Jullie zeggen dat mensen die willen worden bevrijd van zonde en die gereinigd willen worden, Almachtige Gods oordeelswerk in de laatste dagen moeten aanvaarden. Maar hoe oordeelt God in de laatste dagen over mensen en hoe reinigt Hij ze? Ja, hoe reinigt God mensen? Al die jaren dat ik in de Heer geloofde, dacht ik dat het geweldig zou zijn als er een tijd zou komen waarin mensen niet langer zondigden. Ik dacht dat het leven dan niet meer pijnlijk zou zijn.

15 maart 2020

Antwoord: Om te weten hoe Almachtige God in de laatste dagen over mensen oordeelt en ze reinigt, lezen we gewoon de woorden van Almachtige God. “Als God deze keer vlees wordt is het Zijn werk om Zijn gezindheid uit te drukken, in de eerste plaats door tuchtiging en oordeel. Met dit als basis brengt Hij meer waarheid tot de mens, laat Hij meer manieren zien om dingen in de praktijk te brengen, en zo bereikt Hij Zijn doel om de mens te overwinnen en te redden van zijn verdorven gezindheid. Dit is de achtergrond van het werk van God in het Tijdperk van het Koninkrijk” (‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Door middel van dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens volledig de vuile en verdorven essentie van zichzelf leren kennen en hij zal volledig kunnen veranderen en gezuiverd kunnen worden. Alleen op deze manier kan de mens waardig worden om voor de troon van God terug te keren. Al het werk dat op deze dag wordt gedaan, is dusdanig dat de mens gezuiverd en veranderd kan worden. Door het oordeel en de tuchtiging door het woord en door de loutering kan de mens zijn verdorvenheid uitdelgen en rein worden gemaakt. Beter nog dan deze werkfase als een fase van redding te beschouwen, zou het treffender zijn om te zeggen dat deze het werk is van zuivering” (‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

God verricht het werk van oordeel en tuchtiging zodat de mens kennis van Hem kan verkrijgen, en omwille van Zijn getuigenis. Zonder Zijn oordeel over de verdorven gezindheid van de mens, zou de mens Zijn rechtvaardige gezindheid die geen belediging duldt, onmogelijk kunnen kennen en zijn oude kennis van God niet in een nieuwe kunnen veranderen. Omwille van Zijn getuigenis, en omwille van Zijn management, maakt Hij Zijn totaliteit openbaar, en door Zijn publieke verschijning stelt Hij de mens in staat kennis van God te bereiken, veranderd te worden in zijn gezindheid, en een klinkend getuigenis van God af te leggen. De verandering van de gezindheid van de mens wordt bereikt door verschillende soorten van Gods werk; zonder zulke veranderingen in zijn gezindheid zou de mens niet in staat zijn om een getuigenis van God af te leggen en zou hij niet iemand naar Gods hart kunnen zijn. Veranderingen in de menselijke gezindheid betekenen dat de mens zich heeft bevrijd van de slavernij van Satan en van de invloed van duisternis en werkelijk een model en voorbeeld van Gods werk is geworden, een getuige van God en iemand naar Gods hart” (‘Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Gods woorden tonen aan, God gebruikt de waarheden die Hij heeft uitgedrukt in de laatste dagen om over de verdorven mensheid te oordelen en die te tuchtigen. Elk woord in Zijn oordeel toont Zijn rechtvaardige gezindheid en alles wat Hij heeft en is. Het zijn allemaal woorden die het leven van de mensheid kunnen zijn. Ze zijn dus allemaal de waarheid. Deze woorden van waarheid zijn een oordeel over de verdorven mensheid. Ze zijn tuchtiging, veroordeling, onderzoek en reiniging voor de mens. God gebruikte Zijn woorden van waarheid om verdorven mensen te reinigen van hun satanische gezindheid en het probleem te elimineren van hun natuur en essentie: verzet tegen God. Dat is het belang van Gods werk van oordeel om de mensheid te reinigen, redden en vervolmaken. Tijdens Zijn oordeelswerk in de laatste dagen openbaren de woorden die Almachtige God uitdrukt alle mysteriën van zijn 6000-jarige managementplan. Ze openbaren duidelijk het doel van Gods drie fases van werk van redding en de essentie van elke fase van het werk, en dan vooral hoe gelovigen hun gezindheid kunnen veranderen en gereinigd kunnen worden. Tegelijk legt Almachtige God kristalhelder bloot hoe de natuur en essentie van de mens is verdorven door Satan, wat de waarheid is van hun verdorvenheid en wat de wortels zijn van hun zonden. Dan gaan mensen over zichzelf nadenken en beseffen ze dat ze een heel satanische natuur hebben. Dan zien ze dat ze een volledig demonische en satanische gelijkenis uitleven. Dan kunnen ze echt tot inkeer komen en zijn ze bereid om de tuchtiging, het oordeel, de beproevingen en de loutering van Almachtige God te aanvaarden. Ze kunnen dan de waarheid nastreven en hun gezindheid veranderen onder de leiding van de woorden van God. Geleidelijk kunnen ze zich dan bevrijden van de heerschappij en de beperkingen van hun verdorven, satanische gezindheid. Uiteindelijk kunnen ze dan rebelleren tegen Satan, het kwaad in de steek laten en terugkeren naar God. Zo kunnen mensen hun zondige natuur aan de wortel uitroeien.

Daarnaast zal het ervaren en het in de praktijk brengen van Gods woorden ze onbewust vele waarheden laten begrijpen. Bijvoorbeeld: Wat betekent het om gered te zijn? Wat is volledige redding? Wat houdt het in om Gods wil te volbrengen? Wat houdt het in om je te laten leiden door je eigen verlangens? Wat houdt God volgen in? Wat houdt de mens volgen in? Wat zijn de farizeeën? Wie redt God en wie laat Hij in de steek? Het belangrijkst is dat mensen echt Gods rechtvaardigheid en onbeledigbare gezindheid ervaren in het oordeel en de tuchtiging door Zijn woorden. Als ze God kennen, zijn deze mensen geleidelijk in staat om Hem te vereren en het kwaad te mijden. Ze leven dan hun leven op basis van de woorden van God. Naarmate ze de waarheid leren begrijpen, krijgen deze mensen geleidelijk een grotere kennis van God. Steeds meer zullen ze dan God gehoorzamen en de waarheid in praktijk brengen. Onbewust bevrijden ze zich van zonde en verkrijgen ze heiligheid. Dat eindresultaat is onbereikbaar voor iedereen die in de Heer gelooft in het Tijdperk van Genade, maar niet Gods werk in de laatste dagen aanvaardt. Alleen als mensen dus het oordeel van Almachtige God en de tuchtiging door het woord in de laatste dagen aanvaarden, zullen ze de waarheid kunnen begrijpen, God kunnen kennen, en zich compleet kunnen bevrijden van satanische invloeden en een verdorven gezindheid. Dan kunnen ze leven naar de waarheid en de woorden van God. Dat is de ware betekenis van volledige redding.

uit het filmscenario van ‘Pijnlijke herinneringen’

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

We willen allemaal Gods oordeel aanvaarden, maar vertel ons hoe we Zijn oordeel moeten ervaren, zodat we de waarheid en het leven kunnen ontvangen en ons kunnen bevrijden van onze zondige natuur en redding kunnen verkrijgen.

Antwoord: Hoe we Gods uiteindelijke oordeel moet ervaren om de waarheid en het leven te ontvangen, onze zondige natuur moeten afwerpen en gered worden in Zijn koninkrijk, dit soort vragen is erg belangrijk, omdat het over de grote vraagstukken gaat over ons einde en onze bestemming. Om dit aspect van de waarheid te begrijpen, moeten we een paar passages van het woord van God lezen.

Jullie getuigen dat de teruggekeerde Heer Jezus niemand anders is dan Almachtige God die de waarheid heeft verkondigd bij het verrichten van het werk van het oordeel in de laatste dagen. Hoe is dat mogelijk? De Heer zal waarachtig komen om ons naar het hemelse koninkrijk te voeren. Hoe zou Hij ons dan kunnen achterlaten om het werk van het oordeel in de laatste dagen te verrichten? Ik denk dat we door te geloven in de Heer Jezus en het werk van de Heilige Geest te ontvangen, we Gods werk van het oordeel al ervaren. Daar is bewijs voor in de woorden van de Heer Jezus: “Als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is” (Joh. 16:7-8). Wij denken dat nadat de Heer Jezus is opgestaan en ten hemel opgevaren is, de Heilige Geest tijdens Pinksteren neergedaald is om de mensen te bewerken. En hierdoor namen mensen zich hun zonden al kwalijk, voor gerechtigheid en oordeel. Als we biechten en boete doen in het aanzicht van de Heer, dan beleven we eigenlijk het oordeel van de Heer. Daarom geloven we dat hoewel het werk van de Heer Jezus verlossingswerk was, dat nadat de Heer Jezus ten hemel opgevaren was, het werk dat door de Heilige Geest werd verricht toen die neerdaalde tijdens Pinksteren, het werk van het oordeel van God in de laatste dagen moet zijn. Als dit niet het werk van het oordeel zou zijn, hoe kan het dan dat “zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is”? Als gelovigen van de Heer worden we vaak geraakt, terechtgewezen en gedisciplineerd door de Heilige Geest. Dus zijn we ten overstaan van de Heer altijd aan het huilen en boete aan het doen. Dat we ons daarna vaak beter gedragen, is het teken dat we veranderd zijn door ons geloof in de Heer. Is dit niet het resultaat van het ervaren van Gods oordeel? Het werk van het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen, waar jullie het over hebben, hoe verschilt dat van het werk van de Heer Jezus?

Antwoord: Aangezien jullie erkennen dat wat de Heer Jezus verrichtte, het werk van verlossing was… en dat Hij preekte: “Kom tot inkeer, […]...

Geef een reactie

Neem contact op via Messenger