Je zegt dat degenen die in God geloven Gods oordeelswerk in de laatste dagen moeten aanvaarden en dat alleen dan hun verdorven gezindheid kan worden gezuiverd en zij zelf door God kunnen worden gered. Maar wij beoefenen in overeenstemming met de vereisten van de Heer ootmoed en geduld, wij hebben onze vijanden lief, dragen ons kruis, verzaken wereldse aangelegenheden, werken, verspreiden het evangelie voor de Heer enzovoort. Zijn dat dan niet allemaal onze veranderingen? Wij zijn altijd op deze manier op zoek geweest, dus kunnen wij dan niet ook zuivering bereiken en opgenomen worden in het koninkrijk van de hemel?

13 maart 2021

Antwoord:

We kunnen onze vijanden liefhebben, een kruis dragen, ons lichaam overwinnen en het evangelie van de Heer verspreiden. Dit zijn positieve gedragingen die voortkomen uit ons geloof in de Heer, en als we in staat zijn ons op deze manier te gedragen dan geeft dit aan dat ons geloof in de Heer waar is. Deze goede gedragingen mogen anderen correct voorkomen en in overeenstemming met het woord van God, maar het betekent niet dat we Gods woorden in de praktijk brengen en de wil van de hemelse Vader volgen, noch betekent het dat we onze zondige natuur van ons hebben geworpen en gereinigd zijn. Wanneer we het goede gedrag van anderen observeren, kunnen we niet alleen kijken naar hun uiterlijke presentatie, we moeten ook kijken naar hun intenties en uiteindelijke doeleinden. Als het iemands intentie is God te gehoorzamen, God lief te hebben en Hem tevreden te stellen, dan is dit soort goed gedrag het beoefenen van de waarheid en het gehoorzamen van de wil van de hemelse Vader. Aan de ander kant, als iemands goede gedrag uitsluitend bedoeld is om zegeningen te ontvangen, om te worden gekroond en beloond, en niet voortkomt uit een hart dat God liefheeft, dan is dit soort ‘goed gedrag’ gelijk aan de hypocrisie van de farizeeën en niet aan het uitoefenen van de wil van de hemelse Vader. Als niet meer dan het vertonen van goed gedrag al betekent dat we de wil van de hemelse Vader volgen en dat we zijn gereinigd, waarom begaan we dan zo vaak zonden en verzetten ons tegen God? Waarom leiden we nog steeds overdag zondige levens om onze zonden vervolgens 's nachts op te biechten? Dit toont afdoende dat het eenvoudig vertonen van goede gedragingen nog niet betekent dat we de waarheid beoefenen en de werkelijkheid van Gods woord uitleven, noch betekent het dat we God kennen of een hart vol eerbied voor Hem hebben, en nog minder dat we Hem kunnen liefhebben en gehoorzamen. Zoals het woord van Almachtige God luidt: “Veranderingen die zich beperken tot gedrag zijn onhoudbaar. Als er zich geen wijziging voltrekt in de levensgezindheid van mensen, zal vroeg of laat hun slechte kant naar boven komen. Omdat de bron van de veranderingen in hun gedrag hartstocht is, gekoppeld aan wat werk van de Heilige Geest op dat moment, is het bijzonder makkelijk voor hen om geestdriftig te worden, of voor een tijdje goedheid te tonen. Zoals de ongelovigen zeggen, “Eén goede daad verrichten is makkelijk, wat moeilijk is, is je hele leven goede daden doen.” Mensen zijn niet in staat hun hele leven goede daden te verrichten. Hun gedrag wordt geleid door het leven; zoals hun leven is, zo is hun gedrag, en alleen dat wat op natuurlijke wijze wordt geopenbaard, vertegenwoordigt het leven en iemands natuur. Dingen die nep zijn, kunnen niet blijven bestaan. […] Je goed gedragen is niet hetzelfde als God gehoorzamen en het is nog veel minder gelijk aan het verenigbaar zijn met Christus. Veranderingen in gedrag zijn gebaseerd op doctrine en geboren uit geestdrift en zijn niet gebaseerd op de ware kennis van God of op de waarheid, en nog minder berusten ze op de leiding van de Heilige Geest. Hoewel er tijden zijn dat sommige dingen die de mensen doen door de Heilige Geest worden gestuurd, is dit niet de uitdrukking van het leven en nog veel minder is het hetzelfde als God kennen. Hoe goed het gedrag van een mens ook is, het bewijst niet dat hij God gehoorzaamt of dat hij de waarheid in de praktijk brengt” (‘Het verschil tussen externe veranderingen en veranderingen van gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’). De woorden van Almachtige God leggen ons duidelijk de essentie en de onderliggende oorzaak van goed gedrag uit. Het goede gedrag van de mens komt voort uit geestdrift en is de praktijk die is gebaseerd op doctrine en regels. Het komt niet voort uit begrip van de principes van de praktijk, na het begrijpen van vele waarheden, of uit het verlangen God lief te hebben en tevreden te stellen omdat men Zijn wil heeft begrepen. Goed gedrag vloeit voort uit de opvattingen en voorstellingen van de mens, en deze komen voort uit de eigen ideeën van de mens en zijn verdorven natuur. Wat de mens dus ook doet, welke pijn hij ook lijdt, of welke prijs hij ook betaalt, het is niet de beoefening van de waarheid. Het is niet een zich onderwerpen aan God en het komt niet voort uit het werk van de Heilige Geest. Zelfs wanneer we goed gedrag vertonen en we in staat zijn ons aan enkele regels te houden en zeer vroom en spiritueel overkomen, zijn we nog steeds geneigd zonden te begaan en ons tegen God te verzetten vanwege onze verstokte satanische gezindheid, onze onopgeloste zondige natuur, en vanwege een gebrek aan werkelijk begrip van God. We hebben vele zich goed gedragende mensen gezien die toch regelmatig zonden begingen en vervolgens hun zonden opbiechtten, ook nadat ze tot geloof in God gekomen waren. Dit is een onweerlegbaar feit. Dat ze zich goed gedragen en toch tegelijkertijd zondigen en zich verzetten tegen God is er afdoende bewijs van dat ze de wil van de hemelse Vader niet volgen. Deze mensen kunnen de lof van God niet verwerven. De Joodse farizeeën waren gezagsgetrouwe mensen die zich, oppervlakkig beschouwd, onberispelijk gedroegen. Waarom verzetten ze zich dan fanatiek tegen de Heer Jezus, verwierpen ze Hem, zwoeren ze tegen Hem samen en kruisigden ze Hem toen de Heer Jezus kwam om Zijn werk te doen? Dit toont dat de natuur van verzet tegen God hen aangeboren was. Hoe keurig ze zich ook in het openbaar gedroegen, dit betekende niet dat ze God begrepen, gehoorzaamden of verenigbaar met Hem waren, en nog minder dat ze Gods wil volgden en gereinigd werden. Als we onze zondige natuur willen oplossen en gereinigd willen worden, moeten we Gods oordeelswerk en tuchtiging in de laatste dagen ervaren, de overvloedige waarheden daarin begrijpen en werkelijke kennis van God verwerven, en op deze manier ware gehoorzaamheid en vrees voor God opdoen. Anders kan de diepgewortelde verdorven gezindheid van Satan in ons nooit worden gereinigd en getransformeerd, en zullen we nooit naar Gods hart wezen of worden toegelaten in het koninkrijk van God.

De Heer Jezus deed alleen het werk van verlossing. Daarom konden we, tijdens het Tijdperk van Genade niet verlost worden van onze zonden en konden we bovendien niet gezuiverd worden, hoe hard wij ons best ook deden en hoeveel wij ook uit de Bijbel lazen. In de laatste dagen begint God Zijn werk van oordeel bij het huis van God, op basis van de stappen in Zijn managementplan voor de redding van de mensheid. God heeft het oordeelswerk, dat begint bij het huis van God, voorbeschikt om de mensen te zuiveren, te veranderen en ze te helpen van de zonde af te komen en gezuiverd te worden. Almachtige God zegt: “Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen” (‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Door het zondoffer zijn de zonden van de mens vergeven, want het werk van de kruisiging is reeds beëindigd en God heeft gezegevierd over Satan. Maar omdat de verdorven gezindheid van de mens nog steeds in hem is, kan de mens nog steeds zondigen en tegen God in opstand komen, en heeft God de mensheid niet gewonnen. Daarom gebruikt God in deze werkfase het woord om de verdorven gezindheid van de mens bloot te leggen, waardoor hij praktiseert in overeenstemming met het juiste pad. Deze fase heeft meer betekenis dan de vorige en is eveneens vruchtbaarder, want nu is het het woord dat het leven van de mens rechtstreeks voedt en dat het mogelijk maakt dat de gezindheid van de mens volledig wordt vernieuwd. Het is een veel grondigere werkfase. De incarnatie in de laatste dagen heeft de betekenis van Gods incarnatie dus compleet gemaakt en heeft Gods managementplan voor de redding van de mens volledig afgerond” (‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Uit Gods woorden kunnen we opmaken dat de verlossing door de Heer Jezus de basis legde voor Gods reddende werk in de laatste dagen. En het werk van oordeel in de laatste dagen is de kern, het brandpunt, van Gods reddende werk. Het is de sleutel, het belangrijkste deel van de redding van de mensheid. Dankzij het ervaren van Gods werk in het Tijdperk van Genade zijn onze zonden vergeven, maar het bevrijdt ons er niet van en we kunnen ook geen zuivering verkrijgen. Alleen Gods oordeelswerk in de laatste dagen kan de vereiste waarheid in de mens brengen, leert hem God echt kennen, verandert zijn levensgezindheid, zodat hij God gehoorzaamt en aanbidt en naar Gods hart kan zijn. Zo zal God Zijn managementplan voltooien om de mensheid te redden.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Als mensen alleen het verlossende werk van de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade aanvaarden, maar niet Almachtige Gods werk van oordeel en tuchtiging in de laatste dagen, zullen ze niet in staat zijn om zich van zonde te bevrijden, de wil van de hemelse Vader te volbrengen en Gods koninkrijk te betreden. Dat staat buiten kijf. Dat is omdat de Heer Jezus Zijn werk van verlossing deed tijdens het Tijdperk van Genade. Vanwege de gestalte van de mensen in die tijd, gaf de Heer Jezus ze alleen de weg van inkeer. Hij vroeg ze om enkele eenvoudige waarheden in te zien en bood ze wegen om die in de praktijk te brengen. Zo vroeg Hij mensen om hun zonden te belijden, tot inkeer te komen en het kruis te dragen. Hij onderrichtte ze over bescheidenheid, geduld, liefde, vasten, de doop en meer. Dat zijn enkele heel beperkte waarheden die mensen in die tijd konden begrijpen en bereiken. Heer Jezus drukte nooit andere, diepere waarheden uit die te maken hebben met het veranderen van je levensgezindheid, gered worden, gereinigd worden, vervolmaakt worden en meer. In die tijd hadden de mensen namelijk niet de vereiste gestalte om die waarheden te dragen. De mens moet wachten tot de Heer Jezus terugkeert om Zijn werk te doen in de laatste dagen. Hij zal de verdorven mensheid alle waarheden verlenen die deze nodig heeft om gered en vervolmaakt te worden volgens Gods managementplan voor de redding van de mensheid en de behoeften van de verdorven mensheid. Het is zoals de Heer Jezus zei: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Joh. 16:12-13). De woorden van de Heer Jezus zijn heel duidelijk. Tijdens het Tijdperk van Genade heeft de Heer Jezus de verdorven mensen nooit alle waarheden gegeven die ze nodig hadden om gered te worden. Er zijn nog talrijke diepere en hogere waarheden. De Heer Jezus heeft de mensheid talrijke waarheden niet verteld; waarheden waarmee mensen bevrijd kunnen worden van hun verdorven, satanische gezindheid en gezuiverd kunnen worden, en waarheden die de mens nodig heeft om God te gehoorzamen en te kennen. In de laatste dagen drukt Almachtige God daarom alle waarheden uit die nodig zijn om de mensheid te redden. Hij gebruikt die waarheden voor het oordeel, de tuchtiging, reiniging en vervolmaking van iedereen die Almachtige Gods redding in de laatste dagen aanvaardt. Uiteindelijk zullen deze mensen compleet gemaakt worden en naar Gods koninkrijk gaan. Zo wordt Gods managementplan voor de redding van de mensheid afgerond. Als mensen alleen het verlossende werk van de Heer Jezus aanvaarden, maar niet Almachtige Gods oordeelswerk in de laatste dagen, zullen ze nooit in staat zijn de waarheden te verkrijgen en hun gezindheid te veranderen. Ze zullen nooit iemand worden die Gods wil volbrengt en zullen absoluut nooit geschikt zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan.

