Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen

Hoeveel heb jij God vandaag gewoon lief? En hoeveel precies weet je gewoon van alles wat God in je heeft gedaan? Dit zijn de dingen die je moet leren. Wanneer God op aarde aankomt, is alles wat Hij in de mens doet en de mens laat zien, om reden dat de mens Hem zal liefhebben en Hem werkelijk zal kennen. Dat de mens in staat is om voor God te lijden en in staat is geweest om zover te komen, is in één opzicht, omwille van de liefde van God en in een ander opzicht vanwege Gods redding; bovendien, is het vanwege het werk van oordeel en tuchtiging dat God in de mens heeft uitgevoerd. Als jullie zonder het oordeel, de tuchtiging en de beproevingen van God zijn en als God jullie niet heeft laten lijden, dan houden jullie, om eerlijk te zijn, niet echt van God. Hoe groter Gods werk in de mens en hoe groter het lijden van de mens is, hoe meer het kan aantonen hoe zinvol Gods werk is en hoe meer het hart van de mens in staat is om echt van God te houden. Hoe leer je hoe je God liefhebt? Zonder pijniging en loutering, zonder pijnlijke beproevingen – en als bovendien, alles wat God aan de mens gaf gratie, liefde en genade was – zou je dan in staat zijn om de ware liefde voor God te verkrijgen? Aan de ene kant leert de mens tijdens zijn beproevingen zijn tekortkomingen kennen en ziet hij dat hij onbetekenend, verachtelijk en nederig is, dat hij niets heeft en niets is; aan de andere kant creëert God tijdens Zijn beproevingen verschillende omgevingen voor de mens die de mens beter in staat stellen om de liefelijkheid van God te ervaren. Hoewel de pijn groot en soms onoverkomelijk is en het zelfs het niveau bereikt van verpletterend verdriet, ziet de mens, na dit ervaren te hebben, hoe liefdevol Gods werk in hem is en alleen op deze basis is de ware liefde voor God in de mens geboren. Vandaag de dag ziet de mens dat hij slechts met de genade, liefde en barmhartigheid van God, niet in staat is om zichzelf echt te kennen en nog minder in staat is om het wezen van de mens te kennen. Alleen door zowel de loutering als het oordeel van God, kan de mens tijdens zo’n loutering zijn tekortkomingen kennen en weten dat hij niets heeft. De liefde van de mens voor God is dus gebouwd op het fundament van de loutering en het oordeel van God. Als je alleen geniet van de genade van God, met een vreedzaam gezinsleven of materiële zegeningen, dan heb je God niet gewonnen en kan je geloof in God niet als succesvol worden beschouwd. God heeft reeds één fase van het werk van genade in het vlees uitgevoerd en heeft reeds materiële zegeningen aan de mens gegeven, maar de mens kan niet slechts alleen met genade, liefde en barmhartigheid vervolmaakt worden. In de ervaringen van de mens ontmoet hij een deel van Gods liefde en ziet de liefde en genade van God, maar toch na dit gedurende een tijdsbestek ervaren te hebben, ziet hij dat Gods genade en Zijn liefde en barmhartigheid, niet in staat zijn om de mens te vervolmaken en niet in staat zijn om dat te onthullen wat verdorven is in de mens, noch zijn ze in staat om de mens te bevrijden van zijn verdorven gezindheid, of zijn liefde en geloof te vervolmaken. Gods werk van genade was het werk van één periode en men kan niet afgaan op het genieten van Gods genade om zodoende God te kennen.

Waardoor is Gods vervolmaking van de mens bereikt? Door Zijn rechtvaardige gezindheid. Gods gezindheid bestaat in de eerste plaats uit rechtvaardigheid, toorn, majesteit, oordeel en vloek en Zijn vervolmaking van de mens komt voornamelijk door oordeel. Sommige mensen begrijpen het niet en vragen waarom het is dat God alleen in staat is om de mens volmaakt te maken door oordeel en vloek. Ze zeggen: “Als God er was om de mens te vervloeken, zou de mens dan niet sterven? Als God de mens zou oordelen, zou de mens dan niet veroordeeld worden? Hoe kan hij dan nog steeds volmaakt worden gemaakt?” Dat zijn de woorden van mensen die het werk van God niet kennen. Wat God vervloekt is de ongehoorzaamheid van de mens en wat Hij oordeelt zijn de zonden van de mens. Hoewel Hij hard en zonder enige gevoeligheid spreekt, openbaart Hij alles wat zich in de mens bevindt en door deze strenge woorden openbaart Hij dat wat wezenlijk is in de mens, maar door een dergelijk oordeel geeft Hij de mens een diepgaande kennis van het wezenlijke van het vlees en aldus onderwerpt de mens zich aan gehoorzaamheid aan God. Het vlees van de mens is zondig en van Satan, het is ongehoorzaam en het onderwerp van Gods tuchtiging en dus, om de mens zichzelf te laten kennen, moeten de woorden van Gods oordeel hem overkomen en moet er elke vorm van loutering worden toegepast; alleen dan kan Gods werk effectief zijn.

Uit de woorden van God kan worden afgeleid dat Hij het vlees van de mens reeds heeft veroordeeld. Zijn deze woorden dan de vloekwoorden? De woorden die door God worden gesproken onthullen de ware kleuren van de mens en middels zo’n onthulling wordt hij beoordeeld en wanneer hij ziet dat hij niet in staat is Gods wil tevreden te stellen, voelt hij innerlijk verdriet en spijt, voelt hij dat hij zo veel verschuldigd is aan God en onvoldoende is naar Gods wil. Er zijn tijden dat de Heilige Geest je van binnenuit disciplineert en deze discipline komt van Gods oordeel. Er zijn tijden dat God je verwijt en Zijn aangezicht voor je verbergt, wanneer Hij geen acht op jou slaat, niet in je werkt en je zonder geluid tuchtigt om je te louteren. Gods werk in de mens is in de eerste plaats om Zijn rechtvaardige gezindheid duidelijk te maken. Welke getuigenis van God draagt de mens uiteindelijk? Hij getuigt dat God de rechtvaardige God is, dat Zijn gezindheid rechtvaardigheid, toorn, tuchtiging en oordeel is. De mens getuigt van de rechtvaardige gezindheid van God. God gebruikt Zijn oordeel om de mens volmaakt te maken, Hij heeft de mens liefgehad en de mens gered, maar hoeveel is er vervat in Zijn liefde? Er is oordeel, majesteit, toorn en vloek. Hoewel God de mens in het verleden heeft vervloekt, heeft Hij de mens niet volledig in de bodemloze put geworpen, maar heeft dat middel gebruikt om het geloof van de mens te louteren; Hij heeft de mens niet ter dood gebracht, maar heeft gehandeld om zodoende de mens volmaakt te maken. Het wezenlijke van het vlees is dat wat van Satan is - God zei het precies goed – maar de door God uitgevoerde feiten zijn niet voltooid volgens Zijn woorden. Hij vervloekt je zodat je Hem zou kunnen liefhebben en opdat je het wezenlijke van het vlees zou kennen. Hij tuchtigt je zodat je wellicht ontwaakt, om je in staat te stellen de tekortkomingen in jezelf te kennen en de volslagen onwaardigheid van de mens te kennen. Dus, Gods vloeken, Zijn oordeel, Zijn majesteit en toorn, zijn allemaal om de mens volmaakt te maken. Alles wat God vandaag de dag doet en de rechtvaardige gezindheid die Hij in jullie duidelijk maakt, is allemaal om de mens te vervolmaken en zodanig is de liefde van God.

Volgens de traditionele opvattingen van de mens, gelooft hij dat Gods liefde Zijn genade, barmhartigheid en sympathie voor de zwakheid van de mens inhoudt. Hoewel deze dingen ook de liefde van God zijn, zijn ze te eenzijdig en vormen ze niet het primaire middel waarmee God de mens volmaakt maakt. Soms beginnen mensen net in God te geloven, vanwege ziekte. Deze ziekte is Gods genade voor jou; zonder deze, zou je niet in God geloven en als je niet in God geloofde, zou je niet zo ver zijn gekomen en dus, is zelfs deze genade de liefde van God. In de tijd van het geloof in Jezus, deden mensen veel dat niet geliefd was door God omdat ze de waarheid niet begrepen, maar God heeft liefde en genade en Hij heeft de mens zo ver gebracht. Hoewel de mens niets begrijpt, laat God de mens toch toe om Hem te volgen en heeft Hij de mens bovendien naar het heden geleid. Is dit niet de liefde van God? Wat geopenbaard wordt in Gods gezindheid is de liefde van God – dit is absoluut waar! Toen de bouw van de kerk zijn hoogtepunt bereikte, voerde God de stap van het werk van de dienstdoeners uit en wierp de mens in de bodemloze put. De woorden van de tijd van de dienstdoeners waren allemaal vloeken: de vloeken van je vlees, de vloeken van je verdorven satanische gezindheid en de vervloekingen van de dingen van jou die Gods wil niet vervullen. Het werk dat door God in die stap werd uitgevoerd, werd gemanifesteerd als majesteit, waar God kort daarna de stap van tuchtiging uitvoerde en toen kwam de beproeving van de dood. In dat werk zag de mens de toorn, majesteit, oordeel en tuchtiging van God, maar hij zag ook Gods genade en Zijn liefde en barmhartigheid. Alles wat God deed en alles wat gemanifesteerd was als Zijn gezindheid, was de liefde voor de mens en alles wat God deed maakte het mogelijk om aan de behoeften van de mens te voldoen. Hij deed het om zodoende de mens volmaakt te maken en Hij voorzag de mens in overeenstemming met diens gestalte. Als God dit niet had gedaan, zou de mens niet in staat zijn om voor God te verschijnen en zou geen enkele manier hebben om het ware gezicht van God te kennen. Vanaf het moment dat de mens voor het eerst in God begon te geloven tot nu toe, heeft God de mens geleidelijk aan voorzien in overeenstemming met de gestalte van de mens, zodat de mens Hem innerlijk geleidelijk aan heeft leren kennen. Nu we echter tot de dag van vandaag zijn gekomen, beseft de mens hoe wonderlijk het oordeel van God is. De stap van het werk van de dienstdoeners was de eerste verbreiding van de vloek vanaf de schepping tot heden. De mens was vervloekt tot de bodemloze put. Als God dat niet had gedaan, zou de mens vandaag geen ware kennis van God hebben. Het was alleen door de vloek van God dat de mens officieel op Zijn gezindheid stuitte. Door de beproeving van de dienstdoeners werd de mens ontmaskerd. Hij zag dat zijn loyaliteit onaanvaardbaar was, dat zijn gestalte te klein was, dat hij niet in staat was om Gods wil tevreden te stellen en dat zijn aanspraken om God altijd tevreden te stellen niets meer waren dan woorden. Hoewel God de mens vervloekte tijdens de stap van het werk van de dienstdoeners, was die stap van Gods werk geweldig, vanuit de huidige tijd bezien. Het bracht een grote ommekeer voor de mens teweeg en een grote verandering in z’n levensgezindheid. Vóór de tijd van de dienstdoeners, begreep de mens niets van het najagen van het leven, wat het betekent om in God te geloven, of van de wijsheid van Gods werk, noch begreep hij dat Gods werk de mens kan testen. Vanaf de tijd van de dienstdoeners tot en met vandaag, ziet de mens hoe wonderbaarlijk het werk van God is, het is ondoorgrondelijk voor de mens en hij kan zich met zijn hersenen niet voorstellen hoe God werkt en ziet ook hoe klein zijn gestalte is en dat te veel van hem ongehoorzaam is. Toen God de mens vervloekte, was het om zodoende een effect te bereiken en heeft Hij de mens niet ter dood gebracht. Hoewel Hij de mens vervloekte, deed Hij dat met woorden en de mens onderging Zijn vloeken niet echt, want wat God vervloekte was de ongehoorzaamheid van de mens en dus, waren de woorden van Zijn vloeken ook om de mens volmaakt te maken. Of God de mens nou oordeelt of vervloekt, beide maken de mens volmaakt: beide zijn om zodoende wat onzuiver is in de mens volmaakt te maken. Op deze manieren wordt de mens gelouterd en wordt datgene wat er aan de mens ontbreekt volmaakt gemaakt door Zijn woorden en werk. Elke stap in Gods werk, of het nu gaat om harde woorden of oordeel of tuchtiging, vervolmaakt de mens en is absoluut passend. Door de eeuwen heen heeft God nooit werk gedaan zoals dit. Heden werkt Hij in jullie, zodat jullie Zijn wijsheid hebben gewaardeerd. Hoewel jullie van binnen wat pijn hebben geleden, voelen jullie harten standvastig en in vrede. Het is jullie zegen om te kunnen genieten van deze fase van het werk van God. Ongeacht wat jullie in de toekomst kunnen bereiken, is alles liefde wat jullie vandaag de dag zien van Gods werk in jullie. Als de mens Gods oordeel en loutering niet ervaart, zullen zijn daden en vurigheid altijd aan de buitenkant zijn en zal zijn gezindheid altijd onveranderd blijven. Telt dit als door God gewonnen zijn? Hoewel er nog steeds veel is dat arrogant en verwaand is in de mens, is de gezindheid van de mens tegenwoordig veel stabieler dan voorheen. Het behandelen van jou door God, is om je te redden en hoewel je op dat moment misschien wat pijn voelt, zal de dag komen dat er een verandering in je gezindheid optreedt. Op dat moment zul je terugkijken en zien hoe wijs het werk van God is en dat zal zijn wanneer je in staat bent om Gods wil werkelijk te begrijpen. Tegenwoordig zijn er sommige mensen die zeggen dat ze Gods wil begrijpen, maar dat is niet al te realistisch. In feite spreken ze onwaarheden, omdat ze op dit moment nog moeten begrijpen of de wil van God nou is om de mens te redden of te vervloeken. Misschien kun je het nu niet duidelijk zien, maar de dag zal komen wanneer je ziet dat de dag van Gods verheerlijking is aangebroken en je ziet hoe zinvol het is om God lief te hebben, zodat je kennis zult krijgen betreffende het menselijk leven en je vlees dat zal leven in de wereld van de liefdevolle God, betreffende je geest die zal worden bevrijd, je leven dat vol zal zijn van vreugde en dat je altijd dicht bij God zult blijven en altijd naar God zult kijken. Op dat moment zul je echt weten hoe waardevol het werk van God vandaag de dag is.

Tegenwoordig hebben de meeste mensen die kennis niet. Ze geloven dat het lijden zonder waarde is, ze worden verworpen door de wereld, hun leven thuis is in moeilijkheden, ze zijn niet geliefd door God en hun vooruitzichten zijn somber. Het lijden van sommige mensen bereikt een hoogtepunt en hun gedachten keren zich tot de dood. Dit is niet de ware liefde voor God. Zulke mensen zijn lafaards, ze hebben geen doorzettingsvermogen, ze zijn zwak en machteloos! God verlangt ernaar dat de mens Hem liefheeft, maar hoe meer men van Hem houdt, hoe groter het lijden van de mens is en hoe meer men van Hem houdt, hoe zwaarder de beproevingen van de mens zijn. Als je van Hem houdt zal elke vorm van lijden je overkomen en als je dat niet doet, dan zal misschien alles voor je soepel verlopen en zal alles vredig om je heen zijn. Wanneer je van God houdt, zul je voelen dat er veel om je heen onoverkomelijk is en omdat je gestalte te klein is, zul je gelouterd worden. Bovendien ben je niet in staat om God tevreden te stellen en je zult altijd het gevoel hebben dat Gods wil te verheven is, dat het buiten het bereik van de mens ligt. Vanwege dit alles zul je worden gelouterd. Omdat er veel zwakheid in je is en veel dat niet in staat is om de wil van God te bevredigen, zul je van binnen gelouterd worden. Toch moeten jullie duidelijk zien dat zuivering alleen wordt bereikt door loutering. Dus, moeten jullie tijdens deze laatste dagen een getuigenis aan God afleggen. Ongeacht hoe groot jullie lijden is, moeten jullie tot het uiterste einde toe doorgaan en zelfs bij jullie laatste ademhaling, moeten jullie nog steeds trouw zijn aan God en aan de genade van God; alleen dit is God echt liefhebben en alleen dit is de sterke en klinkende getuigenis. Wanneer Satan je verleidt, zou je moeten zeggen: “Mijn hart behoort God toe en God heeft me al gewonnen. Ik kan u niet tevreden stellen – ik moet alles inzetten om God tevreden te stellen.” Hoe meer je God tevreden stelt, hoe meer God je zegent. Eveneens zul je ook geloof en vastberadenheid hebben naarmate de kracht van je liefde voor God groter is en zul je voelen dat niets waardevoller of betekenisvoller is dan een leven dat besteed is aan het liefhebben van God. Men kan zeggen dat de mens alleen maar God hoeft lief te hebben om zonder verdriet te zijn. Er zijn echter tijden dat je vlees zwak is en je omringd wordt door vele echte problemen. Gedurende deze tijden zul je echt vertrouwen op God en in je geest zul je worden getroost en zul je zekerheid voelen en voelen dat je iets hebt waarop je kunt vertrouwen. Op deze manier zul je in staat zijn om vele situaties te overwinnen en zul je dus niet klagen over God vanwege de angst waaraan je lijdt. Je zult willen zingen, dansen en bidden, samenkomen en communiceren, om aan God te denken en je zult voelen dat alle mensen, zaken en dingen om je heen die door God zijn georganiseerd passend zijn. Als je niet van God houdt zal alles waar je naar kijkt je irriteren, niets zal plezierig zijn in je ogen. In je geest zul je niet vrij zijn maar onderdrukt, je hart zal altijd klagen over God en je zult altijd het gevoel hebben dat je zoveel kwelling ondergaat en dat het zo onrechtvaardig is. Als je niet geluk najaagt, maar nastreeft om God tevreden te stellen en niet te worden beschuldigd door Satan, dan zal een dergelijke navolging je grote kracht geven om God lief te hebben. De mens is in staat om alles uit te voeren wat door God wordt uitgesproken en alles wat hij doet is in staat om God tevreden te stellen. Dit is wat het betekent om met realiteit vervuld te zijn. Het streven naar de tevredenheid van God, is de liefde van God gebruiken om Zijn woorden in praktijk te brengen, ongeacht de tijd – zelfs als anderen zonder kracht zijn – is er binnen in jou nog steeds een hart dat God liefheeft, dat diep smacht naar God en God mist. Dit is een ware gestalte. Hoe groot je gestalte is, hangt af van hoe geweldig je liefde voor God is, of je in staat bent om standvastig te zijn wanneer je getest wordt, of je zwak bent wanneer een bepaalde situatie op je afkomt en of je bij je standpunt kunt blijven wanneer je broeders en zusters je afwijzen. Als de komende feiten zich voordoen, zullen ze aantonen hoe jouw liefde voor God eruit ziet. Veel van Gods werk laat zien dat God echt van de mens houdt, het is gewoon zo, dat de ogen van de menselijke geest nog volledig geopend moeten worden en hij niet in staat is, om veel van het werk van God, de wil van God en de vele dingen van God die heerlijk zijn, te doorzien. De mens heeft te weinig ware liefde voor God. Je hebt al die tijd in God geloofd en heden heeft God alle middelen om te ontsnappen afgesneden. Realistisch gesproken heb je geen andere keuze dan het juiste pad te nemen, het juiste pad waarop je bent geleid door het harde oordeel en de opperste redding van God. Pas na het ervaren van ontbering en loutering weet de mens dat God liefelijk is. Tot op de dag van vandaag kan door opgedane ervaringen worden gezegd dat de mens een deel van Gods liefelijkheid heeft leren kennen, maar dit is nog steeds niet genoeg, omdat de mens zoveel tekort schiet. Hij moet meer van Gods wonderbaarlijke werk ervaren en meer van al de loutering door het lijden dat door God is uiteengezet. Alleen dan kan de levensgezindheid van de mens worden veranderd.

Vorige: Degenen die vervolmaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan

Volgende: Alleen houden van God is werkelijk geloven in God

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Wat is jouw begrip van God?

Mensen geloven al heel lang in God, toch hebben de meesten geen begrip van dit woord ‘God’. Ze volgen gewoon de meute zonder verder benul....

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek

Neem contact op via Messenger