Alleen houden van God is werkelijk geloven in God

Nu jullie God willen kennen en liefhebben, moeten jullie lijden doorstaan en geraffineerd worden. Daarnaast moeten jullie een prijs betalen. Geen les gaat dieper dan van God te leren houden en je kunt zeggen dat de les die men leert van een leven van geloof is hoe je van God moet houden. Dat wil zeggen: als je gelooft in God, moet je van Hem houden. Als je alleen in God gelooft, maar niet van Hem houdt, de kennis van God niet hebt verkregen en nooit van God hebt gehouden met een waarachtige liefde die vanuit je binnenste komt, dan is je geloof in God vruchteloos. Als je in God gelooft, maar niet van Hem houdt, dan leef je tevergeefs en dan leid je het meest armzalige leven dat er bestaat. Als je je hele leven lang nooit van God hebt gehouden of Hem hebt behaagd, wat is dan de zin van je leven? En wat is dan de zin van je geloof in God? Is dat geen verspilde energie? Dat betekent dus dat als mensen in God moeten geloven en Hem dienen lief te hebben, zij ook een prijs moeten betalen. In plaats van zich aan de buitenkant op een bepaalde manier te gedragen, moeten ze diep in hun hart op zoek naar ware inzicht gaan. Als je graag danst en zingt, maar je kunt de waarheid niet in praktijk brengen, kun je dan zeggen dat je van God houdt? Als je van God houdt, moet je Zijn wil zoeken in alles. Als er iets met je gebeurt, moet je in je binnenkamer gaan, zoeken naar Gods wil en proberen te zien wat Zijn wil is met betrekking tot hetgeen je overkomen is: welk doel heeft Hij met jou en hoe moet je bewust zijn van Zijn wil. Bijvoorbeeld: er gebeurt iets waardoor je lijden hebt te verduren. Op dat moment moet je begrijpen wat Gods wil is en hoe je bewust kunt zijn van Zijn wil. Je moet niet aan jezelf denken. Schuif jezelf eerst terzijde. Niets is zo ellendig als het vlees. Probeer God te behagen en vervul je plicht. Met zulke gedachten brengt God je verlichting en zal je hart rust vinden. Of het nu groot of klein is, als er iets met je gebeurt, moet je jezelf eerst terzijde schuiven en het vlees beschouwen als het meest lage van alles. Hoe meer je aan het vlees tegemoetkomt, hoe meer het je vrijheid de weg staat. Als je er nu voor zwicht, zal het de volgende keer om meer vragen. Naarmate dit voortduurt, gaan mensen steeds meer van het vlees houden. Het vlees heeft altijd buitensporige verlangens. Het verlangt altijd dat je eraan tegemoetkomt en dat je het van binnen koestert. Dat kan zijn in wat je eet, wat je draagt, of in je opvliegendheid, of toegeven aan je zwakheden en luiheid. … Hoe meer je het vlees behaagt, hoe groter zijn verlangens worden en hoe losbandiger het wordt. Ooit komt het zover dat men diepere opvattingen laat verankeren in het vlees, dat men God ongehoorzaam is, men zichzelf gaat verhogen en men gaat twijfelen aan het werk van God. Hoe meer je aan het vlees tegemoetkomt, hoe zwakker het vlees wordt. Je zult vinden dat niemand rekening houdt met je zwakheden. Je denkt dat God te ver is gegaan en je zult zeggen: hoe kan God zo wreed zijn? Waarom geeft Hij mensen geen rustpauze? Wanneer mensen te toegeeflijk zijn aan het vlees en het te zeer koesteren, zullen ze zichzelf uiteindelijk verwoesten. Als je echt van God houdt en het vlees niet behaagt, dan zul je zien dat alles wat God doet zo goed is en dat Zijn vloek over jouw rebellie en oordeel over jouw ongerechtigheid zo gerechtvaardigd is. Er zullen tijden komen waarin God je kastijdt en disciplineert en een omgeving creëert om je in te tomen. Zo wil Hij je dwingen om tot Hem te komen en je zult altijd ervaren dat wat God doet, geweldig is. Op die manier voelt het alsof er nauwelijks pijn is en ervaar je Gods liefelijkheid. Als je toegeeft aan de zwakheid van het vlees en zegt dat God te ver gaat, zul je altijd pijn ervaren, depressief zijn en zul je onzeker zijn van het werk van God. Bovendien lijkt het dan alsof God helemaal geen begrip heeft voor de zwakheid van de mens en zich niet bewust is van zijn moeilijkheden. Zodoende voel je je miserabel en alleen, alsof je een groot onrecht is aangedaan en dan zul je beginnen met klagen. Hoe meer je toegeeft aan de zwakheid van het vlees, hoe meer je vindt dat God te ver gaat, totdat het zo erg wordt dat je het werk van God gaat verloochenen, tegen Hem in opstand gaat komen en totaal ongehoorzaam zult zijn. Je moet dus tegen het vlees in opstand komen en er niet aan toegeven: “Mijn man (vrouw), kinderen, vooruitzichten, huwelijk, familie: deze doen er niet toe! Alleen God is in mijn hart en ik moet mijn best doen om Hem te behagen en niet het vlees.” Dit moet je voornemen zijn. Als dit altijd je vaste voornemen is, dan zul je, als je de waarheid in praktijk brengt en jezelf terzijde stelt, in staat zijn om het met maar weinig moeite zo te volbrengen. Er was eens een boer die een slang op de weg zag die stijf bevroren was. De boer tilde hem op en hield hem tegen zijn borst en toen de slang weer tot leven kwam, beet hij de boer dood. Het vlees van de mens is als de slang. In essentie wil het hun leven beschadigen en – als het volledig de vrije hand krijgt – verlies je je leven. Het vlees behoort aan Satan. Het heeft buitensporige verlangens. Het gaat alleen voor zichzelf. Het jaagt comfort en verkwisting na en wentelt zich om in luiheid en nietsdoen. Op een zeker moment, nadat je eraan tegemoet bent gekomen, zul je er uiteindelijk aan onderdoor gaan. Dat wil zeggen, als je er nu aan tegemoet komt, komt het de volgende keer om meer vragen. Het heeft altijd extravagante verlangens en eist nieuwe dingen op. Het vlees maakt misbruik van het feit dat je eraan toegeeft, zodat je het maar nog meer zult koesteren en gaat leven naar zijn comfort. Als je het niet overwint, zul je uiteindelijk jezelf verwoesten. Of je je leven kunt winnen voor God en wat je einde zal zijn, hangt af van hoe je je tegen het vlees verzet. God heeft je gered, verkozen en voorbestemd. Maar als je nu niet bereid bent om Hem te behagen, de waarheid in praktijk te brengen en tegen je eigen vlees in opstand te komen met een hart dat God echt liefheeft, zul je uiteindelijk jezelf te gronde richten en zodoende extreme pijn te verduren hebben. Als je altijd toegeeft aan het vlees, zal Satan je geleidelijk opslokken en geen leven voor je overlaten of aanraking van de Geest toelaten, totdat de dag komt dat je vanbinnen volledig duister zult zijn. Als je in duisternis wandelt, ben je door Satan gevangengenomen, heb je God niet meer in je hart en op dat moment zul je Gods bestaan ontkennen en Hem verlaten. Als mensen God dus lief willen hebben, moeten ze de prijs van pijn moeten betalen en ontberingen lijden. Het is niet nodig om uiterlijke vurigheid te vertonen, ontberingen te doorstaan, meer te lezen of heen en weer te rennen. In plaats daarvan moeten ze de dingen afleggen die in hen zijn; extravagante gedachten, eigenbelang, en hun eigen overwegingen, noties en bedoelingen. Dat is de wil van God.

Een onderdeel van Gods werk is ook het behandelen van de uiterlijke gezindheid van de mens; het behandelen van zijn uiterlijke, abnormale menselijkheid, of bijvoorbeeld zijn levensstijl en gebruiken, wegen en gewoonten, alsmede zijn uiterlijke praktijken en zijn vurigheid. Maar als Hij de mens vraagt om de waarheid in praktijk te brengen en zijn gezindheid te veranderen, wat vooral wordt behandeld zijn de beweegredenen en opvattingen die van binnen leven. Alleen het behandelen van je uiterlijke gezindheid, is niet moeilijk. Dat is als het vragen om niet te eten wat je lekker vindt, dat is nog eenvoudig. Maar datgene dat te maken heeft met de opvattingen binnenin je is niet zo gemakkelijk los te laten. Daarvoor is het nodig dat mensen ingaan tegen het vlees, een prijs betalen en lijden voor God. In het bijzonder geldt dit voor de bedoelingen van mensen. Vanaf het moment dat zij in God zijn gaan geloven, hebben mensen veel verkeerde bedoelingen gehad. Als je de waarheid niet in praktijk brengt, vind je dat al je beweegredenen juist zijn. Maar als er iets met je gebeurt, kom je erachter dat er veel verkeerde beweegredenen in je leven zijn. Dus, als God mensen volmaakt maakt, zorgt Hij ervoor dat ze beseffen dat er veel opvattingen in hen leven die hun kennis van God in de weg staan. Als je erkent dat je beweegredenen verkeerd zijn, als je in staat bent op te houden met het praktiseren volgens deze opvattingen en beweegredenen, en in staat bent van God getuigenis af te leggen en stevig op je plek te staan in alles wat je overkomt, bewijst dit dat je tegen het vlees bent ingegaan. Als je tegen het vlees ingaat, zul je onvermijdelijk een strijd van binnen voeren. Satan zal proberen en ervoor zorgen dat de mensen hem volgen, zal proberen en ervoor zorgen dat ze de opvattingen van het vlees volgen en de belangen van het vlees hooghouden. Maar Gods woorden zullen mensen van binnen verlichten en illumineren en op dat moment is het aan jou of je God of Satan volgt. God vraagt mensen om de waarheid in praktijk te brengen, hoofdzakelijk om de dingen die binnen in hen zijn te behandelen, om de gedachten en opvattingen die niet naar Gods hart zijn te behandelen. De Heilige Geest raakt mensen in hun hart, en verlicht en illumineert hen. Daarom is er een strijd achter alles wat er gebeurt: elke keer dat mensen de waarheid of de liefde voor God in de praktijk brengen, is er sprake van een hevige strijd. Hoewel in hun vlees alles op orde lijkt, is er in de diepten van hun hart een strijd van leven en dood gaande en pas na deze hevige strijd, na ontzaglijk veel reflectie wordt bepaald of er verlies is geleden of een overwinning is behaald. Men weet niet of er gelachen of gehuild moet worden. Aangezien veel van de beweegredenen in mensen verkeerd zijn, of anders omdat veel van Gods werk ingaat tegen hun opvattingen, wordt er achter de schermen een groot gevecht geleverd als mensen de waarheid in praktijk brengen. Voordat deze waarheid in de praktijk is gebracht, hebben mensen achter de schermen ontzettend veel tranen van verdriet gelaten toen zij hun zinnen erop hadden gezet om God te behagen. Vanwege deze strijd ondergaan mensen lijden en loutering, dit is het ware lijden. Als de strijd je tegemoetkomt en je werkelijk aan de kant van God staat, dan ben je in staat om God te behagen. Tijdens het beoefenen van de waarheid is het onvermijdelijk dat men innerlijk zal lijden. Als alles van binnen juist was tijdens het in de praktijk brengen van de waarheid, dan zou men niet volmaakt hoeven te worden gemaakt door God en zou er geen strijd zijn en geen lijden. Het is vanwege de vele dingen in mensen die door God niet gebruikt kunnen worden en veel van de opstandigheid van het vlees, dat mensen de opstand tegen het vlees op een dieper niveau moeten leren. Dit noemt God het lijden dat Hij de mensen heeft gevraagd met Hem te doorstaan. Schiet op en bid tot God als er moeilijkheden op je pad komen: “O God! Het is mijn wens om u te behagen. Ik wil het ultieme lijden dragen om uw hart te behagen. Hoe groot de tegenslagen ook zijn, ik moet u toch behagen. Zelfs als ik mijn hele leven moet opgeven, moet ik u behagen!” Als je met dit voornemen zo bidt, zul je in staat zijn om rechtop te blijven in je getuigenis. Telkens als ze de waarheid in praktijk brengen, telkens als ze raffinering ondergaan, telkens als ze worden beproefd en telkens als Gods werk op hen af komt, dragen mensen een extreme last. Dit alles is een test voor de mensen en in hen allen is er dus een strijd gaande. Dit is de werkelijke prijs die ze betalen. Meer lezen van de woorden van God en veel doen is ook wel een prijs. Het is wat mensen zouden moeten doen. Het is hun plicht en de verantwoordelijkheid die ze moeten nemen. Maar mensen moeten afleggen wat in hen leeft dat afgelegd moet worden. Als je dat niet doet, maakt het niet uit hoe veel uiterlijke pijn je lijdt en hoeveel werken je verricht. Dat zal allemaal tevergeefs zijn. Dat wil zeggen, alleen de veranderingen die je van binnen ondergaat, bepalen van welke waarde het uiterlijke lijden is. Wanneer je van binnen veranderd bent en je de waarheid in praktijk brengt, zal al het uiterlijk lijden Gods goedkeuring verdienen. Als er geen innerlijke verandering heeft plaatsgevonden, dan maakt het niet uit hoeveel lijden je hebt te verduren of hoe hard je er van buitenaf werkt. Er is dan geen goedkeuring van God en lijden dat niet door God is bevestigd, is tevergeefs. Dus of de prijs die je hebt betaald is goedgekeurd door God, wordt bepaald door of je al dan niet van binnen bent veranderd, en door of je de waarheid in praktijk brengt en rebelleert tegen je eigen beweegredenen en opvattingen om Gods tevredenheid, de kennis van God en trouw aan God te verwerven. Hoeveel je ook doet, als je nooit hebt geweten tegen je eigen beweegredenen te hebben gerebelleerd, alleen uiterlijke acties en vurigheid zoekt en geen aandacht schenkt aan je eigen leven, dan zal al het lijden voor niets zijn geweest. Als je in een bepaalde omgeving iets wilt zeggen, maar je van binnen het gevoel hebt dat het niet goed is om het te zeggen, dat het zeggen daarvan je broeders en zusters geen goed doet en hen kan kwetsen, dan houd je het binnen. Kies ervoor om de pijn van binnen te dragen, omdat deze woorden niet zijn naar Gods wil. Op dat moment vindt er een strijd plaats van binnen, maar je bent bereid om pijn te lijden en je eigen wil af te leggen. Je bent bereid om dit lijden te dragen en God te behagen, en hoewel je van binnen pijn lijdt, zul je niet toegeven aan het vlees en zo God tevredenstellen en daarom zul je ook van binnen rust ervaren. Dit is echt een prijs betalen en het is de prijs die God verlangt. Als je zo handelt, zal God je zeker zegenen. Als je dit niet kunt volbrengen, dan maakt het niet uit hoeveel je begrijpt of hoe goed je kan spreken. Het zal allemaal voor niets zijn! Als je – op je weg naar het leren liefhebben van God – in staat bent om naast God te staan, terwijl Hij strijdt met Satan en je niet terugkeert naar Satan, dan zul je de liefde voor God hebben bereikt, en zal de kracht van je getuigenis blijven bestaan.

Elke stap van het werk dat God in mensen verricht, lijkt van buitenaf op interacties tussen mensen, alsof het voortkomt uit menselijke bepalingen of menselijke interventie. Maar achter de schermen is elke stap en alles wat gebeurt een weddenschap van Satan bij God en moeten mensen rechtop blijven staan in hun getuigenis van God. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Job toen hij werd beproefd: achter de schermen ging Satan een weddenschap aan met God en wat er gebeurde met Job, waren daden van mensen en hun tussenkomst. Achter elke stap die God in jullie verricht, zit Satans weddenschap met God. Achter dit alles vindt er een strijd plaats. Als je bijvoorbeeld een vooroordeel hebt ten aanzien van je broeders en zusters, wil je dingen zeggen, woorden waarvan je weet dat God er wellicht niet blij mee is. Maar als je het ze niet zegt, voel je je ongemakkelijk van binnen en op dat moment begint er een strijd in je binnenste: “Spreek ik of niet?” Dit is de strijd. Zodoende is er in alles wat je meemaakt een strijd en als er een strijd is in jezelf dan werkt God in je, dankzij jouw daadwerkelijke medewerking en jouw daadwerkelijke lijden. Uiteindelijk ben je van binnen in staat om de zaak af te leggen en wordt boosheid op een natuurlijke manier gedoofd. Dit is het resultaat van jouw samenwerking met God. Voor alles wat mensen doen, betalen ze een zekere prijs door het leveren van inspanning. Zonder daadwerkelijke moeite kunnen ze God niet behagen. Het komt zelfs niet in de buurt van het behagen van God en ze kramen zomaar wat uit! Kunnen deze lege woorden God tevredenstellen? Als God en Satan in het spirituele rijk strijd voeren, hoe kun je God dan behagen en hoe kun je standhouden in je getuigenis van Hem? Je moet weten dat alles wat er met je gebeurt een grote beproeving is. Het zijn gelegenheden waarbij God wil dat je getuigt. Het lijkt van buitenaf niets bijzonders te zijn, maar deze dingen tonen wel aan of je al dan niet van God houdt. Als je van Hem houdt, ben je in staat om stand te houden in je getuigenis van Hem en als je de liefde voor Hem niet in praktijk brengt, laat dat zien dat je de waarheid niet in praktijk brengt, dat je niet in de waarheid bent, zonder leven, dat je het kaf bent! Alles wat er met mensen gebeurt, is wanneer God hen nodig heeft om stand te houden in hun getuigenis van God. Op dit moment heb je nog niets bijzonders meegemaakt en leg je nog geen sterk getuigenis af, maar elk detail van je leven heeft betrekking op je getuigenis van God. Als je door je broeders en zusters, familieleden en iedereen om je heen bewonderd wordt, als de ongelovigen op een dag komen en alles bewonderen wat je doet en als ze zien dat alles wat God doet fantastisch is, dan zal je getuigenis waarachtig zijn. Hoewel je geen inzicht hebt en van klein kaliber bent, ben je door het vervolmakingsproces van God in jou in staat om Hem te behagen en op Zijn wil gericht te zijn, waardoor anderen wordt aangetoond wat een fantastisch werk Hij in mensen van het kleinste kaliber heeft gedaan. Wanneer mensen God leren kennen en ten overstaan van Satan overwinnaars worden die in aanzienlijke mate loyaal aan God zijn, dan heeft niemand meer ruggengraat dan deze groep mensen en is dit de allergrootste getuigenis. Hoewel je niet in staat bent om groot werk te verrichten, ben je wel in staat om God te behagen. Anderen kunnen hun opvattingen niet terzijde schuiven, maar jij kunt dat wel. Anderen kunnen tijdens hun reële ervaringen geen getuigenis van God afleggen, maar jij kunt je feitelijke gestalte en daden gebruiken om Gods liefde terug te betalen en een krachtig getuigenis van Hem af te leggen. Alleen dit geldt als werkelijke liefde voor God. Als je dit niet kunt, ben je geen getuige voor je familie, broeders en zusters of de mensen van de wereld. Als je je getuigenis niet kunt afleggen ten overstaan van Satan, zal hij je uitlachen, je als een lachertje behandelen, als een speeltje. Hij zal je belachelijk en gek maken. In de toekomst moet je misschien grote beproevingen doorstaan, maar als je vandaag met je hele hart van God houdt en ondanks eventuele grote beproevingen in de toekomst, ondanks wat er met je gebeurt, in staat bent om stand te houden in je getuigenis en God te behagen, dan zul je rust vinden, en ongeacht de grootte van de beproevingen in de toekomst, onbevreesd zijn. Jullie kunnen niet zien wat de toekomst brengen zal. Jullie kunnen God alleen tevredenstellen onder de huidige omstandigheden. Jullie zijn niet in staat om grote werken te verrichten en jullie moeten je richten op het behagen van God door het ervaren van Zijn woorden in het werkelijke leven en jullie moeten een krachtig en klinkend getuigenis afleggen die Satan beschamen zal. Hoewel je vlees onbevredigd blijft en lijden heeft te verduren, heb je God behaagd en Satan te schande gemaakt. Als je altijd op deze manier handelt, zal God je de weg bereiden. Wanneer er op een dag een grote beproeving komt, zullen anderen vallen, maar jij zult nog steeds rechtop kunnen blijven staan; vanwege de prijs die je hebt betaald, zal God je beschermen zodat je kunt blijven staan en niet zult vallen. Als je gewoon de waarheid in praktijk kunt brengen en God behaagt met een hart dat Hem waarlijk liefheeft, dan zal God je zeker beschermen tijdens toekomstige beproevingen. Hoewel je dwaas bent en van kleine gestalte en slechte kaliber, zal God je niet als minderwaardig behandelen. Het hangt ervan af of je beweegredenen juist zijn. Vandaag de dag ben je in staat om God te behagen. Je bent er tot in het kleinste detail op gericht om God in alle dingen te behagen. Je hebt een hart dat God waarlijk liefheeft. Je geeft je volledig aan God en hoewel er enkele dingen zijn die je niet kunt begrijpen, kun je tot God komen om je motieven voor God te herzien en Zijn wil te zoeken. Je doet alles wat nodig is om God te behagen. Misschien zullen je broeders en zusters je verlaten, maar met je hart behaag je God en je zult de geneugten van het vlees niet begeren. Als je altijd zo handelt, zul je beschermd worden wanneer je grote beproevingen moet ondergaan.

Op welke innerlijke gesteldheid zijn deze beproevingen gericht? Ze zijn gericht op de rebellerende gezindheid in mensen die niet in staat zijn God te behagen. Er is veel onrein in mensen en er is veel hypocrisie. God onderwerpt ze daarom aan beproevingen om hen te reinigen. Maar als je God vandaag kunt behagen, zullen de beproevingen van morgen leiden tot jouw vervolmaking. Als je God vandaag niet kunt behagen, dan zullen de beproevingen van morgen je verleiden en je val betekenen zonder dat je het door hebt. Op dat moment kun je jezelf niet helpen, want je kunt Gods werk niet aan en je bezit geen echte gestalte. En als je in de toekomst dus zult willen standhouden, God beter wilt behagen en Hem tot het einde aan toe wilt volgen, moet je vandaag een sterke basis creëren. Je moet God behagen door in alles de waarheid in praktijk te brengen en op Zijn wil gericht te zijn. Als je altijd zo handelt, zal er een sterke basis in je zijn en zal God een hartsgesteldheid van liefde voor Hem in je bewerkstelligen en zal Hij je geloof geven. Wanneer je op een dag werkelijk beproefd wordt, kan het best zijn dat je pijn lijdt en je je in zekere mate gekrenkt voelt en dat je een vernietigend lijden doorstaat, alsof je sterft. Maar je liefde voor God zal niet veranderen en zelfs sterker worden. Dat zijn de zegeningen van God. Als je alles wat God zegt en doet, kunt aanvaarden en dat ook doet vanuit een hart van gehoorzaamheid, dan zal God je zeker zegenen. Je zult dan zijn als iemand die door God gezegend wordt en Zijn belofte ontvangt. Als je dat vandaag niet doet, zul je, als beproevingen je op een dag zullen overvallen, geen geloof hebben en geen liefdevol hart en op dat moment zal de beproeving een verzoeking worden. Satans verleiding zal je overvallen en je zult geen mogelijkheid tot ontsnappen hebben. Vandaag kun je misschien standhouden als je een kleine beproeving meemaakt, maar je zult niet per definitie kunnen standhouden als je op dag een grote beproeving meemaakt. Sommige mensen zijn verwaand en denken dat ze al zo goed als volmaakt zijn. Als je op zulke momenten niet dieper gaat en zelfvoldaan blijft, dan loop je gevaar. Tegenwoordig beproeft God niet in sterke mate. Oppervlakkig lijkt alles goed te zijn, maar als God je beproeft, kom je erachter dat je veel tekortschiet, omdat je gestalte klein is en je niet in staat bent om zware beproevingen te doorstaan. Als je blijft zoals je bent en in een staat van inertie verkeert wanneer de beproevingen komen, zul je omvallen. Jullie moeten vaker inzien hoe onvolwassen jullie geestelijk zijn. Alleen dan kunnen jullie vooruitkomen. Als je alleen tijdens beproevingen ontdekt hoe klein je gestalte is, dat je wilskracht ontbreekt, dat er te weinig van binnenin echt is en dat je niet voldoet aan Gods wil, en als je deze dingen alleen dan beseft, dan is het te laat.

Als je Gods gezindheid niet kent, zul je zeker vallen tijdens beproevingen, omdat je niet weet hoe God mensen vervolmaakt en met welke middelen Hij ze vervolmaakt. Als Gods beproevingen over je komen en deze niet overeenkomen met je opvattingen, zul je niet kunnen standhouden. Gods ware liefde is Zijn hele gezindheid en wanneer Gods hele gezindheid zich aan de mensen openbaart, wat doet dit dan met je vlees? Wanneer Gods rechtvaardige gezindheid zich aan de mensen openbaart, zal hun vlees onvermijdelijk veel pijn lijden. Als je deze pijn niet draagt, kan God je niet vervolmaken, noch kun je God de ware liefde betonen. Als God je vervolmaakt, zal Hij zeker Zijn hele gezindheid aan je laten zien. Vanaf de tijd van de schepping tot vandaag heeft God de mens nog nooit Zijn hele gezindheid laten zien. Maar in de laatste dagen openbaart Hij het aan de groep mensen die Hij heeft voorbestemd en verkozen, en door het vervolmaken van mensen openbaart Hij Zijn gezindheid waardoor Hij een groep mensen compleet maakt. Dat is Gods ware liefde voor mensen. Het ervaren van Gods ware liefde voor mensen vereist dat zij extreme pijn lijden en een hoge prijs betalen. Alleen hierna zullen zij door God gewonnen worden en in staat zijn om hun ware liefde terug te geven aan God en alleen dan zal Gods hart tevreden zijn. Als mensen volmaakt willen worden gemaakt door God en als ze Zijn wil willen doen en volledig hun ware liefde aan God willen geven, dan moeten ze veel lijden en kwellingen dragen door de omstandigheden. Door het lijden dat erger is dan de dood zullen ze uiteindelijk gedwongen worden om hun ware hart aan God terug te geven. Of iemand God werkelijk liefheeft, wordt geopenbaard door lijden en loutering heen. God zuivert de liefde van mensen en ook dit wordt alleen bereikt door middel van pijn en loutering.

Vorige: Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen

Volgende: Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek

Neem contact op via Messenger