Hoe God Zijn oordeel uitvoert om de mensheid te redden en ons te reinigen in de laatste dagen?

Antwoord: Mensen die naar de ware weg op zoek zijn, willen begrijpen hoe Almachtige God Zijn oordeel in de laatste dagen uitvoert. Almachtige God heeft veel gesproken met betrekking tot dit aspect van de waarheid. Laten we een aantal passages uit Gods woord lezen:

Als God deze keer vlees wordt is het Zijn werk om Zijn gezindheid uit te drukken, in de eerste plaats door tuchtiging en oordeel. Met dit als basis brengt Hij meer waarheid tot de mens, laat Hij meer manieren zien om dingen in de praktijk te brengen, en zo bereikt Hij Zijn doel om de mens te overwinnen en te redden van zijn verdorven gezindheid. Dit is de achtergrond van het werk van God in het Tijdperk van het Koninkrijk” (‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Het werk dat God doet in dit tijdperk is voornamelijk het voorzien in de woorden voor het leven van de mens, de onthulling van het wezen van de aard van de mens en de verdorven gezindheid van de mens, de eliminatie van godsdienstige opvattingen, feodale denkpatronen, achterhaalde denkpatronen, alsmede de kennis en cultuur van de mens. Dit moet allemaal worden blootgelegd en weggezuiverd door Gods woorden. In de laatste dagen gebruikt God woorden en geen tekenen en wonderen, om de mens te vervolmaken. Hij gebruikt Zijn woorden om de mens te ontmaskeren, de mens te oordelen en te tuchtigen en de mens te vervolmaken, zodat de mens in Gods woorden de wijsheid en liefde van God gaat zien en Gods gezindheid gaat begrijpen, zodat de mens door Gods woorden de daden van God aanschouwt” (‘Gods huidige werk kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

God kent veel manieren om de mens te vervolmaken. Hij gebruikt allerlei soorten situaties om de verdorven gezindheid van de mens te behandelen en Hij gebruikt verschillende dingen om de mens bloot te leggen; in één opzicht behandelt Hij de mens, in een ander opzicht legt Hij de mens bloot en in een ander opzicht onthult Hij de mens, waarbij Hij de ‘mysteriën’ in de diepten van het hart van de mens opgraaft en onthult en de mens zijn natuur toont door veel van zijn gesteldheden te openbaren. God vervolmaakt de mens door vele methoden – door openbaring, behandeling, loutering en tuchtiging – zodat de mens zal weten dat God praktisch is” (‘Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Als God werkt om over de mensheid te oordelen en ze te reinigen in de laatste dagen, gebruikt Hij vele aspecten van de waarheid om te oordelen over de satanische natuur van de mens, die tegen God rebelleert en Hem verwerpt, en de mensheid Gods heilige, rechtvaardige gezindheid, die geen belediging tolereert, te laten zien. Door het oordeel van Gods woord ziet de mens de waarheid van zijn diepe verdorvenheid door Satan helder en leert hij Gods heilige essentie en rechtvaardige gezindheid, die geen belediging tolereert, echt kennen. Die bewerkstelligen eerbied voor God. Zo ontsnappen ze aan de gebondenheid van de zonde en bereiken ze Gods redding. O! Als we het woord van Almachtige God lezen, voelen we echt dat God over ons oordeelt en ons voor elkaars ogen ontmaskert en voelen we allemaal dat het woord van God als een tweesnijdend zwaard werkt dat oordeelt over onze God-verwerpende satanische natuur en deze onthult. We zien duidelijk de waarheid dat we diep verdorven zijn door Satan en dat onze natuur arrogant, verwerpelijk en leugenachtig is. Hoewel we in God geloven, staan we niet toe dat God verheerlijkt wordt. Ons hart vreest God niet. We proberen God en anderen vaak te misleiden. Hoewel we in God geloven, aanbidden we de mens. Als we status hebben, willen we onszelf laten gelden en onszelf omhoogwerken, zodat anderen naar ons zullen luisteren. We proberen God te confronteren en keren ons van Hem af, waarbij we onze eigen koninkrijken bouwen. Als we onheil te verduren krijgen, beschuldigen we Hem en verzetten we ons tegen Hem. Als God Zijn nieuwe werk doet, boven ons voorstellingsvermogen uit, reageren we net zoals de farizeeën in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, door God in te perken en God te veroordelen. Als we een beetje uitgeput raken, hard werken of lijden, worden we arrogant en eisen we meer zegeningen van God. Als onze verlangens op een of andere manier niet vervuld worden, reageren we negatief of gaan langzamer werken of stoppen ermee. Onze verdorvenheid door Satan zit veel te diep. We leven helemaal niet naar het beeld van de mens! We zijn de belichaming van Satan! Als we de waarheid over onze verdorvenheid door Satan onder ogen zien, zijn we allemaal diep beschaamd en berouwvol en waarderen we het dat Gods heiligheid niet geschonden kan worden en dat Zijn heilige gezindheid niet beledigd kan worden. Ondanks onszelf vallen we voor God neer, hebben we spijt over onze kwade wegen, verachten we onze satanische natuur en tonen we berouw voor God. We zijn bereid Gods oordeel over ons te gehoorzamen, onze plicht als Zijn schepselen te vervullen en alles wat God bepaald heeft te gehoorzamen. Dat is het resultaat van het oordeel van het woord van Almachtige God aan Zijn uitverkorenen!

We weten allemaal dat nadat we Gods oordeel ervaren hebben, God niet alleen Zijn woorden gebruikt om over ons te oordelen en ons te ontmaskeren. Gebaseerd op echte situaties zet Hij ook omgevingen en mensen op om ons te testen en te ontmaskeren, om ons als het ware te snoeien, met ons af te rekenen en ons te disciplineren. Door Gods oordeel over ons en Zijn behandeling praktisch te ervaren, zien we dat onze natuur te eigenwijs en arrogant is. Als we zo’n oordeel niet ervaren, zal onze gezindheid niet veranderen. Soms handelen we niet naar de waarheid terwijl we onze plicht doen. Door onze arrogante natuur doen we wat we willen, verheffen we onszelf en zijn we hooghartig, waardoor onze geest verduistert en we niet in staat zijn God te ervaren. Ons hart doet pijn en we worden gelouterd. Als dit gebeurt, zal Gods woord ons van binnen vermanen. Soms doet God deze dingen om met ons af te rekenen, zodat we bij God terugkomen om te reflecteren over onze daden en we erkennen de arrogantie van onze grote ambities om controle over mensen te verkrijgen. Als we onze natuur als die van de aartsengel zien, kan ons hart niet anders dan beven van angst. We weten dat Gods gezindheid onbeledigbaar is en we vallen voor Hem neer om berouw te tonen en te bidden. Als dat gebeurt, zal Gods woord ons bemoedigen en ons troosten en we zullen Gods poging om ons te redden begrijpen. We zullen dus niet passief en zwak zijn. We zullen de moed hebben om de waarheid te zoeken en onze gezindheid te veranderen. Nadat we ervaren hebben hoe God ons feitelijk behandelt en ons snoeit en disciplineert, is onze arrogante gezindheid iets veranderd. We worden veel nederiger en minder schaamteloos. En we kunnen initiatief tonen om ons volledig te openen en onze verdorvenheid te erkennen. We doen ons best om God te verheerlijken en getuigenis af te leggen aan God. We voelen dat als we zo leven, ons hart tot rust komt en dat dit vreugde brengt. Het werk van Gods redding is zo praktisch! Het is door het ervaren van Gods oordeel en tuchtiging dat we nu zo’n duidelijke kennis van Gods rechtvaardige gezindheid hebben en weten wat voor soort mensen God liefheeft en welke Hij haat, wie Hij zal redden en wie Hij zal verdelgen, wie Hij zal zegenen en wie Hij zal vervloeken, en we hebben ook geleerd dat God over alles de wacht houdt en over alles heerst. God is direct naast ons. Hij is er altijd. In feite begeleidt en redt Hij ons. We waarderen het dat de waarheid die Hij aan ons, verdorven mensen, toont, Zijn oordeel en tuchtiging, Zijn inspectie en Zijn reiniging zijn. Met vrees voor God in ons hart en een verandering in onze verdorven gezindheid kunnen we nu leren hoe we de waarheid kunnen zoeken, naar de waarheid kunnen handelen en God kunnen gehoorzamen, waardoor we geleidelijk de gelijkenis van de echte mens kunnen naleven. De veranderingen die we vandaag bereikt hebben, zijn het resultaat van het ervaren van het oordeel van Almachtige God van de laatste dagen. Het is onze redding en het is de manier waarop God Zijn liefde voor ons laat zien.

uit het filmscenario van ‘Overwinningslied’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

We willen allemaal Gods oordeel aanvaarden, maar vertel ons hoe we Zijn oordeel moeten ervaren, zodat we de waarheid en het leven kunnen ontvangen en ons kunnen bevrijden van onze zondige natuur en redding kunnen verkrijgen.

Antwoord: Hoe we Gods uiteindelijke oordeel moet ervaren om de waarheid en het leven te ontvangen, onze zondige natuur moeten afwerpen en gered worden in Zijn koninkrijk, dit soort vragen is erg belangrijk, omdat het over de grote vraagstukken gaat over ons einde en onze bestemming. Om dit aspect van de waarheid te begrijpen, moeten we een paar passages van het woord van God lezen.