Mensen van de laatste dagen zijn tot op het bot verdorven door Satan. Ze zijn vol van Satans gif. Hun meningen, overlevingsprincipes, blik op het leven, waarden en meer, gaan in tegen de waarheid en zijn vijandig ten opzichte van God. Alle mensen aanbidden het kwaad en zijn vijanden van God geworden. Als een mensheid die is vervuld van verdorven, satanische gezindheid, niet Almachtige Gods oordeel en tuchtiging ervaart en het schrijnen en de reiniging van woorden, hoe kunnen die mensen dan in opstand komen tegen Satan en zich bevrijden van diens invloed? Hoe kunnen ze God vereren, het kwaad mijden en Gods wil volbrengen? We zien dat veel mensen jarenlang in de Heer Jezus hebben geloofd, maar ondanks het feit dat ze jarenlang enthousiast getuigen dat Jezus de Redder is en ondanks hun harde werk, zorgt hun onvermogen om Gods rechtvaardige gezindheid te kennen en God te vereren ervoor dat ze Gods werk beoordelen en veroordelen en Gods terugkeer ontkennen en verwerpen wanneer Almachtige God Zijn werk doet in de laatste dagen. Ze kruisigen Christus zelfs opnieuw als Hij in de laatste dagen terugkeert. Dat toont aan dat, als de mens Almachtige Gods werk van oordeel en tuchtiging in de laatste dagen niet aanvaardt, de bron van de zonde en de satanische natuur van de mens nooit zal worden geëlimineerd. Hun verzet tegen God zal hun dood worden. Dat feit kan niemand ontkennen. Van de gelovigen zullen alleen zij die oprecht Gods oordeel en tuchtiging in de laatste dagen aanvaarden, de waarheid als leven verkrijgen. Zij worden degenen die de wil van de hemelse Vader volbrengen en ook degenen die God kennen en verenigbaar met Hem zijn. Zij zijn degenen die geschikt zullen zijn om te delen in Gods belofte en opgenomen te worden in Zijn koninkrijk.

