Nu kan ik de echte Christus van valse christussen onderscheiden

15 september 2020

Door Ganxin, China

Almachtige God zegt: “De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één dat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien. Vroeg of laat zullen degenen die voordoen als Christus allemaal vallen, want hoewel ze beweren Christus te zijn, bezitten ze niets van het wezen van Christus. En dus zeg ik dat de authenticiteit van Christus niet door de mens kan worden gedefinieerd, maar wordt beantwoord en besloten door God Zelf. Dus, als je werkelijk de weg van het leven wilt zoeken, moet je eerst erkennen dat het door Zijn komst naar de aarde is, dat God het werk uitvoert van het schenken van de weg van het leven aan de mens en je moet erkennen dat het tijdens de laatste dagen is dat Hij naar de aarde komt om de weg van het leven aan de mens te schenken. Dit betreft niet het verleden; het gebeurt vandaag” (‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). God zegt het zo goed. Hij legt ons in een paar woorden het principe uit om onderscheid te maken tussen de ware Christus en valse christussen: kunnen ze de waarheid uitdrukken en het werk doen om de mens te redden? Dat is het cruciale principe. In mijn vroegere geloof zorgden dominees en ouderlingen er altijd voor dat we op onze hoede waren voor valse christussen, maar ze legden nooit het principe uit om onderscheid te maken. Ze veroordeelden alle getuigenissen over de komst van de Heer als vals, en zeiden dat we ons daar niet mee moesten inlaten. Dus toen ik hoorde dat de Heer was teruggekeerd, durfde ik dat niet nader te onderzoeken. Ik had bijna Christus van de laatste dagen verworpen en mijn kans gemist om de Heer te verwelkomen.

Nadat ik in 1996 in Jezus was gaan geloven, bad ik altijd tot Hem als er zich iets voordeed, en op die manier kwam ik door heel wat problemen heen. Het was geweldig om de Heer bij me te hebben en ik voelde vrede en vreugde. Een paar jaar later besefte ik dat de geestelijken niets nieuws te bieden hadden en dat er van hun preken geen licht uitging. Diensten werden steeds slechter bezocht en sommigen sliepen zelfs tijdens preken. Ik stak er niets van op en voelde geen enkele spirituele vreugde. Ik wilde er eigenlijk niet meer heen, maar ik voelde me schuldig, dus dwong ik mezelf wel te gaan.

Tijdens een bijeenkomst zei ouderling Xu: “De heer Jezus heeft ons gewaarschuwd: ‘Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, Christus is hier of daar”; geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden’ (Matteüs 24:23-24). De profetieën over de terugkeer van de Heer zijn grotendeels in vervulling gegaan en binnenkort komt Hij ons halen, maar er zullen ook valse christussen verschijnen om ons te misleiden. We moeten op onze hoede zijn en geen nieuws accepteren dat de Heer is teruggekeerd. Bliksem uit het oosten getuigt dat de Heer is teruggekeerd en nieuw werk doet, en vele ware gelovigen uit allerlei kerken hebben dit aangenomen. Zelfs mensen die al heel lang predikant zijn, zijn door Bliksem uit het oosten gekaapt. Jullie zijn onvolwassen, dus blijf uit de buurt van onbekenden om te voorkomen dat je door Bliksem uit het oosten wordt misleid.”

