willen zuiveren om Gods redding te bereiken, moeten we eerst echt moeite doen voor Gods woord. We moeten Gods woord eten en drinken en het oordeel en de openbaringen die Zijn woord bevatten, aanvaarden. Hoezeer het woord van God ons ook pijn doet of streng is, hoeveel het ons ook laat lijden, onthoud dat Gods woord de waarheid is en het werkelijke leven dat we moeten aangaan. Elke uitspraak van Gods woord is bedoeld om ons te zuiveren en te veranderen, om ons te helpen onze verdorvenheid af te schudden en redding te bereiken, en om ons vervolgens de waarheid te laten begrijpen en kennis van God te verwerven. We moeten het oordeel en het snoeien van Gods woord leren aanvaarden. Als we de waarheid in Gods woord willen bereiken, moeten we bereid zijn om te lijden door de waarheid in Gods woord te gehoorzamen. We moeten de waarheid zoeken en proberen die te vinden in Gods woord, Gods wil voelen en onszelf leren kennen. We moeten nadenken over Gods woord om onze eigen arrogantie, ons eigen bedrog en egoïsme te kennen, hoe we onderhandelen met God, God afpersen, God bedriegen, de waarheid verdraaien, en andere zonden en andere onzuiverheden in ons geloof, onze hang naar zegeningen. Op die manier zullen we geleidelijk aan de waarheid achter onze verdorvenheid en de essentie van onze natuur leren kennen. Nadat we meer van de waarheid begrijpen, zal onze kennis van God steeds dieper worden en zullen we weten welke mensen God verkiest of afwijst, welke mensen Hij zal redden of elimineren, wie Hij zal gebruiken en wie Hij zal zegenen. Als we dat inzien, zullen we Gods gezindheid beginnen te begrijpen. Dat is het gevolg van het ervaren van Gods oordeel van Zijn woord. Iedereen die de waarheid nastreeft, moet het oordeel van Gods woord ervaren, moet de waarheid in alles zoeken en moet Gods woord in praktijk brengen en God gehoorzamen. Geleidelijk aan zullen deze mensen de waarheid beginnen te begrijpen, de werkelijkheid binnengaan in het ervaren van Gods woord en volmaaktheid en redding bereiken. Wat betreft mensen die niet van de waarheid houden, ook al herkennen ze Gods verschijning in de waarheid die God uitgedrukt heeft in Zijn woord, zij denken dat ze zeker redding kunnen bereiken door slechts een beetje op te offeren en hun plicht te vervullen. Zij kunnen de waarheid niet ontvangen, ook al geloven ze al jaren in God. Ze begrijpen misschien wel enkele doctrines, maar ze denken dat ze de volledige waarheid en werkelijkheid hebben. Ze liegen tegen zichzelf en ze zullen weldra geëlimineerd worden door God.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Wanneer we vandaag Gods woorden lezen, is het belangrijkste dat we Gods oordeel en tuchtiging aanvaarden. Het kernpunt is het accepteren van Gods oordeel en tuchtiging, dit is het meest fundamentele aspect. […] Jullie zeggen allemaal dat jullie bereid zijn het lijden van het oordeel en de tuchtiging te ondergaan. Nu jullie bereid zijn dit lijden te ondergaan is de vraag hoe jullie je zullen onderwerpen. Hoe zullen jullie het aanvaarden? Als je Gods woorden van oordeel en tuchtiging ziet, zul je ze dan als Gods oordeel over je te aanvaarden? Of zul je volhouden dat deze woorden een oordeel over anderen vellen, dat ze niets met jou te maken hebben, en zo het oordeel en tuchtiging van God vermijden? Welk pad zul je nemen? Als je bereid bent Gods oordeel en tuchtiging te aanvaarden zou je deze dingen niet moeten vermijden wanneer je het woord van God leest. Hoe scherp of streng de woorden ook zijn, je zou ze allen moeten aanvaarden. Je bidt tot God: “God ik ben bereid uw oordeel en tuchtiging te aanvaarden. Uw woorden van oordeel zijn tot mij gericht. Ik ben zo'n verdorven mens, ik heb deze problemen van verdorvenheid, ik zou dus uw oordeel en tuchtiging moeten aanvaarden, want dit is uw liefde voor mij, het is uw verheerlijking. Ik aanvaard en gehoorzaam ze volledig en ik ben dankbaar voor uw liefde.” Zodra je op deze manier bidt, zul je ze makkelijk aanvaarden en zul je het niet moeilijk vinden. Vervolgens moet je Gods woorden met je eigen gesteldheden vergelijken om je begrip te verdiepen. Dit is de manier waarop het kan worden gedaan. Dit is een uitdrukking van onderwerping aan Gods oordeel en tuchtiging. Maar als je woorden van God ziet die behoorlijk streng zijn en je zegt: “God, deze woorden vormen geen oordeel over mij, ze vormen het oordeel over anderen, ze veroordelen Satan. Ze hebben niets met mij te maken, ik hoef ze dus niet te lezen”, dan is dit het vermijden van het oordeel en de tuchtiging van God. Als sommige broeders en zusters je snoeien en je onder handen nemen, wat moet je dan doen? Je moet snel tot God bidden: “God, ik dank u! Dit is uw liefde die tot mij komt. U heeft mijn broeders en zusters bewogen mij te snoeien en mij onder handen te nemen vanwege uw liefde voor mij. Ik onderwerp me.” Je moet bidden. Als je niet bidt zal het makkelijk voor je zijn te weigeren, makkelijk voor je vlees zijn om in opstand te komen, makkelijk voor je om in conflict met anderen te komen, makkelijk om te klagen en zal het zelfs makkelijker voor je zijn om negatief te zijn. Daarom moet je snel zijn en bidden. Nadat je hebt gebeden zal je geest kalm zijn en zul je in staat zijn je te onderwerpen. Zodra je werkelijk in staat bent je te onderwerpen, zul je vreugde in je hart hebben en zul je zeggen: “Op dat moment verloor ik mijn zelfbeheersing niet, maar aanvaardde ik het. Dat kwam omdat ik had gebeden. Nu kan ik me eindelijk aan God onderwerpen.” Je ziet een sprankje hoop en je verwerft enige gestalte, dat is de manier waarop een mens groeit.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Neem contact op via Messenger