uit ‘Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)’

Zijn deze reiniging waarover religieuze mensen spreken en de reiniging die God verlangt hetzelfde? Zij zijn niet hetzelfde. De reiniging waarvan de mens spreekt, is niet de ware reiniging. Als je werkelijk reiniging zou bereiken door in de Heer Jezus te geloven, zou God dan nog steeds het werk van de laatste dagen moeten verrichten? Je bent nauwelijks een paar jaar een gelovige in de Heer Jezus en toch zeg je dat je bent veranderd en dat je door op deze manier verder te gaan reiniging zult bereiken. Kijk dan eens naar al die dominees die in de Heer Jezus geloven en die hun leven lang in de Heer hebben geloofd; zijn zij gereinigd? Wie van hen is gereinigd? Wie van hen durft te zeggen dat hij is gereinigd en geheel is gered doordat hij zijn hele leven in de Heer heeft geloofd? Je zult zo iemand niet vinden. Zij hebben hun leven lang in de Heer geloofd en durven toch niet te zeggen dat zij gereinigd zijn. Is het logisch om te zeggen dat je reiniging bereikt door op deze manier je geloof te beoefenen? Als een zoon of dochter zou zeggen: “Ik heb nu al een aantal jaren in de maatschappij gestaan en ik heb de maatschappij doorzien”, zou dat niet naïef zijn? Je kunt aan je vader of moeder of aan hen die veel ouder zijn dan jij vragen of zij de maatschappij hebben doorzien. Als dat voor niemand geldt, ben jij daar dan toe in staat? De mens begrijpt de waarheid niet en weet niet wat ware reiniging is. Hij gelooft dat als hij een beetje goed gedrag vertoont, niet in conflicten verwikkeld raakt binnen zijn geloof, niet steelt, niet tegen mensen vloekt en niet drinkt, dat hij dan gereinigd is. Dat houdt geen reiniging in. Wat betreft ware reiniging? Dit brengt een waarheid met zich mee. Ware reiniging wijst op vrij zijn van het gif van Satan. De satanische logica in de harten van mensen, Satans filosofie, verschillende satanische drogredenen, Satans wetten voor het leven van de mens en het perspectief en de waarden voor het leven volgens Satan – zijn dit niet de giffen van Satan? Wat regelt het zondigen en het verzet tegen God van de mens? Het zijn de giffen van Satan in de mensen die mensen ertoe aanzetten te zondigen, God te beoordelen en verkeerd te interpreteren, en hen ongehoorzaam aan God doet zijn. De satanische natuur van de mensen is de bron van hun zonden. In de ogen van God zijn alle dingen behorende bij Satan smerig en slecht en de mens heeft allerlei soorten gif van Satan in zich. Deze giffen van Satan hebben wortel geschoten in de mens, bloeiden op en produceerden vruchten, waardoor de mens verdorven, smerig en slecht geworden is en daardoor is de mens in staat zich tegen God te verzetten en Zijn vijand te zijn. Dit is een feit. Dus gebaseerd op dit feit: welk probleem zien we dat de mens moet oplossen om werkelijke reiniging te bewerkstelligen? Hij moet het gif van Satan oplossen, evenals Satans waarden, zijn kijk op het leven, zijn logica en wetten, en zijn verschillende drogredenen. Het volkomen verwijderen van deze dingen uit de harten van de mensen betekent werkelijk gereinigd zijn. Als zij niet zijn opgeruimd, zal de mens nog steeds in staat zijn zich tegen God te verzetten, Hem te veroordelen, Zijn vijand te zijn en Hem te verraden. Alleen wanneer de dingen van Satan zijn opgeruimd, wanneer ze zijn opgelost, kan de mensheid worden beschouwd werkelijk gereinigd te zijn. Is het mogelijk het gif van Satan op te lossen door het geloof in de Heer Jezus? Kan het geloof in de Heer Jezus de kijk op het leven en de waarden van de mens veranderen? Kan het ertoe leiden dat de mens God waarlijk gehoorzaamt en zich niet tegen Hem verzet? Kan het ertoe leiden dat de mens God werkelijk kent en Hem aanbidt? Door in de Heer Jezus te geloven, heb je alleen vergiffenis ontvangen voor je zonden; om de verdorvenheid van de mens werkelijk op te lossen en hem reiniging te laten verwerven, moet God Zijn werk van oordeel en tuchtiging in de laatste dagen verrichten. Zonder het werk van de laatste dagen kan de verdorven mensheid geen reiniging verkrijgen. Dat wil zeggen dat reiniging niet enkel wordt verkregen door het vergeven van zonden, integendeel: ware reiniging wordt verkregen door de mens te ontdoen van zijn verdorven gezindheid door middel van oordeel en tuchtiging. Wanneer de verdorven gezindheid van de mens is opgelost, zal hij zich niet langer tegen God verzetten, zal hij in staat zijn God te gehoorzamen, God in zijn hart lief te hebben, en de waarheid lief te hebben. Alleen dan is de mens gereinigd. Sommige mensen slagen er niet in te begrijpen wat bedoeld wordt met reiniging. Zij geloven dat gereinigd zijn betekent: niet stelen of plunderen, geen dingen breken en anderen niet slaan of tegen anderen vloeken. Is dat juist? Dat is ver bezijden de waarheid; ze kijken slechts oppervlakkig naar het probleem. Zonder de waarheid kijken mensen te simplistisch naar de dingen. Zij zien de bron of de essentie niet; het is daarom niet verrassend dat religieuze mensen zo kunnen denken.

uit communicatie van boven

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie