De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in de praktijk brengen

Gods werk en woord zijn bedoeld om een verandering in jullie gezindheid te bewerkstelligen. Zijn doel is niet louter dat jullie Zijn werk en woord begrijpen en kennen, en het daarbij te laten. Jullie hebben de capaciteit om te ontvangen en zouden het woord van God zonder moeite moeten kunnen begrijpen. Omdat Gods woord is geschreven in menselijke taal die uiterst eenvoudig te begrijpen is. Jullie kunnen bijvoorbeeld weten wat God jullie wil laten begrijpen en in praktijk wil laten brengen. Daar zou ieder normaal mens met het vermogen tot inzicht toe in staat moeten zijn. Wat God nu zegt, is bijzonder helder en duidelijk. God wijst op vele dingen die mensen niet hebben overwogen en op de uiteenlopende toestanden van de mens. Zijn woorden omvatten alles, zo duidelijk als het licht van de volle maan. Mensen begrijpen nu dus vele dingen. Wat zij tekort komen is het in praktijk brengen van Zijn woord. Mensen moeten alle aspecten van de waarheid in detail ervaren en zich er nog verder in gaan verdiepen. Ze moeten niet alleen passief tot zich nemen wat ze aangeboden krijgen, anders zijn ze niet veel meer dan klaplopers. Ze kennen Gods woord, maar leven er niet naar. Dergelijke mensen hebben de waarheid niet lief en gaan uiteindelijk ten onder. Met een stijl als Petrus in de jaren 90 kunnen en moeten jullie allemaal het woord van God in praktijk brengen, echt in jullie ervaringen opgaan en nog meer en dieper verlichting krijgen in jullie samenwerking met God. Zo maken jullie aanspraak op nog meer hulp in jullie leven. Als jullie wel veel in Gods woord lezen maar alleen de betekenis van de tekst begrijpen en geen kennis uit de eerste hand van Gods woord hebben door praktische ervaringen, kennen jullie Gods woord niet echt. Gods woord is dan wat jou betreft niet levend, maar niets dan dode letters. En als je je alleen aan dode letters vastklampt, kun je de essentie van Gods woord niet vatten. Je zult dan evenmin Zijn wil begrijpen. Alleen wanneer je Zijn woord daadwerkelijk in je leven ervaart, zal de geestelijke betekenis van Gods woord zich aan je ontvouwen. Alleen door ervaring kun je de geestelijke betekenis van vele waarheden vatten. Alleen door ervaring kun je de verborgenheden van Gods woord ontsluiten. Als je er niet naar leeft, dan maakt het niet uit hoe duidelijk Zijn woord is. Je houdt je dan alleen vast aan holle letters en leerstellingen, die voor jou godsdienstige regels zijn geworden. Deden de farizeeën dat ook niet? Als jullie Gods woord in praktijk brengen en ervaren, krijgt het praktische betekenis voor jullie. Als jullie er niet naar willen leven, is Gods woord voor jullie niet veel meer dan de legende van de derde hemel. Geloven in God is in feite het proces dat jullie Zijn woord ervaren en door Hem gewonnen worden. Duidelijker gesteld: geloven in God is kennis en begrip van Zijn woord hebben, en Zijn woord ervaren en eruit leven. Dat is wat jullie geloof in God werkelijk betekent. Als jullie in God geloven en op het eeuwige leven hopen zonder naar het woord van God als iets ín jullie te willen leven, zijn jullie dwaas. Dat is hetzelfde als naar een feest gaan en alleen kijken wat er aan eten is zonder er iets van te proeven. Is zo iemand niet dwaas?

De waarheid die de mens in bezit moet hebben, is in het woord van God te vinden. Die waarheid is nuttiger dan wat ook en komt de mensheid het meest ten goede. Jullie lichaam heeft dat medicijn en die voeding nodig. De mens krijgt door die waarheid zijn normale menselijkheid terug. Iedereen zou er vol van moeten zitten. Hoe meer jullie Gods woord in praktijk brengen, hoe sneller jullie leven zal opbloeien. Hoe meer jullie Gods woord in praktijk brengen, hoe duidelijker de waarheid wordt. Naarmate jullie gestalte groeit, zullen jullie de dingen van de geestelijke wereld duidelijker zien. Jullie zullen dan sterker staan om Satan te overwinnen. Veel van de waarheid die jullie niet begrijpen, zal duidelijk worden wanneer jullie het woord van God in praktijk brengen. De meeste mensen vinden het genoeg als ze de tekst van Gods woord begrijpen. Ze richten hun aandacht op kennis van leerstellingen zonder de diepte ervan in de praktijk te ervaren. Is dat niet de wijze van de farizeeën? Hoe kan de zinsnede ‘Het woord van God is leven’ dan voor hen opgaan? Alleen wanneer de mens het woord van God in praktijk brengt, kan zijn leven werkelijk tot bloei komen. Het komt niet tot wasdom door simpelweg Zijn woord te lezen. Als je meent dat puur en alleen begrip van Gods woord volstaat om leven te hebben, om tot wasdom te komen, dan begrijp je het verkeerd. Je begrijpt Gods woord pas echt wanneer je de waarheid in praktijk brengt. Je moet ook beseffen dat je ‘de waarheid alleen kunt begrijpen door ernaar te handelen’. Je kunt vandaag na het lezen van Gods woord wel zeggen dat je Gods woord kent, maar je kunt niet zeggen dat je het begrijpt. Sommigen beweren dat je de waarheid alleen in praktijk kunt brengen als je die eerst begrijpt. Maar dat is slechts ten halve waar en niet helemaal juist. Voordat je een waarheid kent, heb je die waarheid nog niet ervaren. Voelen dat je iets wat je in een preek hoort begrijpt, is niet werkelijk begrijpen, het is slechts het hebben van de letterlijke woorden van de waarheid, wat niet hetzelfde is als de ware betekenis ervan begrijpen. Oppervlakkige kennis van de waarheid betekent nog niet dat je die echt begrijpt of inziet. De werkelijke betekenis van de waarheid komt door die te ervaren. Je kunt de waarheid dus alleen begrijpen door die te ervaren. En alleen door de waarheid te ervaren, kun je de verborgen elementen ervan vatten. De diepte van de waarheid ervaren, is de enige manier om de connotaties ervan te vatten, de essentie ervan te begrijpen. Je kunt dus overal heengaan met de waarheid, maar als er in jou geen waarheid is, denk dan niet dat je je familie kunt overtuigen, laat staan gelovige mensen. Zonder de waarheid ben je als dwarrelende sneeuw. Maar met de waarheid kun je gelukkig en vrij zijn. Niemand kan je dan aanvallen. Hoe overtuigend een theorie ook is, de waarheid staat onwankelbaar vast. Met de waarheid kan de wereld zelf heen en weer worden geslingerd, en bergen en zeeën worden verplaatst. Maar een gebrek aan de waarheid leidt tot de ondergang door maden. Dat staat gewoon vast.

Het gaat er nu vooral om de waarheid eerst te leren kennen, dan in praktijk te brengen en je zelf verder met de werkelijke betekenis van de waarheid te omgorden. Dat moet je doel zijn: anderen niet alleen je woorden laten navolgen maar ze bovenal je daden laten navolgen. Alleen daarin kun je iets van betekenis vinden. Wat je ook overkomt, wie je ook tegenkomt, alleen met de waarheid kun je pal staan. Het woord van God brengt de mens leven, niet de dood. Als je na het lezen van Gods woord niet tot leven komt maar nog steeds dood bent, mankeert er iets aan jou. Als je na enige tijd veel van Gods woord hebt gelezen en veel praktische preken hebt gehoord, maar dan nog steeds in een doodse staat verkeert, dit bewijst dan dat je niet iemand bent die de waarheid op waarde schat en dat je evenmin iemand bent die op zoek is naar de waarheid. Als jullie werkelijk zoeken naar het winnen van God, zouden jullie niet vooral bezig zijn met hoogdravende leerstellingen en die aan anderen leren, maar met het ervaren van Gods woord. Jullie zouden de waarheid dan vooral in praktijk brengen, daar zouden jullie op dit moment mee bezig moeten zijn, toch?

God heeft beperkt de tijd om Zijn werk in de mens te doen. Wat kan het resultaat dus zijn als je niet met Hem meewerkt? Waarom wil God dat jullie Zijn woord altijd in praktijk brengen zodra jullie die begrijpen? Dat komt omdat God Zijn woorden aan jullie heeft geopenbaard en de volgende stap is dat jullie er daadwerkelijk naar te gaan handelen. Brengen jullie deze woorden in praktijk, dan zal God jullie verlichten en leiden. Zo zit dat. Het woord van God is bedoeld om mensen tot bloei te laten komen in hun leven zonder afwijkingen of negativiteit te veroorzaken. Je zegt dat je Gods woord hebt gelezen en in praktijk hebt gebracht, maar je hebt nog geen enkele werking van de Heilige Geest ontvangen. Wat je zegt, kan alleen een kind voor de gek houden. Mensen weten niet of je bedoelingen zuiver zijn, maar denk je dat God dat niet weet? Hoe kan het dat anderen het woord van God in praktijk brengen en door de Heilige Geest worden verlicht, terwijl jij Zijn woord in praktijk brengt en niet door de Heilige Geest wordt verlicht? Is God emotioneel? Als je bedoelingen oprecht zuiver zijn en je meewerkt, zal Gods Geest bij je zijn. Waarom willen sommige mensen altijd in het middelpunt staan en plaatst God ze toch niet in een hoge positie om de kerk te leiden? Waarom vervullen sommige mensen gewoon hun taak en krijgen ze zonder het te beseffen Gods goedkeuring? Hoe kan dat? God onderzoekt de schuilhoeken van het hart van de mens. Iemand die de waarheid zoekt, moet dat met zuivere bedoelingen doen. Mensen die geen zuivere bedoelingen hebben kunnen niet standhouden. In de kern is jullie doel Gods woord in jullie te laten uitwerken. Met andere woorden, het gaat erom Gods woord echt te begrijpen als jullie het in praktijk brengen. Misschien is jullie capaciteit om Gods woord te ontvangen maar gering, maar wanneer jullie het woord van God in praktijk brengen, kan Hij jullie gebrekkige capaciteit om te ontvangen compenseren. Jullie moeten dus niet alleen veel waarheden kennen, maar er ook naar handelen. Dat is de grootste focus die niet te negeren valt. Jezus heeft ook veel geleden in zijn 33,5 jaar op aarde, omdat Hij de waarheid in praktijk bracht. Waarom staat er altijd in de teksten dat Hij werd vervolgd? Het is omdat Hij de waarheid uitoefende en Gods wil deed dat Hij veel heeft geleden. Hij heeft veel geleden omdat Hij de waarheid in praktijk bracht en de wil van God deed. Hij had dat lijden niet ondergaan als Hij de waarheid had gekend zonder die in praktijk te brengen. Had Jezus de leringen van de Joden gevolgd, had Hij de farizeeën gevolgd, dan zou Hij niet zo hebben geleden. Jullie kunnen van Jezus’ leven leren dat het effect van Gods werk op de mens op diens medewerking berust. Dat is iets wat jullie moeten inzien. Zou Jezus zo aan het kruis hebben geleden als Hij de waarheid niet in praktijk had gebracht? Had Hij zo’n droevig gebed kunnen uiten als Hij niet overeenkomstig Gods wil had gehandeld? Daarom zouden jullie moeten lijden omwille van het uitoefenen van de waarheid; dit is het soort lijden dat men zou moeten dragen.

Vorige:Over het gebruik door God van de mens

Volgende:Iemand die redding ontvangt, is bereid om de waarheid in praktijk te brengen

Gerelateerde media