Jullie hebben getuigd dat de Heer Jezus is teruggekeerd om de waarheid uit te drukken en het oordeel in de laatste dagen te verrichten. Waarom heb ik het niet gezien? Ik geloof nog steeds dat de Heer zal terugkeren op de wolken. Ik geloof nog steeds dat als de Heer terugkeert iedereen die in Hem gelooft in een oogwenk wordt veranderd en wordt opgetild in de lucht om de Heer te ontmoeten. Zoals Paulus zei: “Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam” (Fil. 3:20-21). Jullie zeggen dat de Heer terugkeert om vlees te worden en te verschijnen als de Mensenzoon en de waarheid uit te drukken en het oordeel in de laatste dagen te verrichten. Volgens mij is dat onmogelijk. Aangezien God almachtig is heeft één enkel woord van God de hemel en de aarde geschapen en de doden weer laten opstaan. God kan ons tot heiligheid verheffen door één woord te uiten. Waarom moet God vlees worden om de waarheid uit te drukken en het werk van het oordelen over en reinigen van de mens uit te voeren?

23 maart 2020

Antwoord: Het werk van God is altijd ondoorgrondelijk. Niemand kan de profetieën van God duidelijk aan de mens uitleggen. De mens kan een profetie alleen begrijpen als deze wordt vervuld. Wat betekent dat? Het betekent dat niemand de wijsheid en almacht van God kan doorgronden. Toen de Heer Jezus verscheen om Zijn werk te doen in het Tijdperk van Genade, kon niemand het doorgronden. Als Almachtige God het werk van het oordeel in de laatste dagen doet in het Tijdperk van het Koninkrijk, kan niemand dat op voorhand weten. Daarom vindt de mensheid het volkomen onvoorstelbaar dat God vlees wordt in de laatste dagen om de waarheid uit te drukken en het werk van het oordeel te doen. Maar als Gods werk is gedaan, zal de rampspoed zich voordoen. Dan zullen mensen weten dat Gods woord helemaal is vervuld. Maar dan zal het te laat zijn. Ze zullen jammeren en knarsetanden te midden van de rampspoed. Hoe God Zijn werk van het oordeel in de laatste dagen doet om de mens de reinigen en te redden, hoe Hij Zijn groep overwinnaars maakt, hoe Hij Zijn eerstelingen maakt, zal duidelijker worden als we het woord van Almachtige God hebben gelezen.

Almachtige God zegt: “Jullie moeten de wil van God zien en zien dat het werk van God niet zo eenvoudig is als het scheppen van de hemel, de aarde en alle dingen. Want het werk van vandaag is om de verdorven mensen, die zeer verdoofd zijn, te transformeren, en hen te reinigen die zijn geschapen en toen door Satan zijn bewerkt; niet om Adam en Eva te scheppen, nog minder om het licht of alle soorten planten en dieren te maken. Het is nu Zijn werk om allen te reinigen die door Satan zijn verdorven, zodat zij teruggewonnen mogen worden en Zijn bezit en Zijn glorie mogen worden. Dit werk is niet zo eenvoudig als men denkt dat het is om de hemel, de aarde en alle dingen die er zijn te scheppen, en het is niet te vergelijken met het vervloeken van Satan tot de bodemloze put, zoals men wel denkt. Het is eerder om de mens te transformeren, om datgene wat negatief is in iets positiefs om te zetten en datgene wat Hem niet toebehoort tot Zijn bezit te maken. Dit is de waarheid achter deze fase van Gods werk. Jullie moeten dit beseffen en de zaken niet simpeler zien dan ze zijn. Het werk van God is geen gewoon werk. Het is een wonder dat niet te bevatten is voor de mens en de wijsheid ervan kan door de mens niet worden bereikt. Tijdens deze fase van Zijn werk, maakt God niet alle dingen en vernietigt Hij ze niet. Maar Hij verandert Zijn gehele schepping en zuivert alle dingen die door Satan verontreinigd zijn. Daarom zal God een werk van grote omvang beginnen en dit is de volledige betekenis van het werk van God. Denk je na deze woorden nog steeds dat het werk van God zo eenvoudig is?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Is het werk van God zo eenvoudig als de mens zich voorstelt?).

Het vlees van de mens is door Satan verdorven en stekeblind gemaakt en diep gewond. De meest fundamentele reden waarom God persoonlijk in het vlees werkt is omdat het doelwit van Zijn redding de mens is, die van het vlees is, en omdat Satan ook van het vlees van de mens gebruik maakt om het werk van God te verstoren. De strijd tegen Satan is eigenlijk het overwinningswerk van de mens en tegelijkertijd is de mens ook het doelwit van Gods redding. Op deze manier is het werk van de vleesgeworden God essentieel. Satan heeft het vlees van de mens verdorven, en de mens werd de belichaming van Satan en het doelwit dat door God verslagen moet worden. Op deze manier vindt het werk van de strijd met Satan en de redding van de mensheid plaats op aarde en moet God mens worden om de strijd met Satan aan te gaan. Dit werk is uiterst praktisch(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God).

De eerste mensheid was in de handen van God, maar vanwege Satans verleiding en verdorvenheid, werd de mens gebonden door Satan en viel hij in de handen van de kwade. Zo werd Satan het object om te worden verslagen in het werk van Gods management. Omdat Satan de mens in bezit nam en omdat de mens de voorraad is van al Gods management, moet de mens, om te worden gered, worden teruggegrepen uit de handen van Satan, dat wil zeggen dat de mens terug moet worden genomen na gevangen te zijn gehouden door Satan. Zodoende moet Satan worden verslagen door de veranderingen in de oude gezindheid van de mens, veranderingen die zijn oorspronkelijke verstand herstellen. Op deze manier kan de mens, die gevangen is gehouden, terug worden gegrepen uit de handen van Satan. Als de mens wordt bevrijd uit de invloed en gebondenheid van Satan, zal Satan worden beschaamd, de mens zal uiteindelijk worden teruggenomen en Satan zal worden verslagen. En omdat de mens is bevrijd uit de duistere invloed van Satan, zal de mens de buit worden van deze hele strijd en Satan zal het object worden dat zal worden gestraft wanneer deze strijd eenmaal is voltooid, waarna het totale werk van de redding van de mensheid zal zijn voltooid(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming).

Tijdens het werk van de laatste dagen is het woord machtiger dan de manifestatie van wonderen en tekenen en het gezag van het woord overtreft dat van wonderen en tekenen. Het woord brengt de verdorven gezindheid die diep begraven ligt in het hart van de mens helemaal aan het licht. Je kunt haar absoluut niet vanuit jezelf herkennen. Wanneer zij door het woord voor je wordt blootgelegd, zul je haar als vanzelfsprekend ontdekken. Je zal haar niet kunnen ontkennen en je zal rotsvast overtuigd zijn. Is dit niet het gezag van het woord? Dit is het resultaat dat tegenwoordig door het werk van het woord bereikt wordt. Daarom is het dus niet door de genezing van ziekte en het uitdrijven van demonen dat de mens volledig kan worden gered van zijn zonden. Evenmin kan hij compleet gemaakt worden door de manifestatie van wonderen en tekenen. Het gezag om ziekte te genezen en demonen uit te drijven levert de mens alleen maar genade op, maar het vlees van de mens behoort nog steeds tot Satan en de verdorven satanische gezindheid is nog steeds in de mens achtergebleven. Met andere woorden: dat wat nog niet gereinigd is, behoort nog steeds tot zonde en vuiligheid. Pas nadat hij met behulp van het woord is gereinigd, kan hij worden gewonnen door God en een geheiligd mens worden. […] Door middel van dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens volledig de vuile en verdorven essentie van zichzelf leren kennen en hij zal volledig kunnen veranderen en gezuiverd kunnen worden. Alleen op deze manier kan de mens waardig worden om voor de troon van God terug te keren. Al het werk dat op deze dag wordt gedaan, is dusdanig dat de mens gezuiverd en veranderd kan worden. Door het oordeel en de tuchtiging door het woord en door de loutering kan de mens zijn verdorvenheid uitdelgen en rein worden gemaakt(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)).

In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid).

God verricht het werk van oordeel en tuchtiging zodat de mens kennis van Hem kan verkrijgen, en omwille van Zijn getuigenis. Zonder Zijn oordeel over de verdorven gezindheid van de mens, zou de mens Zijn rechtvaardige gezindheid die geen belediging duldt, onmogelijk kunnen kennen en zijn oude kennis van God niet in een nieuwe kunnen veranderen. Omwille van Zijn getuigenis, en omwille van Zijn management, maakt Hij Zijn totaliteit openbaar, en door Zijn publieke verschijning stelt Hij de mens in staat kennis van God te bereiken, veranderd te worden in zijn gezindheid, en een klinkend getuigenis van God af te leggen. De verandering van de gezindheid van de mens wordt bereikt door verschillende soorten van Gods werk; zonder zulke veranderingen in zijn gezindheid zou de mens niet in staat zijn om een getuigenis van God af te leggen en zou hij niet iemand naar Gods hart kunnen zijn. Veranderingen in de menselijke gezindheid betekenen dat de mens zich heeft bevrijd van de slavernij van Satan en van de invloed van duisternis en werkelijk een model en voorbeeld van Gods werk is geworden, een getuige van God en iemand naar Gods hart(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen).

Degenen die in staat zijn stand te houden tijdens Gods werk van oordeel en tuchtiging gedurende de laatste dagen – dat wil zeggen, tijdens het afsluitende zuiveringswerk – zullen diegenen zijn die de definitieve rust met God in zullen gaan; daarom zullen degenen die de rust ingaan allemaal bevrijd zijn van de invloed van Satan en pas gewonnen worden door God nadat ze Zijn afsluitende zuiveringswerk hebben ondergaan. Deze mensen die uiteindelijk door God zijn gewonnen, zullen de definitieve rust ingaan. De essentie van Gods werk van tuchtiging en oordeel is om de mensheid te zuiveren en het is voor de dag van definitieve rust. Anders zal de hele mensheid niet in staat zijn haar eigen soort te volgen of de rust binnen te gaan. Dit werk is de enige weg van de mensheid om de rust in te gaan(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan).

God wordt vlees in de laatste dagen om de waarheid uit te drukken en het werk van het oordeel te doen om de mens te reinigen en te vervolmaken in plaats van hem met één woord te veranderen. Liggen daarin de waarheid en het mysterie? Hoe God de mens reinigt en vervolmaakt door Zijn werk van het oordeel in de laatste dagen is zeker niet zo eenvoudig als we ons voorstellen. Met één woord liet de Heer Jezus Lazarus opstaan uit de dood. Maar dat God een mensheid die is verdorven door Satan om God te bestrijden en te veroordelen, reinigt en transformeert tot een mensheid die God begrijpt, gehoorzaamt en echt vereert, een mensheid die duizenden jaren lang is ontaard tot levende duivels, transformeert tot een mensheid die waarheid en menselijkheid bezit, binnen twintig of dertig jaar, is een proces van strijd tegen Satan. Is dat een eenvoudige zaak? Als God met één woord de doden opwekt en ons lichaam transformeert, is dat dan vernederend voor Satan? In de laatste dagen is de mensheid duizenden jaren lang verdorven door Satan. De natuur en gezindheid van Satan zijn bij de mens ingeprent. De mensheid is arrogant, egoïstisch en vol bedrog, slechtheid en hebzucht. Voor roem en rijkdom spannen ze samen en bedriegen en doden ze elkaar zelfs. De mensheid veracht en verfoeit de waarheid en was al vroeg een vijand van God. De mensheid is de gelijke van Satan en verwerpt en verraadt God. Gods redding van de mensheid is eigenlijk een strijd tegen Satan. Zoals Almachtige God zegt: “Het vlees van de mens is diep verdorven. Het is iets geworden dat zich tegen God verzet, het bestrijdt en ontkent het bestaan van God zelfs openlijk. Dit verdorven vlees is gewoon te onhandelbaar. Niets is moeilijker om te behandelen of te veranderen dan de verdorven gezindheid van het vlees. Satan dringt het vlees van de mens binnen om er onrust te zaaien, en hij gebruikt het vlees van de mens om het werk van God te verstoren, om afbreuk te doen aan Gods plan. Zo is de mens Satan geworden, de vijand van God. De mens moet eerst overwonnen worden voor hij gered kan worden. Daarom gaat God de uitdaging aan en wordt Hij vlees om Zijn geplande werk te verrichten en de strijd met Satan aan te gaan. Zijn doel is de redding van de mensheid, die verdorven is, en de nederlaag en vernietiging van Satan, die tegen Hem rebelleert. Hij verslaat Satan door Zijn overwinningswerk van de mens, en tegelijkertijd redt Hij de verdorven mensheid. Op zo’n manier wordt het een werk waarmee twee doeleinden tegelijk worden bereikt(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God).

God wil de mensheid die door Satan is bezoedeld en opgezet tegen God transformeren tot een mensheid die God gehoorzaamt en met Hem verenigbaar is. Dit is enorm moeilijk. Het is veel moeilijker dan toen God de hemel en de aarde en alle dingen schiep. De schepping van alle dingen uit het niets heeft God verricht met één woord. Maar om een verdorven mensheid te reinigen en te transformeren, moet God eerst vlees worden. Dan zal Hij vele waarheden uitdrukken om over de mens te oordelen en de mens te reinigen. Het oordeel van God ervaren, de verdorvenheid van ons afwerpen en worden gereinigd, vereist een proces dat veel tijd kost. Het is ook het proces van Gods strijd tegen Satan. Satan verderft mensen doelbewust en verandert hen in levende duivels. Als God deze duivels verandert in mensen, zal Satan zijn plaats kennen. Daarom volgt God wijselijk Zijn oorspronkelijke plan door vlees te worden en te strijden tegen de gelijken van Satan. Eerst spreekt Hij de waarheid uit om de mens te veroveren en dan reinigt en vervolmaakt Hij de mens met de waarheid. Als we de waarheid begrijpen en God kennen, zullen we duidelijk onze verdorvenheid door Satan zien en Satan verfoeien, verlaten en vervloeken. Ten slotte zullen we in opstand komen tegen Satan en ons helemaal naar God keren zodat God de mens ontrukt aan Satans greep. Zij die gered zijn, zijn Gods buit omdat Hij Satan heeft verslagen. Alleen door zo te werk te gaan, kan God Satan vernederen en verslaan. Dit is het verhaal achter Gods werk van het oordeel in de laatste dagen. Hoewel Gods werk in de laatste dagen maar zo’n twintig jaar duurt, heeft Hij toch een groep overwinnaars gemaakt, waarmee de profetieën in het boek Openbaring worden vervuld: “Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam(Op. 14:4). Deze groep mensen, deze groep overwinnaars, zijn de eerstelingen die door God worden gewonnen en genoten. Is zo’n twintig jaar vergeleken met de geschiedenis van de mensheid niet slechts een oogwenk? De Bijbel zegt: “voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag” (2 Pet. 3:8). Als er staat dat de Heer terugkeert in de laatste dagen, zal Hij ons lichaam in een oogwenk veranderen. Dit kan ook worden toegepast op de effecten van Gods werk in de laatste dagen. Zo kan het worden ontvangen. We kunnen de woorden van Paulus echter makkelijk zo interpreteren dat zij die in de Heer geloven in een oogwenk zullen worden getransformeerd en opgetild in de lucht om de Heer te ontmoeten als Hij terugkeert. We hebben dus vergeefs gewacht tot de Heer zou neerdalen op wolken en ons zou transformeren en opnemen. Is het woord van Paulus niet gevaarlijk misleidend? We kunnen onze eigen opvattingen niet toepassen op het werk van God. Gods werk is bijzonder praktisch bij elke stap. Het is zichtbaar en tastbaar. De geïncarneerde Almachtige God is de praktische God die naar de wereld komt om de mens te redden door de waarheid uit te spreken. Als we Hem niet aanvaarden, rebelleren en verzetten we ons dan niet tegen God? Hoe kunnen we dan de lof en zegeningen van God ontvangen?

uit het filmscenario van ‘Het moment van verandering’

Volgende: Jullie getuigen dat de teruggekeerde Heer Jezus niemand anders is dan Almachtige God die de waarheid heeft verkondigd bij het verrichten van het werk van het oordeel in de laatste dagen. Hoe is dat mogelijk? De Heer zal waarachtig komen om ons naar het hemelse koninkrijk te voeren. Hoe zou Hij ons dan kunnen achterlaten om het werk van het oordeel in de laatste dagen te verrichten? Ik denk dat we door te geloven in de Heer Jezus en het werk van de Heilige Geest te ontvangen, we Gods werk van het oordeel al ervaren. Daar is bewijs voor in de woorden van de Heer Jezus: “Als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is” (Joh. 16:7-8). Wij denken dat nadat de Heer Jezus is opgestaan en ten hemel opgevaren is, de Heilige Geest tijdens Pinksteren neergedaald is om de mensen te bewerken. En hierdoor namen mensen zich hun zonden al kwalijk, voor gerechtigheid en oordeel. Als we biechten en boete doen in het aanzicht van de Heer, dan beleven we eigenlijk het oordeel van de Heer. Daarom geloven we dat hoewel het werk van de Heer Jezus verlossingswerk was, dat nadat de Heer Jezus ten hemel opgevaren was, het werk dat door de Heilige Geest werd verricht toen die neerdaalde tijdens Pinksteren, het werk van het oordeel van God in de laatste dagen moet zijn. Als dit niet het werk van het oordeel zou zijn, hoe kan het dan dat “zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is”? Als gelovigen van de Heer worden we vaak geraakt, terechtgewezen en gedisciplineerd door de Heilige Geest. Dus zijn we ten overstaan van de Heer altijd aan het huilen en boete aan het doen. Dat we ons daarna vaak beter gedragen, is het teken dat we veranderd zijn door ons geloof in de Heer. Is dit niet het resultaat van het ervaren van Gods oordeel? Het werk van het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen, waar jullie het over hebben, hoe verschilt dat van het werk van de Heer Jezus?

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Neem contact op via Messenger