Jullie getuigen dat de teruggekeerde Heer Jezus niemand anders is dan Almachtige God die de waarheid heeft verkondigd bij het verrichten van het werk van het oordeel in de laatste dagen. Hoe is dat mogelijk? De Heer zal waarachtig komen om ons naar het hemelse koninkrijk te voeren. Hoe zou Hij ons dan kunnen achterlaten om het werk van het oordeel in de laatste dagen te verrichten? Ik denk dat we door te geloven in de Heer Jezus en het werk van de Heilige Geest te ontvangen, we Gods werk van het oordeel al ervaren. Daar is bewijs voor in de woorden van de Heer Jezus: “Als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is” (Joh. 16:7-8). Wij denken dat nadat de Heer Jezus is opgestaan en ten hemel opgevaren is, de Heilige Geest tijdens Pinksteren neergedaald is om de mensen te bewerken. En hierdoor namen mensen zich hun zonden al kwalijk, voor gerechtigheid en oordeel. Als we biechten en boete doen in het aanzicht van de Heer, dan beleven we eigenlijk het oordeel van de Heer. Daarom geloven we dat hoewel het werk van de Heer Jezus verlossingswerk was, dat nadat de Heer Jezus ten hemel opgevaren was, het werk dat door de Heilige Geest werd verricht toen die neerdaalde tijdens Pinksteren, het werk van het oordeel van God in de laatste dagen moet zijn. Als dit niet het werk van het oordeel zou zijn, hoe kan het dan dat “zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is”? Als gelovigen van de Heer worden we vaak geraakt, terechtgewezen en gedisciplineerd door de Heilige Geest. Dus zijn we ten overstaan van de Heer altijd aan het huilen en boete aan het doen. Dat we ons daarna vaak beter gedragen, is het teken dat we veranderd zijn door ons geloof in de Heer. Is dit niet het resultaat van het ervaren van Gods oordeel? Het werk van het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen, waar jullie het over hebben, hoe verschilt dat van het werk van de Heer Jezus?

23 maart 2020

Antwoord: Aangezien jullie erkennen dat wat de Heer Jezus verrichtte, het werk van verlossing was… en dat Hij preekte: “Kom tot inkeer, […] want het koninkrijk van de hemel is nabij!” (Mat 4:17). waarom denken jullie dan dat de Heilige Geest met Pinksteren neerdaalde om het werk van het oordeel in de laatste dagen te verrichten? Kunnen jullie me dat zeggen? Jullie baseerden het gewoon op de woorden van de Heer Jezus, “Als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is” (Joh. 16:7-8). Jullie durven er zeker van te zijn dat het werk verricht door de Heilige Geest het werk van het oordeel in de laatste dagen was. Is dit gebaseerd op het woord van God? Zei de Heer Jezus: “De Heilige Geest is neergedaald. Wat Hij doet is het werk van het oordeel in de laatste dagen”? De Heer Jezus heeft dit eigenlijk nooit gezegd. De Heer Jezus heeft uitdrukkelijk gezegd: “En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Joh. 12:47-48). De Heer Jezus heeft duidelijk gesteld dat wat Hij verrichte, niet het werk van het oordeel was. De Heer Jezus verkondigt pas de waarheid om het werk van het oordeel te verrichten als Hij terugkeert in de laatste dagen. De Heer Jezus was hierin duidelijk. Voor alle duidelijkheid: het is verkeerd dat sommige mensen naar het werk van de Heilige Geest in het Tijdperk van Genade verwijzen als het werk van het oordeel van God. Uiteraard moeten we, als we onze zonden opbiechten en berouw tonen voor de Heer, bewogen en bewerkt worden door de Heilige Geest om de genade van God te ontvangen, om te genieten van vrede en vreugde. Maar als iemand berouw toont voor de Heer en in tranen uitbarst, wil dit alleen zeggen dat hij geroerd is door de Heilige Geest. Dat wil het echt zeggen. Het bereikte effect is dat de mens biecht en boete doet en in aanmerking komt om van de genade van God te genieten. Het heeft niet hetzelfde effect als het oordeel van God in de laatste dagen: gereinigd en vervolmaakt worden. Het werk van de Heilige Geest in het Tijdperk van Genade verschilt van het werk van de Heilige Geest in de laatste dagen. Dit hangt direct samen met het effect en doel dat God wil bereiken in iedere fase van Zijn werk. Laten we eens luisteren naar twee passages van het woord van Almachtige God en dan zullen we begrijpen wat oordeel is. Ik zal het voor jullie afspelen.

Almachtige God zegt: “Wanneer het gaat over het woord ‘oordeel’, zul je denken aan de woorden die Jehova sprak tot alle plaatsen en de woorden van berisping die Jezus sprak tegen de farizeeërs. Ofschoon ze heel zwaar waren, zijn deze woorden niet Gods oordeel over de mens, alleen woorden die door God gesproken werden in verschillende omgevingen, ofwel, tegen verschillende achtergronden; deze woorden lijken niet op de woorden gesproken door Christus wanneer Hij de mens oordeelt in de laatste dagen. In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God […]

Het werk van oordeel is Gods eigen werk, dus moet het vanzelfsprekend door God Zelf gedaan worden; het kan niet in Zijn plaats door de mens gedaan worden. Omdat oordeel het overwinnen van het menselijk ras is door middel van de waarheid, staat het vast dat God nog steeds verschijnt als het vleesgeworden beeld om dit werk onder de mensheid te doen. Dat wil zeggen, in de laatste dagen zal Christus de waarheid gebruiken om de mensen overal op aarde te onderwijzen en alle waarheden aan hen bekend te maken. Dit is Gods werk van oordeel” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Almachtige God heeft duidelijk uitgelegd wat oordeel is en wat het resultaat daarvan is. We hebben het hier nu zelf kunnen horen. Het werk van het oordeel van God in de laatste dagen bestaat uit het zorgvuldig reinigen en redden van de mensheid. Het is meer dan een paar terechtwijzende of doordringende woorden gericht aan de mens. De uitdrukking van een paar passages van woorden is ook niet genoeg om de mens te bevrijden van zonde, om reiniging en redding van God te ontvangen. God moet genoeg woorden verkondigen om alle aspecten van de waarheid uit te leggen die de verdorven mensheid moet verstaan en begrijpen om reiniging en redding te ontvangen. En om zo alle mysteries van Zijn managementplan te onthullen aan de mensheid. Dit is honderd keer, zelfs duizend keer meer dan de woorden verkondigd door de Heer Jezus toen Hij Zijn werk verrichtte in het Tijdperk van Genade. Het werk van het oordeel van God in de laatste dagen is gericht op het verkondigen van de waarheid en het woord van het oordeel om de satanische natuur die zich tegen God verzet en Hem verraadt te oordelen en te onthullen. En ook hoe de mens verdorven is door Satan. Hierbij wordt de heilige, rechtvaardige en onbeledigbare gezindheid van Godvolledig onthuld. Alle aspecten van de waarheid over de bedoeling van God en de vereisten voor de mensheid, wat voor mensen redding of straf zullen ontvangen… en meer van dat, worden aan ons onthuld. Door Gods werk van het oordeel in de laatste dagen te ervaren, begrijpen we het doel van Gods managementplan. We kunnen een onderscheid maken tussen positieve en negatieve zaken. En het demonisch gezicht van Satan die zich als een waanzinnige tegen God verzet duidelijk zien. We kunnen de diepe verdorvenheid van de mens door Satan doorzien. En we kunnen onze satanische natuur herkennen die zich afzet tegen God en Hem verraadt. Met betrekking tot Gods rechtvaardige gezindheid, almacht, wijsheid, en alles over Gods eigendommen en wezen… ontvangen we waarachtig begrip en krijgen we een godvrezend hart. We vallen vol schaamte neer, en voelen ons onwaardig om voor God te leven. We verachten en verzaken onszelf. We maken ons langzaam los van de ketenen van zonde… terwijl we als een echt mens godvrezend en gehoorzaam aan God worden. Dit zijn de effecten van het ervaren van het werk van het oordeel van God in de laatste dagen. Alleen dit soort werk is het werk van het oordeel van God in de laatste dagen.

Laat ons eens naar het Tijdperk van Genade kijken. De Heer Jezus deed slechts het werk van verlossing en preekte over de weg van boetedoening en toonde alleen de genadige en liefdevolle kanten van Gods gezindheid aan de mens. Hoewel de Heer Jezus ook woorden sprak om oordeel over de mens te vellen, de farizeeën te veroordelen en te vervloeken, was dit niet het belangrijkste van Zijn werk. De Heer Jezus deed slechts het verlossingswerk dat gericht was op het vergeven van zonden, het leren van boetedoening en het verlenen van genade. Het werk concentreerde zich niet op het oordelen en het reinigen van de zonden van de mens. Dus het werk van de Heer Jezus draaide alleen om het werk van verlossing en Hij verkondigde een beperkt aantal woorden dat de mensen leerde om boete te doen en hun zonden op te biechten, om nederig en geduldig te zijn. Hoe ze gedoopt moesten worden, het kruis moesten dragen, lijden, enz. Door in de Heer te geloven, hoeven we alleen het woord van de Heer volgen om te biechten en boete te doen, om vergiffenis van onze zonden te krijgen. We zouden niet meer door de wet gestraft en tot de dood veroordeeld worden. We zouden in aanmerking komen om tot God te bidden en te genieten van Gods genade en zegeningen. Dit was het effect van het verlossingswerk van God in het Tijdperk van Genade, wat helemaal verschillend is van het gevolg van het werk van het oordeel in de laatste dagen. Sommige mensen geloven echter het volgende. Door het werk van de Heilige Geest in het Tijdperk van Genade te ervaren en de verlichting, terechtwijzing en disciplinering van de Heilige Geest te ontvangen, en door huilend te bidden en te biechten en ons goed te gedragen, ervaren we eigenlijk Gods oordeel en zuivering. Ik vraag jullie dan ook, kennen we de wortel van onze eigen zonden? Kennen we de essentie van onze eigen satanische natuur die zich tegen God verzet? Kennen we de waarheid over de diepste verdorvenheid van de mens? Zien we de duivelse essentie van Satan duidelijk? Kennen we de rechtvaardige, majesteitelijke en onbeledigbare gezindheid van God? Zijn we echt losgekomen van onze ketenen en greep van zonden? Is onze satanische natuur gereinigd? Zijn we eerbiedig en gehoorzaam geworden tegenover God? Als we dit niet bereikt hebben, hoe kunnen we dan zeggen dat we Gods oordeel en reiniging hebben ervaren? Het werk van de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade was niet het werk van het oordeel. Het werk van Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk is het werk van het oordeel van God in de laatste dagen.

uit het filmscenario van ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

We willen allemaal Gods oordeel aanvaarden, maar vertel ons hoe we Zijn oordeel moeten ervaren, zodat we de waarheid en het leven kunnen ontvangen en ons kunnen bevrijden van onze zondige natuur en redding kunnen verkrijgen.

Antwoord: Hoe we Gods uiteindelijke oordeel moet ervaren om de waarheid en het leven te ontvangen, onze zondige natuur moeten afwerpen en gered worden in Zijn koninkrijk, dit soort vragen is erg belangrijk, omdat het over de grote vraagstukken gaat over ons einde en onze bestemming. Om dit aspect van de waarheid te begrijpen, moeten we een paar passages van het woord van God lezen.

Geef een reactie