26. Ik open de deur van mijn hart en verwelkom de wederkomst van de Heer

Door Yongyuan, Verenigde Staten

In November 1982 emigreerde onze hele familie naar de VS. We geloofden al in de Heer sinds de generatie van mijn grootvader en gingen dus snel na onze aankomst op zoek naar een Chinese kerk in Chinatown, de Chinese wijk van New York, zodat we de mis konden bijwonen. We misten geen enkele mis en mijn moeder en zus deden hun uiterste best zodra ze maar even de tijd hadden de Schrift te lezen om Gods zegen en bescherming te zoeken. De priester zei vaak: “Wanneer de Heer komt, zal Hij de mensen in het openbaar oordelen en in categorieën onderverdelen: degenen die zich werkelijk bekeren, hun zonden opbiechten en hun geloof beoefenen zullen naar de hemel gaan, degenen die kleine zonden begaan, maar geen ernstige, zullen de kwelling van het vagevuur ondergaan, maar nog steeds gered kunnen worden en naar de hemel opstijgen, en degenen die niet in God geloven en die zonden begaan die te ernstig zijn zullen de straf van de hel ondergaan.” Deze woorden lieten in mijn hart een diepe indruk achter, alsof ze daar waren gebrandmerkt. Ze spoorden me aan enthousiast in God te geloven en hoe druk ik het ook had, ik verzuimde nooit naar de mis te gaan.

Binnen de kortste keren was het 2014. Op een dag vertelde een parochiaan me vanuit het niets: “Je zus gelooft nu in Almachtige God …” En hij voegde er nog talloze dingen aan toe, waarbij hij Almachtige God en De Kerk van Almachtige God belasterde en veroordeelde. Toen ik dit onverwachte nieuws hoorde, voelde ik me heel ongerust en werd ik heel bezorgd dat mijn zuster was afgedwaald. Het nieuws dat mijn zuster het werk van Almachtige God in de laatste dagen had aanvaard verspreidde zich door de hele kerk. De priester vermaande me afstand van haar te houden en er waren verschillende kerkleden die recht in mijn gezicht een aantal dingen zeiden die Almachtige God belasterden en veroordeelden. Nadat de vader en andere parochianen me een aantal keren hadden ‘geholpen’, begon ik hun woorden te geloven en stelde voor mezelf vast dat mijn zuster was afgedwaald. Ik vertelde de vader en de parochianen dat ik niet langer naar mijn zus zou luisteren en dat ik, als zich daartoe de gelegenheid voordeed, zou proberen haar terug naar de kerk te brengen zodat ze zich voor God kon bekeren. Thuisgekomen belde ik mijn broers op en zij steunden me. We probeerden allemaal samen mijn zus te overreden, maar ze was niet alleen vastberaden in haar geloof in Almachtige God, ze gaf ook getuigenis voor ons dat Almachtige God de wedergekeerde Heer is. Ze probeerde ons over te halen Gods werk in de laatste dagen te aanvaarden zodat we de kans niet zouden missen Gods redding te verkrijgen. Mijn hart was echter al gevuld met de negatieve ideeën die daar waren geplant door de vader en de parochianen. Hoe mijn zus ook communiceerde of getuigenis aflegde, ik was gewoon niet bereid te luisteren.

Later hadden mijn moeder en ik verschillende woordenwisselingen met mijn zus vanwege haar geloof in Almachtige God. Wat mijn zus ook zei, ik bleef de vader en de geruchten die ik op het internet had gelezen geloven en durfde het werk van Almachtige God ook niet één keer te zoeken of te onderzoeken. Onze discussies leidden nooit ergens toe. Ik realiseerde me echter dat mijn moeder geleidelijk begon in te stemmen met de communicatie en het getuigenis van mijn zus Ze begon in feite een gemeenschappelijk front met mijn zus te vormen en aanvaardde uiteindelijk het werk van Almachtige God in de laatste dagen. Toen ik dit zag begon ik me zorgen te maken. Als de dingen werkelijk zo waren zoals de vader en de parochianen zeiden, wat zou er dan met mijn familie gebeuren? Wanhopig ging ik op zoek naar zuster Qianhe die zowel een goede verstandhouding met mij als met mijn zus had en slaagde erin haar te laten proberen mijn moeder en zus te overtuigen. Ze slaagde er echter niet alleen niet in hen te overtuigen, maar kwam zelfs zelf tot geloof in Almachtige God. Dit deed me volkomen versteld staan: deze zuster was voorbeeldig en een enthousiaste zoeker, hoe kon het dan dat ze niet in staat was hen te overtuigen, maar zelfs zelf tot geloof in Almachtige God kwam? Bezit het woord van Almachtige God werkelijk zoveel kracht? Kon het zijn dat het woord van Almachtige God werkelijk geestelijk voeding biedt voor het menselijk leven? Zodra ik echter weer terugdacht aan de woorden waarmee de vader en de parochianen Almachtige God aanvielen en aan het verzet tegen en de veroordeling van De Kerk van Almachtige God die ik op het internet had gelezen, voelde ik opnieuw angst in mijn hart en zorgde ik ervoor dat ik niet meer met hen in contact kwam. Nadien zocht ik mijn moeder nog maar zelden op. Ik kwam af en toe langs voor een kort bezoek en vertrok dan weer gehaast. Ik weigerde naar de communicatie van mijn moeder en zus te luisteren. Deze ‘koude oorlog’ met mijn moeder en zus duurde anderhalf jaar.

Op een dag in maart 2016 hoorde ik dat enige prominente leden van de kerk ook hadden geprobeerd mijn zus te overtuigen. Ik wilde dus bij haar langs gaan om te zien of ze van gedachten was veranderd of niet. Toen ik haar zag, vroeg ik haar hoe ze erover dacht. Ze zei me: “Ik heb de voetstappen van het Lam ingehaald en voor mezelf bevestigd dat de weg van Almachtige God de ware weg is. Almachtige God is de wedergekeerde Heer en ik zal absoluut niet van Hem afwijken.” De vaste blik van mijn zus en haar welluidende, stevige antwoord lieten mijn hart een beetje weifelen en wekten mijn nieuwsgierigheid op. Ik dacht: van alle gelovigen in onze familie was mijn zus de meest hartstochtelijke zoeker en binnen de kerk was zuster Qianhe iemand die een zoeker was en onderscheidingsvermogen bezat. Ook mijn moeder had altijd een vast geloof in de Heer gehad. Nu waren ze allemaal gelovigen in Almachtige God en was hun geloof nadat ze Hem waren gaan volgen alleen maar gegroeid. Ze spraken met steeds meer inzicht en niemand kon hen aan het wankelen brengen of weerleggen. Welke kracht was het die hen in staat stelden zo’n groot geloof te behouden tegenover de oppositie van zovelen? Zou het werk van Almachtige God in de laatste dagen werkelijk de ware weg zijn? Kon Almachtige God werkelijk de tweede komst van de Heer zijn? Het is bijna twee jaar geleden dat mijn zus, zuster Qianhe en mijn moeder het werk van Almachtige God hebben aanvaard. Ik zag dat het in alles goed met hen ging en het alarmisme en de bangmakerij van de vader en wat ik op het internet had gelezen in hun geval niet bewaarheid was geworden … Toen ik me dit realiseerde, verzachtte zich mijn hart een beetje en wilde ik ook het woord en het werk van Almachtige God onderzoeken. Ik deelde mijn gedachten met mijn zus. Ze stemde er blij mee in en nodigde me bij mijn moeder thuis uit zodat een zuster van De Kerk van Almachtige God met me kon communiceren en getuigen van het werk van Almachtige God in de laatste dagen.

Ik reed dat weekend naar mijn moeders huis. Daar trof ik mijn zus, zuster Qianhe en Zhang Xiao, een zuster van De Kerk van Almachtige God. Zuster Qianhe was bijzonder blij toen ze hoorde dat ik wilde zoeken en onderzoeken. Ze communiceerde met me: “De belangrijkste reden dat God in de laatste dagen is gekomen om het woord uit te drukken en het werk van het oordelen en reinigen van de mensen te verrichten is om ons te redden van de slavernij van de zonde. Op dit moment leven degenen in het Tijdperk van Genade in een cyclus van het begaan en vervolgens weer opbiechten van zonde. Zelfs als we volhouden de mis bij te wonen en de Schrift te lezen, en biechten bij de vader, dan blijven we nog liegen en bedriegen, en blijven we leven met onze verdorven gezindheden, zoals arrogantie, hebzucht en egoïsme. Ondanks onszelf begaan we zonden en verzetten we ons tegen God. Er is niemand die zich kan bevrijden uit de slavernij van deze zondige natuur, en er is ook niemand in staat zuiverheid en heiligheid te bereiken door te steunen op biecht en berouw. Dit is de reden dat we nog steeds het werk dat God in de laatste dagen is komen doen moeten aanvaarden, het werk van het oordelen en reinigen van mensen. Alleen door dit te doen kunnen we volledig ontsnappen aan de slavernij van zonde, worden we gereinigd en getransformeerd, en kunnen redding van God ontvangen.” Toen ik dit hoorde, vroeg ik in verwarring: “De vader zegt vaak: ‘Als mensen kleine zonden begaan, dan zullen ze, wanneer de Heer wederkomt om openlijk de mensen te oordelen, zodra ze hun lijden in het vagevuur hebben voltooid, naar de hemel kunnen opstijgen. Degenen die grote zonden hebben begaan zullen regelrecht naar de hel gaan om te worden gestraft.’ Hoe kun je dan zeggen dat het werk van oordeel dat God bij Zijn wederkeer zal doen bedoeld is om mensen te reinigen en te redden?” Zuster Qianhe zei: “Ik geloofde ook altijd de woorden van de vader. Ik had dezelfde opvattingen als jij over hoe de Heer zou wederkeren om het werk van oordeel te verrichten, maar wanneer ik er nu over nadenk vraag ik me af of wat de vader zegt wel werkelijk in overeenstemming is met de Bijbel. Is het gebaseerd op het woord van God? Heeft de Heer Jezus gezegd dat er een vagevuur is? Heeft Hij iets gezegd over mensen die kleine zonden begaan en naar de hemel kunnen opstijgen nadat ze hun lijden in het vagevuur hebben voltooid, en dat alleen degenen die grote zonden hebben begaan naar de hel gaan? Natuurlijk niet! Waar komen deze woorden dan vandaan? Ze zijn vanzelfsprekend afkomstig uit de opvattingen en voorstellingen van mensen en zijn slechts menselijke speculatie en vermoedens. Ze komen helemaal niet overeen met de woorden van God en ook niet met de werkelijkheid van Gods werk. Waarom zouden we ze eerbiedigen?” Tijdens het luisteren naar haar communicatie knikte ik in stilte. Ze ging door: “Op dit moment zijn we allemaal vervuld van zonde en is er niemand die zuiver is. Wanneer we uitgaan van wat de vader zegt zullen wanneer de Heer wederkeert om publiekelijk alle mensen te oordelen degenen die kleine zonden begaan naar het vagevuur gaan en zullen degenen die grote zonden begaan naar de hel gaan. Als dat het geval zou zijn, zouden we dan niet allemaal worden veroordeeld en voor straf naar de hel worden gestuurd? Zou dan Gods werk van het redden van de mensheid niet voor niets zijn geweest? Zou de wederkomst van de Heer dan nog wel enige betekenis hebben?” Wat de zuster communiceerde raakte mijn hart. Het is waar – zelfs als we in God geloven zal niemand worden gereinigd als we constant zonden begaan en ze weer opbiechten. Inderdaad, niemand zou geschikt zijn God te zien, en als God zal zijn gekomen om de mensen openlijk te oordelen, veroordelen en straffen, dan zal iedereen naar de hel moeten gaan. Niemand zou redding kunnen bereiken … Pas toen realiseerde ik me hoe onrealistisch de volgende woorden waren: “wanneer de Heer wederkomt om openlijk alle mensen te oordelen, zullen degenen die grote zonden hebben begaan direct naar de hel gaan terwijl degenen die kleine zonden hebben begaan naar het vagevuur zullen gaan en, nadat ze hun lijden daar hebben volbracht, opstijgen naar de hemel.” Het was in het geheel niet in overeenstemming met Gods wil om de mensheid te redden. Vervolgens zei zuster Qianhe: “Laten we met betrekking tot Gods oordeelswerk van de laatste dagen eens allemaal kijken hoe dit wordt beschreven in het woord van Almachtige God! Almachtige God zegt: ‘God is niet gekomen om te moorden of te vernietigen, maar om te oordelen, te vervloeken, te tuchtigen en te redden. Vóór het einde van Zijn managementplan van 6000 jaar − voordat Hij het einde van elke categorie mensen openbaart − is Gods werk op aarde ten behoeve van het heil. Het is allemaal bedoeld om degenen die Hem liefhebben volledig te vervolmaken en ze aan Zijn heerschappij te onderwerpen. Hoe God mensen ook redt, alles wordt gedaan door ze te laten breken met hun oude satanische natuur. Dat wil zeggen: Hij redt ze door ze naar het leven te laten streven. Als ze niet naar het leven streven, zullen ze geen manier hebben om Gods heil aan te nemen’ (‘Jullie moeten de zegeningen van status opzijzetten en Gods wil begrijpen om de mens heil te brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). ‘In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God’ (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).”

Na het woord van God te hebben gelezen deelde zuster Zhang Xiao de volgende communicatie: “Het woord van Almachtige God maakt het belang van het oordeelswerk in de laatste dagen, de exacte natuur van het oordeel en de uitkomst van het oordeelwerk onder de mensen volkomen duidelijk. Gods oordeelswerk bestaat niet uit het doden of straffen van mensen zoals in de opvattingen en voorstellingen van de mensen. In plaats daarvan maakt het werk gebruik van het woord om de gedachten, woorden en handelingen van de mens te openbaren, om onze diepgewortelde satanische natuur en verdorven gezindheden die God weerstaan te verdelgen. Het stelt ons in staat de waarheid te herkennen over hoe we door Satan zijn verdorven en maakt het ons mogelijk Gods rechtvaardige en heilige gezindheid te kennen. Wanneer we deze dingen gaan begrijpen, beginnen we onszelf te haten. Dit produceert oprecht berouw en een hart dat God waarlijk vereert. Door het oordeel van het woord van God kunnen we de waarheid beter begrijpen, erin binnengaan en op natuurlijke wijze, steunend op de waarheid, leven. Op deze manier zullen alle satanische elementen die we in ons hebben gaandeweg worden weggenomen en zullen we met God in harmonie kunnen zijn. Vanaf dat moment zullen we niet langer meer tegen God in opstand komen en ons tegen Hem verzetten, maar zullen we Hem werkelijk kunnen gehoorzamen – alleen dat is redding verkrijgen. Na door Satan te zijn verdorven, bezitten we niet langer meer de gelijkenis van een mens en verliezen we het geweten en het verstand dat een goed mens zou moeten hebben. In plaats daarvan zijn we vol arrogantie, zelfgenoegzaamheid, egoïsme en andere aspecten van een satanische gezindheid. Onze houding en onze opvattingen van dingen zijn niet langer verenigbaar met God. Wanneer we bijvoorbeeld geconfronteerd worden met Gods oordeelswerk van de laatste dagen, aanvaarden we allemaal verschillende dingen en klampen we ons vast aan onze eigen opvattingen, of daar nu een basis voor is in Gods woord of niet. We zoeken Gods wil niet, maar geloven blindelings dat onze eigen manier van denken correct is. Wanneer Gods werk niet overeenkomt met onze opvattingen en voorstelling vellen we ons eigen oordeel over God en ontkennen, bekritiseren en veroordelen Hem. Dit is het resultaat van onze arrogante gezindheid. Met zo’n satanische natuur zijn we maar al te zeer geneigd ons tegen God te verzetten. We hebben er dus dringend behoefte aan dat God komt om een fase van het oordeelswerk uit te voeren en dat Hij onze satanische gezindheid reinigt en transformeert. Zonder dat zal niemand in staat zijn zich te bevrijden van verdorvenheid en redding verkrijgen.”

Nadat ik naar het woord van Almachtige God en de communicatie van deze zuster had geluisterd, werd mijn hart plotseling helder en opende zich. Ik had het gevoel dat dit allemaal heel goed was verwoord. Hoewel er sommige dingen waren die ik niet helemaal begreep, gaf het me toch een idee van de wijsheid die er in Gods werk lag en van hoeveel liefde God voor de mens heeft. Vroeger dacht ik dat wanneer God kwam om de mensheid te oordelen, de mensen ofwel naar de hel zouden gaan, of de kwelling van het vagevuur moesten ondergaan. In werkelijkheid is Gods oordeelswerk in het geheel niet wat ik me ervan had voorgesteld, maar veeleer God die in het vlees komt om op praktische wijze de waarheid uit te drukken en het oordeelswerk uit te voeren. Dit is de manier waarop Hij mensen reinigt en redt. Gods oordeelswerk is zo betekenisvol. Het is precies wat de verdorven mensheid nodig heeft!

Terwijl ik met levendige belangstelling naar dit alles luisterde, belde mijn man me plotseling op om te zeggen dat hij de auto nodig had. Toen ze zag dat ik deze keer in staat was geweest naar alles te luisteren, gaf mijn moeder me toen ik op het punt stond te vertrekken een boek getiteld ‘De door het Lam geopende Boekrol’ en vertelde me dat de woorden die erin stonden de stem van God Zelf waren. Ze raadde me ook met klem aan het woord van Almachtige God te lezen. Thuisgekomen las ik in het boek zodra ik maar even de tijd had. Door het woord van Almachtige God te lezen begreep ik vele waarheden en verwierf ik behoorlijk wat kennis. Tegelijkertijd ervoer ik ook werkelijk Gods toetsing van de diepten van de mensenziel. Elk woord van Almachtige God drong in mijn hart door en openbaarde mijn verdorven innerlijke natuur. Soms, wanneer ik zag hoe het woord van God onze verdorvenheid openbaart, voelde ik hoe Hij hiervan in het bijzonder walgt. Het kwam me voor alsof God Zijn woede tegenover ons uitdrukt, en mijn verdoofde en gevoelloze hart werd er onmiddellijk door geroerd. Ik ontwikkelde in mijn hart ontzag voor God en ik was niet meer zoals ik vroeger was, toen ik zonder angst zonden beging. Door middel van vele ervaringen en de verlichting en leiding van Gods woorden zag ik dat het oordeelswerk van Almachtige God inderdaad mensen van zonde kon redden en hen in staat stelden zich te bevrijden van zonde. Hoe praktisch zijn Gods werk en Zijn woorden! Ik voelde heel veel spijt wanneer ik terugdacht aan hoe ik de afgelopen twee jaar Gods werk van de laatste dagen had weerstaan. Ik haatte mezelf dat ik zo dwaas en onwetend was geweest en er niet naar had gestreefd zoiets groots als de tweede komst van de Heer te onderzoeken of te begrijpen. In plaats daarvan luisterde ik blindelings naar die geruchten, sloot God buiten, veroordeelde God en weerstond Hem. Ik liep bijna de redding in de laatste dagen van de Heer mis. Ik was echt zo blind! Later zag ik duidelijk dat de kwaadsprekerij over, de oordelen over en de godslastering tegen Almachtige God, en de smaad tegen De Kerk van Almachtige God, allemaal louter leugens van Satan waren. Dit zijn listen die Satan in het bijzonder gebruikt om mensen te verwarren en in de val te laten trappen, en hen te verhinderen Gods werk van de laatste dagen te aanvaarden. Ik zal niet langer in de leugens van Satan geloven. Wat ik ook in de toekomst tegenkom of hoor, ik zal altijd het goede van het kwade onderscheiden op basis van het woord van God en de werkelijkheid. Ik zal niet langer naar Satans leugens en bedrog luisteren – alleen door dit te doen kun je iemand zijn die in overeenstemming met Gods wil is. Met dit in gedachten dank ik Almachtige God oprecht voor Zijn genade en redding die Hij me heeft geschonken. God gaf Zijn poging mij te redden niet op vanwege mijn opstandigheid en verzet, maar bleef ervoor zorgen dat mensen me het evangelie brachten en me terug naar het huis van God brachten. Hoe groot is Gods liefde! Elke keer dat ik de tekst van de muziekvideo ‘Het lied van oprechte gehechtheid’, “Er is er Eén die de geïncarneerde God is. Alles wat Hij zegt, alles wat Hij doet, is de waarheid. Ik heb Zijn rechtvaardigheid en Zijn wijsheid lief. Hem te zien, Hem te gehoorzamen, is werkelijk een zegen” hoor, wordt mijn hart bijzonder geroerd en geïnspireerd. Ik voel hoeveel geluk ik heb de wederkomst van de Heer te mogen verwelkomen en rechtstreeks met het woord van God te worden geconfronteerd. Wat een grote zegen is dit!

Later begon ik deel te nemen aan het kerkelijk leven van De Kerk van Almachtige God. Broeders en zusters zingen lofzangen, dansen en loven God gezamenlijk. Ze lezen het woord van God en als er enige verdorvenheid is die moet worden geopenbaard, openen ze hun harten en communiceren erover. Iedereen bespreekt zijn eigen kennis en ervaring van het woord van Almachtige God, zoekt een praktijkpad en betreedt het. Dit soort kerkelijk leven is bijzonder bevrijdend en ik put er veel geestelijk voedsel uit. Ik ben werkelijk tot het inzicht gekomen dat alleen een kerk waar de Heilige Geest aan het werk is, het huis van God kan zijn. Dit is waar ik thuishoor. Ik ben er nu helemaal van overtuigd dat Almachtige God de tweede komst van de Heer is en ik ben vastbesloten Almachtige God tot het einde te volgen!

Vorige: 25. Nu ik de waarheid begrijp over het onderscheiden van de ware Christus en valse Christussen, ben ik niet langer blindelings afwerend

Volgende: 27. Verenigd met de Heer

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

7. Hoe ik bijna een dwaze maagd werd

In de herfst van 2002 bracht zuster Zhao, die lid was van mijn denominatie, de Kerk van de Waarheid, haar nicht, zuster Wang, naar mijn huis om het grote nieuws van de komst van de Heer te vertellen. Na een paar dagen de woorden van Almachtige God te hebben gelezen en te hebben geluisterd naar de gedetailleerde communicatie van de zuster, begreep ik dat God, vanaf de schepping van de wereld tot op dit moment, drie werkfasen had uitgevoerd om de mensheid te redden. Andere waarheden die ik ook te weten kwam waren Gods aanname van een andere naam tijdens elke fase van Zijn werk, het belang van Gods naam in elk tijdperk, het mysterie van Gods incarnatie, enzovoorts. Deze waarheden waren enorme openbaringen voor me en ze waren een lust voor mijn oog. Ik dacht bij mezelf: Deze weg lijkt kristalhelder en Almachtige God is naar alle waarschijnlijkheid de wedergekeerde Heer Jezus. Ik kan dus maar beter deze kans aangrijpen en meer van de woorden van Almachtige God lezen. Voor ze vertrok liet zuster Wang een aantal boeken met Gods woorden voor me achter. Elke keer dat ik tijdens de dag wat tijd overhad, las ik Gods woorden. Hoe meer ik ze las, hoe liever ik ze las en hoe meer ik voelde dat ze de woorden van God waren. Na drie dagen begon ik me zorgen te maken. Ik dacht: Mijn zoon, die ook een gelovige is, en vele broeders en zusters in mijn kerk, weten nog steeds het grote nieuws niet. Ik kan maar beter opschieten en het hen vertellen.

40. Een ander soort redding

Vroeger was ik een gewone gelovige in de charismatische christelijke kerk en sinds ik in de Heer ging geloven, heb ik geen enkele dienst gemist. Vooral omdat ik wist dat de laatste dagen aangebroken waren en de profetieën in de Bijbel over de terugkeer van de Heer eigenlijk al vervuld waren. De Heer zou spoedig terugkeren, dus woonde ik diensten nog enthousiaster bij om de kans niet te missen om de Heer te ontmoeten, want ik keek reikhalzend uit naar Zijn terugkeer.

9. Een ander soort liefde

In 2011 kreeg ik bij toeval de kans om uit China naar Brazilië te komen. Toen ik net was aangekomen, werd ik overspoeld met frisse, nieuwe ervaringen en was ik vervuld van nieuwsgierigheid, en ik had een goed gevoel over de toekomst. Maar na verloop van tijd werd dat frisse, nieuwe gevoel al snel vervangen door eenzaamheid en verdriet omdat ik in een onbekend land ver weg zat. Dagelijks ging ik helemaal alleen naar huis en at ik in mijn eentje, en dag in, dag uit staarde ik naar de muren om me heen zonder zelfs maar iemand te hebben om mee te praten. Ik voelde me heel alleen en huilde vaak in het geheim. Net toen ik me wel heel verdrietig en hulpeloos voelde, bracht de Heer Jezus me met behulp van een vriend naar een bijeenkomst.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek