Het mysterie van de vleeswording (3)

Wanneer God Zijn werk uitvoert, komt Hij niet om aan enige opbouw of bewegingen deel te nemen, maar om Zijn bediening te vervullen. Telkens wanneer Hij vlees wordt, is het alleen om een fase van het werk tot stand te brengen en een nieuw tijdperk te openen. Nu is het Tijdperk van het Koninkrijk aangebroken en de training voor het koninkrijk. Deze fase van het werk is niet het werk van de mens, het is niet om de mens in bepaalde mate te bewerken; het is alleen om een deel van Gods werk te voltooien. Wat Hij doet, is niet het werk van de mens, het is niet om een bepaald resultaat te bereiken in het bewerken van de mens voordat Hij de aarde verlaat; het is om Zijn bediening te vervullen en het werk af te maken dat Hij behoort te doen, wat bestaat uit gepaste regelingen te treffen voor Zijn werk op aarde en daardoor verheerlijkt te worden. Het werk van de vleesgeworden God is anders dan het werk van de mensen die door de Heilige Geest worden gebruikt. Wanneer God komt om Zijn werk op aarde te doen, houdt Hij Zich alleen bezig met de vervulling van Zijn bediening. Wat betreft alle andere zaken die niet in verband staan met Zijn bediening: daar doet Hij nagenoeg niets mee, Hij sluit er zelfs Zijn ogen voor. Hij voert gewoon het werk uit dat Hij behoort te doen en bekommert Zich allerminst om het werk dat de mens behoort te doen. Het werk dat Hij doet, is uitsluitend dat wat met te maken heeft met het tijdperk waarin Hij Zich bevindt en met de bediening die Hij behoort te vervullen, alsof alle andere zaken buiten Zijn werkterrein liggen. Hij voorziet Zichzelf niet van meer basiskennis over het leven als mens, evenmin doet Hij meer sociale vaardigheden op of rust Hij Zich uit met iets anders wat de mens begrijpt. Alles wat de mens behoort te bezitten, boeit Hem helemaal niet en Hij doet gewoon het werk dat Zijn plicht is. En dus is de vleesgeworden God in zo veel opzichten gebrekkig, in de ogen van de mens althans, dat Hij zelfs geen aandacht schenkt aan de dingen die de mens behoort te hebben en bovendien geen begrip van dergelijke zaken heeft. Dingen zoals algemene kennis van het leven en de principes die het persoonlijke gedrag en de interactie met anderen aansturen, lijken niet op Hem van toepassing te zijn. Maar je kunt bij de vleesgeworden God geen greintje abnormaliteit bespeuren. Dat wil zeggen, Zijn menselijkheid zorgt alleen voor het behoud van Zijn leven als een normaal persoon en het normale redeneringsvermogen van Zijn hersenen, zodat Hij onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Hij is echter niet voorzien van enige andere zaken, allemaal dingen die alleen mensen (geschapen wezens) dienen te bezitten. God wordt alleen vlees om Zijn eigen bediening te vervullen. Zijn werk is gericht op een heel tijdperk, niet op één persoon of plaats, maar op het hele universum. Dit is de richting van Zijn werk en het principe waarmee Hij werkt. Niemand kan dit veranderen en de mens kan er op geen enkele manier bij betrokken raken. Telkens wanneer God vlees wordt, brengt Hij het werk van dat tijdperk met Zich mee en is Hij geenszins van plan om twintig, dertig, veertig of zelfs zeventig of tachtig jaar onder de mensen te leven opdat zij meer begrip van en inzicht in Hem krijgen. Daar is geen noodzaak voor! Dat zou de kennis die de mens heeft van Gods inherente gezindheid op geen enkele manier verdiepen; het zou in plaats daarvan zijn opvattingen alleen maar voeden en ervoor zorgen dat zijn opvattingen en gedachten zouden verstenen. En dus is het goed voor jullie allemaal om precies te begrijpen wat het werk van de vleesgeworden God is. De woorden die ik tot jullie gesproken heb, kunnen jullie toch zeker niet zijn ontgaan: “Ik ben niet gekomen om het leven van een normaal mens te ervaren”? Zijn jullie de woorden vergeten: “God komt niet naar de aarde om het leven van een normaal mens te leiden”? Jullie begrijpen Gods doel van Zijn vleeswording niet, evenmin kennen jullie de betekenis van “Hoe zou God naar de aarde kunnen komen met de bedoeling om het leven van een geschapen wezen te ervaren?” God komt uitsluitend naar de aarde om Zijn werk te voltooien en dus duurt Zijn werk op aarde maar kort. Hij komt niet naar de aarde met de bedoeling om de Geest van God Zijn lichaam van vlees tot een superieur mens te laten vormen die de kerk zal leiden. Wanneer God naar de aarde komt, is dat het vleesgeworden Woord; de mens heeft echter geen weet van Zijn werk en schrijft Hem ongevraagd eigenschappen toe. Maar jullie dienen allemaal te beseffen dat God het “vleesgeworden Woord” is, niet een lichaam van vlees dat door de Geest van God is gevormd om op dit moment de rol van God op zich te nemen. God Zelf is niet een gevormd product, maar is het vleesgeworden Woord, en vandaag voert Hij Zijn werk officieel onder jullie allen uit. Jullie weten en erkennen allemaal dat de vleeswording van God een feitelijke waarheid is, toch doen jullie net alsof jullie het begrijpen. Jullie zijn, van het werk van de vleesgeworden God tot de betekenis en het wezen van Zijn vleeswording, niet in staat om deze ook maar in het minst te begrijpen en volgen slechts anderen in het ondoordacht uit het hoofd opzeggen van woorden. Geloof je dat de vleesgeworden God is zoals je je voorstelt?

God wordt alleen vlees om het tijdperk te leiden en nieuw werk in gang te zetten. Het is noodzakelijk dat jullie dit punt begrijpen. Dit is heel anders dan de functie van de mens en die twee zijn niet in één adem te noemen. De mens moet over een lange periode worden gevormd en vervolmaakt voordat hij kan worden gebruikt om werk uit te voeren, en de daarvoor benodigde menselijkheid is van een bijzonder hoge orde. Niet alleen moet de mens in staat zijn om het gezonde verstand van normale menselijkheid te onderhouden, maar hij moet daarnaast ook veel van de principes en regels begrijpen die ten grondslag liggen aan zijn gedrag met betrekking tot anderen, en hij moet zich bovendien nog meer verdiepen in studie van de wijsheid en ethische kennis van de mens. Hiermee dient de mens te zijn uitgerust. Dit is echter niet zo voor de vleesgeworden God, want Zijn werk vertegenwoordigt niet de mens en is ook niet het werk van de mens; het is veeleer een directe uitdrukking van Zijn wezen en een directe implementatie van het werk dat Hij behoort te doen. (Zijn werk wordt uiteraard op de juiste tijd uitgevoerd, niet nonchalant en zomaar willekeurig, en vangt aan wanneer het tijd is om Zijn bediening te vervullen.) Hij neemt niet deel aan het leven van de mens of het werk van de mens, dat wil zeggen, Zijn menselijkheid is hier niet van voorzien (hoewel dit Zijn werk niet belemmert). Hij vervult alleen Zijn bediening wanneer het voor Hem de tijd is om dat te doen; wat Zijn status ook is, Hij gaat gewoon voort met het werk dat Hij behoort te doen. Wat de mens ook over Hem weet en wat de mens ook over Hem denkt, heeft geen enkele invloed op Zijn werk. Toen Jezus bijvoorbeeld Zijn werk uitvoerde, wist niemand precies wie Hij was, maar ging Hij gewoon voort in Zijn werk. Niets hiervan hinderde Hem in de uitvoering van het werk dat Hij behoorde te doen. Daarom bracht Hij Zijn eigen identiteit aanvankelijk niet voor het voetlicht en liet Hij mensen Hem alleen volgen. Natuurlijk was dit niet alleen de nederigheid van God; het was ook de manier waarop God in het vlees werkte. Hij kon alleen op deze manier werken, want de mens kon Hem geenszins herkennen met het blote oog. En zelfs als de mens Hem wel had herkend, zou hij niet in staat zijn geweest om te helpen in Zijn werk. Bovendien werd Hij geen vlees opdat de mens Zijn vlees zou leren kennen; het was om werk uit te voeren en Zijn bediening te vervullen. Daarom hechtte Hij er geen belang aan om Zijn identiteit openbaar te maken. Toen Hij al het werk had voltooid dat Hij behoorde te doen, werden Zijn hele identiteit en status de mens natuurlijk duidelijk. De vleesgeworden God zwijgt en doet nooit enige proclamaties uitgaan. Hij let niet op de mens noch op hoe de mens ervoor staat in het volgen van Hem, maar gaat gewoon voort met het vervullen van Zijn bediening en het uitvoeren van het werk dat Hij behoort te doen. Niemand is in staat om Zijn werk in de weg te staan. Wanneer de tijd komt waarop Hij Zijn werk moet beëindigen, zal het zeker worden beëindigd en tot een einde worden gebracht, niemand is in staat om het anders te laten verlopen. Pas nadat Hij de mens na het voltooien van Zijn werk verlaten heeft, zal de mens het werk begrijpen dat Hij doet, hoewel nog steeds niet in alle duidelijkheid. En het zal lang duren voordat de mens de bedoeling waarmee Hij Zijn werk eerst uitvoerde volledig zal begrijpen. Met andere woorden, het werk van het tijdperk van de vleesgeworden God is verdeeld in twee onderdelen. Eén onderdeel bestaat uit het werk dat het geïncarneerde vlees van God Zelf doet en de woorden die het geïncarneerde vlees van God Zelf spreekt. Nadat de bediening van Zijn vlees volledig is vervuld, blijft het andere onderdeel van het werk nog over om te worden uitgevoerd door hen die door de Heilige Geest worden gebruikt. Dit is de tijd waarin de mens zijn functie dient te vervullen, want God heeft de weg al geopend en die moet door de mens zelf worden bewandeld. Dat wil zeggen, de vleesgeworden God voert één onderdeel van het werk uit en daarna zullen de Heilige Geest plus de mensen die de Heilige Geest gebruikt dit werk navolgen. Daarom dient de mens te weten wat het werk is dat de vleesgeworden God in deze fase voornamelijk moet uitvoeren; hij moet ook precies begrijpen wat de betekenis is van God die vlees wordt en wat het werk is dat Hij behoort te doen, in plaats van eisen te stellen aan God volgens de eisen die aan de mens worden gesteld. Hierin gaan de fouten, opvattingen en, nog meer, de ongehoorzaamheid van de mens schuil.

God wordt geen vlees met de bedoeling om de mens Zijn vlees te laten leren kennen of om de mens de verschillen tussen het vlees van de vleesgeworden God en dat van de mens te laten onderscheiden; God wordt ook geen vlees om het onderscheidingsvermogen van de mens te trainen en Hij doet dat al helemaal niet met de bedoeling om de mens het geïncarneerde vlees van God te laten aanbidden, om zo groots verheerlijkt te worden. Geen van deze dingen is de oorspronkelijke bedoeling van God bij Zijn vleeswording. God wordt ook geen vlees om de mens te veroordelen, de mens opzettelijk aan de kaak te stellen of om dingen moeilijk voor hem te maken. Geen van deze dingen is de oorspronkelijke bedoeling van God. Telkens wanneer God vlees wordt, is het een vorm van werk dat onvermijdelijk is. Het is ten behoeve van Zijn grotere werk en Zijn grotere management dat Hij doet zoals Hij doet en niet om de redenen die de mens zich voorstelt. God komt alleen naar de aarde voor zover Zijn werk dat vereist en alleen als dat noodzakelijk is. Hij komt niet naar de aarde met de bedoeling om eenvoudigweg op aarde rond te kijken, maar om het werk uit te voeren dat Hij behoort te doen. Waarom zou Hij anders zo’n zware last op Zich nemen en zulke grote risico’s nemen om dit werk uit te voeren? God wordt alleen vlees wanneer dat nodig is en altijd met een unieke betekenis. Als het alleen was om mensen de gelegenheid te bieden Hem te zien en hun horizon te openen, dan zou Hij, met absolute zekerheid, nooit zo lichtvaardig onder de mensen komen. Hij komt naar de aarde ten behoeve van Zijn management en Zijn grotere werk en opdat Hij meer mensen zal kunnen verkrijgen. Hij komt om het tijdperk te vertegenwoordigen, Hij komt om Satan te verslaan en om Satan te verslaan neemt Hij het vlees op Zich. Bovendien komt Hij om alle mensen te leiden in hun levenswandel. Dit alles gaat Zijn management aan en het gaat het werk van het ganse universum aan. Als God vlees werd alleen maar om mensen Zijn vlees te laten leren kennen en om de ogen van mensen te openen, waarom zou Hij dan niet naar iedere natie gaan? Is dit geen kwestie van bovenmatig gemak? Maar dat deed Hij niet, maar Hij koos in plaats daarvan een geschikte plaats om Zich in te vestigen en het werk te beginnen dat Hij behoorde te doen. Alleen al dit vlees op zich is van aanzienlijke betekenis. Hij vertegenwoordigt een heel tijdperk en voert ook het werk van een heel tijdperk uit; Hij brengt het eerdere tijdperk tot een einde en luidt het nieuwe tijdperk in. Dit is allemaal een belangrijke kwestie die Gods management betreft en het is de betekenis van één fase van het werk dat God op aarde komt uitvoeren. Toen Jezus naar de aarde kwam, sprak Hij alleen sommige woorden en voerde Hij wat werk uit; Hij liet Zich niet in met het leven van de mens en vertrok zodra Hij Zijn werk had volbracht. Wanneer ik vandaag klaar ben met spreken en mijn woorden aan jullie heb doorgegeven, en jullie het allemaal hebben begrepen, zal deze stap in mijn werk zijn voltooid, hoe jullie leven ook moge zijn. Er moeten voortaan enkele mensen zijn om deze stap in mijn werk voort te zetten en om het werk op aarde overeenkomstig deze woorden voort te zetten; op dat moment zullen het werk van de mens en de opbouw van de mens beginnen. Maar momenteel doet God Zijn werk alleen om Zijn bediening te vervullen en één stap van Zijn werk te voltooien. God werkt op een heel andere manier dan de mens. De mens houdt van samenkomsten en forums en hecht belang aan ceremonie, terwijl God samenkomsten en bijeenkomsten van mensen juist het meest verafschuwt. God converseert en spreekt informeel met de mens; dit is het werk van God, dat uitzonderlijk vrij is en jullie ook vrij kan maken. Ik heb echter een grondige hekel om met jullie samen te komen en ik kan maar niet wennen aan een leven dat zo gereglementeerd is als dat van jullie. Ik verafschuw regels het meest; ze leggen de mens beperkingen op, zelfs tot op het punt dat hij geen beweging meer durft te maken, bang is om iets te zeggen en bang is om te zingen, zijn ogen strak naar voren op je gericht. Ik heb een grondige hekel aan jullie manier van samenkomen en ik heb een grondige hekel aan grote samenkomsten. Ik weiger gewoon om met jullie samen te komen op deze manier, want deze manier van leven geeft mensen een gekluisterd gevoel en jullie houden er te veel ceremonie en te veel regels op na. Als jullie de mensen mochten leiden, zouden jullie ze allemaal in het domein van regels leiden, en zouden de mensen de regels met geen mogelijkheid aan de kant kunnen zetten onder jullie leiderschap; in plaats daarvan zou de atmosfeer van religie alleen maar steeds intenser worden en zouden de praktijken van de mens alleen maar blijven toenemen. Sommige mensen blijven prediken en spreken wanneer zij samenkomen en worden nooit moe, en sommigen kunnen dagenlang ononderbroken doorgaan met prediken. Deze worden allemaal als grote samenkomsten en de bijeenkomsten van de mens beschouwd; ze hebben niets van doen met een leven van eten en drinken, van genieten of van de geest die vrij wordt gemaakt. Het gaat allemaal om bijeenkomsten! Jullie bijeenkomsten met collega’s en grote en kleine samenkomsten zijn allemaal weerzinwekkend voor mij, ik heb er nooit enige belangstelling voor gevoeld. Dit is het principe op basis waarvan ik werk: ik ben niet bereid om te prediken op samenkomsten, evenmin wens ik iets te verkondigen tijdens een grote openbare bijeenkomst en wil jullie al helemaal niet enkele dagen bij elkaar roepen voor een speciale conferentie. Ik vind het niet prettig dat jullie allemaal keurig en netjes in een bijeenkomst zitten; ik zie jullie helemaal niet graag binnen de beperkingen van wat voor ceremonie dan ook leven en ik weiger bovendien om aan zo’n ceremonie van jullie mee te doen. Hoe meer jullie dit doen, hoe weerzinwekkender ik het vind. Ik heb geen enkele interesse in deze ceremonies en regels van jullie; hoe goed jullie er ook iets van maken, ik vind ze allemaal weerzinwekkend. Het is niet zo dat jullie regelingen ongeschikt zijn of dat jullie te ondermaats zijn; het is dat ik walg van jullie manier van leven en dat ik er nog minder aan kan wennen. Jullie begrijpen niet in het minst het werk dat ik wens te doen. Toen Jezus destijds Zijn werk deed leidde Hij, nadat Hij op een bepaalde plaats had gepredikt, Zijn discipelen de stad uit en sprak Hij met hen over de wegen waarop ze een en ander dienden te begrijpen. Hij werkte vaak op die wijze. Zijn werk onder de menigte kwam weinig voor. In overeenstemming met wat jullie van Hem vragen, behoort de vleesgeworden God niet het leven van een normaal mens te hebben; Hij moet Zijn werk uitvoeren en, of Hij nu zit, staat of wandelt, Hij moet spreken. Hij moet steeds doorwerken en kan Zijn ‘omwentelingen’ nooit stoppen, anders zou Hij Zijn plichten verwaarlozen. Zijn deze eisen van de mens gepast voor het menselijke verstand? Waar is jullie integriteit? Vragen jullie niet te veel? Is het nodig dat je mij in de gaten houdt terwijl ik werk? Is het nodig dat je toezicht houdt terwijl ik mijn bediening vervul? Ik weet best wat voor werk ik behoor te doen en wanneer ik het behoor te doen; anderen hoeven zich daar niet mee te bemoeien. Het lijkt misschien voor je alsof ik niet veel heb gedaan, maar tegen die tijd is mijn werk ten einde. Neem bijvoorbeeld de woorden van Jezus in de vier evangeliën: waren die ook niet beperkt? In die tijd, toen Jezus de synagoge binnenging en predikte, was Hij in hooguit enkele minuten klaar; nadat Hij klaar was met spreken, leidde Hij Zijn discipelen naar de boot en vertrok Hij zonder enige uitleg. De mensen in de synagoge bespraken dit hooguit onder elkaar, maar Jezus had daar niets mee van doen. God doet alleen het werk dat Hij behoort te doen, niet meer dan dat. Nu willen velen dat ik meer spreek en meer praat, minstens enkele uren per dag. Jullie zien het zo: God houdt op God te zijn, tenzij Hij spreekt en alleen Hij die spreekt, is God. Jullie zijn allemaal blind! Allemaal bruten! Allemaal onwetende dingen zonder rede! Jullie hebben te veel opvattingen! Jullie eisen gaan te ver! Jullie zijn onmenselijk! Jullie begrijpen niet in het minst wat er met God wordt bedoeld! Jullie geloven dat alle sprekers en redenaars God zijn, dat ieder die gewillig is om jullie van woorden te voorzien jullie vader is. Zeg mij, hebben jullie allemaal, met jullie ‘fraai gevormde’ trekken en ‘ongewone’ uiterlijk, nog steeds wel een greintje verstand? Kennen jullie de hemelzon nog wel! Ieder van jullie is als een gulzige en corrupte functionaris, dus hoe kunnen jullie verstand zien? Hoe kunnen jullie onderscheid maken tussen goed en kwaad? Ik heb jullie van veel voorzien, maar hoevelen onder jullie hebben daar waarde aan gehecht? Wie heeft dat volledig in bezit? Jullie weten niet wie het is die de weg heeft geopend waarover jullie vandaag wandelen, dus blijven jullie eisen aan mij stellen, deze belachelijke en absurde eisen aan mij stellen. Zijn jullie niet dieprood van schaamte? Heb ik niet genoeg gesproken? Heb ik niet genoeg gedaan? Wie onder jullie kan mijn woorden werkelijk als een schat koesteren? Jullie vleien mij in mijn bijzijn, maar liegen en bedriegen wanneer dat niet zo is! Jullie daden zijn te verwerpelijk en ze staan me tegen! Ik weet dat jullie mij om geen andere reden vragen te spreken en te werken dan jullie ogen een plezier te doen en jullie horizon te verbreden, niet om jullie leven om te vormen. Zoveel heb ik tot jullie gesproken. Jullie leven zou lang geleden al veranderd moeten zijn, dus waarom blijven jullie zelfs nu nog steeds in je oude gesteldheden terugvallen? Zou het kunnen zijn dat mijn woorden van jullie gestolen zijn en jullie ze niet ontvangen hebben? Om de waarheid te vertellen, ik wens niets meer te zeggen tegen een stel ontaarden zoals jullie – dat zou zinloos zijn! Ik wil niet zo veel nutteloos werk doen! Jullie willen alleen jullie horizon verbreden of jullie ogen een plezier doen, niet het leven verwerven! Jullie houden jezelf allemaal voor de gek! Ik vraag jullie, hoeveel van wat ik persoonlijk tot jullie heb gesproken, hebben jullie in praktijk gebracht? Jullie halen alleen maar trucjes uit om anderen te misleiden! Ik walg van de pottenkijkers onder jullie en ik vind jullie nieuwsgierigheid erg weerzinwekkend. Als jullie hier niet zijn om de ware weg te zoeken of te dorsten naar de waarheid, dan zijn jullie het voorwerp van mijn walging! Ik weet dat jullie alleen naar mijn woorden luisteren om jullie nieuwsgierigheid te bevredigen of om een of ander gulzig verlangen van jullie te vervullen. Jullie schenken helemaal geen aandacht aan het zoeken naar het bestaan van waarheid of het speuren naar het juiste pad om het leven binnen te gaan; deze vragen leven simpelweg niet onder jullie. Alles wat jullie doen, is God als een speeltje behandelen dat jullie bestuderen en bewonderen. Jullie hebben te weinig passie om het leven te zoeken, maar meer dan genoeg verlangen om nieuwsgierig te zijn! De weg van het leven aan zulke mensen uitleggen staat gelijk aan praten in het luchtledige; ik kan net zo goed helemaal niet spreken! Ik zeg jullie: als jullie er slechts op uit zijn om de leegte in jullie hart te vullen, kunnen jullie beter niet naar mij komen! Jullie moeten belang hechten aan het verwerven van leven! Houd jezelf niet voor de gek! Jullie kunnen jullie nieuwsgierigheid beter niet als basis nemen voor jullie zoektocht naar het leven of die als voorwendsel gebruiken om mij te vragen tot jullie te spreken. Dit zijn allemaal trucjes waarin jullie zeer bedreven zijn! Ik vraag je nogmaals: hoeveel van wat ik je vraag om binnen te gaan ben je daadwerkelijk binnengegaan? Heb je alles begrepen wat ik tot je gesproken heb? Heb je alles in praktijk kunnen brengen wat ik tot je gesproken heb?

Het werk van elk tijdperk wordt door God Zelf geïnitieerd, maar je dient te weten dat God, op welke manier Hij ook werkt, niet komt om een beweging te starten, om speciale conferenties te houden of om wat voor organisatie dan ook ten behoeve van jullie op te richten. Hij komt uitsluitend om het werk uit te voeren dat Hij behoort te doen. Zijn werk heeft niet met de beperking van enig mens te maken. Hij doet Zijn werk zoals Hij dat wenst; wat de mens er ook van vindt of weet, Hij bekommert Zich alleen op het uitvoeren van Zijn werk. Vanaf de schepping van de wereld tot op heden zijn er al drie fases van het werk geweest; van Jehova tot Jezus en van het Tijdperk van de Wet tot het Tijdperk van Genade heeft God nooit een speciale conferentie voor de mens bijeengeroepen, evenmin heeft Hij ooit de hele mensheid samen laten komen voor een speciale wereldwijde werkconferentie om het domein van Zijn werk daarmee uit te breiden. Alles wat Hij doet, is het initiële werk van een heel tijdperk uitvoeren in een gepaste tijd en op een geschikte plaats, waarbij Hij het tijdperk inluidt en de mensen leidt in hun levenswandel. Speciale conferenties zijn de samenkomsten van mensen; mensen bijeenroepen om feestdagen te vieren is het werk van de mens. God neemt geen feestdagen in acht en vindt ze bovendien weerzinwekkend; Hij roept geen speciale conferenties bijeen en vindt ze daarnaast weerzinwekkend. Nu zou je precies moeten begrijpen wat het werk is dat de vleesgeworden God doet.

Vorige: Het mysterie van de vleeswording (2)

Volgende: Het mysterie van de vleeswording (4)

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Wat is jouw begrip van God?

Mensen geloven al heel lang in God, toch hebben de meesten geen begrip van dit woord ‘God’. Ze volgen gewoon de meute zonder verder benul....

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek

Neem contact op via Messenger