Toen ik hoorde dat ze bij Bliksem uit het oosten zeiden dat de Heer was teruggekeerd, en dat veel doorgewinterde predikanten Bliksem uit het oosten hadden aanvaard, was ik verbijsterd en dacht: deze predikanten begrijpen de Bijbel en weten wat wat is. Het is niet niks dat ze Bliksem uit het oosten aanvaarden. Zit er misschien iets van waarheid in Bliksem uit het oosten? Ik verlang al jaren naar de komst van de Heer. Als Hij werkelijk is teruggekeerd en ik onderzoek dat niet, wat moet ik dan doen als Hij me in de steek laat? Maar ik maakte me zorgen over ouderling Xu’s woorden dat valse christussen in de laatste dagen zullen verschijnen. Ik mocht me niet laten misleiden. Ik voelde me verscheurd en wist niet wat ik moest doen, dus zei ik in mijn hart een gebed: “Moet ik naar Bliksem uit het oosten luisteren als iemand uit die kerk er met me over praat? Alstublieft, Heer Jezus, verlicht en leid me.” Toen dacht ik aan dit citaat uit de Bijbel: “Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’ Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’” (Hebreeën 13:5–6). En meteen voelde ik vrede in mijn hart. Als de Heer achter me stond, hoefde ik niets te vrezen. Zolang ik maar vaak tot de Heer bad, zou Hij me helpen valse christussen te herkennen. Het kon geen kwaad om te luisteren.

Op een dag zeurde ouderling Xu weer eens door over het gevaar van Bliksem uit het oosten. Hij had het over valse christussen die mensen misleiden, en zei dat we onbekenden moesten ontlopen. Zuster Qian zei daarop: “Ouderling Xu, waarom zegt u tegen ons dat we onbekenden moeten ontlopen? U zegt altijd dat de Heer ons binnenkort komt halen en dat Hij Zijn voet al vrijwel tussen de deur heeft. Bliksem uit het oosten getuigt dat Hij is teruggekomen en de waarheid uitdrukt. Is het de wil van de Heer dat we niet naar hen luisteren en dit niet nader onderzoeken? In de Bijbel staat: ‘Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus’ (Romeinen 10:17).” “Om te bepalen of Bliksem uit het oosten de terugkomst van de Heer is, moeten we eerst naar hun preken luisteren. Als we dat niet doen en bij hen vandaan blijven, kunnen we toch nooit weten of Bliksem uit het oosten waar is of niet? Als het werkelijk de terugkomst van de Heer is, weerhoudt u ons er dan niet van om ons tot de Heer te wenden?” Daarna zei zuster Zong: “De Heer Jezus zei: ‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan’ (Matteüs 7:7). De Heer wil dat we bidden en ons meer verdiepen in dingen die we niet begrijpen. Zolang we met een open hart bidden, zal Hij onze gebeden horen en ons leiden.” “We hebben het evangelie gehoord over de terugkomst van de Heer, maar we verdiepen ons er niet in, en we zoeken niet middels gebed naar de wil van de Heer. Dat gaat in tegen Zijn leer, dus hoe kunnen we Hem dan verwelkomen?”

Ouderling Xu stond met zijn mond vol tanden. Ik vond dat de zusters gelijk hadden, en dat we ons in Bliksem uit het oosten moesten verdiepen. Ik was ook verbaasd. Zuster Zong was altijd heel verlegen en zei bijna nooit wat. Toch had ze de moed gevonden om tegen de ouderling in te gaan. Ze droeg ook ijzersterk bewijs uit de Bijbel aan, zodat niemand haar kon tegenspreken. Het was ongelofelijk. Hoe kwam het dat deze zusters zulke goede ideeën en inzichten hadden opgedaan? Hadden ze soms Bliksem uit het oosten aangenomen? De komst van de Heer was zo belangrijk dat ik het goed moest begrijpen, dus ik besloot het ze te vragen.

De volgende dag vroeg ik zuster Zong of ze Bliksem uit het oosten had aangenomen. Ze knikte en zei: “De Heer is teruggekeerd als Almachtige God. Hij drukt alle waarheden uit die ons zuiveren en redden en doet het oordeelswerk om onze zondige natuur uit te roeien, onze verdorvenheid te zuiveren, en ons voor eens en altijd van de zonde te redden.” Toen ik haar dat hoorde zeggen, kreeg ik het gevoel dat ik moest horen wat Bliksem uit het oosten te zeggen had. Ze regelde dat De Kerk van Almachtige God met me wilde communiceren.

Toen die dag was gekomen, vertelde ik de broeder van De Kerk van Almachtige God alles over mijn verwarring. “De Heer Jezus zei: ‘Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, Christus is hier of daar”; geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden’ (Matteüs 24:23-24). Ouderling Xu zegt dat valse christussen in de laatste dagen zullen verschijnen wanneer de Heer terugkomt, dat alle nieuws over de komst van de Heer vals is en dat we niets daarvan moeten onderzoeken. Volgens mij is het niet de wil van de Heer dat we zo behoedzaam zijn. Stel dat we het niet onderzoeken en Hem niet verwelkomen, en de Heer laat ons in de steek? Maar ik ben ook bang om te worden misleid. Wat moeten we doen wanneer iemand de terugkomst van de Heer predikt? Dat wil ik echt begrijpen.”

De broeder zei glimlachend: “We zijn allemaal bang om te dwalen en door valse christussen te worden misleid. Het is normaal om daar bezorgd over te zijn. Maar wat heb je aan alleen bang zijn? Kan angst onze problemen oplossen?” “Om dat te begrijpen en te weten wat we moeten doen, moeten we de wil van de Heer achter Zijn woorden begrijpen. Hij heeft dat gezegd opdat we valse christussen kunnen onderscheiden en niet worden bedrogen. Hij heeft dat niet gezegd opdat we overal voor op onze hoede zijn en zelfs de terugkeer van de Heer afwijzen. Hij zegt niet alleen dat er in de laatste dagen valse christussen zullen verschijnen, maar vertelt ons ook hoe we valse christussen moeten herkennen. De Heer heeft gezegd: ‘Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden’ (Matteüs 24:24). De woorden van de Heer zijn helder. Valse christussen gebruiken vooral tekenen en wonderen om mensen te misleiden. Nu we de kenmerken kennen van valse christussen, moeten we voorzichtig zijn. Dan worden we niet misleid. Als je dit vers uit zijn context haalt en de woorden van de Heer verkeerd interpreteert, en alle nieuws over de komst van de Heer wegzet als vals en het niet nader onderzoekt, ontkennen en veroordelen we dan niet de terugkeer van de Heer?”

Dat was een hele schok voor me. Ik dacht: dat is inderdaad waar. De Heer heeft Zijn komst voorzegd, maar wij hebben dat vers uit zijn context gehaald, en zetten alle nieuws over Zijn komst weg als vals. We hebben de terugkeer van de Heer veroordeeld.

De broeder vervolgde zijn communicatie: “De Heer Jezus heeft gezegd: ‘En rond middernacht werd er geroepen: “Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten”’ (Matteüs 25:6). ‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij’ (Openbaring 3:20).” “We zien dat wanneer de Heer terugkeert, sommige mensen eerst Zijn stem zullen horen en dan zullen preken en ervan getuigen. Dat is de Heer die bij ons op de deur klopt.” “Als we luisteren naar wat de dominees zeggen en ons afsluiten voor iedereen die getuigt dat de Heer is teruggekeerd, en onze oren en ogen niet openen, zullen we dan in staat zijn om Zijn stem te horen en Hem te verwelkomen? Gooien we dan niet onze eigen glazen in?”

Terwijl ik luisterde, bedacht ik dat wat hij zei, strookte met de Bijbel en met de wil van de Heer. De Heer bleek ons te vertellen dat valse christussen vooral mensen misleiden door tekenen en wonderen aan de dag te leggen, dat we valse christussen moeten kunnen onderscheiden, maar niet voor iedereen op onze hoede moeten zijn. De woorden van de Heer waren heel duidelijk. Hoe kwam het dat ik dat niet eerder had gezien? De dominee en de ouderlingen hadden dit vers heel vaak voorgelezen, maar ze hadden dit principe niet vermeld, en bovendien hadden ze dit vers verdraaid en de Bijbel verkeerd geïnterpreteerd door te beweren dat alle nieuws over de terugkeer van de Heer vals was. Nu leek het alsof ze de Bijbel helemaal niet begrepen. Toch hadden ze gezegd dat we onbekenden moesten ontlopen en mochten we het evangelie over de terugkeer van de Heer niet onderzoeken. Als Hij werkelijk was teruggekeerd, sloot ik Hem dan niet buiten? Dat is heel gevaarlijk.

Daarna pakte de broeder een boek en zei: “Laten we Almachtige Gods woorden lezen om meer te begrijpen over hoe valse christussen mensen misleiden.” “Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. […] Volgens de opvattingen van de mens moet God altijd tekenen en wonderen laten zien, moet Hij altijd de zieken genezen en demonen uitwerpen, en moet Hij altijd net zoals Jezus zijn, maar deze keer is God helemaal niet zo. Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien” (‘Gods huidige werk kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Toen hij was uitgelezen, zei de broeder: “God is altijd nieuw en nooit oud, en Hij herhaalt nooit Zijn werk. In het Tijdperk van de Wet vaardigde God de wetten en geboden uit om het leven van mensen op aarde richting te geven en hun te leren hoe ze Hem moeten aanbidden.” “Toen de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade kwam, deed Hij niet opnieuw hetzelfde werk, maar het werk van de verlossing op het fundament van het Tijdperk van de Wet. Hij sprak over berouw hebben, genas de zieken, dreef demonen uit en liet tekenen en wonderen zien. Ten slotte werd Hij gekruisigd als zondeoffer, waarmee Hij de mensheid van de zonde verloste.” “Almachtige God is in de laatste dagen gekomen om het oordeelswerk te doen, te beginnen met Gods huis, op basis van het werk van de verlossing van Jezus. Hij drukt alle waarheden uit die de mensheid zuiveren en redden, roeit de oorzaken van de zonde uit, namelijk onze satanische gezindheden en natuur, zodat we voorgoed van zonden kunnen worden gezuiverd en door God in Zijn koninkrijk kunnen worden geleid.” “Dat toont aan dat Gods werk voortdurend voorwaarts gaat en Hij de waarheid blijft uitdrukken en blijft werken om de mensheid te redden op basis van hun behoeften. Als de Heer in de laatste dagen kwam en opnieuw het werk van het Tijdperk van Genade deed, door de zieken te genezen en demonen uit te drijven, schoot Gods werk niet op, en werd het werk van de Heer Jezus zinloos. Dus wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert, zal Hij beslist geen tekenen en wonderen laten zien of de zieken genezen en demonen uitdrijven. Als iemand tekenen en wonderen laat zien en net doet of hij de teruggekeerde Heer is, dan is zo iemand vast en zeker een valse christus die mensen probeert te misleiden.” “Valse christussen zijn kwade geesten en duivels die net doen of ze Christus zijn. Ze kunnen de waarheid niet uitdrukken, laat staan dat ze de mensheid kunnen redden. Alles wat ze kunnen, is God volgen en Zijn werk imiteren en wat simpele wonderen laten zien om mensen te misleiden.” “Maar de van Gods gezag vervulde wonderen die de Heer Jezus liet zien, zoals de doden laten opstaan, vijfduizend mensen voeden, wind en zee tot kalmte brengen, kunnen niet door valse christussen worden verricht.” “Wanneer we Gods werk kennen en de essentie en bedrieglijke tactieken van valse christussen kunnen herkennen, zullen we niet door hen worden misleid.”

Nadat ik naar Almachtige Gods woorden had geluisterd, begreep ik een beetje van de waarheid van het herkennen van valse christussen. God is altijd nieuw en nooit oud, en Hij herhaalt nooit Zijn werk. Het werk van de verlossing van de Heer Jezus is volbracht, dus wanneer Hij terugkomt, doet Hij niet meer hetzelfde werk. Valse christussen kunnen de waarheid niet uitdrukken en Gods werk niet doen. Ze kunnen alleen Gods werk uit het verleden imiteren en mensen misleiden met simpele tekenen en wonderen. De Heer heeft gezegd: ‘Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen’, en nu begreep ik wat Hij had bedoeld.

De broeder ging verder: “Almachtige God is duidelijk over de waarheid van het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen, en laat ons het cruciale principe van dat onderscheid zien. Bovenal moeten we begrijpen wat de incarnatie is en weten wat de essentie van Christus is. Als we Christus kennen, zullen we vanzelf valse christussen herkennen.” Daarna las de broeder een paar passages voor uit Almachtige Gods woorden. “Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. Als de mens wil onderzoeken of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet de mens dit vaststellen aan de hand van de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt. Dat betekent dat aan de hand van Zijn wezen beoordeeld moet worden of dit al dan niet het geïncarneerde vlees van God is en of dit al dan niet de ware weg is. Bij het vaststellen of dit het geïncarneerde vlees van God is, is het dus het allerbelangrijkste om aandacht te schenken aan Zijn wezen (Zijn werk, Zijn woorden, Zijn gezindheid en nog veel meer dingen) in plaats van aan de uiterlijke schijn” (‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één dat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien. Vroeg of laat zullen degenen die voordoen als Christus allemaal vallen, want hoewel ze beweren Christus te zijn, bezitten ze niets van het wezen van Christus. En dus zeg ik dat de authenticiteit van Christus niet door de mens kan worden gedefinieerd, maar wordt beantwoord en besloten door God Zelf” (‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Daarna zei de broeder: “We kunnen duidelijk uit Almachtige Gods woorden afleiden dat Christus de geïncarneerde God is. Hij is God uit de hemel met vlees bekleed als de Mensenzoon en komt onder de mensen werken. Christus bezit zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Hij ziet er wel gewoon uit, maar Zijn essentie is goddelijk. Daarom kan Hij de waarheid uitdrukken, met Gods stem spreken, de mensheid redden en Gods gezindheid en wat Hij heeft en is, uitdrukken. Christus kan te allen tijde de waarheid uitdrukken om mensen te ondersteunen en te leiden, en mensen het beoefeningspad te laten zien. Dit wordt bepaald door de essentie van Christus.” “Om zeker te weten of iemand Christus is of niet, moeten we dit vaststellen op basis van zijn woorden, werk en gezindheid. De Heer Jezus was de incarnatie van God. Hij startte het Tijdperk van Genade en beëindigde het Tijdperk van de Wet. Hij drukte de waarheid uit, verleende de mens de weg van het berouw, drukte Gods liefhebbende en genadige gezindheid uit, en werd gekruisigd om Zijn werk van de verlossing te doen.” “Uit Zijn woorden en werk kunnen we afleiden dat Hij schonk wat de geest van mensen nodig had en mensen een pad voor het nieuwe tijdperk bood.” “Hij leerde mensen te belijden en berouw te hebben, hun naasten lief te hebben, verdraagzaam en geduldig te zijn, zeventig maal zeven keer te vergeven, God met heel hun hart en geest lief te hebben enzovoort. Wanneer we tot God bidden, voelen we vrede en vreugde. Wanneer we tegenover Hem belijden en berouw hebben, worden onze zonden vergeven. Wanneer we volgens Zijn woorden handelen, prijst en zegent Hij ons.” “Uit Zijn woorden, werk en de gezindheid die Hij uitdrukt, kunnen we afleiden dat Hij Christus de Verlosser van de mensheid is.” “Almachtige God is nu gekomen om het oordeelswerk te doen, te beginnen met Gods huis. Hij drukt alle waarheden uit die de mensheid zuiveren en redden. Hij startte het Tijdperk van het Koninkrijk en beëindigde het Tijdperk van Genade.” “Almachtige God drukt de waarheid uit en onthult de mysteries van Zijn managementplan om de mens te redden, het doel van de drie fasen in Zijn werk, de mysteries van Zijn namen en incarnaties, het verschil tussen Gods werk en dat van de mens, tussen het werk van de Heilige Geest en van kwade geesten, en tussen de ware Christus en valse christussen, enzovoort. Hij onthult de wortel van de duisternis en het kwaad van de wereld, de satanische natuur van de mens die zich tegen God verzet en onze verdorven gesteldheid, en Hij legt de verdorven gezindheden in de mens bloot, zoals arrogantie, bedrog, boosaardigheid en wreedheid. Hij laat ons ook het pad zien naar zuivering en welke waarheden we moeten binnengaan, zoals hoe we eerlijk moeten zijn, God moeten gehoorzamen, liefhebben en vereren, hoe we moeten dienen in overeenstemming met Gods wil, hoe we onze verdorven gezindheden moeten afleggen enzovoort.” “Door het oordeel van Gods woorden begrijpen Gods uitverkorenen sommige waarheden, zien ze hoe ze zijn verdorven door Satan, en erkennen ze Gods rechtvaardige gezindheid en heilige essentie. Dan beginnen ze God te vereren Zijn woorden in praktijk te brengen en hun verdorven gezindheden af te leggen, en zullen hun levensgezindheden langzaamaan veranderen.” “Almachtige God die de waarheid uitdrukt, oordeelswerk doet, en Zijn rechtvaardige en majesteitelijke gezindheid uitdrukt bewijst daarmee dat Hij de geïncarneerde God, Christus van de laatste dagen is. Almachtige God is de teruggekeerde Heer Jezus.” “Valse christussen zijn bezeten van slechte geesten en zijn in feite zelf slechte geesten. Die kunnen geen nieuw tijdperk starten of een oud tijdperk beëindigen. Ze kunnen Gods woorden niet uitdrukken en de mysteries van Gods managementwerk niet openbaren. Ze kunnen niet over mensen oordelen en hen niet zuiveren en veranderen. Ze kunnen alleen een deel van Gods werk uit het verleden imiteren en simpele wonderen laten zien. Ze interpreteren de Bijbel verkeerd en spreken pseudo-doctrines uit, of anders zeggen ze dingen die passen bij de vleselijke noties van de mens om mensen te misleiden. Mensen die naar hen luisteren, lopen vast en ontlenen er niets aan. Ze voelen zich duister vanbinnen tot ze door Satan en kwade geesten op een dwaalspoor worden gebracht.”

Daarna zei zuster Zong: “Christus is de waarheid, de weg en het leven. Christus kan de waarheid uitdrukken, het leven van mensen ondersteunen en de weg tonen.” “Valse christussen zijn kwade geesten die de waarheid niet kunnen uitdrukken het leven van mensen niet kunnen ondersteunen en mensen niet echt de weg kunnen tonen. Ze kunnen alleen wonderen laten zien en dingen zeggen die passen bij menselijke noties om mensen te misleiden. Gods woorden zijn een pad voor ons om de ware Christus te kunnen onderscheiden van valse christussen.” “We hoeven niet bang meer te zijn dat we worden misleid.”

Op basis van Almachtige Gods woorden communiceerden ze allebei zo duidelijk over wat Christus is en hoe je valse christussen kunt herkennen, dat mijn hart van licht vervuld raakte. Om te kunnen bepalen of iemand Christus en de teruggekeerde Heer is, moet je naar zijn essentie kijken, om te zien of hij de waarheid en Gods woorden kan uitdrukken en het werk kan doen om de mens te redden. Dat is heel cruciaal. Alleen iemand die de waarheid kan uitdrukken en het werk kan doen om de mens te redden, is de geïncarneerde God en alleen iemand die het oordeelswerk kan doen om de mens te zuiveren en te redden, is Christus van de laatste dagen. Wie niet de waarheid kan uitdrukken of Gods werk kan doen, en zich Christus of God noemt, is een valse christus die mensen wil misleiden. Dit is een accurate, simpele manier om onderscheid te maken tussen de ware Christus en valse christussen. Als Almachtige God deze waarheden en mysteries niet had geopenbaard, had ik ze nooit gekend, hoeveel ik ook in de Bijbel had gelezen of naar dominees had geluisterd.

De broeder ging verder: “De Heer Jezus zei: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat’ (Johannes 16:12–13).” “De Geest van de waarheid is nu gekomen als Almachtige God in het vlees. Hij onthult alle waarheden en mysteries die de mens nodig heeft om redding te bereiken. Alleen via Zijn woorden kunnen we de waarheid begrijpen en het juiste beoefeningspad hebben.” De broeder communiceerde daarna nog veel meer. Niets daarvan had ik ooit eerder gehoord in mijn jaren van geloof. Die dag begreep ik meer dan in al die jaren dat ik al in de Heer geloofde. Geen wonder dat mensen zeiden dat de preken van Bliksem uit het oosten geweldig zijn. Het was allemaal te danken aan de woorden van Almachtige God. Ik vroeg de broeder: “Hoeveel kost ‘Het Woord verschijnt in het vlees’? Ik wil graag een exemplaar kopen om zelf te lezen.” Glimlachend zei hij: “Het is gratis. ‘Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft’ (Openbaring 21:6).” “God heeft de mens lief, en om de mens voorgoed uit Satans domein te redden, schenkt Hij ons vrijelijk. Zolang we de waarheid willen zoeken, verleent Hij ons Zijn woorden gratis.” Ik was diep geroerd. Alleen God kan zo onzelfzuchtig van ons houden en in onze behoeften voorzien. Toen gaf de broeder me een exemplaar van ‘Het Woord verschijnt in het vlees’.

Daarna las ik dagelijks gretig Almachtige Gods woorden. Hoe meer ik las, hoe meer ik ervan opstak en ervan genoot. Ik voelde hoe Gods woorden mijn hart in kwamen. Misvattingen in mijn geloof die ik al jaren had, werden opgelost. Ik was verheugd en opgetogen. Ik besefte dat al die goede gelovigen die de Bliksem uit het oosten hadden aangenomen de waarheid hadden gezien en Gods stem hadden gehoord in Almachtige Gods woorden, en Hem hadden herkend als de geïncarneerde God, de teruggekeerde Heer Jezus, voordat zij zonder aarzeling Gods werk van de laatste dagen waren gaan volgen. Zij zijn de wijze maagden. Ik was misleid door de noties en onzin die werden gespuid door de dominee en ouderlingen in mijn kerk. Ik geloofde dat elk nieuws over de komst van de Heer vals was en durfde me er niet in te verdiepen. Zo had ik bijna mijn kans gemist om de Heer te verwelkomen. Wat was ik dom geweest. Toch liet God me niet in de steek. Via de communicaties van de broeder en de zuster, liet Hij me zien hoe je valse christussen kunt onderscheiden, dus ik hoorde Zijn stem, raakte overtuigd van Almachtige Gods werk van de laatste dagen en bleef het Lam volgen. Ik dank God omdat Hij mij heeft gered.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Hoe kun je in moeilijke situaties echt geloof in God hebben? Klik op de Messenger-knop om de weg in Gods woorden te vinden.

Gerelateerde inhoud

Ik zal God nooit meer beperken tot de Bijbel (Deel 1)

Veel broeders en zusters in de Heer geloven dat de Bijbel de gehele waarheid bevat, dat al het werk en alle woorden van God zijn vastgelegd in de Bijbel, en dat er geen andere werken of woorden van God bestaan buiten de Bijbel. Daarom, hoewel de kerk in een troosteloze situatie is terechtgekomen en ze nergens anders naartoe kunnen, klampen veel mensen zich nog steeds vast aan de Bijbel en zoeken de waarheid niet. Broeder Ding Feng, die vandaag zijn ervaringen met ons zal delen, geloofde dit ook. Maar doordat zijn broeders en zusters keer op keer met hem communiceerden en getuigenis voor hem aflegden, wist hij enige kennis over Gods werk op te doen, beperkte hij God vervolgens niet langer tot de Bijbel en verwelkomde hij ten slotte de wederkomst van de Heer Jezus!

Verenigd met de Heer

De Heer zei eens: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Joh. 10:27). We kunnen erachter komen of Almachtige God de wedergekeerde Heer is door samen naar De Kerk van Almachtige God te gaan en het te onderzoeken, nietwaar?”

Geef een reactie

Neem contact op via Messenger