45. Verloren en teruggevonden

Door Xieli, Verenigde Staten

Ik kwam naar de Verenigde Staten om zo hard mogelijk te werken, met de bedoeling een gelukkig leven met een hoge levensstandaard te bereiken. Hoewel ik de eerste paar jaar heel wat te lijden had, kon ik na enige tijd mijn eigen bedrijf starten, mijn eigen auto en mijn eigen huis aanschaffen, enzovoort. Ten slotte leefde ik het ‘gelukkige’ leven waarvan ik had gedroomd. Tijdens deze periode kreeg ik een paar vrienden; in onze vrije tijd gingen we op stap om te eten, te drinken en wat plezier te hebben. We konden allemaal aardig met elkaar opschieten en ik meende een goede vriendenclub te hebben ontmoet. Maar toen besefte ik dat ze allemaal niet meer dan een kroegvrienden waren die niets wezenlijks hadden te melden; wanneer ik me zorgen maakte of neerslachtig was, kon ik bij niemand van hen terecht om mijn moeilijkheden te delen. En dat niet alleen, maar ook gingen ze listig te werk om me uit te buiten. Een van hen loog mij voor dat zijn moeder in China ernstig ziek lag; toen ik hem wat geld leende, verdween hij spoorloos. Een ander, afkomstig uit dezelfde stad als ik, vertelde een hoop leugens over het geld dat hij nodig had om een project te financieren, waarmee hij me wat geld aftroggelde. Zelfs de persoon die het dichtst bij me stond en me het meest dierbaar was (mijn vriendin) bedroog me en troggelde me een grote geldsom af, die ik na jaren van bloed, zweet en tranen had kunnen verwerven. De harteloosheid van deze mensen en de onverschilligheid van de samenleving maakten me neerslachtig en moedeloos. Een tijd lang ontbrak het me aan vertrouwen om verder te leven; mijn hart was leeg, ik leed pijn en was hulpeloos. Daarna gaf ik me vaak over aan eten, drinken en plezier maken om mijn innerlijke leegte te vullen; maar ik wist dat deze tijdelijke, fysieke pleziertjes mijn geestelijke lijden in geen enkel opzicht konden wegnemen.

In de herfst van 2015 maakte ik bij toeval kennis met de vrouw die nu mijn vrouw is. In die tijd had ze het werk van Almachtige God van de laatste dagen al aanvaard. Toen ze het evangelie van het koninkrijk met mij deelde, leek het me prima om geloof te hebben, maar omdat ik het zo druk had met werken, zei ik tegen haar: “Ik heb geen tijd voor geloof in God, maar als jij wilt geloven, ga je gang. Voor mij is het genoeg om in mijn hart te weten dat God bestaat.” Zes maanden later vroeg mijn vrouw me op een dag samen met haar een van de video’s van de Kerk van Almachtige God te kijken: ‘De dagen van Noach zijn gekomen’. Wat ik in die video zag, liet me werkelijk schrikken: wanneer de mensheid in aanraking komt met rampen, is ze maar nietig en breekbaar, niet in staat om ook maar de geringste klap op te vangen. Plotseling besefte ik dat hoeveel geld iemand ook heeft, hoeveel weelde mensen ook genieten of hoe hoog hun aanzien ook is, dat alles zonder betekenis is. Als we in aanraking komen met rampspoed, als de dood ons nadert, zijn al deze dingen waardeloos en zonder betekenis. Zoals de woorden van Almachtige God zeggen: “Echter, ik moet je wel vertellen dat de mensen in Noachs tijd zo mateloos aten en dronken en trouwden, dat God het niet meer kon aanzien en daarom een grote vloed over de aarde zond om de mensheid volledig te vernietigen, met uitzondering van Noachs familie van acht en allerlei soorten dieren en vogels. In de laatste dagen zal God echter alle mensen bewaren die Hem tot het einde toe trouw zijn gebleven” (‘Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Kijk nu eens naar de huidige tijd: zulke rechtvaardige mensen zoals Noach, die God konden aanbidden en het kwaad uit de weg konden gaan, bestaan niet meer. Maar God is de mensheid nog steeds genadig, en vergeeft de mensheid in dit laatste tijdperk. God zoekt mensen die naar Zijn verschijning verlangen. Hij zoekt hen die in staat zijn om Zijn woorden te horen, hen die Zijn opdracht niet vergeten zijn en hun hart en hun lichaam aan Hem opofferen. Hij zoekt hen die zo gehoorzaam zijn als jonge kinderen en geen weerstand aan Hem bieden” (‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Uit deze woorden kon ik opmaken hoeveel God eraan gelegen is om de mensheid te redden. Ik overdacht hoe in deze tijden niemand positieve dingen schijnt lief te hebben of naar Gods wederkomst te verlangen. De harten van mensen zijn vol zelfzucht, hoogmoed en listigheid. Omwille van roem en winst smeden ze plannen tegen elkaar en leiden ze elkaar om de tuin, ze bedriegen elkaar en gaan er zelfs toe over om elkaar te doden. Mensen zijn slaven van hun vleselijke lusten; voortdurend schenden ze moraal en deugd, terwijl ze hun geweten in slaap sussen. De mensen zijn alle menselijkheid kwijt geraakt … De graad van verdorvenheid van de mensheid in de laatste dagen is echt nog veel groter dan in de dagen van Noach. Toch heeft God de mensheid niet totaal uitgeroeid vanwege deze slechtheid en verdorvenheid, maar in plaats daarvan laat Hij allerlei soorten rampen neerdalen om de mensheid te waarschuwen en om ons de kans te geven tot God terug te keren. Toen ik nadacht over Gods woorden, raakte mijn hart diep ontroerd door Gods liefde. Ook overdacht ik hoe de wereld dag aan dag slechter en verdorvener wordt, hoe de rampen steeds groter worden en hoe, wanneer God Zijn toorn koelt op de kwaadaardige mens en de mensheid vernietigt; al het geld en aanzien die ik had nagejaagd, zouden me niet kunnen redden. Alleen door voor God te komen en de waarheid te zoeken kan iemand bescherming verkrijgen. Toen ik dit alles doordacht, was het of ik uit een droom ontwaakte: mijn intuïtie vertelde me dat ik voor God moest verschijnen en Zijn redding moest aanvaarden, want dat is de enige manier om te worden gered. Als ik mijn kans om redding te verkrijgen zou verspelen ten gunste van de tijdelijke genoegens van het vlees, zou ik daar mijn leven lang spijt van hebben! Om die reden kwam ik in mei 2016 tot geloof in God en begon ik deel te nemen aan kerkelijke bijeenkomsten.

Niet lang nadat ik tot geloof was gekomen, was ik op internet aan het surfen en trof daar wat negatieve propaganda aan die de Kerk van Almachtige God veroordeelde en zwart maakte. Toen ik dat las, deed me dat even versteld staan. Wat had dit te betekenen: “Ze laten mensen geld doneren en respecteren de grenzen tussen mannen en vrouwen niet”? Wat ik las, leek redelijk, wat het voor mij moeilijk maakte om juist van verkeerd en feit van fictie te onderscheiden. Ik raakte in verwarring en het brandend vuur van mijn geloof in God werd onmiddellijk gedoofd door de negatieve teksten die ik las. En juist op dat moment hoorde ik toevallig hoe mijn schoonmoeder aan de telefoon met mijn vrouw sprak over het doneren van geld aan de kerk, waardoor ik nog meer geneigd was te geloven wat ik op internet las. Daarna weerhield ik mijn schoonmoeder ervan om geld te doneren; ook drong ik er bij mijn vrouw op aan dat ze haar geloof zou opgeven, zodat we niet zouden worden beetgenomen. Maar ze luisterde helemaal niet naar me en zei op niet mis te verstane wijze tegen mij: “De situatie is in werkelijkheid heel anders dan je op internet hebt gelezen. Die verhalen op internet zijn allemaal geruchten, allemaal valse getuigenissen! …” Toen pakte ze een boek met Gods woorden om met mij te communiceren, maar ik was al verblind door de geruchten en nam niets van wat ze zei in me op. Niet lang daarna kwamen enkele broeders en zusters naar ons huis, maar ook aan hen wilde ik geen aandacht schenken. Tijdens die paar dagen leefde ik volkomen in duisternis, terwijl ik me er voortdurend zorgen over maakte dat mijn vrouw en schoonmoeder werden bedrogen. Ik was aan één stuk door gespannen: ik kon geen voedsel binnen houden, ik kon ’s nachts niet goed slapen en werd psychologisch gekweld. Toen mijn vrouw zag hoe ik leed, probeerde ze opnieuw met mij te communiceren. Ze sloeg een boek met woorden van Almachtige God open en koos deze passage uit om me te laten zien: “Ik wil jouw menselijke noties of menselijke gedachten niet, en evenmin jouw geld of bezittingen. Wat ik wil is jouw hart, snap je? Dat is mijn wil, en sterker nog: dat is wat ik wil bemachtigen” (‘Hoofdstuk 61’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Toen las ze een paar uitgangspunten voor het besturen van het kerkelijke leven aan mij voor: “De kerk staat niet toe dat iemand in preken om donaties vraagt, noch dat hij om enige andere reden om donaties vraagt” (‘Uitgangspunten voor het stichten van een kerk en voor het besturen van het kerkelijke leven’ in ‘Werkregelingen’). In communicatie deelde ze het volgende met mij: “In De Kerk van Almachtige God zijn er strikt vereiste standaards en uitgangspunten voor elk aspect van het kerkelijke leven. Wat het doneren van geld betreft: de woorden van Almachtige God stellen heel duidelijk dat God het geld of de materiële dingen van de mensheid niet wenst. Ook bepalen de werkafspraken van de kerk duidelijk dat de kerk niemand toestaat om te preken over het doneren van geld, of mensen aan te moedigen om geld te geven om welke reden dan ook. Zolang ik Almachtige God volg, heeft de kerk me niet gevraagd om ook maar een cent te geven. Niet alleen roept de kerk mensen niet op om geld te geven, maar zelfs schenkt ze de broeders en zusters die ware gelovigen zijn, allerlei boeken, cd’s en andere zaken, zonder er iets voor te vragen. Nu is het zo dat mijn moeder iets wil bijdragen om de broeders en zusters bij te staan die in moeilijkheden verkeren. Dat doet ze uit vrije beweging; niemand dwingt haar daartoe. Hoe dan ook is het een goede daad om mensen in nood te helpen, en daarom is er geen reden tot verwijt, nietwaar?”

Nadat ik de woorden van Almachtige God had gelezen en had geluisterd naar de communicatie van mijn vrouw, schoot me plotseling iets te binnen wat een van de zusters eerder tijdens een communicatie met me had gedeeld: De Kerk van Almachtige God aanvaardt geen geldelijke donaties van nieuwe leden. Allen die geld willen doneren, moeten eerst door verschillende rondes van gebed heen gaan, totdat ze er zeker van zijn dat ze helemaal bereid zijn dat te doen en dat ze er nooit spijt van zullen hebben. Als ze niet méér dan bereid zijn, zal de kerk het absoluut niet aannemen. Toen ik me dit herinnerde, werden sommige van de zorgen en bedenkingen die ik had, een beetje verlicht, maar de knoop in mijn hart werd niet helemaal losgemaakt. Mijn vrouw zag me fronsen, en omdat ze wist wat ik dacht, zei ze: “Geloof die geruchten niet. Om Gods werk van het redden van mensen te verstoren en te saboteren, en om ons ervan te weerhouden om voor God te komen en Zijn redding te aanvaarden, zal Satan allerlei vuil gebruiken en allerlei valse getuigenissen afleggen. God is heilig en veracht het kwaad van de mensheid. Wat betreft de mensen die een slechte naam hebben en die niet weten hoe ze zich gepast moeten gedragen tegenover de leden van het andere geslacht: De Kerk van Almachtige God laat hen nooit toe. Dit is iets waarover Almachtige God heel uitdrukkelijk heeft gesproken.” Toen sloeg mijn vrouw Gods woorden op en las: “Veel mensen zullen knielen om genade en vergeving, omdat de zeven donderslagen luiden. Maar dit zal niet langer het Tijdperk van Genade zijn: het zal de tijd voor toorn zijn. Wat betreft alle mensen die kwaad doen (zij die ontucht plegen, er dubieuze geldpraktijken op nahouden, onduidelijke grenzen tussen mannen en vrouwen hanteren, die mijn management verstoren of aantasten, wier geest geblokkeerd is, die door boze geesten bezeten zijn enzovoort – allen behalve mijn uitverkorenen), niemand van hen zal de dans ontspringen of vergeven worden, maar ze zullen allemaal in het dodenrijk worden geworpen en voor altijd omkomen!” (‘Hoofdstuk 94’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). De uitingen van Almachtige God zijn majesteitelijk en toornig, om vrees en eerbied tot stand te brengen in de harten van mensen; dat maakte me bewust van Gods rechtvaardige gezindheid die de overtredingen van mensen niet verdraagt. God heeft een ongelofelijke afschuw van mensen die zich overgeven aan zedeloos gedrag, en die mensen zullen uiteindelijk Gods rechtvaardige straf ondergaan. Enkele van mijn zorgen werden verlicht. Toen communiceerde mijn vrouw met me: “Toen God Zijn werk in het Tijdperk van de Wet deed, werd iedereen die zich zedeloos gedroeg, gedood door steniging. Dit openbaart volledig Gods rechtvaardige, majesteitelijke en toornige gezindheid. In het Tijdperk van het Koninkrijk zijn Gods regels onder Zijn bestuur nog strikter waar het gaat om mannen en vrouwen die omgang met elkaar hebben. Zoals in Gods woorden is te lezen: ‘De gezindheid van de mens is verdorven en bovendien is hij bezeten van emoties. Daarom is het absoluut verboden dat twee personen van verschillende geslachten samenwerken wanneer ze God dienen. Ieder die daarop wordt betrapt, zal zonder uitzondering worden verbannen, en niemand is gevrijwaard’ (‘De tien bestuurlijke decreten waaraan Gods uitverkoren volk moet gehoorzamen in het Tijdperk van het Koninkrijk’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).”

Toen mijn vrouw dit voorlas, herinnerde ik me een incident dat was voorgevallen in de lente van 2016. In die tijd had ik me nog niet voldoende verdiept in het werk van Almachtige God van de laatste dagen. Ik bracht mijn vrouw en een van de zusters van de kerk per auto naar een andere staat. Onderweg hielden we halt, zodat mijn vrouw iets kon regelen. Toen ze uit de auto stapte, stapte ook de zuster uit. Buiten was het koud en winderig en de zuster stond naast de auto te stampen met haar voeten om warm te blijven. Ik riep naar haar dat ze in de auto moest stappen, maar ze zei: “Het is in orde. Ik sta hier wel even buiten.” Het duurde een hele tijd voordat mijn vrouw terugkwam, en pas toen ging de zuster weer in de auto zitten. Omdat mijn vrouw zag dat ze zichtbaar rilde van de kou, vroeg ze haar: “Het is buiten zo koud. Waarom ben je niet in de auto gebleven?” Ze antwoordde: “Er is een bestuurlijke regel in onze kerk dat een man en een vrouw niet alleen samen mogen zijn of lichamelijk contact mogen hebben. Dit is een van de eisen die God stelt aan Zijn uitverkoren volk en we moeten ons hier strikt aan houden.” Toen ik dit hoorde, besefte ik dat de mensen in De Kerk van Almachtige God werkelijk verschillen van de mensen van de wereld – zelfs als het gaat om zulke onbeduidende dingen, beheersen ze zich. Met dit in gedachten kon ik niet anders dan mezelf een klap voor mijn hoofd geven uit afkeer voor mezelf, omdat ik de feiten niet voldoende had onderzocht en in plaats daarvan blind had geloofd in die geruchten op het internet. Toen ik dacht aan alle keren dat ik contact had gehad met de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God en had gezien hoe duidelijk daar de grenzen tussen mannen en vrouwen werden getrokken en hoe beginselvast ze waren wanneer ze met mensen omgingen of zaken regelden, was het duidelijk dat die geruchten op internet geen hout sneden. Op dat moment schaamde ik me diep: het bleek dat al die geruchten op het internet verzinsels, kwaadsprekerij en regelrechte verdraaiingen waren, maar toch had ik die leugens blind geaccepteerd en had ik twijfels gekregen over Almachtige God en De Kerk van Almachtige God. Wat was ik toch een verwarde dwaas! Mijn vrouw zette de communicatie toen voort: “In de laatste dagen wordt God vlees en drukt Hij waarheden uit om mensen te oordelen en te reinigen. De bedoeling daarvan is de mensheid geheel en al te redden uit het domein van Satan en ons te bevrijden van onze verdorven gezindheden – onze hoogmoed, listigheid, bedrieglijkheid, zelfzucht, laagheid, slechtheid en smerigheid – en ons te helpen om een verandering tot stand te brengen in onze levensgezindheid, zodat we een werkelijke menselijke gelijkenis na kunnen leven. God weet dat de mensheid heel diep verdorven is door Satan en niet het vermogen heeft om de zonde te overwinnen. Om te garanderen dat mensen Gods gezindheid niet beschadigen wanneer ze Gods redding aanvaarden en daarom worden geëlimineerd en gestraft, heeft God dus de bestuurlijke regels van het Tijdperk van het Koninkrijk vastgelegd, om zo de gelovigen in toom te houden. Iedereen die deze regels schendt, zal door God worden gestraft, en ernstige overtreders zullen uit de kerk worden verdreven en alle kans op redding verliezen. Dat God deze bepalingen voor de kerk uitvaardigt, heeft tot doel dat wij enige echte kennis opbouwen over Gods onbeledigbare, rechtvaardige gezindheid, en ook dat we regels hebben die ons in toom houden. Op die manier is er bij al onze gedragingen altijd een grens die niet mag worden overschreden; als we binnen deze grenzen blijven, dan kunnen we veel van Satans verleidingen weerstaan. Dit is Gods manier om ons te beschermen en – nog belangrijker – dit is Gods ware liefde voor ons!” Terwijl ik naar de communicatie van mijn vrouw luisterde, merkte ik dat ik onwillekeurig knikte met mijn hoofd; zo werd de knoop in mijn hart volledig ontward, en werd de pijn die mijn hart verstikte, weggenomen. Daarna begon ik weer kerkelijke bijeenkomsten bij te wonen.

Elke keer dat ik me deze ervaring herinner, is er altijd een of andere doorzeurende vrees in mijn hart. Ik zag hoe schadelijk deze geruchten zijn; bijna was ik daardoor ingepalmd en het scheelde een haar of ik had de kans op Gods redding van de laatste dagen verspeeld. In het Tijdperk van Genade werden de Israëlieten ook misleid door valse geruchten en erkenden ze de Heer Jezus niet als de komst van de Messias. Ze verwierpen de Heer Jezus en verloren zo de redding van de Heer. Hierdoor besefte ik welke enorme obstakels zulke geruchten zijn op het pad van waar geloof! Maar waar ik nog steeds geen wijs uit kon worden, was waarom er zoveel valse geruchten en valse beschuldigingen op internet in omloop zijn over De Kerk van Almachtige God, terwijl ze duidelijk een goede kerk is. Tijdens een van de bijeenkomsten van De kerk bracht ik deze kwestie daarom ter sprake bij mijn broeders en zusters, zodat we daarover openlijk konden communiceren. Ze speelden een van de evangelische films van de kerk voor me af, ‘Doorbreek de strik’, die mijn verwarring volledig liet verdwijnen. Toen de broeders en zusters nog wat meer hadden gecommuniceerd, werd het me zelfs nog duidelijker. Het is Satans consequente tactiek om geruchten te gebruiken om Gods werk te verstoren en te saboteren. Toen de Heer Jezus Zijn werk deed, wilden de joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën zich ervan verzekeren dat ze voortdurende controle zouden kunnen uitoefenen over Gods uitverkoren volk, daarom brachten ze vele valse geruchten over de Heer Jezus in omloop. Ze lasterden de Heer Jezus door te stellen dat Hij op Beëlzebubs kracht vertrouwde om duivels uit te drijven. Ze beschuldigden de Heer Jezus er valselijk van dat Hij de mensen niet toestond om hun belasting te betalen aan Caesar. Ook legden ze valse getuigenis af door te zeggen dat het fysieke lichaam van de Heer Jezus was gestolen door Zijn discipelen en dat Hij niet was opgewekt. Ik weet zeker dat, als het internet toen had bestaan, die religieuze leiders al hun geruchten en valse getuigenissen op internet hadden gezet om de Heer Jezus te lasteren, aan te vallen en te veroordelen. Tegenwoordig, in het Tijdperk van het Koninkrijk, doet Almachtige God het werk van woorden om de mensheid te oordelen en te reinigen. Zowel de Chinese regering als de voorgangers en ouderlingen in de religieuze gemeenschap treden op als Satans instrumenten. Om hun doel om mensen te overheersen en in de val te lokken te bereiken, lasteren en veroordelen ze Almachtige God, waarbij ze moedwillig geruchten en valse getuigenissen verzinnen, en ze besmeuren De Kerk van Almachtige God om mensen in verwarring te brengen en hen in het duister te houden. In hun hoogmoed denken ze dat ze ervoor kunnen zorgen dat mensen Gods reddingwerk van de laatste dagen de rug toekeren en hen volgen in hun weerstand tegen God. Wat is Satan toch kwaadaardig en walgelijk!

Toen lazen de broeders en zusters twee andere passages uit Gods woorden aan me voor: “Op aarde zijn er allerlei kwade geesten eindeloos op jacht naar een rustplaats, onophoudelijk op zoek naar lijken van mensen om op te eten” (‘Hoofdstuk 10’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Satan verslindt voortdurend de kennis van mij die de mensheid in haar hart heeft. Hij is constant met ontblote tanden en klauwen bezig met de laatste stuiptrekkingen van zijn doodstrijd. Willen jullie op dit moment gevangen worden genomen door zijn bedrieglijke krijgslisten? Willen jullie, op het moment dat de laatste fase van mijn werk wordt voltooid, jezelf van het leven afsnijden?” (‘Hoofdstuk 6’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Ook communiceerden ze met mij dat de woorden van Almachtige God ons de waarheid vertellen over de geestelijke strijd, die inhoudt dat Satan, om mensen te verhinderen tot God te komen en om hen op te slokken, allerlei listen uitvoert. Hieronder valt de misleiding van het verspreiden van geruchten en valse getuigenissen op internet, het aanzetten van religieuze leiders tot het lastigvallen en bedreigen van gelovigen, en dat hij familieleden ertoe brengt om hen onder druk te zetten en hen ervan te weerhouden om Almachtige God te volgen. Kortom: alles wat ervoor zorgt dat we gaan twijfelen, dat we God ontkennen of ons van Hem verwijderen, komt van Satan. Als we niet in staat zijn om de waarheid te zoeken, zullen we nooit in staat zijn om Satans listigheid te doorzien, zullen we zomaar de kans om Gods redding te verkrijgen verspelen, en zullen we samen met Satan in rampspoed verzinken. Dankzij Gods leiderschap was ik in staat Satans kwaadaardige en verachtelijke wezen te zien en Satans listen te doorzien, door te kijken naar de evangelische film van De Kerk van Almachtige God en door te luisteren naar de communicatie van de broeders en zusters.

Sinds ik Almachtige God volg, heb ik ware bevrijding en vrijheid verkregen. Nu kan ik, telkens wanneer ik op moeilijkheden stuit, Gods woorden lezen en tot God bidden om me te helpen een weg om te beoefenen te vinden. De broeders en zusters in de kerk houden zich allemaal aan Gods eisen en streven ernaar eerlijke mensen te worden. Hun onderlinge verhoudingen zijn ongecompliceerd en open; ze helpen en ondersteunen elkaar. Ik hoef me geen zorgen te maken dat iemand probeert me te kleineren, te bedriegen of te bestelen. Ik voel me echt gelukkig en tevreden; dit is het leven dat ik voor altijd wens te leiden.

Vorige: 44. De echtscheidingsstorm overwonnen

Volgende: 46. Ik ben thuisgekomen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

6. Luister! Wie spreekt er?

Met een zoekend hart ging ik door met het lezen, van ‘Over de Bijbel (1)’ tot en met ‘Over de Bijbel (4)’. Hoe meer ik las, hoe meer verlicht ik me voelde. De woorden van Almachtige God lieten me volledig begrijpen.

20. Ik doorzag de leugens van de CCP en Gods liefde haalde me terug naar Hem

Om de tuin geleid door de leugens van de Chinese Communistische Partij staat hij het geloof van zijn vrouw in de weg. Maar door op zoek te gaan naar de waarheid is hij later in staat deze leugens te doorzien. Door gebeurtenissen in zijn eigen leven leert hij de liefde van God echt te ervaren. Vreugdevol aanvaardt hij het werk van God in de laatste dagen.

27. Verenigd met de Heer

De Heer zei eens: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Joh. 10:27). We kunnen erachter komen of Almachtige God de wedergekeerde Heer is door samen naar De Kerk van Almachtige God te gaan en het te onderzoeken, nietwaar?”

2. De weg naar zuivering

Mijn naam is Christopher, en ik ben voorganger in een huiskerk op de Filipijnen. Ik ben in 1987 gedoopt en teruggekeerd naar de Heer Jezus en daarna werd ik door de genade van de Heer in 1996 voorganger in een lokale kerk. Ik werkte en preekte toen niet alleen op veel plaatsen op de Filipijnen, maar ik preekte ook op plaatsen als Hong Kong en Maleisië. Via het werk en de begeleiding door de Heilige Geest voelde ik dat ik een onuitputtelijke energie had voor mijn werk voor de Heer en eindeloze inspiratie voor mijn preken.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek