We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Het is heel belangrijk om te zorgen voor een goede relatie met God

Mensen geloven in God, houden van God en behagen God door de Geest van God met hun hart te raken. Zo verkrijgen ze Zijn goedkeuring. Als ze zich in hun hart met Gods woorden bezighouden, worden ze door Geest van God bewogen. Wil je een goed geestelijk leven en een goede relatie met God bewerkstelligen, dan moet je eerst je hart aan Hem geven. Pas wanneer je je hart voor Hem tot rust hebt gebracht en je je hele hart in Hem hebt gestort, zul je gestaag een goed geestelijk leven kunnen ontwikkelen. Als mensen hun hart niet aan God geven in hun geloof in Hem, als hun hart niet in Hem is en ze Zijn last niet op zich nemen, bedriegen ze God alleen maar en is dit allemaal het gedrag van religieuze mensen. Zoiets kan Gods goedkeuring niet verkrijgen. God heeft niets aan dergelijke mensen. Ze dienen slechts als contrast voor Gods werk, als decoratie in het huis van God. Ze nemen ruimte in maar dragen niets bij. God gebruikt dergelijke mensen niet. In zulke mensen is er geen gelegenheid voor het werk van de Heilige Geest. Sterker nog, er is geen enkele waarde ter vervolmaking. Dergelijke mensen zijn in feite ‘levend dood’. Ze hebben niets waarmee de Heilige Geest kan werken. Ze zijn allen door Satan ingelijfd, tot in het extreme door Satan verdorven en God zal deze mensen uitwieden. Bij het gebruik dat de Heilige Geest van mensen maakt, gebruikt Hij momenteel niet alleen die aspecten van hen die wenselijk zijn om dingen voor elkaar te brengen, maar vervolmaakt en verandert Hij ook hun onwenselijke aspecten. Als je je hart kunt overgeven aan God en stil kunt zijn voor Hem, dan zul je de gelegenheid en kwalificaties hebben zodat de Heilige Geest je kan gebruiken. Je komt dan in aanmerking voor de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest. Je geeft de Heilige Geest bovendien de gelegenheid om je tekortkomingen weg te poetsen. Wanneer je je hart aan God geeft, kun je aan de positieve kant dieper binnengaan en inzicht op een hoger niveau verwerven; aan de negatieve kant zul je meer inzicht krijgen in je eigen fouten en tekortkomingen. Je zult nog meer Gods wil zoeken en Hem willen behagen. Je zult niet passief zijn maar actief binnengaan. Dat wil zeggen dat je een rechtschapen persoon bent. Op voorwaarde dat je hart kalm is voor God, is de sleutel of je al dan niet de lof van de Heilige Geest en Gods goedkeuring krijgt, of je je actief kunt toewijden. Wanneer de Heilige Geest iemand verlicht en iemand gebruikt, is die persoon nooit negatief, maar maakt hij altijd actief vooruitgang. Ook al heeft hij zwakheden, is hij in staat om er niet naar te leven en zijn groei in het leven niet te vertragen. Hij is bovendien in staat om Gods wil te blijven zoeken en te willen behagen. Dit is een maatstaf. Als je daaraan kunt voldoen is zoiets afdoende bewijs dat je de Heilige Geest bij je hebt. Als iemand altijd negatief is, en zelfs nadat hij verlicht is geweest met inzicht in zichzelf negatief en passief blijft, niet in staat om op te staan en met God mee te werken, dan ontvangt die persoon wel de genade van God, maar is de Heilige Geest niet bij hem. Wanneer iemand negatief is, betekent dit dat zijn hart niet tot God is gekeerd en zijn geest niet door Gods Geest is aangeraakt. Iedereen zou dit moeten inzien.

De ervaring leert dat een van de belangrijkste kwesties het verstillen van iemands hart voor God is. Die kwestie raakt het geestelijke leven van mensen en de vooruitgang in hun leven. Alleen als je hart vredig is voor God, zal je streven naar de waarheid en veranderingen in je gezindheid vrucht dragen. Je komt met je lasten voor God en je voelt altijd dat je te veel tekortschiet, dat je nog veel waarheden moet leren kennen, dat je nog veel in het echt moet ervaren en dat je al je zorgen aan Gods wil moet overlaten. Je moet altijd aan die dingen denken, alsof ze zo zwaar op je drukken dat je niet kunt ademen. Daarom voelt je hart zwaar (maar niet in een negatieve toestand). Alleen zulke mensen komen in aanmerking voor de verlichting van Gods woorden en invloed van Gods Geest. Vanwege hun last, omdat ze zwaar van hart zijn en, kun je zeggen, dankzij de prijs die ze hebben betaald en de kwelling die ze hebben ondergaan voor God, ontvangen zij Zijn verlichting en illuminatie. God geeft immers niemand een voorkeursbehandeling. Hij behandelt mensen altijd eerlijk en billijk. Hij zorgt echter ook niet willekeurig voor mensen en geeft niet zonder voorwaarden aan hen. Dat is één aspect van Zijn rechtvaardige gezindheid. In het echte leven moeten de meeste mensen dat stadium nog zien te bereiken. Hun hart moet zich op zijn allerminst nog volledig tot God keren en dus is er nog steeds geen grote verandering in hun levensgezindheid opgetreden. Dat komt omdat ze alleen in Gods genade leven en het werk van de Heilige Geest nog moeten ondervinden. Gods criteria om mensen te kunnen gebruiken, zijn als volgt: hun hart keert zich tot God, de woorden van God wegen zwaar op hen, zij hebben een hart vol verlangen en zij zoeken vastberaden naar de waarheid. Alleen zulke mensen kunnen het werk van de Heilige Geest ondervinden en regelmatig verlichting en illuminatie ontvangen. De mensen die God gebruikt, lijken aan de buitenkant irrationeel en lijken geen goede relatie met anderen te hebben. Ze spreken echter wel op gepaste wijze, niet achteloos, en kunnen altijd een stil hart voor God bewaren. Maar juist een dergelijke persoon is voldoende om door de Heilige Geest te worden gebruikt. Deze ‘irrationele’ personen van wie God spreekt, lijken geen goede relatie met anderen te hebben, en houden er geen uiterlijke liefde of oppervlakkige praktijken op na. Maar wanneer ze geestelijke dingen communiceren, kunnen ze hun hart openen en anderen onzelfzuchtig van de verlichting en illuminatie voorzien die ze hebben verkregen door hun daadwerkelijke ervaring voor God. Zo maken ze hun liefde voor God kenbaar en behagen ze Gods wil. Wanneer anderen ze lasteren en bespotten, laten ze zich niet door mensen, gebeurtenissen of dingen van buitenaf beheersen. Ze kunnen dan nog steeds stil zijn voor God. Dergelijke personen lijken hun eigen unieke inzichten te hebben. Wat anderen ook doen of laten, hun hart verlaat God nooit. Wanneer anderen vrolijk praten en lachen, blijft hun hart nog steeds voor God. Ze overpeinzen Gods woord of bidden in stilte tot God in hun hart, zoekend naar Gods bedoelingen. Ze maken het onderhouden van een goede relatie met andere mensen nooit hun eerste prioriteit. Dergelijke personen lijken er geen filosofieën van de mens op na te houden. Ze lijken aan de buitenkant levendig, beminnelijk en onschuldig, maar hebben ook een bepaalde kalmte over zich. Zo zitten personen die God gebruikt in elkaar. Zaken als levensfilosofie of ‘normaal verstand’ hebben eenvoudigweg geen invloed op dergelijke personen. Zij hebben hun hele hart aan God toegewijd en lijken alleen God in hun hart te hebben. Dergelijke personen zijn in de ogen van God ‘zonder verstand’ en worden juist door God gebruikt. Iemand die door God wordt gebruikt, heeft de volgende kenmerken: zijn hart is altijd en overal voor God. Hoe losbandig anderen ook zijn, hoezeer ze zich ook aan lust overgeven, de begeerten van het vlees najagen: zijn hart verlaat God nooit en hij volgt de meute niet. Alleen zo iemand kan door God gebruikt worden en door de Heilige Geest vervolmaakt worden. Kun je dit punt niet bereiken, dan kom je niet in aanmerking om door God te worden gewonnen, door de Heilige Geest te worden vervolmaakt.

Wil je een goede relatie met God, dan moet je hart zich tot God keren. Op dat fundament zul je ook een goede relatie met andere mensen ontwikkelen. Heb je geen goede relatie met God, dan maakt het niet uit hoe je je relatie met andere mensen vormgeeft, hoe hard je werkt of hoeveel energie je ergens in steekt, maar valt dat alles nog steeds onder de filosofieën van mensen. Je behoudt je positie onder de mensen dan volgens een menselijk perspectief en menselijke filosofie, zodat ze je zullen prijzen. Je zorgt dan niet voor een goede relatie met mensen overeenkomstig het woord van God. Als je je niet richt op je relatie met mensen maar een goede relatie met God onderhoudt, als je bereid bent je hart aan God te geven en Hem leert gehoorzamen, wordt je relatie met alle mensen op natuurlijke wijze goed. Dan is die relatie niet op het vlees, maar op het fundament van Gods liefde gebaseerd. Er is dan bijna geen omgang op basis van het vlees, maar in de geest is er sprake van communicatie, liefde, troost en zorg voor elkaar. Dat gebeurt allemaal op basis van een hart dat God behaagt. Deze relaties worden niet op basis van filosofieën van mensen onderhouden, maar krijgen op natuurlijke wijze vorm door de last voor God. Er is geen inspanning van de kant van de mens voor nodig. Je moet de dingen alleen volgens de beginselen van Gods woord in de praktijk brengen. Ben je bereid Gods wil in ogenschouw te nemen? Ben je bereid iemand ‘zonder verstand’ voor God te zijn? Ben je bereid je hart helemaal aan God te geven en je positie onder de mensen buiten beschouwing te laten? Met wie van alle mensen met wie je in contact komt, heb je de beste relatie? Met wie van hen heb je de slechtste relatie? Is je relatie met mensen goed? Behandel je alle mensen gelijk? Is je relatie met anderen gebaseerd op je eigen filosofie of op het fundament van Gods liefde? Als iemand zijn hart niet aan God geeft, raakt zijn geest afgestompt, gevoelloos en buiten bewustzijn. Zo iemand zal Gods woorden nooit begrijpen en nooit een goede relatie met God hebben. Zo iemand zal zijn gezindheid nooit veranderen. Iemands gezindheid verandert alleen als hij zijn hart volledig aan God overgeeft, en verlichting en illuminatie uit de woorden van God ontvangt. Gods werk kan iemand ertoe aanzetten om actief binnen te gaan. Het kan hem ook van zijn negatieve kanten afhelpen nadat hij kennis heeft verkregen. Wanneer je je hart aan God kunt geven, zul je elke subtiele werking in je geest kunnen waarnemen. Je zult elke verlichting en illuminatie afkomstig van God kennen. Houd hieraan vast en je zult geleidelijk aan het pad naar vervolmaking door de Heilige Geest binnengaan. Hoe stiller je hart voor God kan zijn, hoe ontvankelijker en gevoeliger je geest zal zijn, en hoe beter je geest de werking van de Heilige Geest kan waarnemen. Zo zal je relatie met God ook steeds beter worden. Er ontstaat een goede relatie met een stevig fundament tussen mensen als ze hun hart aan God geven. Die relatie komt niet door menselijke inspanning tot stand. Als mensen God niet in hun hart hebben, zijn interpersoonlijke relaties tussen mensen alleen op het vlees gebaseerd. Ze geven zich ongepast over aan lust. God verfoeit en heeft een hekel aan dergelijke relaties. Als je zegt dat je geest is geraakt, maar je alleen wilt omgaan met mensen die je aantrekken, die je hoog acht, en je een andere zoeker links laat liggen die je niet aantrekt, tegen wie je een vooroordeel hebt, dan bewijst dat des te meer dat je vooral op emoties afgaat en helemaal geen goede relatie met God hebt. Je probeert God te bedriegen en je eigen kwade kant te verdoezelen. Ook al kun je enig begrip overbrengen maar je hebt verkeerde intenties, dan is alles wat je doet alleen maar goed volgens menselijke maatstaven. God zal je niet prijzen – je handelt naar het vlees, niet naar de last van God. Alleen als je je hart stil kunt maken voor God en goed kunt omgaan met allen die God liefhebben, kan God je gebruiken. Hoe je dan ook met anderen omgaat, zo doe je dat in elk geval niet volgens de filosofieën van mensen. Je leeft dan voor God en bent Zijn last indachtig. Hoeveel van dergelijke mensen zijn er onder jullie? Is je relatie met anderen echt goed? Op welk fundament is die relatie gebaseerd? Hoeveel filosofieën van mensen houd je erop na? Heb je er afstand van gedaan? Als je hart zich niet volledig tot God kan keren, ben je niet van God – dan kom je van Satan en uiteindelijk zul je bij Satan terugkeren. Je bent dan niet waardig om onder Gods volk te worden gerekend. Al deze dingen moet je zorgvuldig in overweging nemen.

Vorige:In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

Volgende:Een normaal geestelijk leven brengt mensen op het goede pad

Gerelateerde media