We willen allemaal Gods oordeel aanvaarden, maar vertel ons hoe we Zijn oordeel moeten ervaren, zodat we de waarheid en het leven kunnen ontvangen en ons kunnen bevrijden van onze zondige natuur en redding kunnen verkrijgen.

10 september 2019

Antwoord: Hoe we Gods uiteindelijke oordeel moet ervaren om de waarheid en het leven te ontvangen, onze zondige natuur moeten afwerpen en gered worden in Zijn koninkrijk, dit soort vragen is erg belangrijk, omdat het over de grote vraagstukken gaat over ons einde en onze bestemming. Om dit aspect van de waarheid te begrijpen, moeten we een paar passages van het woord van God lezen.

Oprecht geloof in God houdt in dat je het woord en werk van God ervaart op basis van een overtuiging dat God in alle dingen soeverein is. Daardoor word je bevrijd van je verdorven gezindheid, voldoe je aan de wens van God en leer je God kennen. Alleen door zo’n traject kan er worden gezegd dat je in God gelooft” (uit ‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Het huidige proces van spreken is een overwinningsproces. Hoe moeten mensen dan precies samenwerken? Door al deze woorden ook echt te eten en te drinken en te begrijpen. Mensen kunnen zichzelf niet overwinnen. Je moet je verdorvenheid en onreinheid, je opstandigheid en ongerechtigheid, leren inzien door het eten en drinken van deze woorden, en je neerwerpen voor God. Als je Gods wil kunt begrijpen en het vervolgens in de praktijk brengt, en daarnaast ook de visie hebt, als je deze woorden volledig weet te gehoorzamen en je eigen keuzes nalaat, dan ben je overwonnen. En dan zullen het deze woorden zijn die je hebben overwonnen” (‘De innerlijke waarheid van het overwinningswerk (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Zich focussen op het eten en drinken van het woord van God, zich focussen op het zoeken naar de waarheid, het zoeken naar Gods bedoeling in Zijn woorden en hij moet proberen de wil van God in alles te begrijpen. Dit is de meest fundamentele en meest kritieke methode van beoefening. … Toewijding met je gehele hart aan de woorden van God betekent vooral zoeken naar de waarheid, zoeken naar Gods bedoeling in Zijn woorden, focussen op het begrijpen van de wil van God en uit de woorden van God begrip en meer waarheid halen. … en het verwerven van begrip over Zijn gezindheid en Zijn beminnelijkheid. Petrus probeerde ook uit Gods woord de verschillende verdorven gesteldheden van de mens en de verdorven natuur en werkelijke tekortkomingen van de mens te begrijpen, waarmee hij voldeed aan alle aspecten van de eisen die God aan mensen stelt om Hem tevreden te stellen. Hij had zo veel correcte praktiseringen binnen de woorden van God. Dit komt het meest overeen met Gods wil en is de beste samenwerking van de mens in zijn ervaring van het werk van God” (uit ‘Hoe het pad van Petrus te nemen’ in ‘Verslagen van de gesprekken met Christus’).

Zoals jullie zien, moeten wij als gelovigen begrijpen wat in God geloven betekent. In God geloven betekent Zijn woord in praktijk brengen en Zijn werk ervaren, om de waarheid te begrijpen en die in werkelijkheid na te leven. Zo verloopt het proces van in God geloven. Gods werk in de eindtijd is om over ons te oordelen door Zijn woord. Als we onze verdorven gezindheid willen zuiveren om Gods redding te bereiken, moeten we eerst echt moeite doen voor Gods woord. We moeten Gods woord eten en drinken en het oordeel en de openbaringen die Zijn woord bevatten, aanvaarden. Hoezeer het woord van God ons ook pijn doet of streng is, hoeveel het ons ook laat lijden, onthoud dat Gods woord de waarheid is en het werkelijke leven dat we moeten aangaan. Elke uitspraak van Gods woord is bedoeld om ons te zuiveren en te veranderen, om ons te helpen onze verdorvenheid af te schudden en redding te bereiken, en om ons vervolgens de waarheid te laten begrijpen en kennis van God te verwerven. We moeten het oordeel en het snoeien van Gods woord leren aanvaarden. Als we de waarheid in Gods woord willen bereiken, moeten we bereid zijn om te lijden door de waarheid in Gods woord te gehoorzamen. We moeten de waarheid zoeken en proberen die te vinden in Gods woord, Gods wil voelen en onszelf leren kennen. We moeten nadenken over Gods woord om onze eigen arrogantie, ons eigen bedrog en egoïsme te kennen, hoe we onderhandelen met God, God afpersen, God bedriegen, de waarheid verdraaien, en andere zonden en andere onzuiverheden in ons geloof, onze hang naar zegeningen. Op die manier zullen we geleidelijk aan de waarheid achter onze verdorvenheid en de essentie van onze natuur leren kennen. Nadat we meer van de waarheid begrijpen, zal onze kennis van God steeds dieper worden en zullen we weten welke mensen God verkiest of afwijst, welke mensen Hij zal redden of elimineren, wie Hij zal gebruiken en wie Hij zal zegenen. Als we dat inzien, zullen we Gods gezindheid beginnen te begrijpen. Dat is het gevolg van het ervaren van Gods oordeel van Zijn woord. Iedereen die de waarheid nastreeft, moet het oordeel van Gods woord ervaren, moet de waarheid in alles zoeken en moet Gods woord in praktijk brengen en God gehoorzamen. Geleidelijk aan zullen deze mensen de waarheid beginnen te begrijpen, de werkelijkheid binnengaan in het ervaren van Gods woord en volmaaktheid en redding bereiken. Wat betreft mensen die niet van de waarheid houden, ook al herkennen ze Gods verschijning in de waarheid die God uitgedrukt heeft in Zijn woord, zij denken dat ze zeker redding kunnen bereiken door slechts een beetje op te offeren en hun plicht te vervullen. Zij kunnen de waarheid niet ontvangen, ook al geloven ze al jaren in God. Ze begrijpen misschien wel enkele doctrines, maar ze denken dat ze de volledige waarheid en werkelijkheid hebben. Ze liegen tegen zichzelf en ze zullen weldra geëlimineerd worden door God. Hoe kunnen we Gods werk ervaren, zodat we redding kunnen bereiken? Laten we verder lezen in het woord van Almachtige God.

Almachtige God zegt: “Alleen wanneer de mens het woord van God in praktijk brengt, kan zijn leven werkelijk tot bloei komen. Het komt niet tot wasdom door simpelweg Zijn woord te lezen. Als je meent dat puur en alleen begrip van Gods woord volstaat om leven te hebben, om tot wasdom te komen, dan begrijp je het verkeerd. Je begrijpt Gods woord pas echt wanneer je de waarheid in praktijk brengt. Je moet ook beseffen dat jede waarheid alleen kunt begrijpen door ernaar te handelen’” (‘Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in de praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In zijn geloof in God wilde Petrus God in alles tevredenstellen en wilde hij alles gehoorzamen wat van God kwam. Zonder ook maar de minste klacht kon hij tuchtiging en oordeel accepteren, evenals loutering, ramspoed en ontbering in zijn leven. Niets van dit alles kon zijn liefde voor God veranderen. Is dat niet de ultieme liefde voor God? Is dat niet de vervulling van de plicht van een schepsel van God? Of je nu tuchtiging, oordeel of rampspoed ondergaat, je kunt altijd gehoorzaamheid tot aan de dood bereiken. Dit is wat een schepsel van God zou moeten bereiken, dit is de zuiverheid van de liefde voor God. Als de mens zoveel kan bereiken, dan is hij een geschikt schepsel van God, en is er niets dat beter aan het verlangen van de Schepper voldoet” (‘Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Als dat waar je naar op zoek bent de waarheid is, dat wat je in praktijk brengt de waarheid is, en dat wat je bereikt een verandering in je gezindheid is, dan is het pad dat je bewandelt het juiste. Als dat wat je zoekt de zegeningen van het vlees zijn, en dat wat je in praktijk brengt de waarheid van je eigen opvattingen is, en als er geen verandering in je gezindheid optreedt, en je helemaal niet gehoorzaam bent aan God in het vlees, en je nog altijd in vaagheid leeft, dan zal datgene waar je naar op zoek bent je naar de hel voeren, want het pad dat je bewandelt is het pad van de mislukking. Of je vervolmaakt of geëlimineerd wordt hangt af van je persoonlijke zoektocht, wat ook inhoudt dat succes of mislukking afhangen van het pad dat de mens bewandelt” (‘Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Als iemand bij het volbrengen van zijn plicht God kan behagen, principieel is in zijn woorden en daden en de werkelijkheid binnen kan gaan van alle aspecten van waarheid, dan zal hij een mens zijn die door God is vervolmaakt. Er kan worden gesteld dat het werk en de woorden van God voor deze mens volledig effectief zijn, dat Gods woorden zijn leven worden, hij de waarheid ontvangt en hij kan leven overeenkomstig Gods woorden. Hierop zal de natuur van zijn vlees, dat wil zeggen, de basis van zijn oorspronkelijke bestaan, beven en instorten. Nadat iemand de woorden van God als zijn leven heeft ontvangen wordt hij een nieuw mens. De woorden van God worden zijn leven. De visie van Gods werk, Zijn eisen aan de mens, Zijn openbaring van de mens, en de standaarden voor een waar leven waarvan God eist dat de mens ze bereikt, worden zijn leven – hij leeft volgens deze woorden en deze waarheden en deze mens wordt vervolmaakt door de woorden van God. Hij ondervindt een wedergeboorte door Zijn woorden en wordt door Zijn woorden een nieuw mens” (uit ‘Hoe het pad van Petrus te nemen’ in ‘Verslagen van de gesprekken met Christus’).

Almachtige God zegt: “Alleen wanneer de mens het woord van God in praktijk brengt, kan zijn leven werkelijk tot bloei komen.” Gelovigen die Gods woord niet in praktijk brengen, zullen de waarheid niet ontvangen. Iemand zonder de waarheid is als iemand zonder leven. Almachtige God heeft ons verteld hoe Petrus actief op zoek ging naar de waarheid om vervolmaakt te worden. Petrus was iemand die de waarheid nastreefde. Hij zocht niet alleen naar hoe hij waarachtig van God kon houden, maar hij concentreerde zich ook op de verandering van zijn gezindheid. Zijn belangrijkste daad was het gehoorzamen van Gods oordeel en het aanvaarden van de louteringen en beproevingen die hem ten deel vielen. Zelfs als de Heer hem aan Satan zou geven, zou hij tot zijn dood gehoorzamen. Hij werd ondersteboven gekruisigd voor de Heer, een doorslaggevende getuigenis. Petrus was zeer ijverig in zijn geloof in God en gebruikte zijn hart om van God te houden en God te gehoorzamen. Hij deed veel moeite voor zijn preken en legde vooral nadruk op het in praktijk brengen van de waarheid en het binnengaan van de werkelijkheid. Daarom werd Petrus vervolmaakt en ontving hij uiteindelijk Gods goedkeuring. Volgens de getuigenis van Petrus moeten alle gelovigen de waarheid nastreven als ze redding willen bereiken. Ze moeten moeite doen om Gods woord te lezen, om meer te leren over de waarheid en Gods wil en om de waarheid in praktijk te brengen. Door op deze wijze te handelen, zullen we de waarheid steeds duidelijker gaan zien en kunnen we die op verschillende manieren gebruiken. We zullen de werkelijkheid binnengaan voor we het weten. Als we alleen maar tevreden zijn met doctrines, zullen we de werkelijkheid niet kunnen binnengaan. Meer over doctrines weten zal ons alleen maar arrogant maken. Dat staat vast. Bij het ervaren van het werk van Almachtige God zullen degenen die niet van de waarheid houden het oordeel van Gods woord willen vermijden. Dat gevoel zal hen alleen maar verder drijven van God, vooral wanneer het pijnlijk is voor hen. Hoe kunnen deze mensen in deze gevallen ooit de waarheid bereiken? Maar mensen die van de waarheid houden, zijn bereid om te lijden en zullen alles ondergaan om die waarheid te bereiken. Zij kunnen gehoorzamen, zelfs als wat ze in Gods woord lezen hard lijkt. Ze kunnen ook leren hoe ze stand moeten houden tijdens zware beproevingen. Zelfs als ze hun familie, vrijheid of leven verliezen, zullen ze blijven getuigen voor God. Dit soort mensen kunnen zeker de waarheid bereiken en Gods goedkeuring ontvangen nadat ze Zijn werk hebben ervaren.

uit het filmscenario van ‘Overwinningslied’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Jullie getuigen dat de teruggekeerde Heer Jezus niemand anders is dan Almachtige God die de waarheid heeft verkondigd bij het verrichten van het werk van het oordeel in de laatste dagen. Hoe is dat mogelijk? De Heer zal waarachtig komen om ons naar het hemelse koninkrijk te voeren. Hoe zou Hij ons dan kunnen achterlaten om het werk van het oordeel in de laatste dagen te verrichten? Ik denk dat we door te geloven in de Heer Jezus en het werk van de Heilige Geest te ontvangen, we Gods werk van het oordeel al ervaren. Daar is bewijs voor in de woorden van de Heer Jezus: “Als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is” (Joh. 16:7-8). Wij denken dat nadat de Heer Jezus is opgestaan en ten hemel opgevaren is, de Heilige Geest tijdens Pinksteren neergedaald is om de mensen te bewerken. En hierdoor namen mensen zich hun zonden al kwalijk, voor gerechtigheid en oordeel. Als we biechten en boete doen in het aanzicht van de Heer, dan beleven we eigenlijk het oordeel van de Heer. Daarom geloven we dat hoewel het werk van de Heer Jezus verlossingswerk was, dat nadat de Heer Jezus ten hemel opgevaren was, het werk dat door de Heilige Geest werd verricht toen die neerdaalde tijdens Pinksteren, het werk van het oordeel van God in de laatste dagen moet zijn. Als dit niet het werk van het oordeel zou zijn, hoe kan het dan dat “zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is”? Als gelovigen van de Heer worden we vaak geraakt, terechtgewezen en gedisciplineerd door de Heilige Geest. Dus zijn we ten overstaan van de Heer altijd aan het huilen en boete aan het doen. Dat we ons daarna vaak beter gedragen, is het teken dat we veranderd zijn door ons geloof in de Heer. Is dit niet het resultaat van het ervaren van Gods oordeel? Het werk van het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen, waar jullie het over hebben, hoe verschilt dat van het werk van de Heer Jezus?

Antwoord: Aangezien jullie erkennen dat wat de Heer Jezus verrichtte, het werk van verlossing was… en dat Hij preekte: “Kom tot inkeer, […]...

Wat is oordeel?

Relevante woorden van God: Het werk van oordeel is Gods eigen werk, dus moet het vanzelfsprekend door God Zelf gedaan worden; het kan niet...