We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan

Als je in God gelooft, moet je God gehoorzamen, de waarheid in praktijk brengen en al je plichten vervullen. Bovendien moet je de dingen begrijpen die je zou moeten ervaren. Als je alleen maar ervaart dat je behandeld en gedisciplineerd wordt en oordeel ervaart, als je alleen in staat bent om van God te genieten, maar je bent niet in staat om te voelen wanneer God je disciplineert of jou behandelt, dan is dit onaanvaardbaar. Misschien ben je in dit geval van loutering in staat om je positie te verdedigen. Dit is nog steeds niet genoeg; je moet voorwaarts marcheren. De les van God liefhebben is eindeloos en er komt nooit een einde aan. Mensen zien het geloven in God te simpel, maar als ze eenmaal een praktische ervaring opdoen, beseffen ze dat geloof in God niet zo eenvoudig is als mensen zich voorstellen. Wanneer God werkt om de mens te louteren, lijdt de mens, wordt zijn liefde voor God groter en wordt meer van Gods kracht in hem geopenbaard. Hoe minder de loutering van de mens, hoe minder zijn liefde voor God en hoe minder Gods macht in hem wordt geopenbaard. Hoe groter zijn loutering en pijn en hoe meer zijn kwelling, hoe dieper zijn ware liefde voor God zal zijn, des te oprechter zijn geloof in God zal zijn en hoe dieper zijn kennis van God zal zijn. Door je ervaringen zul je zien dat degenen die grote loutering, pijn, behandeling en discipline ondergaan, een diepe liefde voor God hebben en een diepere en meer indringender kennis van God. Degenen die niet ervaren hebben om te worden behandeld, hebben slechts een oppervlakkige kennis en kunnen alleen zeggen: “God is zo goed, Hij schenkt genade aan mensen zodat zij van Hem kunnen genieten.” Als mensen ervaren hebben dat ze worden behandeld en gedisciplineerd, dan zijn ze in staat om van de ware kennis van God te spreken. Dus hoe wonderbaarlijker Gods werk in de mens is, des te waardevoller en betekenisvoller het is. Hoe meer ondoordringbaar het voor jou is en hoe meer onverenigbaar het is met jouw noties, hoe meer Gods werk in staat is om je te overwinnen, te winnen en je te vervolmaken. De betekenis van Gods werk is zo groot! Als Hij de mens niet op deze manier zou louteren, als Hij niet volgens deze methode zou werken, dan zou Gods werk ineffectief en zonder betekenis zijn. Dit is de reden achter de buitengewone betekenis van Zijn selectie van een groep mensen tijdens de laatste dagen. Eerder werd al gezegd dat God deze groep zou selecteren en winnen. Hoe groter het werk dat Hij in jullie uitvoert, hoe dieper en zuiverder jullie liefde voor God. Hoe groter het werk van God, hoe meer de mens in staat is om Zijn wijsheid te proeven en hoe dieper de kennis van de mens over Hem is. Tijdens de laatste dagen zal Gods managementplan van zesduizend jaar ten einde komen. Kan het zo eenvoudig eindigen, zo gemakkelijk? Zodra Hij de mensheid overwint, is Zijn werk dan voorbij? Kan het zo eenvoudig zijn? Mensen denken dat het zo eenvoudig is, maar wat God doet, is niet zo eenvoudig. Het maakt niet uit welk deel van Gods werk dat is, alles is onpeilbaar voor de mens. Zou je het kunnen doorgronden, dan zou Gods werk zonder betekenis of waarde zijn. Het werk van God is onpeilbaar; het is te veel in strijd met jouw noties en hoe meer onverenigbaar het is met jouw noties, hoe meer het laat zien dat Gods werk zinvol is; zou het verenigbaar zijn met je noties, dan zou het zinloos zijn. Vandaag de dag voel je dat Gods werk te wonderlijk is en hoe wonderlijker het is, hoe meer je voelt dat God onpeilbaar is en zie je hoe groot Gods daden zijn. Als Hij slechts oppervlakkig, plichtmatig werk deed om de mens te overwinnen en daarmee zou het dan klaar zijn, dan zou de mens niet in staat zijn de betekenis van Gods werk te zien. Hoewel je nu een beetje loutering ondergaat, is het van groot nut voor de groei van je leven – en dus is zulke ontbering van het grootste belang voor jullie. Vandaag de dag onderga je een beetje loutering, maar daarna zul je waarlijk de daden van God kunnen aanschouwen en uiteindelijk zul je zeggen: “Gods daden zijn zo wonderlijk!” Dit zullen de woorden in je hart zijn. Na een tijdje Gods loutering ervaren te hebben (de beproeving van[a] dienstdoeners en de tijd van tuchtiging) zeiden sommige mensen uiteindelijk: “Geloven in God is echt moeilijk!” Dit ‘moeilijke’ laat zien dat Gods daden onpeilbaar zijn, dat Gods werk van grote betekenis en waarde is en zeer waardig om door de mens te worden gekoesterd. Als, nadat ik zoveel werk had gedaan, je niet de minste kennis had, zou mijn werk dan nog waarde kunnen hebben? Je zult hierdoor zeggen: “God dienen is echt moeilijk, de daden van God zijn zo wonderlijk, God is echt wijs! Hij is zo mooi!” Als je na het ondergaan van een periode van ervaring zulke woorden kunt spreken, dan bewijst dit dat je Gods werk in jou hebt vergaard. Op een dag, wanneer je in het buitenland bent om het evangelie te verspreiden en iemand je vraagt: “Hoe is je geloof in God?” Zul je kunnen zeggen: “Gods daden zijn zo wonderbaarlijk!” Zodra ze je dit horen zeggen, zullen ze voelen dat er iets in jou is en dat Gods acties echt onpeilbaar zijn. Dit is echt getuigenis afleggen. Je zult zeggen dat Gods werk vol is van wijsheid en dat Zijn werk in jou, je echt heeft overtuigd en je hart heeft overwonnen. Je zult altijd van Hem houden, omdat Hij de liefde van de mensheid meer dan waardig is! Als je over deze dingen kunt praten, kun je de harten van mensen bewegen. Dit alles getuigt ervan. Als je in staat bent om een klinkende getuige te zijn, om mensen tot tranen toe te bewegen, laat dat zien dat je echt iemand bent die van God houdt. Dat komt omdat je in staat bent om te fungeren als een getuige van liefde voor God en Gods acties kunnen via jou worden uitgedrukt. En door jouw uiting kunnen andere mensen zijn daden zoeken, God ervaren en ze kunnen stabiel blijven in elke omgeving waarin ze zich bevinden. Alleen het getuigen op deze manier is echt getuigen en dit is precies wat nu nodig is van jou. Je zou moeten zeggen dat Gods daden buitengewoon waardevol zijn en waardevol zijn om door mensen te worden gekoesterd, dat God zo kostbaar en zo overvloedig is, dat Hij niet alleen kan spreken, maar zelfs nog meer, Hij kan het hart van mensen louteren, hen plezier bezorgen en Hij kan hen winnen, overwinnen en vervolmaken. Vanuit je ervaring zul je zien dat God erg beminnelijk is. Dus hoeveel heb je God nu lief? Kun je deze dingen echt vanuit je hart zeggen? Wanneer je in staat bent om deze woorden uit het diepste van je hart te uiten, zul je in staat zijn om te getuigen. Zodra je ervaring dit niveau heeft bereikt, zul je in staat zijn een getuige van God te zijn en je ervoor te kwalificeren. Als je dit niveau tijdens je ervaring niet bereikt, ben je nog steeds te ver verwijderd. Het is normaal dat mensen tekortkomen tijdens loutering, maar na loutering moet je kunnen zeggen: “God is zo wijs in Zijn werk!” Als je echt in staat bent om dit praktisch te erkennen, is het kostbaar en je ervaring is waardevol.

Waar streef je nu naar? Wat je moet nastreven is of je in staat bent om de daden van God uit te drukken, of je een uiting en een manifestatie van God kunt worden en of je geschikt bent om door Hem te worden gebruikt. Hoeveel werk heeft God echt in jou gedaan? Hoeveel heb je gezien, hoeveel heb je aangeraakt? Hoeveel heb je ervaren en geproefd? Of God je nu heeft getest, je heeft behandeld of je heeft gedisciplineerd – het maakt niet uit wat van Zijn daden en Zijn werk in jou zijn uitgevoerd, maar als een gelovige in God, als iemand die bereid is na te streven volmaakt te worden gemaakt door Hem, ben je dan in staat om Gods daden uit te drukken middels je eigen praktische ervaring? Kun je hierdoor God naleven? Ben je in staat om anderen te voorzien door je eigen praktische ervaring en je toe te wijden in het belang van Gods werk? Om getuige te zijn van Gods daden moet je in staat zijn om te uiten wat Zijn daden zijn en dit wordt gedaan door jouw ervaring, kennis en het leed dat je hebt doorstaan. Ben jij iemand die getuigt van Gods daden? Heb je dit streven? Als je in staat bent om te getuigen van Zijn naam en zelfs meer, van Zijn acties en ook om naar het beeld dat Hij van Zijn volk verlangt te leven, dan ben jij een getuige van God. Hoe getuig je eigenlijk van God? Door God te zoeken en te verlangen Hem na te leven, door getuigenis te geven middels jouw woorden, door mensen in staat te stellen om Zijn daden te kennen en te zien – als je dit allemaal echt zoekt, zal God je vervolmaken. Als alles wat je zoekt is om door God volmaakt te worden gemaakt en uiteindelijk gezegend te zijn, dan is het perspectief van je geloof in God niet puur. Je zou moeten najagen hoe je Gods daden in het echte leven kunt zien, hoe je Hem kunt tevredenstellen als Hij Zijn wil aan jou openbaart, zoekend hoe je kunt getuigen van Zijn wonderlijkheid en wijsheid en hoe Hij Zijn discipline kan demonstreren en jou kan behandelen. Dit zijn allemaal dingen die je nu moet proberen te achterhalen. Als je liefde voor God alleen zo is dat je kunt delen in de glorie van God nadat Hij je heeft vervolmaakt, dan is het nog steeds ontoereikend en kan het niet voldoen aan Gods vereisten. Je moet in staat zijn om te getuigen van Gods daden, zijn eisen te bevredigen en het werk te ervaren dat Hij op een praktische manier onder mensen heeft verricht. Of het pijn, tranen of verdriet betreft, je moet het allemaal in de praktijk ervaren. Dit alles is, zodat je een getuige van God kunt zijn. Onder de heerschappij van wat ben je nu precies aan het lijden en zoek je naar vervolmaking? Is het om te getuigen van God? Is het voor zegeningen van het vlees of voor toekomstperspectieven? Al je intenties, motivaties en persoonlijke doelen om na te streven moeten juist worden ingesteld en kunnen niet worden geleid door je eigen wil. Als één persoon vervolmaking wil om zegeningen te ontvangen en met macht te regeren, terwijl de ander streeft naar vervolmaking om God tevreden te stellen, om echt een getuige te zijn van Gods daden, welke van de twee manieren van navolging zou jij kiezen? Als je de eerste hebt gekozen, dan ben je nog te ver verwijderd van Gods normen. Ik heb eerder gezegd dat mijn acties openlijk moeten worden bekendgemaakt in het hele universum en dat ik als koning in het universum zou regeren. Aan de andere kant, waaraan jullie zijn toevertrouwd, is om getuigenis af te leggen van Gods daden, niet om koningen te zijn en voor het hele universum te verschijnen. Laat de hele kosmos vervuld zijn met Gods daden. Laat iedereen ze zien en erkennen. Hierover is gesproken in relatie tot God Zelf en wat menselijke wezens moeten doen, is om van God te getuigen. Hoeveel van God weet je nu? Van hoeveel van God kun je getuigen? Wat is het doel van God die de mens vervolmaakt? Als je Gods wil eenmaal begrijpt, hoe zou je dan aandacht moeten schenken aan Zijn wil? Als je bereid bent om te worden vervolmaakt en bereid bent om te getuigen van Gods daden in wat je naleeft, als je deze drijvende kracht hebt, dan is niets te moeilijk. Wat mensen nu nodig hebben, is vertrouwen. Als je deze drijvende kracht hebt, dan is het gemakkelijk om negativiteit, passiviteit, luiheid en noties van het vlees, filosofieën van het leven, opstandige gezindheid, emoties, enzovoort los te laten.

Terwijl ze beproevingen ondergaan, is het normaal dat mensen zwak zijn, of negativiteit in zich hebben, of dat ze geen duidelijkheid hebben over Gods wil of hun pad om te praktiseren. Maar in ieder geval moet je vertrouwen hebben in Gods werk en God niet verloochenen, zoals Job. Hoewel Job zwak was en de dag van zijn eigen geboorte vervloekte, ontkende hij niet dat alle dingen in het menselijk leven door Jehova zijn geschonken en dat Jehova ook Degene is die alles wegneemt. Hoe hij ook werd getest, hij behield dit geloof. Ongeacht wat voor loutering je ondergaat in je ervaringen van Gods woorden, God vereist het geloof van de mensheid. Op deze manier is wat vervolmaakt is het geloof en de aspiraties van mensen. Je kunt het niet aanraken of zien. Juist onder deze omstandigheden is je geloof nodig. Het geloof van mensen is vereist voor wanneer iets met het blote oog niet kan worden gezien en je geloof is vereist voor wanneer je je eigen noties niet kunt loslaten. Wanneer je geen duidelijkheid hebt over Gods werk, is je geloof nodig, en dat je een duidelijk standpunt inneemt en getuigenis geeft. Toen Job dit punt bereikte, verscheen God aan hem en sprak tot hem. Dat wil zeggen, het is alleen vanuit je geloof dat je in staat zult zijn om God te zien en wanneer je geloof hebt, zal God je vervolmaken. Zonder geloof kan Hij dit niet doen. God zal je schenken wat je hoopt te bereiken. Als je geen geloof hebt, kun je niet vervolmaakt worden en kun je Gods daden niet zien, laat staan Zijn almacht zien. Wanneer je geloof hebt en je Zijn handelingen kunt voelen in je praktische ervaring, zal God aan je verschijnen en zal Hij je van binnenuit verlichten en leiden. Zonder dat geloof zal God niet in staat zijn om dat te doen. Als je de hoop op God hebt verloren, hoe kun je Hem dan ervaren? Daarom, alleen als je geloof hebt en je twijfelt niet aan God, alleen als je echt geloof in Hem hebt, ongeacht wat Hij doet, zal Hij je verlichten en illumineren in je ervaringen en alleen dan kun je Zijn daden zien. Deze dingen worden allemaal bereikt door geloof en geloof wordt alleen bereikt door loutering – geloof kan zich niet ontwikkelen als er geen loutering is. Waar verwijst het geloof naar? Geloof is het oprechte geloof en het oprechte hart dat mensen zouden moeten bezitten wanneer ze iets niet kunnen zien of aanraken, wanneer Gods werk niet in overeenstemming is met menselijke noties, wanneer het buiten het menselijk bereik ligt. Dit is het geloof waarover ik spreek. Mensen hebben behoefte aan geloof in tijden van ontbering en loutering en samen met geloof komt loutering. Deze zijn onlosmakelijk. Ongeacht hoe God werkt of in welke omgeving je bent, je zult in staat zijn om het leven na te streven, het uitvoeren van Gods werk in jou na te streven en de waarheid na te streven. Je zult een goed begrip hebben van Gods daden en je zult in staat zijn om te handelen volgens de waarheid. Dit is je oprechte geloof en dit laat zien dat je de hoop op God niet hebt verloren. Je zult nog steeds de waarheid in loutering zoeken, je zult echt van God kunnen houden en je zult geen twijfels over Hem krijgen. Wat Hij ook doet, je zult nog steeds de waarheid praktiseren om Hem tevreden te stellen en je zult in staat zijn om diep op zoek te zijn naar Zijn wil en rekening te houden met Zijn wil. Alleen dit is waar geloof in God. Vroeger, toen God zei dat je als een koning zou regeren, hield je van Hem en toen Hij Zich openlijk aan jou toonde, volgde je Hem na. Maar nu God verborgen is, kun je Hem niet zien en zijn er problemen over je heen gekomen. Verlies je op dit moment de hoop op God? Dus je moet te allen tijde het leven najagen en proberen Gods wil tevreden te stellen. Dit wordt echt geloof genoemd en het is de meest ware en mooiste soort liefde.

Gewoonlijk was het zo dat mensen allemaal hun goede voornemens tegenover God zouden nemen en zouden zeggen: “Ongeacht wie God niet liefheeft, ik moet Hem liefhebben.” Maar nu word je geconfronteerd met loutering. Het is niet in lijn met je noties, dus verlies je het vertrouwen in God. Is dit echte liefde? Je hebt vaak gelezen over de daden van Job – ben je ze vergeten? Ware liefde kan alleen vanuit het geloof gestalte krijgen. Je ontwikkelt echte liefde voor God door je louteringen, in je werkelijke ervaringen ben je door je geloof attent op Gods wil en door geloof verzaak je je eigen vlees en jaag je het leven na – dit is wat mensen zouden moeten doen. Als je dit doet, zul je Gods daden kunnen zien, maar als je gebrek aan geloof hebt zul je dat niet kunnen en zul je Zijn werk niet kunnen ervaren. Als je door God gebruikt en vervolmaakt wilt worden, moet je al deze dingen bezitten: de wil om te lijden, geloof, volharding, gehoorzaamheid, evenals het vermogen om het werk van God te ervaren, een begrip te krijgen van Zijn wil en het rekening houden met Zijn verdriet. Het vervolmaken van een persoon is niet gemakkelijk en elke loutering die je ervaart vereist je geloof en liefde. Als je door God vervolmaakt wilt worden, is gewoonweg de straat opgaan niet genoeg en alleen jezelf inzetten voor God is ook niet genoeg. Je moet veel dingen verwerven om iemand te worden die volmaakt is gemaakt door God. Wanneer je geconfronteerd wordt met lijden, moet je in staat zijn om niet naar het vlees te kijken en niet te klagen tegen God. Wanneer God Zich voor je verbergt, moet je in staat zijn om het geloof te hebben om Hem te volgen en je vorige liefde te behouden zonder deze te laten haperen of verdwijnen. Wat God ook doet, je moet je aan Zijn plan onderwerpen en meer bereid zijn je eigen vlees te vervloeken dan tegen Hem te klagen. Wanneer je voor beproevingen staat, moet je God tevreden stellen ondanks enige tegenzin om afstand te doen van iets waar je van houdt, of ondanks jammerlijk huilen. Alleen dit kan ware liefde en geloof worden genoemd. Het maakt niet uit wat je werkelijke gestalte is, je moet eerst de wil bezitten om ontberingen te ondergaan en daarnaast het ware geloof bezitten en je moet de wil hebben om het vlees te verzaken. Je moet bereid zijn om persoonlijk ontberingen te doorstaan en verliezen te lijden betreffende je persoonlijke interesses om zodoende Gods wil te bevredigen. Je moet ook hart hebben voor spijt over jezelf, dat je in het verleden niet in staat was om God tevreden te stellen, en jezelf nu kunnen betreuren. Geen enkele van deze kan ontbreken en God zal je door deze dingen vervolmaken. Als je deze voorwaarden mist, kun je niet worden vervolmaakt.

Mensen hebben nu allemaal gezien dat iemand die God dient, niet alleen zou moeten weten hoe te lijden omwille van Hem, maar meer nog, zouden zij moeten begrijpen dat geloven in God is om Hem lief te hebben. Dat God jou gebruikt, is niet alleen om je te louteren of te laten lijden, maar het is om je Zijn acties te laten kennen, de ware betekenis van het menselijk leven te kennen en vooral om je te laten weten dat het dienen van God geen gemakkelijke taak is. Het ervaren van God gaat niet over het genieten van genade, maar meer over lijden vanwege je liefde voor Hem. Omdat je geniet van Gods genade, moet je ook genieten van zijn tuchtiging – je moet al deze dingen ervaren. Je kunt Gods verlichting in jou ervaren en je kunt Zijn oordeel en ook Hem ervaren als Hij je behandelt. Op die manier ervaar je alle kanten. God heeft het werk van oordeel in jou verricht en Hij heeft ook het werk van tuchtiging in je gedaan. Gods woord heeft je onder handen genomen, maar het heeft je ook verlicht, je geïllumineerd. Als je weg wilt rennen, trekt Gods hand je nog steeds aan. Al dit werk is om je te laten weten dat alles van de mens vanwege de genade van God is. Je denkt misschien dat geloven in God gaat over lijden, of het doen van veel dingen voor Hem, of voor de vrede van je vleselijk lichaam, of dat alles goed zal gaan voor jou, of dat alles comfortabel is – maar geen van deze doeleinden moeten mensen zichzelf voorhouden om te geloven in God. Als dat is wat je gelooft, dan is je zienswijze onjuist en kun je eenvoudigweg niet worden vervolmaakt. Gods daden, Gods rechtvaardige gezindheid, Zijn wijsheid, Zijn woorden en Zijn wonderlijkheid en ondoorgrondelijkheid zijn allemaal dingen die mensen zouden moeten begrijpen. Gebruik dit begrip om de persoonlijke verzoeken en de individuele hoop en noties in je hart te verwijderen. Alleen door deze te elimineren, kun je voldoen aan de voorwaarden die God eist. Alleen hierdoor kan je leven hebben en God tevreden stellen. Geloven in God is voor het heil van Hem tevreden te stellen en voor het leven naar de gezindheid die Hij vereist, zodat Zijn daden en glorie gemanifesteerd kunnen worden door deze groep onwaardige mensen. Dat is de juiste zienswijze om in God te geloven en ook het doel dat je zou moeten zoeken. Je zou het juiste standpunt moeten hebben aangaande het geloven in God en Gods woorden proberen te verkrijgen. Je moet Gods woorden eten en drinken en in staat zijn om de waarheid na te leven en vooral Zijn praktische daden te zien, Zijn wonderbaarlijke daden in het hele universum te zien, evenals het praktische werk dat Hij in het vlees verricht. Door hun feitelijke ervaringen kunnen mensen waarderen hoe God Zijn werk ten aanzien van hen verricht en wat Zijn wil met hen is. Dit alles om hun verdorven satanische gezindheid te elimineren. Bevrijd jezelf van je onreine en onrechtvaardige binnenkant, verwijder je verkeerde bedoelingen en dan kun je werkelijk geloof in God ontwikkelen. Alleen door werkelijk geloof te hebben, kun je echt God liefhebben. Je kunt alleen echt God liefhebben op basis van je geloof in Hem. Kun je bereiken dat je van God houdt zonder in Hem te geloven? Omdat je in God gelooft, kun je er niet verward door raken. Sommige mensen worden vol van kracht zodra ze zien dat het geloof in God hen zegeningen zal brengen, maar verliezen alle energie zodra ze zien dat ze moeten worden gelouterd. Is dat geloven in God? Uiteindelijk gaat het geloof in God over volledige en totale gehoorzaamheid aan Hem. Je gelooft in God maar stelt nog steeds eisen aan Hem, hebt veel religieuze noties die je niet naast je neer kunt leggen, persoonlijke interesses die je niet kunt loslaten en toch zegeningen van het vlees zoeken en willen dat God je vleselijke lichaam redt, om je ziel te redden – dit zijn allemaal uitingen van mensen met de verkeerde zienswijze. Hoewel mensen met religieuze overtuigingen geloof in God hebben, zoeken ze geen verandering van gezindheid, streven ze niet naar kennis van God en zoeken ze alleen de belangen van hun vlees. Velen onder jullie hebben geloofsrichtingen die behoren tot de categorie religieuze overtuigingen. Dat is geen waar geloof in God. Om in God te geloven moeten mensen een hart bezitten om voor Hem te lijden en de wil om zichzelf op te geven. Tenzij ze aan deze twee voorwaarden voldoen, telt het niet als geloof in God en zullen ze geen verandering van gezindheid kunnen bereiken. Alleen mensen die oprecht naar de waarheid zoeken, naar kennis van God zoeken en het leven najagen, zijn degenen die echt in God geloven.

Als er beproevingen over je heen komen, hoe ga je dan Gods werk integreren om deze het hoofd te bieden? Zul je negatief zijn of zul je Gods loutering van de mensheid begrijpen vanuit een positief aspect? Wat krijg je door je louteringen? Zal jouw liefde voor God groeien? Als je onderworpen bent aan loutering, kun je dan de beproevingen van Job integreren en serieus omgaan met het werk van God in jou? Zul je in staat zijn om door de beproevingen van Job te zien hoe God de mensheid test? Welke inspiratie kunnen de beproevingen van Job jou bezorgen? Zul jij bereid zijn om te getuigen van God te midden van je louteringen, of wil je het vlees tevreden stellen in een comfortabele omgeving? Wat is jouw zienswijze van het geloof in God eigenlijk? Is het echt voor Hem en niet voor het vlees? Heb je eigenlijk een doel betreffende je zoeken? Ben je bereid om louteringen te ondergaan om door God te worden vervolmaakt, of zou je liever door God getuchtigd en vervloekt worden? Hoe zie je echt de kwestie aangaande het getuigen van God? Wat moeten mensen in bepaalde omgevingen doen om echt een getuige van God te zijn? Aangezien de praktische God zoveel echt werk in jou heeft getoond, waarom denk je dan nog altijd om weg te gaan? Is jouw geloof in God voor God? Voor de meesten van jullie is het voor individuele plannen en het nastreven van persoonlijk voordeel. Zeer weinig mensen geloven in God voor God – is dit niet opstandigheid?

Het werk van loutering is in de eerste plaats om het geloof van mensen te vervolmaken en uiteindelijk een staat te bereiken waar je weg wilt gaan, maar dat niet kunt doen, waar sommige mensen geen sprankje hoop meer hebben, maar nog steeds hun geloof hebben, waar mensen geen hoop meer hebben op hun eigen toekomst en pas dan zal Gods loutering klaar zijn. De mensheid heeft nog steeds niet het stadium van zweven tussen leven en dood bereikt – ze hebben de dood niet geproefd, dus de loutering is niet ten einde. Zelfs degenen die bij de stap van de dienstdoeners waren, waren niet tot het uiterste gelouterd, maar Job was dit wel, zonder iets te hebben om op te vertrouwen. Mensen moeten louteringen ondergaan tot het punt dat ze geen hoop hebben en niets om op te vertrouwen – alleen dan zijn het echt louteringen. Als, gedurende de tijd van de dienstdoeners, je hart altijd stil was voor God, en als, wat Hij ook deed en wat Zijn wil met betrekking tot jou ook was, je Zijn regelingen altijd gehoorzaamde, dan zou je aan het einde van de weg alles begrijpen wat God had gedaan. Het ondergaan van de beproevingen van Job is ook het ondergaan van de beproevingen van Petrus. Toen Job getest werd, legde hij getuigenis af en uiteindelijk werd Jehova aan hem geopenbaard. Pas nadat hij getuigde, was hij waardig het aangezicht van God te zien. Waarom is er gezegd: “Ik verstop me voor het land van vuiligheid, maar laat mijzelf zien aan het heilige koninkrijk”? Dat betekent dat alleen wanneer je heilig bent en getuigt, je de waardigheid kunt hebben om het aangezicht van God te zien. Als je niet voor Hem kunt getuigen, heb je niet de waardigheid om Zijn aangezicht te zien. Als je je terugtrekt of tegen God klaagt wanneer je louteringen ondergaat, faalt om voor Hem te getuigen en Satans mikpunt van spot bent, zul je niet de verschijning van God winnen. Als je zoals Job bent, die te midden van beproevingen zijn eigen vlees vervloekte en niet tegen God klaagde en zijn eigen vlees kon verfoeien zonder te klagen of te zondigen door zijn woorden, dan ben je een getuige. Wanneer je louteringen tot op zekere hoogte ondergaat en nog steeds als Job kunt zijn, volkomen gehoorzaam aan God en zonder andere vereisten van Hem of je eigen noties, dan zal God aan je verschijnen. Nu verschijnt God niet omdat je zoveel van je eigen noties hebt, je persoonlijke vooroordelen, egoïstische gedachten, individuele eisen en vleselijke belangen en je het niet waard bent om Zijn aangezicht te zien. Als je God ziet, zul je Hem meten aan de hand van je eigen opvattingen – dan spijker je Hem aan het kruis. Als er veel dingen over je heen komen die niet in overeenstemming zijn met je noties, maar je in staat bent om ze terzijde te leggen en Gods daden te kennen uit deze dingen en te midden van louteringen je hart van liefde voor God onthult: dit is wat het is om getuigenis te geven. Als je huis vredig is, je van het comfort van het vlees geniet en niemand je vervolgt en je broeders en zusters je in de kerk gehoorzamen, kun je dan je hart van liefde voor God tonen? Kan dit je dan louteren? Het is alleen door middel van loutering dat je liefde voor God kan worden getoond en het is alleen door dingen die gebeuren die niet in overeenstemming zijn met je opvattingen, dat je kunt worden vervolmaakt. Het is door veel negatieve dingen, veel tegenslagen dat God je vervolmaakt. Het is door veel van Satans daden, beschuldigingen en zijn uiting in veel mensen dat God je toestaat om kennis te verwerven en je aldus te vervolmaken.

Als je Gods daden aanraakt in je werkelijke ervaring, zal Hij aan je verschijnen en je van binnen verlichten en begeleiden. Als je Zijn woorden niet kunt gehoorzamen, zal Hij dit niet kunnen doen. Als je geloof tekort komt, als je de hoop op God hebt verloren, hoe zul je dan ervaren? Als je echt geloof in Hem hebt en geen twijfels hebt, als je je hart voor Hem opent, zal Hij je vervolmaken. Hij zal je verlichten in je praktische ervaring en in je leven. In het praktische leven van mensen hebben ze veel persoonlijke problemen en bovendien kunnen ze de omvang van Gods werk niet duidelijk zien, dus dit vereist geloof. Geloof komt alleen door louteringen — het kan zich niet ontwikkelen zonder te worden gelouterd. Als je noties hebt die je niet kunt loslaten en je twijfelt aan God, zul je wegzinken in louteringen en op deze momenten is geloof wat je nodig hebt.

Je vele ervaringen van mislukking, van zwakte en tijden van negativiteit kunnen worden gezien als Gods beproevingen van jou. Dit komt omdat alles van God komt, alle dingen en gebeurtenissen in Zijn handen zijn. Of je nu faalt of dat je zwak bent en struikelt, alles rust op God en is binnen Zijn bereik. Van Gods kant is dit een beproeving van jou en als je dat niet kunt herkennen, zal het verleiding worden. Er zijn twee soorten toestanden die mensen zouden moeten herkennen: de ene komt van de Heilige Geest en de andere komt waarschijnlijk van Satan. Eén toestand is dat de Heilige Geest je illumineert en je toestaat jezelf te kennen, jezelf te verafschuwen en te betreuren en oprechte liefde voor God te hebben, om je hart te richten op het tevreden stellen van Hem. De andere toestand is dat je jezelf kent, maar je negatief en zwak bent. Men zou kunnen zeggen dat dat Gods loutering is. Men kan ook zeggen dat het de verleiding van Satan is. Als je erkent dat dit Gods redding van jou is en dat je nu ongelooflijk veel aan Hem verschuldigd bent en als je vanaf nu probeert om Hem terug te betalen en niet langer in zo’n verdorvenheid valt, als je je inspant om Zijn woorden te eten en te drinken en als je altijd denkt dat je tekortschiet en een hart hebt van verlangen, dan is dit Gods beproeving. Nadat het lijden is geëindigd en je weer verdergaat, zal God je nog steeds leiden, verlichten, illumineren en voeden. Maar als je het niet herkent en je bent negatief en jezelf simpelweg overgeeft aan wanhoop, als je op deze manier denkt, dan is Satans verzoeking over je gekomen. Toen Job beproevingen onderging, gingen God en Satan een weddenschap met elkaar aan en stond God Satan toe Job te kwellen om hem te testen. Ook al was het God die Job testte, het was eigenlijk Satan die op hem afkwam. Voor Satan was het Job verleiden, maar Job stond aan de kant van God en als dat niet het geval was geweest, zou hij in verzoeking zijn geraakt. Zodra mensen in verleiding komen, vallen ze aan gevaar ten prooi. Het ondergaan van loutering kan worden beschouwd als een beproeving van God, maar als je niet in een goede toestand bent, kan worden gezegd dat het verleiding van Satan is. Als je niet duidelijk bent aangaande de visie, zal Satan je beschuldigen en verwarren. Voordat je het weet, zul je in verleiding komen.

Als je het werk van God niet ervaart, zul je nooit in staat zijn om vervolmaakt te worden. In je ervaring moet je ook op de kleine details ingaan – hoe ontwikkel je je noties en zoveel motieven? Wat voor soort geschikte praktijken heb je hiervoor? Als je Gods werk kunt ervaren, betekent dit dat je gestalte hebt. Als je alleen maar kracht lijkt te hebben, is dit geen echte gestalte en zul je absoluut geen stand kunnen houden. Alleen wanneer jullie op elk moment en op elke plaats Gods werk kunnen ervaren en overdenken, jullie in staat zijn om de herder te verlaten, onafhankelijk te leven door op God te vertrouwen en jullie in staat zijn om Gods werkelijke acties te zien, alleen dan zal Gods wil zijn bereikt. Op dit moment weten de meeste mensen niet hoe ze het moeten ervaren. Wanneer ze een probleem tegenkomen, weten ze niet hoe ze ermee om moeten gaan, ze kunnen Gods werk niet ervaren en ze kunnen geen spiritueel leven leiden. Je moet Gods woorden en werk in je praktische leven meenemen.

Soms geeft Hij je een bepaald soort gevoel – je verliest je innerlijke genot, je verliest Gods aanwezigheid en je bent in duisternis. Dit is een vorm van loutering. Wanneer je iets doet, gaat het mis of je loopt tegen een muur. Dit is Gods discipline. Je kunt iets doen en er geen bepaald gevoel bij hebben en anderen weten het ook niet, maar God weet het. Hij zal je niet laten gaan en Hij zal je disciplineren. Het werk van de Heilige Geest is zeer gedetailleerd. Hij observeert heel nauwlettend het woord en de daad van mensen, hun handelen en bewegingen en hun gedachten en ideeën, zodat mensen zich innerlijk bewust kunnen worden van deze dingen. Je doet iets een keer en het gaat mis, je doet het opnieuw en het gaat nog steeds mis en geleidelijk aan zul je het werk van de Heilige Geest gaan begrijpen. Na vele malen gedisciplineerd te zijn, zul je weten wat je moet doen om in overeenstemming te zijn met Gods wil en wat niet in overeenstemming is met Zijn wil. Uiteindelijk zul je precieze antwoorden hebben op de leiding van de Heilige Geest vanuit jou. Soms zul je rebels zijn en door God van binnenuit berispt worden. Dit komt allemaal van Gods discipline. Als je God niet koestert, als je zijn werk verlaagt, zal Hij je geen goed doen. Hoe serieuzer je God neemt, hoe meer Hij je zal verlichten. Op dit moment zijn er mensen in de kerk die een vertekend en verward geloof hebben en ze doen heel wat ongepaste dingen zonder discipline en daarom kan het werk van de Heilige Geest niet duidelijk in hen worden gezien. Sommige mensen vechten, verdienen geld en ondernemen zonder enige discipline en dat soort personen is zelfs nog meer in gevaar. Niet alleen hebben ze momenteel niet het werk van de Heilige Geest, maar in de toekomst zullen ze moeilijk te vervolmaken zijn. Er zijn veel mensen in wie het werk van de Heilige Geest niet te zien is, in wie Gods discipline niet kan worden gezien. Zij zijn degenen die niet duidelijk zijn aangaande Gods wil en die Zijn werk niet kennen. Degenen die standvastig kunnen blijven te midden van louteringen, die God volgen, ongeacht wat Hij doet en op zijn minst in staat zijn om niet weg te gaan, of 0,1% te bereiken van wat Petrus heeft behaald, daar gaat het wel goed mee, maar ze hebben geen waarde om gebruikt te worden. Veel mensen begrijpen dingen snel, hebben ware liefde voor God en kunnen het niveau van Petrus overschrijden. God doet dit soort werk en zo iemand kan Zijn discipline en verlichting krijgen en snel iets afwerpen dat niet in overeenstemming is met Gods wil. Zo iemand is als goud – alleen zo iemand is echt waardevol! Als God vele soorten werk heeft gedaan, maar je bent nog steeds als zand, als een steen, dan ben je waardeloos!

Gods werk in het land van de grote rode draak is wonderbaarlijk en onpeilbaar. Hij zal sommige mensen elimineren omdat er allerlei soorten mensen in de kerk zijn – er zijn mensen die het geld van de kerk uitgeven, er zijn er die anderen bedriegen en nog veel meer. Als je het werk van God niet duidelijk kent, zul je negatief zijn; dit komt omdat Gods werk alleen gezien kan worden in een minderheid van mensen. Op dat moment zal duidelijk worden wie echt van God houdt en wie niet. Degenen die echt van God houden, hebben het werk van de Heilige Geest, degenen die Hem niet echt liefhebben zullen door Zijn werk worden onthuld, stap voor stap. Ze worden het voorwerp van eliminatie. Deze mensen zullen onthuld worden in de loop van het werk van het overwinnen – ze hebben geen waarde om te worden vervolmaakt. En degenen die vervolmaakt zijn, zijn door God in hun geheel gewonnen en zijn in staat God lief te hebben zoals Petrus. Degenen die overwonnen zijn hebben geen spontane liefde, maar alleen passieve liefde en ze worden gedwongen om God lief te hebben. Spontane liefde wordt ontwikkeld door begrip dat is vergaard door praktische ervaring. Deze liefde neemt iemands hart in beslag en maakt hem vrijwillig aan God toegewijd; Gods woorden worden zijn fundament en hij is in staat om voor God te lijden. Natuurlijk zijn dit dingen die verworven zijn door iemand die is vervolmaakt door God. Als je er alleen naar zoekt om te worden overwonnen, dan kun je niet getuigen van God; als God Zijn doel van redding alleen bereikt door mensen te winnen, dan zou de stap van de dienstdoeners voldoende zijn. Het winnen van mensen is echter niet Gods uiteindelijke doel — Zijn uiteindelijke doel is om mensen te vervolmaken. Dus in plaats van te zeggen dat deze fase het werk van de overwinning is, zeg dan dat dit het werk is van vervolmaken en elimineren. Sommige mensen zijn nog niet volledig overwonnen en tijdens het overwinnen van hen zal een groep mensen worden vervolmaakt. Deze twee werken worden in harmonie uitgevoerd. Mensen zijn gedurende zo’n lange periode van werk niet weggegaan; dit feit laat zien dat het doel van de overwinning is bereikt – dit is een feit van overwonnen zijn. Louteringen zijn niet in het belang van overwonnen worden, maar in het belang van volmaakt gemaakt worden. Zonder louteringen konden mensen niet worden vervolmaakt. Dus louteringen zijn zo waardevol! Heden wordt één groep mensen vervolmaakt, één groep mensen wordt gewonnen. De tien zegeningen die eerder werden genoemd, hadden allemaal betrekking op degenen die zijn vervolmaakt. Alles betreffende het veranderen van hun beeld op aarde is gericht op degenen die zijn vervolmaakt. Degenen die niet zijn vervolmaakt, kunnen dit niet bereiken.

Voetnoot:

a. De originele tekst laat ‘de beproeving van’ weg.

Vorige:Degenen die God waarlijk beminnen zijn diegenen die zich absoluut kunnen onderwerpen aan Zijn werkelijkheid

Volgende:Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen

Gerelateerde media