23. Een veldslag

Door Zhang Hui, China

Ik heet Zhang Hui en in 1993 kwam mijn hele familie tot geloof in de Heer Jezus. Ik was een enthousiaste zoeker en werd dus snel predikant. Ik reisde vaak van de ene naar de andere kerk om te werken en te preken. Na een aantal jaren gaf ik mijn reguliere baan op en begon de Heer fulltime te dienen. Om een of andere onbekende reden verkilde echter het geloof en de liefde van mijn broeders en zusters geleidelijk, en ontstond er jaloezie en strijd tussen medewerkers. Ook ik voelde dat mijn geest verdorde en ik had niets meer om over te preken. In 2005 kreeg mijn vrouw kanker en overleed spoedig daarna. Dit was een grote klap voor me en ik werd nog zwakker. Op een dag ging ik bij mijn nicht op bezoek en ontmoette daar twee zusters die het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God predikten. Na verloop van verschillende dagen van communicatie en debat begon ik werkelijk te geloven dat de Heer Jezus was teruggekeerd en dat Hij Almachtige God in het vlees was. Door de woorden van Almachtige God te lezen, werd mijn dorstige hart bewaterd en ontving geestelijke voeding, en ik proefde van de beminnelijkheid van het werk van de Heilige Geest. Ik begreep waarheden en mysteries die ik nooit eerder had begrepen. Net toen ik was ondergedompeld in de vreugde van de hereniging met de Heer, kwamen de verleidingen en aanvallen van Satan steeds dichter op me af kruipen …

Op een middag, ik was net spirituele devoties aan het beoefenen, werd er plotseling op de deur geklopt. Toen ik opendeed zag ik voorganger Li Yang en medewerker Wang Jun van mijn oude kerk voor de deur staan. Ik schrok en vroeg me verbaasd af: wat doen zij hier? Is het mogelijk dat ze gehoord hebben over mijn geloof in Almachtige God? In het verleden was het zo dat wanneer broeders en zusters die goede zoekers waren in Almachtige God begonnen te geloven, voorganger Li en medewerker Wang hen altijd bang maakten met geruchten en hun familie opstookten hen te dwingen De Kerk van Almachtige God te mijden. Ze deden alles wat er in hun macht lag te verhinderen dat ze Almachtige God volgden. Ik weet niet welke soort tactieken ze vandaag tegen mij gaan gebruiken om me te belemmeren. Ik begroette hen en liet ze plaatsnemen. Even later kwamen mijn dochter Xiaoyan en mijn zoon Dayong ook terug. Ik begreep er niets van: mijn kinderen hadden gezegd dat ze het heel druk hadden met hun werk. Waarom waren ze dan beiden vandaag thuisgekomen? Kon het zijn dat voorganger Li ze had gevraagd te komen? Het leek erop dat Li Yang en Wang Jun goed waren voorbereid! Ik bad gehaast tot God: “Almachtige God! Ze zijn vandaag beslist gekomen om me te hinderen en te belemmeren. God, mijn gestalte is te klein. Ik smeek u mij te leiden en me te helpen op de juiste wijze met hen om te gaan. Ik ben bereid van u te getuigen! Na te hebben gebeden, kalmeerde mijn hart. Op dat moment glimlachte Li Yang onoprecht en zei: “Broeder Zhang, ik heb gehoord dat je nu in Bliksem uit het oosten geloofd. Is dat waar? Hoeveel waarheid er ook in Bliksem uit het oosten zit, we kunnen het niet aanvaarden. Broeder Zhang, we geloven allemaal al vele jaren in de Heer en hebben gepredikt en werk voor Hem gedaan. We weten allemaal zeker dat de Heer Jezus is gekruisigd en tot een zondoffer is geworden dat ons heeft verlost van onze zonde. We hebben ook genoten van de rijke genade, vrede en vreugde die ons door de Heer zijn geschonken. We moeten dus altijd de naam en de weg van de Heer verdedigen. We kunnen niet in een andere God geloven. Betekent het feit dat je afwijkt van de Heer Jezus en in Almachtige God gelooft geen verraad van de Heer?”

Ik sprak kalm: “Broeder Li, wanneer we spreken moeten we objectief en praktisch zijn, onze beweringen met bewijs ondersteunen en niet zomaar veroordelingen uitspreken. Heb je de weg van Bliksem uit het oosten onderzocht? Heb je de woorden van Almachtige God onderzocht? Je hebt ze nooit onderzocht, hoe kan je dus tot de conclusie komen dat ik de Heer verraden heb door Bliksem uit het oosten te aanvaarden? Weet je waar de waarheid vandaan komt? Weet je wie de waarheid uitdrukt? De Heer Jezus sprak: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6). God is de waarheid! Hoe kun je dan zeggen dat hoeveel waarheid er ook in Bliksem uit het oosten zit, je deze niet zal aanvaarden? Is dat geen vorm van je opzettelijk verzetten tegen de waarheid en God? Als we dat zouden doen, zou het dan terecht zijn om ons zelfs maar tot gelovigen in de Heer te rekenen? Eerlijk gezegd, omdat de voorgangers en ouderlingen van de religieuze wereld zich openlijk verzette tegen het werk van Almachtige God van de laatste dagen, en het veroordeelden, was ook ik toen ik begon in Almachtige God te geloven bang dat ik misschien was afgedwaald. Later las ik echter veel van de woorden van Almachtige God en kwam ik erachter dat ze allemaal de waarheid waren en dat ze talloze mysteries openbaarden. Bijvoorbeeld het mysterie van Gods zesduizendjarige managementplan en de waarheid achter de drie werkfasen, de mysteries van Gods incarnatie, de waarheid achter de Bijbel, en meer. De verwarring en moeilijkheden waar ik de vele jaren dat ik in de Heer geloofde mee werd geconfronteerd, zijn allemaal opgelost door de woorden van Almachtige God. Hoe meer ik Gods woorden lees, hoe meer ik voel dat deze uitingen van de Heilige Geest en Gods stem zijn. Ik geloof vast dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is en dat de Heer aan ons verschijnt! Broeder Li, broeder Wang, Almachtige God en de Heer Jezus zijn dezelfde God. Geloven in Almachtige God is het verwelkomen van de komst van de Heer! Sta er eens even bij stil. Toen de Heer Jezus kwam om te werken, verlieten vele mensen de tempel om Hem te volgen. In die tijd waren er zeker vele mensen die hen veroordeelden en zeiden dat ze Jehova God verraadden en zich schuldig maakten aan afvalligheid. Nu weten we allemaal dat, hoewel de Heer Jezus’ werk van verlossing verschilde van Jehova Gods werk van het uitvaardigen van de wet, en Gods naam eveneens veranderde, de Heer Jezus en Jehova God een en dezelfde God zijn. In de Heer Jezus geloven betekent niet dat je Jehova God verraadt, maar betekent juist dat je de voetstappen van God bijhoudt en Zijn redding verwerft. In feite was het zo dat degenen die in Jehova God geloofden, maar de Heer Jezus niet volgden, degenen waren die God werkelijk verlieten en Hem verraadden. Hetzelfde geldt vandaag. Hoewel het oordeelswerk in de laatste dagen van Almachtige God niet hetzelfde is als de Heer Jezus’ werk van verlossing, en Gods naam is veranderd, zijn Almachtige God en Jezus een en dezelfde God. Dit is een onbetwistbaar feit. In het Tijdperk van Genade vergaf het verlossingswerk van de Heer Jezus slechts de zonden van de mens, maar sprak het de mens niet vrij van zijn satanische gezindheid en zondige natuur. Het werk van Almachtige God in de laatste dagen bestaat uit het oplossen van de satanische gezindheid en zondige natuur van de mensen, hen volledig te redden, en hen de invloed van Satan af te laten werpen en te worden verworven door God. Het is duidelijk dat deze twee fasen van het werk complementair zijn, dat ze nauw met elkaar verbonden zijn en zich steeds verder verdiepen. Dit is werkelijk door één God gedaan. Mijn geloof in Almachtige God betekent niet dat ik de Heer Jezus verraad. Het betekent dat ik de voetstappen van het Lam bijhoudt. Als we alleen in de Heer Jezus geloven en weigeren Almachtige God te volgen, zullen niet alleen gelijk zijn aan de farizeeën die alleen in Jehova God geloofden en de Heer Jezus verwierpen, en daarmee Gods redding misliepen, maar zullen we ook Gods straf ondergaan. Alleen dit is werkelijk verzet en verraad van de Heer! Daar zijn jullie het mee eens, nietwaar?”

Toen Li Yang me dit hoorde zeggen, keek hij heel ongemakkelijk. Wang Jun probeerde de spanning van de situatie te verbreken en zei: “Ouderling Zhang, voorganger Li geeft je dit advies op grond van een gevoel van verantwoordelijkheid voor je leven. Hij is bang dat je het verkeerde pad neemt. Je hebt vele jaren in de Heer geloofd en jullie hebben de Heer samen gediend. Het is tijdens de jaren niet altijd eenvoudig geweest al deze pieken en dalen te overwinnen. Je bent een ouderling in onze kerk en hebt veel voor het werk van de kerk overgehad. Al onze broeders en zusters respecteren en vertrouwen je, maar het feit dat je de kerk hebt verlaten en in Almachtige God bent gaan geloven is voor hen zo’n grote teleurstelling geweest! Ouderling Zhang, kom alsjeblieft spoedig terug!”

Li Yang nam de leiding en probeerde me te paaien. Hij zei: “Broeder Wang heeft gelijk. Je hebt al deze jaren hard gewerkt. Hoe kun je zo achteloos het prestige en de status die je in de kerk hebt opgebouwd weggooien? Het is zo jammer! Kom nu terug. Iedereen wacht erop dat je terugkomt! Onze kerk heeft een bejaardentehuis gesticht, we hebben contact gelegd met kerken in het buitenland en ze geven ons financiële ondersteuning. Als je terugkomt zorgen we er gelijk voor dat je een auto krijgt. Of je nu zin hebt het bejaardentehuis te beheren, of liever de kerk beheert, of de zorg voor de kerkelijke financiën weer op je wilt nemen, je mag het helemaal zelf uitmaken. Wat je ook maar wilt doen, het is altijd prima!” Hoe meer ik naar hen luisterde, hoe meer ik voelde dat er iets niet in de haak was. De dingen die ze zeiden klonken in het geheel niet als dingen die mensen die in God geloofden zouden zeggen. De verleiding van de Heer Jezus door de duivel Satan schoot me te binnen: “De ​duivel​ nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt” (Matteüs 4:8–9). Riepen al deze dingen die ze zeiden niet exact hetzelfde gevoel op, sloegen ze niet dezelfde toon als Satan had gedaan? Was dit niet de verleiding van Satan? Ze wilden me verleiden met beroemdheid, status en rijkdom en hadden daarbij als doel dat ik de ware weg de rug zou toekeren en Almachtige God zou verraden. Ik geloofde meer dan tien jaar in God en had nu eindelijk de wederkomst van de Heer verwelkomd. Ik mocht nu niet in Satans bedriegerij trappen, anders zou ik er mijn hele leeftijd spijt van hebben. Ik realiseerde me toen dat God me de weg wees en me leidde opdat ik hun sluwe list kon herkennen. Toen ik me dit bedacht verzekerde ik streng: “Heb ik niet al deze jaren in de Heer geloofd in de hoop Zijn komst te verwelkomen? Nu Hij is wedergekeerd, heb ik geen andere keus dan met God mee te gaan. Probeer me niet meer te overtuigen. Ik keer niet meer terug naar religie.”

Op dat moment sprak mijn dochter in tranen: “Pappa, luister alsjeblieft naar ons! Mamma is onlangs overleden en we hebben al genoeg geleden. Als jij in Bliksem uit het oosten blijft geloven, hoe zullen de broeders en zusters dan in de toekomst naar ons kijken? Onze broeders en zusters zullen ons verlaten!” Toen ik zag dat de ogen van mijn kinderen vol tranen waren, voelde ik in mijn hart veel pijn en lijden. Ik dacht eraan hoe verdrietig ze waren geweest omdat ze hun moeder hadden verloren en hoe ze zouden worden uitgelachen en verlaten vanwege mijn geloof in Almachtige God. Ik had werkelijk niet de moed hen nog meer lijden te laten ondergaan. Mijn hart werd geplaagd door tegenstrijdige gevoelens: als ik in zou stemmen met de voorwaarden die Li Yang en Wang Jun hadden gesteld en terug zou keren tot de religie, dan zou mijn gezin harmonieus kunnen leven, als ik Gods laatste incarnatie die onder de mensen is gekomen om de mensheid te redden niet zou volgen, zou dat verraad ten opzichte van God betekenen, en ik zou mijn kans op redding verliezen. Ik was voor een dilemma geplaatst en wist niet wat ik moest kiezen. Te midden van deze pijn riep ik in stilte uit tot God: “O God, ik moet tussen twee kwaden kiezen en mijn hart is zwak. Ik smeek u mij geloof en kracht te schenken zodat ik vrij ben van verstoringen en resoluut wordt in mijn geloof u te volgen. Na te hebben gebeden dacht ik aan enkele van Gods woorden die ik een paar dagen eerder had gelezen: “Jullie moeten waakzaam zijn en elk moment op wacht staan en jullie moeten vaker voor mij komen om te bidden. Jullie moeten de verschillende intriges en sluwe plannen van Satan herkennen, de geest kennen, mensen kennen en in staat zijn om allerlei soorten mensen, zaken en dingen te onderscheiden. […] Satans afzichtelijke gezicht verschijnt voor jullie; stoppen jullie en worden jullie afvallig of staan jullie op en gaan jullie voort, op mij vertrouwend? Maak de verdorven en lelijke trekken van Satan goed zichtbaar, spaar geen gevoelens en toon geen genade! Bestrijd Satan tot de dood!” (‘Hoofdstuk 17’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). De woorden van Almachtige God gaven me kracht en dienden als herinnering dat ik onderscheidingsvermogen moest leren. Wat ik die dag was tegengekomen was vol van Satans bedrog en listen. Ze gebruikten status, geld en mijn eigen emoties om me te verleiden en aan te vallen, wat onrust in mijn hart veroorzaakte, met als doel mij God te laten verraden. Ik mocht absoluut niet in Satans valstrik trappen of het slachtoffer worden van zijn listen! Ik zei dus tot mijn kinderen: “Xiaoyan, Dayong, ik heb het onderzocht en het is me duidelijk geworden. Almachtige God is de ware God en Zijn woorden en werk zijn de waarheid en de ware weg. We hebben al zoveel jaar uitgekeken naar de wederkomst van de Heer en vandaag hebben we de voetstappen van God en de ware weg gevonden. Dit is kostbaarder dan wat dan ook. We kunnen de ware weg niet opgeven alleen maar omdat we bang zijn door anderen te worden verlaten. Als zij ons verlaten, als zij ons niet langer willen, dan is dat helemaal niet beangstigend. Mensen kunnen altijd hun leven voortzetten nadat anderen hen de rug hebben toegekeerd. Maar als we in God geloven en de ware weg niet zoeken of onderzoeken, lopen we de kans mis door de Heer te worden opgenomen en worden we uitgeworpen en geëlimineerd door Gods werk in de laatste dagen. Dan zullen we worden geruïneerd. Er zal ons beslist een ramp overkomen en we zullen worden gestraft! Welke betekenis zou ons leven dan hebben? Xiaoyan, Dayong, jullie begrijpen het niet. Als jullie het werk van Almachtige God serieus zouden onderzoeken, zouden jullie erkennen dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is.” Toen Li Yang en Wang Jun zagen hoe zeker ik was van mijn overtuigingen, konden ze alleen maar in hulpeloze frustratie vertrekken.

Een aantal dagen later kwamen Li Yang en Wang Jun opnieuw bij mij thuis langs. Deze keer drongen ze er niet bij me op aan terug te keren tot de kerk, maar gebruikte in plaats daarvan mijn huwelijk om me te verleiden. Li Yang zei: “Broeder Zhang! Je vrouw is overleden, je dochter is getrouwd en je zoon woont niet meer thuis. Je bent helemaal alleen. Je zou echt iemand anders moeten hebben om voor je te koken. Zuster Wang van onze kerk is op dit moment ook alleenstaand en is behoorlijk welgesteld. Onze kerk kan helpen jullie te koppelen en dan kunnen jullie samen de Heer dienen. Wat denk je ervan? Je zou er eens goed over na moeten denken. Onze broeders en zusters van de kerk bidden voor je en hopen dat je snel terugkeert. Je moet die weg naar de duisternis niet volgen!” Zuster Wang belde me die avond op en drong er tijdens het gesprek de hele tijd bij me op aan terug te keren tot de kerk. Ze zei ook dat als ik geld tekortkwam voor het huwelijk van mijn zoon, 100.000 of 200.000 yuan, ik hoefde het haar alleen maar te laten weten … Toen ik haar dit hoorde zeggen en ik erbij stilstond hoe zuster Wang altijd mijn familie had geholpen en vaak op mijn dochter had gepast, voelde ik diepe dankbaarheid tegenover haar. Ik raakte in tweestrijd omdat ik wist dat zuster Wang me vanuit de goedheid van haar hart advies wilde geven en ik werkelijk niet iets wilde zeggen wat haar pijn zou kunnen doen. Met een bezwaard hart zei ik dus: “Zuster Wang, ik weet dat je altijd voor mijn gezin hebt gezorgd en ik ben je daar dankbaar voor.” Nadat we het telefoongesprek hadden beëindigd, voelde ik dat er een veldslag werd uitgevochten in mijn hart. Ik had zuster Wang altijd gerespecteerd, maar vandaag had ik haar gevoelens gekwetst en ik voelde me daar verschrikkelijk over! Gods bescherming had me echter gered en ik had me niet laten verleiden door haar woorden en had Almachtige God niet verraden.

Op een dag, ik was op het land aan het werk, vond voorganger Li me en zei: “Broeder Zhang, zelfs als je niet aan jezelf denkt zou je toch aan je kinderen moeten denken. Dayong heeft zich net verloofd en de hele familie van zijn verloofde gelooft in de Heer. Als zij erachter komen dat jij in Almachtige God gelooft, zouden ze dan nog steeds toestaan dat ze door te trouwen deel uit gaat maken van je familie? Zou dat niet rampzalig zijn voor Dayongs trouwplannen? Je zou er nog wat langer over na moeten denken.” Toen ik hoorde wat voorganger Li had gezegd, dacht ik bij mezelf: “Om me in de kerk terug te krijgen gebruiken ze zelfs het huwelijk van mijn zoon om me te bedreigen. Wat heeft het feit dat ik Gods werk in de laatste dagen aanvaard te maken met het huwelijk van mijn kind? Bovendien zijn mijn zoon en zijn verloofde heel erg verliefd op elkaar. Waarom zouden ze niet trouwen? Alleen maar omdat ik in Almachtige God geloof?” Ik vertelde hem dus heel kalm: “Of mijn zoon trouwt of niet ligt geheel in Gods handen. Het heeft niets te maken met mijn geloof in Almachtige God. Omdat ik heb vastgesteld dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is, zal ik Hem tot het einde toe volgen. Mijn kinderen hebben hierover nog geen duidelijkheid en we hebben onze misverstanden, maar op een dag zullen ze me begrijpen.”

Op een dag ging ik bij de elektrische laswerkplaats van mijn zoon langs en zag dat hij op zijn bed lag en niet aan het werk was. Dit verbaasde me en ik vroeg hem wat er aan de hand was. Hij keek somber en zei met zachte stem: “Pappa, mijn verloofde belde me en zei dat als jij vastbesloten bent in Bliksem uit het oosten te geloven, ze niet met me zou trouwen.” Toen ik dit hoorde was ik werkelijk geschokt en werd ik echt boos. Ik dacht: “Li Yang en de anderen haten het dat ik in Almachtige God geloof. Het is al erg genoeg dat ze alleen mij aanvallen. Hoe kunnen ze nu zoiets belangrijks als het huwelijk van mijn zoon gebruiken om me te bedreigen?” Toen ik mijn zoon zo teleurgesteld zag, voelde ik me verschrikkelijk. Tranen welden op in mijn ogen. Mijn zoon vervolgde: “Ze zegt ook dat als je niet terugkeert naar de kerk, en ik nog steeds wilde trouwen, ik haar drie beloften zou moeten doen: allereerst zou ik een einde moeten maken aan onze vader-zoonrelatie, ten tweede zou ik niet voor je mogen zorgen wanneer je bejaard bent en ten derde zou ik al mijn banden met je moeten verbreken. Pappa, keer alsjeblieft omwille van onze familie terug naar de kerk.” De woorden van mijn zoon sneden me als een mes door de ziel. Ik dacht bij mezelf: alleen maar omdat ik in de ware weg geloof, hebben ze mijn zoon gedwongen zijn banden met mij te verbreken. Waarom is het zo moeilijk in de ware weg te geloven?” Ik bedwong mijn tranen en zei tot mijn zoon: “Zoon, ik moet in Almachtige God geloven en ga akkoord met de eisen van je verloofde. Ik zal ervoor zorgen dat je hier van nu af aan niet meer in verwikkeld raakt. Ik wens jullie samen een gelukkig leven toe. Daarna keerde ik me om en liep de winkel uit. Toen ik over de straat liep kon ik echter mijn tranen niet langer bedwingen. Zodra ik thuiskwam knielde ik neer op de vloer en riep luid uit: “O Almachtige God! Ik lijd zo’n pijn! O God, ik weet dat dit de ware weg is en dat u bent gekomen, en ik kan niet anders dan u volgen. Sinds ik echter uw werk van de laatste dagen heb aanvaard, hebben mensen me geïntimideerd en nu wil zelfs mijn zoon onze vader-zoonrelatie beëindigen. O God! Mijn gestalte is zo klein en ik kan dit gewoon niet in mijn eentje doorstaan. Ik vraag u mij te leiden en me geloof te schenken zodat ik standvastig blijf …” Nadat ik had gebeden, opende ik mijn boek met lofzangen en las deze lofzang van Gods woorden: “Wanneer je geconfronteerd wordt met lijden, moet je in staat zijn om niet naar het vlees te kijken en niet te klagen tegen God. Wanneer God Zich voor je verbergt, moet je in staat zijn om het geloof te hebben om Hem te volgen en je vorige liefde te behouden zonder deze te laten haperen of verdwijnen. Wat God ook doet, je moet je aan Zijn plan onderwerpen en meer bereid zijn je eigen vlees te vervloeken dan tegen Hem te klagen. Wanneer je voor beproevingen staat, moet je God tevreden stellen ondanks enige tegenzin om afstand te doen van iets waar je van houdt, of ondanks jammerlijk huilen. Alleen dit kan ware liefde en geloof worden genoemd” (‘Hoe te worden vervolmaakt’ in ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’). Tijdens het lezen van Gods woorden voelde ik dat God me troostte en bemoedigde, dat Hij me geloof schonk en me in staat stelde Zijn wil te begrijpen: God verwachtte van me dat ik op Hem vertrouwde, dat ik geloof in Hem zou hebben en Hem niet zou verraden, in welke ongunstige omgeving ik ook terecht mocht komen en welke beproeving me ook ten deel mocht vallen. Ik dacht aan de medewerkers van mijn oude kerk die telkens weer langs waren gekomen om me lastig te vallen en steeds meer onder druk te zetten. En toch, elke keer dat ik op het diepste punt van mijn lijden was aanbeland, verlichtten Gods woorden me en leidden me de hele tijd, zolang ik maar tot God bad en oprecht op God vertrouwde. Dit gaf me kracht en toonde me het pad dat ik kon beoefenen.

De volgende dag kwamen zuster Gao en zuster Zhao van De Kerk van Almachtige God bij me op bezoek en ik vertelde ze wat er in de laatste dagen was gebeurd. “Broeder, wat vind je van deze dingen die gebeurd zijn?” vroeg zuster Gao. Ik dacht een ogenblik na en zei: “Eerst dacht ik dat voorganger Li en de anderen het beste met me voor hadden, hoewel ze het werk van de laatste dagen van Almachtige God niet hadden onderzocht en ze het niet begrepen. Maar ik had nooit gedacht dat ze zoiets belangrijks als het huwelijk van mijn zoon zouden gebruiken om me te bedreigen. Dit is echt heel moeilijk voor me om te begrijpen.” Zuster Zhao zei toen: “Broeder, zullen we een passage van Gods woorden lezen? Almachtige God zei: ‘Elke stap van het werk dat God in mensen verricht, lijkt van buitenaf op interacties tussen mensen, alsof het voortkomt uit menselijke bepalingen of menselijke interventie. Maar achter de schermen is elke stap en alles wat gebeurt een weddenschap van Satan bij God en moeten mensen rechtop blijven staan in hun getuigenis van God. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Job toen hij werd beproefd: achter de schermen ging Satan een weddenschap aan met God en wat er gebeurde met Job, waren daden van mensen en hun tussenkomst. Achter elke stap die God in jullie verricht, zit Satans weddenschap met God. Achter dit alles vindt er een strijd plaats. […] Voor alles wat mensen doen, betalen ze een zekere prijs door het leveren van inspanning. Zonder daadwerkelijke moeite kunnen ze God niet behagen. Het komt zelfs niet in de buurt van het behagen van God en ze kramen zomaar wat uit!’ (‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Gods woorden onthullen de ware natuur van de veldslag die wordt uitgevochten in de spirituele wereld. Wanneer we zulke dingen tegenkomen, lijkt het er van de buitenkant op alsof religieuze leiders ons intimideren, maar in werkelijkheid is het een veldslag die wordt uitgevochten in de spirituele wereld en is het Satan die met God over de mens wedijvert. In feite erkennen veel leiders van religieuze denominaties in hun hart dat de woorden die door Almachtige God zijn uitgedrukt de waarheid zijn, maar omdat het werk van oordeel door woorden dat God in de laatste dagen uitvoert zo ver verwijderd is van hun eigen opvattingen en voorstellingen, en het hun droom van eenvoudig te worden gezegend en in de hemel te worden opgenomen vernietigt, verzetten ze zich koppig en weigeren ze Gods nieuwe werk te aanvaarden. Bovendien zijn ze bang dat als meer mensen het werk van Almachtige God aanvaarden, zij hun status en broodwinning zullen verliezen. Ze doen hun uiterste best mensen ervan te weerhouden zich tot Almachtige God te bekeren en dwingen hen de ware weg op te geven en God te verraden. In feite zijn ze de belichaming van Satan in de spirituele wereld en, in werkelijkheid, is het feit dat zij mensen hinderen tot God te keren Satan die probeert mensen te verslinden. Zolang we de bedoeling en de motivatie achter hun handelingen en gedrag kunnen onderscheiden, zullen we in staat zijn hun essentie grondig te begrijpen. Toen Job beproevingen ondervond vertelden hun fysieke ogen de mensen dat dieven Jobs eigendommen stalen, maar in de spirituele wereld sloten Satan en God een weddenschap af. Op dat moment, hoewel Job zich er niet van bewust was dat er zich een veldslag afspeelde in de spirituele wereld, koos hij toch liever alle pijn en vervloekte zelfs de dag dat hij geboren was dan dat hij God de schuld gaf. Hij prees nog steeds de naam van Jehova en gaf getuigenis van God, waarmee hij de duivel Satan beschaamde en Gods lof won. We worden nu belegerd door Satan en hoewel we onder de pijn van dwang en verlatenheid hebben geleden en de voorbijgaande genietingen van het vlees hebben verloren, hebben we toch de ware weg bewaard en hebben getuigenis voor God afgelegd en Gods lof ontvangen. De pijn die we geleden hebben is zo de moeite waard geweest!” Toen ik de woorden van Almachtige God en de communicatie van de zuster had gehoord, lichtte mijn hart op en ik zei: “Ja, ik was eerder onwetend en ik had de essentie van mijn medewerkers uit mijn oude kerk niet goed begrepen. Ik dacht dat ze het beste met me voor hadden. Pas vandaag begrijp ik dat zij de Satan in levende lijve zijn. Pas door deze communicatie heb ik enig inzicht verworven in de ware situatie van de veldslag in de spirituele wereld. Hoewel ik de waarheid nog steeds niet begrijp en er bepaalde dingen zijn die ik nog niet grondig snap, heb ik door dit proces persoonlijk ervaren dat God me leidt en beschermt, en dat dit alles Gods zegen over mij is geweest.” De twee zusters zeiden blij: “Waarlijk, God zij dank! Wanneer ze je opnieuw komen lastigvallen, bid dan meer, en je zult Satan kunnen verslaan door op God te vertrouwen!” Vervuld van geloof, knikte ik instemmend.

Op een ochtend kwamen er weer een aantal medewerkers van mijn oude kerk langs en ik bad haastig in mijn hart tot God me geloof, wijsheid en moed te schenken. Voorganger Li bedreigde me onmiddellijk en zei: “Broeder Zhang, als je Bliksem uit het Oosten niet verlaat, zal onze kerk je in de steek laten en niet toestaan dat je nog enig contact hebt met onze broeders en zusters.” Ik zei tegen hem: “Je kunt me verlaten als je dat wilt, maar ik hoop dat je de verantwoordelijkheid op je neemt voor de meer dan duizend broeders en zusters in de kerk. Misschien aanvaard jij niet dat de Heer is wedergekeerd, maar probeer de broeders en zusters niet te hinderen zelf de ware weg te onderzoeken en te accepteren. Kijk naar de huidige situatie in de kerk – broeders en zusters voelen zich zwak en moedeloos. Sommigen zijn weggegaan om elders werk te zoeken en sommigen hebben de kerk verlaten en geloven niet langer in de Heer. Er zijn ook vele gevallen van mensen die door duivels worden bezeten. De kerk heeft duidelijk de zorg en bescherming van de Heer verloren. Kijk vervolgens naar de situatie van ons predikers – er is geen greintje nieuw licht in onze preken, we preken altijd dezelfde versleten oude dingen en de broeders en zusters ontvangen simpelweg geen geestelijk voedsel. Is dit niet iets dat het waard is diep over na te denken en te overwegen?” Is dit het niet waard door ons te worden onderzocht om zo de waarheid van de zaak te achterhalen?” Toen ik dit had gezegd, voelde mijn hart zich geroerd en ik sprak oprecht tot hen: “Wij allen die hier zijn, vormen de belangrijkste medewerkers van de kerk en we zouden er goed aan doen voor een ogenblik het volgende te overwegen: we spreken de hele dag over het weiden van de kudde van de Heer, maar de Heer is wedergekeerd om nieuw werk te doen en nieuwe woorden uit te drukken. En toch zoeken en onderzoeken we het niet in het minst, en we leiden onze broeders en zusters niet zodat ze Gods woorden aanvaarden en erdoor worden bewaterd. In plaats daarvan weerhouden we met alle middelen broeders en zusters ervan de ware weg te onderzoeken. Zijn we er door dit te doen niet de oorzaak van dat onze broeders en zusters sterven van dorst en vermoeidheid door ze door religie gekluisterd te laten? Zijn mensen die hiertoe in staat zijn goede dienaren of slechte dienaren? Hebben jullie er ooit over nagedacht wat de gevolgen van deze handelingen zullen zijn?” Op dat moment zei Voorganger Li geïrriteerd: “We zijn je vandaag thuis komen opzoeken om je dit te vertellen omdat we het beste met je voor hebben. En toch lees je ons de les!” Vol overtuiging zei ik: “Jullie zijn me steeds weer opnieuw komen lastigvallen, en hoewel jullie heel goed weten dat De Kerk van Almachtige God de waarheid bezit, hebben jullie me toch niet toegestaan deze te aanvaarden en leven te verwerven. Is dat jullie idee van ‘het beste voor hebben’? Jullie verspreiden valse geruchten over me, zaaien tweedracht tussen mij en mijn kinderen en waren er de oorzaak van dat mijn zoon onze vader-zoonrelatie beëindigde. Is dit de liefde waar jullie het over hebben? Hadden jullie werkelijk het beste met me voor toen jullie al deze listen verzonnen, of hadden jullie bijbedoelingen?” Toen hij me zo hoorde spreken, veranderde de gezichtsuitdrukking van Li Yang onmiddellijk en hij gilde mij kwaad toe: “Je weet niet wat goed voor je is!” Ik schreeuwde terug: “Laten we van nu af aan elk onze eigen weg gaan. God neemt de verantwoordelijkheid over mijn leven en jullie hoeven je daar geen zorgen over te maken. Toen Li Yang en de anderen me dit hoorden zeggen vertrokken ze terneergeslagen. Vanaf die dag kwam niemand me meer lastigvallen.

Doordat ik deze spirituele strijd had ervaren, leerde ik Satans bedrog wat beter onderscheiden en was ik ook tot een grondig inzicht in de godtartende essentie van de leiders van de religieuze wereld gekomen. Ik werd nooit meer gebonden door de boosaardige krachten van de religie en was uiteindelijk vrij en bevrijd om Almachtige God te volgen!

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: 22. Vluchten uit het hol van de leeuw

Volgende: 24. Wie is het obstakel op de weg naar het hemelse koninkrijk?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

7. Hoe ik bijna een dwaze maagd werd

In de herfst van 2002 bracht zuster Zhao, die lid was van mijn denominatie, de Kerk van de Waarheid, haar nicht, zuster Wang, naar mijn huis om het grote nieuws van de komst van de Heer te vertellen. Na een paar dagen de woorden van Almachtige God te hebben gelezen en te hebben geluisterd naar de gedetailleerde communicatie van de zuster, begreep ik dat God, vanaf de schepping van de wereld tot op dit moment, drie werkfasen had uitgevoerd om de mensheid te redden. Andere waarheden die ik ook te weten kwam waren Gods aanname van een andere naam tijdens elke fase van Zijn werk, het belang van Gods naam in elk tijdperk, het mysterie van Gods incarnatie, enzovoorts. Deze waarheden waren enorme openbaringen voor me en ze waren een lust voor mijn oog. Ik dacht bij mezelf: Deze weg lijkt kristalhelder en Almachtige God is naar alle waarschijnlijkheid de wedergekeerde Heer Jezus. Ik kan dus maar beter deze kans aangrijpen en meer van de woorden van Almachtige God lezen. Voor ze vertrok liet zuster Wang een aantal boeken met Gods woorden voor me achter. Elke keer dat ik tijdens de dag wat tijd overhad, las ik Gods woorden. Hoe meer ik ze las, hoe liever ik ze las en hoe meer ik voelde dat ze de woorden van God waren. Na drie dagen begon ik me zorgen te maken. Ik dacht: Mijn zoon, die ook een gelovige is, en vele broeders en zusters in mijn kerk, weten nog steeds het grote nieuws niet. Ik kan maar beter opschieten en het hen vertellen.

20. Ik doorzag de leugens van de CCP en Gods liefde haalde me terug naar Hem

Om de tuin geleid door de leugens van de Chinese Communistische Partij staat hij het geloof van zijn vrouw in de weg. Maar door op zoek te gaan naar de waarheid is hij later in staat deze leugens te doorzien. Door gebeurtenissen in zijn eigen leven leert hij de liefde van God echt te ervaren. Vreugdevol aanvaardt hij het werk van God in de laatste dagen.

9. Een ander soort liefde

In 2011 kreeg ik bij toeval de kans om uit China naar Brazilië te komen. Toen ik net was aangekomen, werd ik overspoeld met frisse, nieuwe ervaringen en was ik vervuld van nieuwsgierigheid, en ik had een goed gevoel over de toekomst. Maar na verloop van tijd werd dat frisse, nieuwe gevoel al snel vervangen door eenzaamheid en verdriet omdat ik in een onbekend land ver weg zat. Dagelijks ging ik helemaal alleen naar huis en at ik in mijn eentje, en dag in, dag uit staarde ik naar de muren om me heen zonder zelfs maar iemand te hebben om mee te praten. Ik voelde me heel alleen en huilde vaak in het geheim. Net toen ik me wel heel verdrietig en hulpeloos voelde, bracht de Heer Jezus me met behulp van een vriend naar een bijeenkomst.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek